Harvoni

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

23-09-2021

Aktiva substanser:
ledipasvir, Sofosbuvir
Tillgänglig från:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kod:
J05AX65
INN (International namn):
ledispavir, sofosbuvir
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
Hepatit C, kronisk
Terapeutiska indikationer:
Harvoni is indicated for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 och 5. För hepatit C-virus (HCV) av genotyp-specifik aktivitet (se avsnitt 4. 4 och 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 23
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/003850
Tillstånd datum:
2014-11-17
EMEA-kod:
EMEA/H/C/003850

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - danska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - franska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - polska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - finska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

29-07-2020

Bipacksedel Bipacksedel - norska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

23-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

23-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

23-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

23-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

29-07-2020

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerade tabletter

Harvoni 45 mg/200 mg filmdragerade tabletter

ledipasvir/sofosbuvir

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Harvoni är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Harvoni

Hur du tar Harvoni

Eventuella biverkningar

Hur Harvoni ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Om Harvoni har förskrivits till ditt barn gäller all information i denna bipacksedel ditt barn (läs

i sådant fall ”ditt barn” istället för ”du/dig”).

1.

Vad Harvoni är och vad det används för

Harvoni är ett läkemedel som innehåller de aktiva substanserna ledipasvir och sofosbuvir. Harvoni ges

för att behandla kronisk (långvarig) infektion med hepatit C-virus hos

vuxna

barn från 3 års

ålder

Hepatit C är en infektion i levern orsakad av ett virus. De aktiva substanserna i läkemedlet verkar

tillsammans genom att blockera två olika proteiner som viruset behöver för att växa och reproduceras,

vilket gör det möjligt att permanent avlägsna infektionen från kroppen.

Harvoni tas ibland med ett annat läkemedel, ribavirin.

Det är mycket viktigt att du även läser bipacksedlarna för de andra läkemedlen som du ska ta

tillsammans med Harvoni. Om du har några frågor om dina läkemedel, vänd dig till läkare eller

apotekspersonal.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Harvoni

Ta inte Harvoni

Om du är allergisk

mot ledipasvir, sofosbuvir eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

Om du för närvarande tar något av följande läkemedel:

rifampicin och rifabutin

(antibiotika som används för att behandla infektioner, inklusive

tuberkulos)

johannesört

(växtbaserat läkemedel som används för att behandla lätt nedstämdhet)

karbamazepin, fenobarbital och fenytoin

(läkemedel som används för att behandla

epilepsi och förebygga epilepsianfall)

rosuvastatin

(ett läkemedel som används för att behandla högt kolesterol).

Om något av detta gäller dig,

ska du inte ta Harvoni utan omedelbart berätta det för läkaren.

Varningar och försiktighet

Din läkare vet om du har något av följande tillstånd. Dessa kommer att beaktas innan behandling med

Harvoni påbörjas.

andra leverbesvär

utöver hepatit C, till exempel

om du väntar på en levertransplantation.

om du har

eller tidigare har haft en infektion med

hepatit B

-virus

,

eftersom läkaren då

kan vilja följa upp dig mer noggrant.

njurproblem eller om du får dialys,

eftersom Harvoni inte har testats fullt ut på patienter med

svåra njurbesvär.

pågående behandling för hiv-infektion,

eftersom din läkare kan behöva övervaka dig mer

noggrant.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Harvoni om:

du just nu tar, eller de senaste månaderna har tagit läkemedlet amiodaron för behandling av

oregelbundna hjärtslag eftersom det kan leda till att

din hjärtfrekvens sjunker till en livshotande

nivå. Läkaren kan komma att överväga andra behandlingar om du har tagit detta läkemedel. Om

du behöver behandling med Harvoni kan det bli nödvändigt med extra hjärtövervakning.

har diabetes. Dina blodsockernivåer kan behöva kontrolleras noggrannare och/eller justering av

dina diabetesläkemedel kan behövas efter att du har börjat ta Harvoni. Hos vissa

diabetespatienter har blodsockernivåerna sjunkit (hypoglykemi) efter att behandling med

läkemedel så som Harvoni har påbörjats.

