Cayston

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

31-05-2021

Aktiva substanser:
aztreonam lysin
Tillgänglig från:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kod:
J01DF01
INN (International namn):
aztreonam
Terapeutisk grupp:
Antibakteriella medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Cystic Fibrosis; Respiratory Tract Infections
Terapeutiska indikationer:
Cayston är indicerat för undertryckande behandling av kroniska lunginfektioner på grund av Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibros (CF) i åldern 6 år och äldre. Hänsyn bör tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibakteriella medel.
Produktsammanfattning:
Revision: 19
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000996
Tillstånd datum:
2009-09-21
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000996

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

31-05-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

13-09-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

31-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

31-05-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

31-05-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

31-05-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Cayston 75 mg pulver och vätska till lösning för nebulisator

aztreonam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cayston är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cayston

Hur du använder Cayston

Eventuella biverkningar

Hur Cayston ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Cayston är och vad det används för

Cayston innehåller den aktiva substansen aztreonam. Cayston är ett antibiotikum som används för att

hämma kronisk lunginfektion orsakad av bakterien

Pseudomonas aeruginosa

vid cystisk fibros hos

patienter från 6 års ålder. Cystisk fibros, även kallad mukoviskidos, är en livshotande, ärftlig sjukdom

som påverkar slemkörtlarna i invärtes organ, särskilt lungorna, men även levern, bukspottkörteln och

mag- och tarmkanalen. Cystisk fibros i lungorna leder till att lungorna täpps igen med tjockt, klibbigt

slem. Detta gör det svårt att andas.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Cayston

Använd inte Cayston

-

om du är allergisk

mot aztreonam eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Cayston:

om du är

allergisk mot något annat antibiotikum

(som penicilliner, cefalosporiner och/eller

karbapenemer)

om du inte tål eller upplever trånghetskänsla i bröstet när du tar andra inhalerade läkemedel

om du har

njurproblem

om du någon gång har

hostat upp blod

om du någon gång har haft

låga värden vid lungfunktionstester

Om något av detta gäller dig, ska du

tala om det för din läkare

innan du använder Cayston.

Eftersom Cayston är ett läkemedel för inhalation kan Cayston orsaka hosta och detta kan leda till

blodiga upphostningar. Om du någon gång har hostat upp blod, ska du endast använda Cayston om din

läkare anser att fördelen med att ta det här läkemedlet är större än risken för blodiga upphostningar.

Under behandling med Cayston kan resultaten av lungfunktionstester tillfälligt försämras men effekten

är vanligen inte långvarig.

Barn

Cayston ska inte användas till barn under 6 år.

Andra läkemedel och Cayston

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kliniska data om användningen av Cayston hos gravida kvinnor, och därför bör du inte

använda Cayston under graviditet om du inte uttryckligen har diskuterat detta med din läkare.

Om du planerar att amma, be din läkare om råd innan du tar Cayston. Du kan amma under behandling

med Cayston eftersom den mängd Cayston som troligen går över till ditt barn vid amning är extremt

liten.

Körförmåga och användning av maskiner

Cayston förväntas inte påverka din förmåga att köra eller använda maskiner.

3.

Hur du använder Cayston

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Rekommenderad dos är:

Använd Cayston 3 gånger dagligen i upprepade cykler bestående av 28 dagar med

behandling följt av 28 dagar utan behandling.

Var och en av de tre doserna ska tas med minst

4 timmars mellanrum genom inhalation med användning av en Altera-nebulisator. Du kan

använda antingen en eBase Controller eller en eFlow rapid-styrenhet tillsammans med

Altera-nebulisatorn.

Varje dos består av en injektionsflaska med Cayston blandad med en ampull med vätska.

Cayston måste blandas med vätska innan den inhaleras genom Altera-nebulisatorn.

Häll den beredda Cayston-lösningen i Altera-nebulisatorn (se nedan). Varje behandling tar ca

2-3 minuter att inhalera.

Använd ett bronkvidgande medel före varje dos av Cayston. Kortverkande bronkvidgande medel kan

tas mellan 15 minuter och 4 timmar före varje dos av Cayston och långverkande bronkvidgande medel

kan tas mellan 30 minuter och 12 timmar före varje dos av Cayston.

Om du använder andra inhalationsterapier mot cystisk fibros, är den rekommenderade ordningsföljden

för användning:

bronkvidgande medel

slemlösande medel (ett läkemedel som bidrar till att lösa upp det tjocka slemmet som

produceras i lungorna)

och slutligen:

Cayston.

Blanda inte Cayston med några andra läkemedel

i Altera-nebulisatorn.

Lägg inte andra läkemedel i Altera-nebulisatorn.

Lägg inte intravenöst (injicerbart) aztreonam i Altera-nebulisatorn. Intravenöst aztreonam är

inte lämpligt för inhalation.

Hur du använder Cayston med Altera-nebulisatorn

Du behöver följande:

En gulbrun injektionsflaska med Cayston med ett blått lock.

En plastampull med vätska (0,17 % v/v natriumklorid). Informationen på ampullerna med

vätska anges endast på engelska (se avsnitt 6).

En Altera-nebulisator med en Altera-aerosolgenerator ansluten till en eFlow styrenhet typ 178

(eFlow rapid) eller typ 678 (eBase Controller).

Du måste använda den Cayston-specifika Altera-nebulisatorn med Altera-aerosolgenerator.

Försök inte att använda Cayston med någon annan typ av nebulisator (inklusive eFlow rapid-

nebulisatorn).

Kontrollera att nebulisatorn fungerar som den ska

innan du börjar behandlingen med Cayston. Läs

noga tillverkarens bruksanvisning som medföljer ditt Altera-nebulisatorsystem.

Bered Cayston för inhalation

Bered inte Cayston förrän du är klar att administrera en dos.

Använd inte Cayston om du märker att förpackningen inte är intakt.

Använd inte Cayston om det har förvarats utanför kylskåp i över 28 dagar.

Använd inte vätskan eller beredd Cayston-lösning om den är grumlig eller om det finns partiklar

i lösningen.

Ta en gulbrun injektionsflaska med Cayston och en ampull med vätska

från kartongen. Du

måste sära ampullerna med vätska genom att varsamt dra isär dem.