Tala omedelbart om för läkaren

om du för närvarande tar, eller under de senaste månaderna har

tagit några läkemedel för hjärtproblem och du under behandlingen upplever:

långsamma eller oregelbundna hjärtslag, eller problem med hjärtrytmen

andfåddhet eller försämring av befintlig andfåddhet

bröstsmärtor

yrsel

palpitationer (hjärtklappning)

att du nästan svimmar, eller svimmar

Blodprover

Läkaren kommer att undersöka ditt blod före, under och efter behandlingen med Harvoni, för att:

Läkaren ska kunna besluta om du ska ta Harvoni och hur länge.

Läkaren ska kunna bekräfta att behandlingen har fungerat och att du inte längre bär på

hepatit C-virus.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn under 3 år. Användning av Harvoni hos barn under 3 år har ännu inte

studerats.

Andra läkemedel och Harvoni

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Warfarin och andra likartade läkemedel som kallas vitamin K-antagonister används för att tunna ut

blodet. Din läkare kan behöva testa ditt blod oftare för att kontrollera blodets koaguleringsförmåga.

Funktionen hos din lever kan förändras med behandling av hepatit C och kan därför påverka andra

läkemedel (tex läkemedel som används för att hämma ditt immunsystem, m fl). Din läkare kan behöva

övervaka dessa andra läkemedel som du tar noggrant och justeringar kan behöva göras efter att

behandling med Harvoni inletts.

Tala med läkare eller apotekspersonal om du är osäker på om du ska ta något läkemedel.

Vissa läkemedel ska inte tas tillsammans med Harvoni.

Ta inte något annat läkemedel som innehåller sofosbuvir, en av de aktiva substanserna i

Harvoni.

Tala om för läkare eller apotekspersonal

om du tar något av läkemedlen nedan:

amiodaron

som används för behandling av oregelbundna hjärtslag

tenofovirdisoproxilfumarat,

eller något läkemedel som innehåller

tenofovirdisoproxilfumarat, som används för att behandla hiv-infektion

digoxin

som används för att behandla hjärtsjukdomar

dabigatran

som används för att tunna ut blodet

statiner

som används för att behandla högt kolesterol

rifapentin

(antibiotikum som används för att behandla infektioner, inklusive tuberkulos)

oxkarbazepin

(ett läkemedel som används för att behandla epilepsi och förebygga

epilepsianfall)

tipranavir

(som används för att behandla hiv-infektion).

Om du tar Harvoni tillsammans med något av dessa kanske läkemedlen inte verkar på rätt sätt eller

eventuella biverkningar förvärras. Läkaren kan behöva ge dig ett annat läkemedel eller ändra den

läkemedelsdos du tar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal

om du tar läkemedel som används för att behandla

magsår, halsbränna eller sura uppstötningar.

Dessa är:

antacida (t.ex. aluminium-/magnesiumhydroxid eller kalciumkarbonat). Dessa ska tas

minst 4 timmar före eller 4 timmar efter Harvoni.

protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol och

esomeprazol). Dessa ska tas samtidigt med Harvoni. Ta inte protonpumpshämmare före

Harvoni. Din läkare kan ge dig ett annat läkemedel eller ändra den läkemedelsdos du tar.

-receptorantagonister (t.ex. famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin). Din läkare

kan ge dig ett annat läkemedel eller ändra den läkemedelsdos du tar.

Dessa läkemedel kan minska mängden ledipasvir i blodet. Om du tar något av dessa läkemedel

kommer läkaren antingen ge dig ett annat läkemedel för magsår, halsbränna eller sura uppstötningar,

eller rekommendera hur och när du ska ta läkemedlet.

Graviditet och preventivmedel

Effekten av Harvoni under graviditet är okänd. Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller

planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet måste undvikas om du tar Harvoni tillsammans med ribavirin. Det är mycket viktigt att du

läser avsnittet ”Graviditet” i bipacksedeln till ribavirin mycket noga. Ribavirin kan orsaka allvarliga

fosterskador. Därför måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas vid sexuellt umgänge om det finns

risk för att graviditet ska inträffa.