Knacka försiktigt på den gulbruna injektionsflaskan

som innehåller Cayston så att pulvret

faller till botten. Detta bidrar till att säkerställa att du får rätt dos läkemedel.

Följ steg A till D i figur 1 nedan för att öppna den gulbruna injektionsflaskan:

Steg A: Placera injektionsflaskan på en plan

yta med det blå locket pekande mot dig. Håll i

injektionsflaskan stadigt med ena handen och

vik långsamt upp det blå locket med andra

handen.

Steg B: Drag det blå locket ned i en jämn

(vågrät) ställning (där de blå lockets botten är

uppåt) för att förbereda avlägsnandet av

metallfliken. Riv inte bort metallfliken helt och

hållet.

Steg C: Håll fortsättningsvis stadigt i

injektionsflaskan och dra långsamt med andra

handen det blå locket moturs. Vrid inte det blå

locket.

Steg D: Fortsätt att långsamt dra i det blå

locket moturs när metallfliken öppnas tills

metallfliken är helt och hållet avlägsnad.

Figur 1

Kasta metallfliken på ett säkert sätt. Ta försiktigt bort (men kassera inte ännu) gummiproppen.

Öppna ampullen med vätska

genom att vrida av spetsen. Pressa ut allt innehåll in i

injektionsflaskan (figur 2). Rotera sedan injektionsflaskan varsamt tills pulvret har lösts upp helt

och vätskan är klar.

Det är bäst att använda Cayston omedelbart efter det att du har berett lösningen.

Om du

emellertid inte kan använda den beredda dosen omedelbart, ska du sätta tillbaka proppen i

injektionsflaskan och förvara den i kylskåp. Använd den färdigberedda lösningen inom 8 timmar.

Figur 2

Förbered Altera-nebulisatorn för att använda Cayston

Se till att Altera

-nebulisatorn står på en plan, stabil yta.

Ta av läkemedelslocket

genom att vrida det moturs.

Häll all beredd Cayston från injektionsflaskan

in i Altera-nebulisatorns läkemedelsbehållare

(figur 3a). Var noga med att tömma injektionsflaskan helt. Knacka försiktigt injektionsflaskan

mot sidan av läkemedelsbehållaren om så behövs.

Stäng läkemedelsbehållaren

genom att passa in läkemedelslockets kilar i kilspåren på

behållaren. Tryck ned och vrid locket medurs tills det tar stopp (figur 3b).

Hur du använder Altera-nebulisatorn för att använda Cayston

Börja behandlingen.

Sätt dig avspänt med upprätt rygg. Håll nebulisatorn vågrätt och sätt in

munstycket i munnen och slut läpparna om det (figur 4).

Håll nebulisatorn vågrätt.

Tryck ned knappen On/Off

på styrenheten och håll den nedtryckt några sekunder. Du hör en

ton och statuslampan lyser med grönt sken.

Efter några sekunder

börjar aerosoldimma att flöda in i Altera-nebulisatorns

nebuliseringskammare. Om aerosoldimma inte börjar flöda, se bruksanvisningen till Altera för

information.

Figur 4

Figur 3a

Figur 3b

Andas som vanligt

(andas in och andas ut) genom munstycket. Undvik att andas genom näsan.

Fortsätt att lugnt andas in och ut till dess att behandlingen är slutförd.

När läkemedlet är slut,

hör du en ljudsignal som innebär ”behandlingen slutförd” (2 toner).

Öppna läkemedelslocket

när behandlingen är slutförd för att kontrollera att allt läkemedel har

använts. Några få droppar läkemedel kan finnas kvar i behållaren efter behandlingens slut. Om

det finns mer än några få droppar vätska kvar, sätter du tillbaka läkemedelslocket och startar om

behandlingen.

När behandlingen är slutförd

, kopplar du loss styrenheten och tar isär Altera-nebulisatorn för

rengöring och desinfektering. För fullständig information om rengöring och desinfektering, se

tillverkarens bruksanvisning som medföljer Altera-nebulisatorn.

Vad händer om du behöver avbryta behandlingen innan den är slutförd?

Om du av något skäl måste avbryta behandlingen innan den är slutförd, trycker du ned knappen

On/Off i en hel sekund. Starta om behandlingen genom att trycka ned knappen On/Off i en hel

sekund och starta sedan om behandlingen.

Utbyte av Altera-nebulisatorn

Altera-nebulisatorn är konstruerad för att hålla för tre 28-dagarskurer med Cayston förutsatt att den

används i enlighet med bruksanvisningen. Efter denna tid ska du byta ut Altera-nebulisatorn, inklusive

aerosolgeneratorn. Om du märker att prestandan har förändrats innan denna tid har gått (t.ex. om det

tar längre tid att producera dimma, mer än 5 minuter), se bruksanvisningen till Altera-nebulisatorn.

Om du använt för stor mängd av Cayston

Om du har tagit för stor mängd av Cayston ska du genast prata med läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att använda Cayston

Om du glömmer en dos kan du fortfarande ta alla 3 dagliga doser så länge som det går 4 timmar

mellan varje dos. Om det inte går att ta 3 doser med 4 timmars mellanrum, får du hoppa över den

glömda dosen.

Om du slutar att använda Cayston

Sluta inte att använda Cayston utan att först prata med din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Om du får hudutslag, ska du omedelbart tala om det för din läkare

, eftersom detta kan innebära

att du har en allergisk reaktion mot Cayston.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än l av 10 användare)

Hosta

Nästäppa

Väsande andning

Halsont

Andnöd

Feber. Detta kan vara vanligare hos barn än hos vuxna.

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 till 10 användare )

Andningssvårigheter

Obehag i bröstet

Rinnande näsa

Blodiga upphostningar

Hudutslag

Ledvärk

Låga värden vid lungfunktionstester

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 till 10 användare )

Ledsvullnad

Följande biverkningar har observerats efter användning av aztreonam för injektion, men inte efter

användning av Cayston: svullnad i ansiktet, läpparna, tungan och/eller halsen med sväljnings- eller

andningssvårigheter, svettning, hudirritation och flagning av huden, kliande hudutslag, hudrodnad,

små röda prickar och i mycket sällsynta fall blåsor i huden. Allt detta kan vara tecken på en allergisk

reaktion.