Du eller din partner måste använda en effektiv preventivmetod under och viss tid efter

behandlingen med Harvoni tillsammans med ribavirin. Det är mycket viktigt att du läser

avsnittet ”Graviditet” i bipacksedeln till ribavirin mycket noga. Fråga läkaren om en effektiv

preventivmetod som är lämplig för dig.

Om du eller din partner blir gravid under behandling med Harvoni och ribavirin eller under de

närmaste månaderna efter behandlingen, måste du omedelbart kontakta läkare.

Amning

Amma inte under behandling med Harvoni.

Det är inte känt om ledipasvir eller sofosbuvir, de två

aktiva substanserna i Harvoni, går över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig trött efter att ha tagit Harvoni ska du inte ägna dig åt aktiviteter som kräver

koncentration, såsom att köra bil, cykla eller använda maskiner.

Harvoni 90 mg/400 mg och 45 mg/200 mg filmdragerade tabletter innehåller laktos

Kontakta din läkare innan du tar denna medicin om du har fått veta att du inte tål vissa

sockerarter.

Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerade tabletter innehåller para-orange (E110) som kan ge

allergiska reaktioner

Tala om för läkaren om du är allergisk

mot para-orange, även kallat ”E110”, innan du tar

detta läkemedel.

Harvoni innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Harvoni

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Rekommenderad dos

Harvoni ska tas enligt läkarens anvisningar.

Rekommenderad dos av Harvoni

för vuxna

en

90 mg/400 mg filmdragerad tablett en gång dagligen

. Din läkare talar om för dig hur många veckor

du ska ta Harvoni.

Rekommenderad dos av Harvoni för barn från 3 års ålder är baserad på vikt. Ta Harvoni enligt

läkarens anvisningar.

Svälj tabletten hel med eller utan mat. Tugga, krossa eller dela inte tabletten eftersom den har en

mycket bitter smak. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du har problem med att svälja

tabletter.

Om du tar ett antacidum,

ta det minst 4 timmar före eller minst 4 timmar efter Harvoni.

Om du tar en protonspumpshämmare,

ta protonpumpshämmaren samtidigt med Harvoni. Ta den

inte före Harvoni.

Om du kräks efter att du har tagit Harvoni

kan det påverka mängden Harvoni i ditt blod. Detta

kanske gör att Harvoni inte fungerar lika bra.

Om du kräks

mindre än 5 timmar efter

att du har tagit Harvoni, ta en ny dos.

Om du kräks

mer än 5 timmar efter

att du har tagit Harvoni, behöver du inte ta någon mer dos

förrän du ska ta nästa dos enligt behandlingsschemat.

Om du har tagit för stor mängd av Harvoni

Om du av misstag tar mer än den rekommenderade dosen, ska du omedelbart kontakta läkare eller

närmaste akutmottagning för att få råd. Ta med dig burken med tabletterna så att du enkelt kan

beskriva vad du har tagit.

Om du har glömt att ta Harvoni

Det är viktigt att du inte missar en dos av detta läkemedel.

Om du missar en dos, räkna ut hur lång tid det var sedan du tog Harvoni senast:

Om du märker det mindre än 18 timmar

efter tidpunkten då du vanligtvis tar Harvoni, måste

du ta dosen så snart som möjligt. Ta sedan nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Om det har gått 18 timmar eller mer

efter tidpunken då du vanligtvis tar Harvoni, vänta och

ta nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos (två doser tätt inpå varandra).

Sluta inte att ta Harvoni

Sluta inte att ta detta läkemedel om inte läkaren säger åt dig att göra det. Det är mycket viktigt att du

fullföljer hela behandlingskuren för att ge läkemedlet de bästa förutsättningarna att behandla

infektionen med hepatit C-virus.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Om du tar Harvoni kan du få en eller

flera av nedanstående biverkningar:

Mycket vanliga biverkningar

kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

huvudvärk

trötthet

Vanliga biverkningar

kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

utslag

Andra biverkningar som kan förekomma under behandling med Harvoni

Frekvensen för följande biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem).

Andra effekter som kan ses vid behandling med sofosbuvir:

Frekvensen för följande biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data):

utbredda, allvarliga hudutslag med fjällande hud som kan åtföljas av feber, influensaliknande

symtom, blåsor i munnen, ögonen eller på könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Harvoni ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är

ledipasvir och sofosbuvir. Varje filmdragerad tablett innehåller

90 mg ledipasvir och 400 mg sofosbuvir eller 45 mg ledipasvir och 200 mg sofosbuvir.

Övriga innehållsämnen är

Tablettkärna:

Kopovidon, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal

vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering:

Polyvinylalkohol, titandioxid, makrogol, talk och, endast för 90 mg/400 mg tabletten:

para-orange (E110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerade tabletter är orange, diamantformade tabletter, präglade med

”GSI” på den ena sidan och med ”7985” på den andra sidan. Tabletten är cirka 19 mm lång och

10 mm bred.

Harvoni 45 mg/200 mg filmdragerade tabletter är vita, kapselformade tabletter, präglade med ”GSI”

på den ena sidan och med ”HRV” på den andra sidan. Tabletten är cirka 14 mm lång och 7 mm bred.

Varje burk innehåller kiselgel (torkmedel) som måste förvaras i burken för att bidra till att skydda

tabletterna. Torkmedlet finns i en separat dospåse eller behållare och ska inte sväljas.

Följande förpackningsstorlekar är tillgängliga:

ytterkartonger innehållande 1 burk med 28 filmdragerade tabletter för 90 mg/400 mg och

45 mg/200 mg filmdragerade tabletter.

ytterkartonger innehållande 3 burkar med 28 (84) filmdragerade tabletter endast för

90 mg/400 mg filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att

marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Tillverkare

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel:

+

39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Bipacksedel: Information till användaren

Harvoni 33,75 mg/150 mg dragerat granulat i dospåse

Harvoni 45 mg/200 mg dragerat granulat i dospåse

ledipasvir/sofosbuvir

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Harvoni är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Harvoni

Hur du tar Harvoni

Eventuella biverkningar

Hur Harvoni ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Om Harvoni har förskrivits till ditt barn gäller all information i denna bipacksedel ditt barn (läs

i sådant fall ”ditt barn” istället för ”du/dig”).

1.

Vad Harvoni är och vad det används för

Harvoni är ett läkemedel som innehåller de aktiva substanserna ledipasvir och sofosbuvir i form av ett

granulat. Harvoni ges för att behandla kronisk (långvarig) infektion med hepatit C-virus hos

vuxna

barn från 3 års ålder

Hepatit C är en infektion i levern orsakad av ett virus. De aktiva substanserna i läkemedlet verkar

tillsammans genom att blockera två olika proteiner som viruset behöver för att växa och reproduceras,

vilket gör det möjligt att permanent avlägsna infektionen från kroppen.

Harvoni tas ibland med ett annat läkemedel, ribavirin.

Det är mycket viktigt att du även läser bipacksedlarna för de andra läkemedlen som du ska ta

tillsammans med Harvoni. Om du har några frågor om dina läkemedel, vänd dig till läkare eller

apotekspersonal.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Harvoni

Ta inte Harvoni

Om du är allergisk

mot ledipasvir, sofosbuvir eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6 i denna bipacksedel).

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerade tabletter

Harvoni 45 mg/200 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg ledipasvir och 400 mg sofosbuvir.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 157 mg laktos (som monohydrat) och 47 mikrogram para-orange.

Harvoni 45 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 45 mg ledipasvir och 200 mg sofosbuvir.

Hjälpämnen med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 78 mg laktos (som monohydrat).

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Harvoni 90 mg/400 mg filmdragerade tabletter

Orange, diamantformad, filmdragerad tablett med de ungefärliga måtten 19 mm x 10 mm, präglad

med ”GSI” på den ena sidan och med ”7985” på den andra sidan.