Tala om för din läkare om du upplever några av dessa biverkningar.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Cayston ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett, ampullen med vätska och

kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Injektionsflaska med pulver och ampull med vätska:

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). De oöppnade injektionsflaskorna kan också förvaras utanför kylskåp

men under 25°C i upp till 28 dagar.

Använd detta läkemedel omedelbart efter beredning. Om den färdigberedda lösningen inte används

omedelbart, måste den förvaras vid 2°C-8°C och användas inom 8 timmar. Bered inte fler än en dos åt

gången.

Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen inte är intakt.

Använd inte detta läkemedel om det har förvarats utanför kylskåp i över 28 dagar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Injektionsflaskan med pulver innehåller 75 mg aztreonam (som lysin).

Ampullen med vätska innehåller vatten för injektionsvätskor och natriumklorid. Texten på

ampullerna står endast på engelska. Informationen som står på ampullerna visas nedan:

Vätska till lösning till Cayston

Natriumklorid 0,17 %

Endast för användning för inhalation

1 ml

GILEAD SCIENCES

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cayston är ett vitt till benvitt pulver och vätska till lösning för nebulisator.

Cayston levereras i 2 ml injektionsflaskor av gulbrunt glas med grå gummipropp och avdragbar

aluminiumkapsyl med ett blått lock.

1 ml vätska levereras i plastampuller.

Varje 28-dagarsförpackning med Cayston innehåller 84 injektionsflaskor med frystorkat Cayston och

88 ampuller med vätska. De fyra extra ampullerna med vätska medföljer med tanke på eventuellt spill.

Följande förpackningsstorlekar finns tillgängliga:

28-dagarsförpackning med Cayston

Förpackning innehållande en 28-dagarsförpackning med Cayston plus en Altera-nebulisator

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Tillverkare:

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Teл.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 2 401 35 79

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: +30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: +353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tfn: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Cayston 75 mg pulver och vätska till lösning för nebulisator.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje injektionsflaska innehåller aztreonamlysin motsvarande 75 mg aztreonam. Efter beredning

innehåller lösningen för nebulisatorn 75 mg aztreonam.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Pulver och vätska till lösning för nebulisator.

Vitt till benvitt pulver.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Cayston är avsett för suppressiv behandling av kroniska luftvägsinfektioner orsakade av

Pseudomonas

aeruginosa

hos patienter från 6 års ålder med cystisk fibros (CF).

Hänsyn ska tas till officiella riktlinjer för lämplig användning av antibiotika.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Patienterna skall använda ett bronkdilaterande medel före varje dos av Cayston. Kortverkande

bronkdilaterande medel kan tas mellan 15 minuter och 4 timmar och långverkande bronkdilaterande

medel kan tas mellan 30 minuter och 12 timmar före varje dos av Cayston.

För patienter som tar flera inhalationsterapier är den rekommenderade ordningsföljden för

administrering:

bronkdilaterande medel

slemlösande medel

och slutligen Cayston.

Vuxna och barn i åldern 6 år och äldre

Den rekommenderade dosen för vuxna är 75 mg tre gånger per dygn i 28 dagar.

Doserna skall tas med minst 4 timmars mellanrum.

Cayston kan tas i upprepade cykler bestående av 28 dagar med behandling följt av 28 dagar utan

behandling med Cayston.

Dosen för barn i åldern 6 år och äldre är densamma som för vuxna.

Äldre

Kliniska studier med Cayston omfattade inte Cayston-behandlade patienter som var 65 år eller äldre

för att avgöra om deras behandlingssvar skiljde sig från yngre patienters. Om Cayston ordineras till

äldre patienter så är doseringen densamma som för vuxna.

Nedsatt njurfunktion

Aztreonam utsöndras via njurarna och Cayston skall därför administreras med försiktighet till patienter

med nedsatt njurfunktion (serumkreatinin > 2 gånger den övre normalgränsen). Dosen behöver inte

justeras vid nedsatt njurfunktion, eftersom den systemiska koncentrationen av aztreonam efter

inhalation av Cayston är mycket låg (ca 1 % av den koncentration som erhålls med en dos på 500 mg

aztreonam för injektion).

Nedsatt leverfunktion

Det finns inga data om användningen av Cayston hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion

(ALAT eller ASAT som överstiger 5 gånger den övre normalgränsen). Dosen behöver inte justeras vid

nedsatt leverfunktion.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Cayston för barn under 6 år har inte fastställts. Tillgänglig information finns i

avsnitt 5.1 men ingen doseringsrekommendation kan ges.

Administreringssätt

För användning för inhalation.

Cayston skall endast användas med Altera-nebulisatorn och Altera-aerosolgeneratorn ansluten till en

eBase Controller eller en eFlow rapid-styrenhet. Anvisningar om beredning av läkemedlet före

administrering finns i avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

4.4

Varningar och försiktighet

Allergiska reaktioner

Om en allergisk reaktion mot aztreonam uppträder, skall administreringen av läkemedlet avbrytas och

lämplig behandling sättas in. Förekomsten av hudutslag kan tyda på en allergisk reaktion mot

aztreonam.

Korsreaktivitet kan förekomma hos patienter med anamnes på allergi mot betalaktamantibiotika, som

penicilliner, cefalosporiner och/eller karbapenemer. Data från djur och människa visar liten risk för

korsreaktivitet mellan aztreonam och betalaktamantibiotika. Aztreonam, en monobaktam, är endast

svagt immunogent. Försiktighet rekommenderas vid administrering av Cayston till patienter som har

betalaktamallergi i anamnesen.

Följande sällsynta och svåra biverkningar har rapporterats efter parenteral användning av andra

aztreonaminnehållande produkter: toxisk epidermal nekrolys, anafylaxi, purpura, erytema multiforme,

exfoliativ dermatit, urticaria, petekier, pruritus, diafores.

Bronkospasm

Bronkospasm (en akut sänkning av FEV

med ≥ 15 %) är en komplikation associerad med

nebuliserade läkemedel. Bronkospasm har rapporterats efter administrering av Cayston (se

avsnitt 4.8). Patienter bör använda ett bronkdilaterande medel före varje dos av Cayston. Om

bronkospasm misstänks vara en del av en allergisk reaktion skall lämpliga åtgärder vidtas (se

”Allergiska reaktioner” i ovanstående stycke).

Hemoptys

Inhalation av nebuliserade lösningar kan framkalla en hostreflex. Användning av Cayston till

pediatriska CF-patienter har varit associerad med hemoptys under behandlingscykler och kan ha

förvärrat underliggande tillstånd. Cayston skall administreras till CF-patienter med aktiv hemoptys

endast om fördelen med behandlingen anses väga tyngre än riskerna för att framkalla ytterligare

blödning.

Övrig försiktighet

Effekten har inte fastställts hos patienter med förväntad FEV

> 75 %. Patienter med

Burkholderia

cepacia

isolerade i sputum inom de senaste 2 åren uteslöts från de kliniska studierna.

Aztreonam för injektion får inte användas i Altera eller andra nebulisatorer. Aztreonam för injektion

har inte formulerats för inhalation och innehåller arginin, ett ämne känt för att orsaka

lunginflammation.

Resistens mot aztreonam, andra antibiotika och behandlingsuppkomna mikroorganismer

Utvecklingen av antibiotikaresistent

P. aeruginosa

och superinfektion med andra patogener utgör

potentiella risker associerade med antibiotikabehandling. Utveckling av resistens under inhalerad

aztreonambehandling kan begränsa behandlingsalternativen under akuta exacerbationer. En minskning

av känsligheten hos

P. aeruginosa

för aztreonam och andra betalaktamantibiotika observerades i

kliniska studier av Cayston. I en 24-veckors, aktiv kontrollerad klinisk studie av behandling med

Cayston observerades ökningar av MIC

för alla isolat av

P. aeruginosa

liksom av procentandelen

patienter med

P. aeruginosa

som var resistent (MIC över den parenterala brytpunkten) mot aztreonam,

mot minst 1 betalaktamantibiotika och mot alla 6 betalaktamantiobiotika som testades (se avsnitt 5.1).

Minskad känslighet för

P. aeruginosa

var emellertid inte prediktiv för Cayston-behandlingens kliniska

effekt under studien. Förbättringar i de respiratoriska symtomen och av lungfunktionen observerades

hos patienter med multiresistent

P. aeruginosa

efter behandling med Cayston. Utvecklingen av

parenteral

P. aeruginosa

-resistens mot aztreonam eller andra betalaktamantibiotika kan ha

konsekvenser för behandlingen av akuta pulmonella exacerbationer med systemiska antibiotika.

En ökad prevalens av meticillinresistent

Staphylococcus aureus

(MRSA), meticillinkänslig

S. aureus

(MSSA),

Aspergillus-

Candida-

arter observerades med tiden hos patienter som behandlats med

flera Cayston-kurer. Ett samband mellan persisterande isolering av MRSA och sämre kliniskt resultat

har rapporterats i litteraturen. Under kliniska studier av Cayston ledde isolering av MRSA inte till

försämrad lungfunktion.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Emellertid identifierades inga tecken på läkemedelsinteraktioner

med aztreonam i kliniska studier där Cayston gavs samtidigt med bronkdilaterande medel, dornase

alfa, pankreasenzymer, azitromycin, tobramycin, orala steroider (mindre än 10 mg dagligen/20 mg

varannan dag) och inhalerade steroider.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det finns inga data från användning av aztreonam hos gravida kvinnor. Djurstudier tyder inte på

direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3).

Efter inhalation av Cayston är den systemiska koncentrationen av aztreonam låg jämfört med en

standarddos av aztreonam för injektion (ca 1 % av den koncentration som erhålls med en dos på

500 mg aztreonam för injektion).

Cayston skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att

kvinnan behandlas med aztreonam.

Amning

Efter administrering av aztreonam för injektion utsöndras aztreonam i bröstmjölk i mycket låga

koncentrationer. Efter inhalation av Cayston är den systemiska koncentrationen av aztreonam ca 1 %

av den koncentration som erhålls med en standarddos av aztreonam för injektion. Därför, och på grund

av den låga orala absorptionen, är ammade spädbarns exponering för aztreonam på grund av att

modern får Cayston sannolikt mycket låg.

Cayston kan användas under amning.

Fertilitet

Icke-kliniska data om fertilitet för aztreonam för injektion tyder inte på några biverkningar.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Cayston har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofil

Skattningen av biverkningar bygger på erfarenheter från fyra kliniska fas 3-studier på CF-patienter

med kronisk infektion med

P. aeruginosa

och spontanrapportering efter godkännande för försäljning

I de två placebokontrollerade kliniska fas 3-studierna där patienter fick Cayston i 28 dagar, var de

oftast förekommande biverkningarna av Cayston: hosta (58 %), nästäppa (18 %), väsande andning

(15 %), faryngolaryngeal smärta (13,0 %), pyrexi (12 %) och dyspné (10 %).

En akut sänkning med ≥ 15 % av FEV

är en komplikation associerad med nebuliserade läkemedel,

däribland Cayston (se avsnitt 4.4).

Sammanfattning av biverkningar i tabellform

Biverkningar som ansetts ha ett åtminstone möjligt samband med behandling i kliniska studier och

erfarenhet efter godkännande för försäljning listas nedan efter organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande: mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100, < 1/10) och mindre

vanliga (≥ 1/1 000, < 1/100).

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mycket vanliga:

hosta, nästäppa, väsande andning, faryngolaryngeal smärta, dyspné

Vanliga:

bronkospasm

, obehag i bröstet, rinorré, hemoptys

Hud och subkutan vävnad:

Vanliga:

hudutslag

Muskuloskeletala systemet och bindväv:

Vanliga:

artralgi

Mindre vanliga:

ledsvullnad

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mycket vanliga:

pyrexi

Undersökningar:

Vanliga:

försämrat lungfunktionstest

Se avsnitt Beskrivning av valda biverkningar

Beskrivning av valda biverkningar

Bronkospasm

Nebuliserade läkemedel, däribland Cayston, kan vara associerade med bronkospasm (en akut sänkning

med ≥ 15 % av FEV

). Se avsnitt 4.4.

Hemoptys

Inhalation av nebuliserade lösningar kan framkalla en hostreflex som kan förvärra underliggande

tillstånd (se avsnitt 4.4).

Allergiska reaktioner

Hudutslag har rapporterats vid användning av Cayston och kan tyda på en allergisk reaktion mot

aztreonam (se avsnitt 4.4).