Harvoni 45 mg/200 mg filmdragerade tabletter

Vit, kapselformad, filmdragerad tablett med de ungefärliga måtten 14 mm x 7 mm, präglad med ”GSI”

på den ena sidan och med ”HRV” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Harvoni är avsett för behandling av vuxna och pediatriska patienter från 3 års ålder med kronisk

hepatit C (CHC) (se avsnitt 4.2, 4.4 och 5.1).

Se avsnitt 4.4 och 5.1 för genotyp-specifik aktivitet mot hepatit C-virus (HCV).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med Harvoni ska inledas och ske under överinseende av en läkare med erfarenhet av

behandling av patienter med CHC.

Dosering

Rekommenderad dos av Harvoni för vuxna är 90 mg/400 mg en gång dagligen med eller utan föda (se

avsnitt 5.2).

Rekommenderad dos av Harvoni för pediatriska patienter från 3 års ålder är baserad på vikt (enligt

beskrivning i tabell 2) och kan tas med eller utan föda (se avsnitt 5.2).

En granulatformulering av Harvoni finns tillgänglig för behandling av kronisk HCV-infektion hos

pediatriska patienter från 3 års ålder som har svårt att svälja filmdragerade tabletter. Se

produktresumén för Harvoni 33,75 mg/150 mg eller 45 mg/200 mg granulat.

Tabell 1: Rekommenderad behandlingstid för Harvoni och rekommenderad användning av

samtidigt administrerat ribavirin för vissa subgrupper

Patientpopulation

(inklusive patienter med samtidig hiv-infektion)

Behandling och behandlingstid

Vuxna och pediatriska patienter från 3 års ålder

a

med CHC av genotyp 1, 4, 5 eller 6

Patienter utan cirros

Harvoni i 12 veckor.

Harvoni i 8 veckor kan övervägas hos tidigare

obehandlade patienter infekterade med genotyp 1 (se

avsnitt 5.1, studien ION-3).

Patienter med kompenserad cirros

Harvoni + ribavirin

i 12 veckor

eller

Harvoni (utan ribavirin) i 24 veckor.

Harvoni (utan ribavirin) i 12 veckor kan övervägas

för patienter som bedöms ha låg risk för klinisk

sjukdomsprogression och som har efterföljande

ombehandlingsalternativ (se avsnitt 4.4).

Patienter som har genomgått

levertransplantation utan cirros eller med

kompenserad cirros

Harvoni + ribavirin

i 12 veckor (se avsnitt 5.1).

Harvoni (utan ribavirin) i 12 veckor (hos patienter

utan cirros) eller 24 veckor (hos patienter med cirros)

kan övervägas hos patienter där behandling med

ribavirin är olämplig eller som inte tolererar

ribavirin.

Patienter med dekompenserad cirros oberoende

av transplantationsstatus

Harvoni + ribavirin

i 12 veckor (se avsnitt 5.1).

Harvoni (utan ribavirin) i 24 veckor kan övervägas

hos patienter där behandling med ribavirin är

olämplig eller som inte tolererar ribavirin.

Vuxna och pediatriska patienter från 3 års ålder

a

med CHC av genotyp 3

Patienter med kompenserad cirros och/eller

tidigare behandlingssvikt

Harvoni + ribavirin

i 24 veckor (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Se tabell 2 för rekommendationer om viktbaserad dosering av Harvoni för pediatriska patienter från 3 års ålder.

Vuxna: viktbaserat ribavirin (< 75 kg = 1 000 mg och ≥ 75 kg = 1 200 mg) givet oralt fördelat på två doser med föda.

Pediatriska patienter: se tabell 4 nedan för rekommendationer om dosering av ribavirin.

För rekommendationer för dosering av ribavirin hos vuxna patienter med dekompenserad cirros, se tabell 3 nedan.

Tabell 2: Dosering för pediatriska patienter från 3 års ålder som använder Harvoni tabletter*

Kroppsvikt (kg)

Dosering av Harvoni tabletter

Daglig dos av

ledipasvir/sofosbuvir

≥ 35

en 90 mg/400 mg tablett en gång

dagligen

eller

två 45 mg/200 mg tabletter en gång

dagligen

90 mg/400 mg/