Försämrat lungfunktionstest

Försämrat lungfunktionstest har rapporterats vid användning av Cayston men har inte varit associerat

med en varaktig sänkning av FEV

(se avsnitt 5.1).

Följande sällsynta och svåra biverkningar har rapporterats efter parenteral användning av andra

aztreonaminnehållande produkter: toxisk epidermal nekrolys, anafylaxi, purpura, erytema multiforme,

exfoliativ dermatit, urticaria, petekier, pruritus, diafores.

Pediatrisk population

Totalt 137 pediatriska patienter i åldern 6 till 17 år med kronisk infektion med

P. aeruginosa

förväntad FEV

≤ 75 % har fått Cayston i kliniska fas 2- och fas 3-studier (6-12 år, n=35; 13-17 år,

n=102).

Pyrexi observerades med en högre incidens hos pediatriska patienter i åldern 6 till 17 år än hos vuxna.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga biverkningar som är specifikt associerade med överdosering av Cayston har identifierats.

Eftersom plasmakoncentrationen av aztreonam efter administrering av Cayston (75 mg) är ca

0,6 µg/ml, jämfört med serumnivåer på 54 µg/ml efter administrering av aztreonam för injektion

(500 mg), förutses inga säkerhetsproblem i samband med överdosering av aztreonam.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriella medel för systemiskt bruk, övriga antibakteriella

betalaktamer, ATC-kod: J01DF01

Verkningsmekanism

Aztreonam visar aktivitet

in vitro

mot gramnegativa, aeroba patogener, däribland

P. aeruginosa

Aztreonam binder till penicillinbindande proteiner hos känsliga bakterier, vilket leder till hämning av

bakteriernas cellväggssyntes, följt av filamentbildning och cellys.

Resistensmekanismer

Förlust av känslighet för aztreonam hos CF-patienter med

P. aeruginosa

sker antingen genom

selektion av stammar med mutationer lokaliserade på kromosomen eller i sällsynta fall genom förvärv

av plasmid-/integronmedierade gener.

Kända resistensmekanismer som medieras genom mutation av kromosomala gener omfattar:

hyperexpression av klass C beta-laktamasen AmpC och uppreglering av effluxpumpen MexAB-OprM.

Den kända mekanismen för resistens mot aztreonam medierad genom förvärv av gener omfattar

förvärv av beta-laktamasenzymer med utvidgat spektrum (ESBL,

Extended Spectrum Beta-Lactam

enzymes

), vilka hydrolyserar ringen innehållande fyra kväveatomer i aztreonam.

ESBL från klass A, B och D beta-laktamaser kan ha aktivitet mot aztreonam. De klass A beta-

laktamaser som rapporteras hydrolysera aztreonam omfattar VEB-typ (främst Sydostasien), PER-typ

(Turkiet) och GES- och IBC-typ (Frankrike, Grekland och Sydafrika). Det finns sällsynta rapporter på

organismer med metallo-beta-laktamaser (MBL), klass B, vilka är resistenta mot aztreonam, VIM-5

K. pneumonia

P. aeruginosa

– Turkiet), VIM-6 (

P. putida

– Singapore) och VIM-7

P. aeruginosa

– USA), det är dock möjligt att dessa organismer uttryckte multipla

resistensmekanismer och att en MBL därför inte var skyldig till den observerade resistensen mot

aztreonam. Det finns sällsynta rapporter på klass D beta-laktamaser från kliniska isolat av

P. aeruginosa

, OXA-11 (Turkiet) och OXA-45 (USA), vilka hydrolyserar aztreonam.

Mikrobiologi

Ett enstaka sputumprov från en CF-patient kan innehålla flera isolat av

P. aeruginosa

och varje isolat

kan ha olika nivåer av känslighet för aztreonam

in vitro

. De

in vitro

-testmetoder för antimikrobiell

känslighet som används för parenteral aztreonambehandling kan användas för att kontrollera

känsligheten hos

P. aeruginosa

som isolerats från CF-patienter.

I de placebokontrollerade fas 3-studierna av Cayston översteg lokala aztreonamkoncentrationer

generellt aztreonams MIC-värden för

P. aeruginosa

, oavsett känslighetsnivån hos

P. aeruginosa

Behandling med upp till nio 28-dagarskurer med 75 mg Cayston 3 gånger dagligen resulterade i

kliniskt betydelsefulla förbättringar i respiratoriska symtom, lungfunktion och tätheten av

P. aeruginosa

CFU i sputum: ingen ökning av MIC

för

P. aeruginosa

(± 2 spädningssteg)

observerades, medan MIC

ökade intermittent till 4 gånger den initiala MIC. I en 24-veckors, aktivt

kontrollerad studie av Cayston-behandling observerades inga ökningar av MIC

för

P. aeruginosa

(± 2 spädningssteg), medan MIC

ökade till 4 gånger den initiala MIC. I slutet av studien hade

procentandelen patienter med

P. aeruginosa

med MIC för aztreonam över den parenterala brytpunkten

(>8 μg/ml) ökat från 34 % vid baslinjen till 49 %, procentandelen patienter med

P. aeruginosa

resistent mot minst 1 betalaktamantibiotika hade ökat från 56 % vid baslinjen till 67 % och

procentandelen patienter med

P. aeruginosa

resistent mot alla 6 betalaktamantibiotika som testades

hade ökat från 13 % vid baslinjen till 18 %. Det finns en risk för att

P. aeruginosa

-isolat kan utveckla

resistens mot aztreonam eller andra betalaktamantibiotika hos patienter som behandlats med Cayston.

Utvecklingen av parenteral

P. aeruginosa

-resistens mot aztreonam och andra betalaktamantibiotika

kan ha konsekvenser för behandlingen av akuta pulmonella exacerbationer med systemiska

antibiotika. Emellertid sågs likartade förbättringar av lungfunktionen efter behandling med Cayston

hos patienter med aztreonamkänsliga respektive aztreonamresistenta isolat av

P. aeruginosa

Ingen ökning av klinisk signifikans av behandlingsuppkommen isolering av andra gramnegativa

bakteriella respiratoriska patogener (

Burkholderia

-arter,

Stenotrophomonas maltophilia

Alcaligenes

-arter) observerades i studier av upp till nio 28-dagarskurer med Cayston. Under den

6-månaders randomiserade fasen av studie GS-US-205-0110 observerades behandlingsuppkommen

isolering avMSSA och MRSA oftare hos patienter som behandlats med aztreonam än hos patienter

som behandlats med Tobramycin nebulisatorlösning (TNS). De flesta av de behandlingsuppkomna

isoleringarna var intermittenta. Persisterande behandlingsuppkommen isolering av MSSA (definierad

som frånvarande vid screening/baslinjen och därefter närvarande vid 3 eller flera konsekutiva besök)

förekom hos 6 % av de aztreonam-behandlade patienterna jämfört med hos 3 % av de TNS-

behandlade patienterna. Behandlingsuppkommen intermittent isolering av MRSA förekom hos 7 % av

de aztreonam-behandlade patienterna jämfört med 1 % hos de TNS-behandlade patienterna och

persisterande behandlingsuppkommen isolering av MRSA förekom hos 3 % av de

aztreonam-behandlade patienterna jämfört med hos ingen TNS-behandlad patient. Ett samband mellan

persisterande isolering av MRSA och svårare sjukdom och ökad mortalitet har rapporterats i

litteraturen. Under kliniska studier av Cayston ledde isolering av MRSA inte till försämrad

lungfunktion.

Klinisk effekt och säkerhet

Cayston jämfördes med TNS över tre 28-dagars behandlingskurer i en randomiserad, aktivt

kontrollerad multicenterstudie (GS-US-205-0110). Patienter som deltog i denna studie i Europa och

som slutförde minst 1 behandlingskur med Cayston eller TNS under den randomiserade fasen kunde

sedan få upp till tre 28-dagarskurer med Cayston i en öppen förlängningsfas. Inklusionskriterierna

inkluderade CF, förväntad FEV

≤ 75 %, stabil lungsjukdom, en färsk positiv sputumodling för

P. aeruginosa

och tidigare behandling med antibiotika i aerosolform utan tecken på

läkemedelsintolerans.

Cayston utvärderades under en 28-dagarsbehandling (en kur) i två randomiserade, dubbelblinda

placebokontrollerade multicenterstudier (CP-AI-005 och CP-AI-007). Patienter som deltog i dessa

studier kunde därefter få flera Caystonkurer i en öppen efterföljande studie (CP-AI-006).

Inklusionskriterier omfattade CF, förväntad baslinje-FEV

på mellan 25 % och 75 % samt kronisk

lunginfektion med

P. aeruginosa.

Totalt behandlades 539 patienter (78 % vuxna) i dessa studier. Studierna utfördes med användning av

Altera nebulisatorsystem för att administrera Cayston.

GS-US-205-0110

I GS-US-205-0110 randomiserades 268 patienter med CF och kronisk lunginfektion med

P. aeruginosa

och fick Cayston (n=136) eller TNS (n=132). Femtionio pediatriska patienter i åldern 6

till 17 år ingick i studien. Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1 till att få antingen aztreonam

(75 mg) administrerat via inhalation 3 gånger dagligen eller TNS (300 mg) administrerat 2 gånger

dagligen. Behandlingarna administrerades i tre cykler bestående av 28 dagar med behandling följt av

28 dagar utan behandling. De ko-primära effektmåtten var icke inferior för Cayston i förhållande till

TNS vad avser relativ förändring från baslinjen till dag 28 av förväntad FEV

% och superior för

Cayston i förhållande till TNS vad avser faktisk förändring från förväntad FEV

% vid baslinjen över

tre behandlingskurer (genomsnittet av den faktiska förändring av förväntad FEV

% som observerades

i slutet av varje behandlingskur).

Den justerade genomsnittliga procentuella förändringen från baslinjen till dag 28 av förväntad FEV

var 8,35 och 0,55 i Cayston- respektive TNS-gruppen (behandlingsskillnad: 7,80; p=0,0001; 95 % CI:

3,86; 11,73). Den justerade genomsnittliga faktiska förändringen från baslinjen av förväntad FEV

över 3 behandlingskurer var 2,05 och -0,66 i Cayston- respektive TNS-gruppen (behandlingsskillnad:

2,70; p=0,0023; 95 % CI: 0,98; 4,43). Patienter som behandlades med aztreonam hade längre tid till

behov av intravenösa antibiotika mot pseudomonas relaterat till respiratoriska händelser jämfört med

TNS-behandlade patienter (p=0,0025). Kaplan-Meier-estimaten för denna händelsefrekvens vecka 24

var 36 % hos aztreonam-behandlade patienter och 54 % hos TNS-behandlade patienter. Dessutom

hade aztreonam-behandlade patienter färre sjukhusinläggningar på grund av respiratoriska händelser

mot

58, p=0,044) och färre respiratoriska händelser som krävde användning av intravenösa eller

inhalerade antibiotika mot pseudomonas (84

mot

121, p=0,004) än vad TNS-behandlade patienter

hade. Aztreonam-behandlade patienter uppvisade även större genomsnittliga förbättringar av CFQ-R

respiratory symptoms scores

jämfört med TNS-behandlade patienter över 3 behandlingskurer (6,30

mot

2,17, p=0,019).

I den begränsade subgrupp av patienter som hade fått inhalerat tobramycin under färre än 84 dagar

under de föregående 12 månaderna (n=40), var förbättringarna av lungfunktionen dag 28 och över tre

28-dagars behandlingskurer numeriskt mindre hos aztreonam-behandlade patienter än hos

TNS-behandlade patienter.

CP-AI-007

CP-AI-007 omfattade 164 vuxna (till övervägande del) och pediatriska patienter randomiserade i en

1:1-uppdelning för att jämföra Cayston 75 mg (80 patienter) med placebo (84 patienter), administrerad

3 gånger dagligen i 28 dagar (en kur). Patienterna var tvungna att ha varit utan

antipseudomonasantibiotika i minst 28 dagar före behandlingen med studieläkemedlet.

Lungfunktionen och de respiratoriska symtomen förbättrades signifikant från baslinjen till dag 28 hos

patienter behandlade med en kur Cayston.

CP-AI-005

CP-AI-005 omfattade 246 vuxna (till övervägande del) och pediatriska patienter. Alla patienter

behandlades med Tobramycin nebulisatorlösning (TNS) 300 mg, 2 gånger dagligen under fyra veckor

omedelbart före behandling med Cayston eller placebo antingen 2 eller 3 gånger dagligen i 28 dagar.

Patienterna fortsatte sin baslinjemedicinering, inklusive makrolidantibiotika. Patienterna

randomiserades i en 2:2:1:1-uppdelning för att behandlas med aztreonam 75 mg 2 eller 3 gånger

dagligen eller med volymmatchad placebo 2 eller 3 gånger dagligen i 28 dagar, omedelbart efter den

inledande kuren i den öppna TNS-delen.

Aztreonambehandlingen resulterade i signifikanta förbättringar av lungfunktion och respiratoriska

symtom dag 28 hos de 66 patienter som behandlades med en kur Cayston 75 mg 3 gånger dagligen.

CP-AI-006

CP-AI-006 var en öppen efterföljande studie till CP-AI-005 och CP-AI-007 som utvärderade

säkerheten för upprepad exponering för aztreonam och effekten på sjukdomsrelaterade effektmått över

flera 28-dagarskurer. Patienterna fick Cayston med samma frekvens (2 eller 3 gånger per dag) som de

fått Cayston eller placebo med i de randomiserade studierna. Patienterna fortsatte med sin

baslinjemedicinering och till flertalet patienter gavs när så var indikerat ytterligare antibiotika för att

behandla exacerbationer. Varje 28-dagars kur med Cayston följdes av en 28-dagarsperiod utan

läkemedel. Under nio 28-dagars behandlingskurer visade mätningar av lungfunktion (FEV

), CFQ-R

respiratory symptoms scores

och täthet av

P. aeruginosa

i sputum en trend mot förbättring medan

patienterna stod under behandling, jämfört med när de var utan behandling. På grund av studiens

okontrollerade natur och förekommande samtidig medicinering kan dock inga slutsatser dras med

avseende på bibehållandet av de observerade kortsiktiga fördelarna vid efterföljande behandlingskurer.

Pediatrisk population

Totalt 137 pediatriska patienter i åldern 6 till 17 år med kronisk infektion med

P. aeruginosa

förväntad FEV

≤ 75 % har fått Cayston i kliniska fas 2- och fas 3-studier. Pediatriska patienter

upplevde kliniska förbättringar med aztreonam i form av ökad FEV

, förbättrad CFQ-R

respiratory

symptoms scores

och minskad täthet av

P. aeruginosa

i sputum. Cayston är indicerat för användning

för pediatriska patienter i åldern 6 år och äldre med upprepade cykler bestående av 28 dagar med

behandling följt av 28 dagar utan behandling med Cayston baserat på ovanstående kliniska erfarenhet.

I en öppen fas 2-studie (GS-US-205-0162) fick 105 pediatriska patienter i åldern 3 månader till < 18 år

(24 patienter i ålder 3 månader till < 2 år, 25 patienter i åldern 2 till 6 år, 56 patienter i åldern 6 till

< 18 år) med CF och dokumenterad initial/nydebuterad infektion/kolonisering med

P. aeruginosa

Cayston 3 gånger dagligen under en enstaka 28-dagars kur.

Av de 101 patienter, samtliga med odlingar positiva för

P. aeruginosa

inom 30 dagar från rekrytering

till studien varav 56 (55,4 %) var fria från

P. aeruginosa

vid baslinjen, som slutförde en 28-dagars

behandlingskur var 89,1 % (n=90) fria från

P. aeruginosa

vid behandlingens slut (dag 28) och 75,2 %

(n=76) var fria från

P. aeruginosa

1 månad efter behandlingens slut (dag 56). Totalt 79 patienter som

slutförde en 28-dagars behandlingskur och som inte fick någon ytterligare antipseudomonasantibiotika

under behandlingsperioden var utvärderingsbara 6 månader efter behandlingens slut; av dessa förblev

58,2 % (n=46) fria från

P. aeruginosa

under hela denna tidsperiod.

Europeiska läkemedelsmyndigheten har senarelagt kravet att skicka in studieresultat för Cayston för

en eller flera grupper av den pediatriska populationen av patienter med cystisk fibros och

luftvägsinfektion kolonisering med

Pseudomonas aeruginosa

(information om pediatrisk användning

finns i avsnitt 4.2).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Sputumkoncentrationer

Enskilda patienters aztreonamkoncentrationer i sputum uppvisade betydande variabilitet. För de

kombinerade placebokontrollerade fas 3-studierna var de genomsnittliga sputumkoncentrationerna, tio

minuter efter en engångsdos om 75 mg inhalerat aztreonam dag 0, 14 och 28, hos 195 CF-patienter

726 µg/g, 711 µg/g respektive 715 µg/g, vilket visar att aztreonam inte ackumuleras efter upprepad

dosering.

Plasmakoncentrationer

Enskilda patienters aztreonamkoncentrationer i plasma uppvisar betydande variabilitet.

En timme efter en engångsdos om 75 mg inhalerat aztreonam (vid ungefärlig maxkoncentration i

plasma) var den genomsnittliga plasmanivån hos CF-patienter 0,59 µg/ml. Genomsnittliga maximala

plasmanivåer dag 0, 14 och 28 i en kur med 75 mg inhalerat aztreonam 3 gånger dagligen var

0,55 µg/ml, 0,67 µg/ml respektive 0,65 µg/ml, vilket visar att aztreonam inte ackumuleras systemiskt

efter dosering 3 gånger dagligen. Däremot är serumkoncentrationen av aztreonam efter administrering

av aztreonam för injektion (500 mg) ca 54 µg/ml.

Aztreonamkoncentrationer i plasma hos pediatriska patienter i åldern 3 månader till < 6 år är

jämförbara med dem som observeras hos barn > 6 år, ungdomar och vuxna.

Distribution

Proteinbindningen av aztreonam i plasma är cirka 77 % vid kliniskt relevanta plasmakoncentrationer.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/450625/2012

EMEA/H/C/000996

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Cayston

aztreonam

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Cayston. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Cayston?

Cayston är pulver och vätska som bereds till en lösning för nebulisator. Det innehåller den aktiva

substansen aztreonam.

Vad används Cayston för?

Cayston används för att dämpa långvarig lunginfektion som orsakas av bakterien P. aeruginosa hos

vuxna och barn från sex år med cystisk fibros.

Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som påverkar cellerna som utsöndrar slem i lungorna och cellerna

som utsöndrar magsaft från mag-tarmkanalens körtlar och bukspottkörteln. Vid cystisk fibros blir

dessa utsöndringar tjocka och blockerar luftvägarna och flödet av magsaft. Detta leder till problem

med matsmältningen och upptaget av födoämnen, vilket ger försämrad tillväxt och långvarig infektion

och inflammation i lungorna eftersom överskottet av slem inte rensas bort.

Eftersom antalet patienter med bakteriell lunginfektion och cystisk fibros är litet betraktas sjukdomen

som sällsynt. Den 21 juni 2004 klassificerades Cayston som särläkemedel (ett läkemedel som används

för att behandla sällsynta sjukdomar).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Cayston?

Cayston ges med hjälp av en nebulisator (en speciell apparat som gör om lösningen till en aerosol som

patienten kan andas in). Cayston ges tre gånger om dagen i fyra veckor, med minst fyra timmar

mellan doserna. En bronkodilator (ett läkemedel som vidgar luftvägarna i lungorna) ska användas före

varje dos av Cayston. Om patienten tar flera inhalationsbehandlingar ska bronkodilatorn alltid tas först,

följt av ett mukolytikum (ett läkemedel som tunnar ut slemmet) och Cayston sist. Om läkaren anser

att det behövs ytterligare behandlingscykler med Cayston efter den första behandlingsomgången

rekommenderas ett uppehåll på fyra veckor efter varje behandlingscykel på fyra veckor med Cayston.

Hur verkar Cayston?

Vid cystisk fibros producerar patientens lungor för mycket tjockt slem, vilket gör att bakterier bildas

lättare. Hos patienter med cystisk fibros börjar vanligtvis infektionerna orsakade av P. aeruginosa

under de tio första levnadsåren och kan orsaka långvariga problem med lungorna.

Den aktiva substansen i Cayston, aztreonam, är ett antibiotikum som hör till gruppen betalaktamer.

Det binder till proteiner på P. aeruginosa-bakteriens cellyta och hindrar på så sätt bakterierna från att

bilda nya cellväggar, vilket gör att bakterierna dör.

Aztreonam har funnits i form av ett injektionsläkemedel sedan 1980-talet som ett s.k. argininsalt. I

Cayston finns aztreonam som ett s.k. lysinsalt, vilket gör det möjligt att andas in antibiotikumet direkt

i lungorna utan att detta orsakar irritation.

Hur har Caystons effekt undersökts?

Cayston har jämförts med placebo (overksam behandling) i två huvudstudier som omfattade

sammanlagt 375 patienter med cystisk fibros som hade långvarig lunginfektion till följd av

P. aeruginosa, varav de flesta var vuxna. I den första studien var huvudeffektmåttet hur lång tid det

tog innan patienterna behövde andra antibiotika genom inhalation (inandning) eller injektion i en ven.

I den andra studien var huvudeffektmåttet hur patienten bedömde sina andningssymtom på en

standardskala för cystisk fibros. I dessa två studier behandlades patienterna i fyra veckor.

I en tredje huvudstudie med 268 patienter (däribland 59 barn mellan 6 och 17 års ålder) jämfördes

Cayston med ett annat inhalerat antibiotikum (tobramycinlösning för nebulisator). Huvudmåttet på

effekt var baserat på förbättringar av patienternas forcerade exspiratoriska volymer (FEV

, den största

volym luft som en person kan andas ut på en sekund).

I ytterligare en studie jämfördes fyra veckors behandling med Cayston med placebo hos patienter med

lindrig lungsjukdom till följd av cystisk fibros. I studien tittade man på patienternas lungfunktion och

andningssymtom samt mängden P. aeruginosa-bakterier i patienternas slem.

Vilken nytta har Cayston visat vid studierna?

Cayston var effektivare än placebo när det gäller att hämma lunginfektion orsakad av bakterien

P. aeruginosa hos patienter med cystisk fibros. I den första studien behövde patienterna som fick

Cayston andra antibiotika efter 92 dagar, jämfört med efter 71 dagar för patienterna som fick placebo.

I den andra studien förbättrades andningssymtomen hos patienterna som fick Cayston jämfört med

patienterna som fick placebo.

Den tredje studien visade att Cayston stod sig väl i jämförelse med det antibiotikum som användes

som jämförelseläkemedel: efter fyra veckors behandling var ökningen av FEV

, justerat med hänsyn

till ålder, längd och kön, 8,35 procent med Cayston och 0,55 procent med jämförelseläkemedlet. Efter

Cayston

Sida 2/3

Cayston

Sida 3/3

handlingscykler.

tre behandlingscykler var ökningen med Cayston 2,05 procent, jämfört med en minskning på

0,66 procent med jämförelseläkemedlet. En förbättrad lungfunktion sågs också hos barn mellan sex

och 17 års ålder, både efter fyra veckors behandling och efter tre be

Resultaten från den ytterligare studien stämde överens med resultaten från huvudstudierna.

Vilka är riskerna med Cayston?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Cayston (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter) är

väsande andning, hosta, faryngolaryngal smärta (smärta i halsen och struphuvudet), nästäppa, dyspné

(svårighet att andas) och feber. En fullständig förteckning över samtliga biverkningar som rapporterats

för Cayston finns i bipacksedeln.

Cayston får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot aztreonam eller något annat

innehållsämne.

Varför har Cayston godkänts?

CHMP konstaterade att det finns ett medicinskt behov av nya antibiotika för patienter med cystisk

fibros, eftersom många av dessa patienter redan utvecklat resistens mot andra antibiotika när de nått

vuxen ålder, och därför att lunginfektioner orsakade av P. aeruginosa ger upphov till allvarliga

hälsoproblem hos patienter med cystisk fibros. CHMP fann att nyttan med Cayston är större än

riskerna och rekommenderade att Cayston skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Cayston

Den 21 september 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Cayston som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Mer information

om behandling med Cayston finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Sammanfattningen av yttrandet om Cayston från Kommittén för särläkemedel finns på EMA:s

webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

.Denna

sammanfattning uppdaterades senast 07-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen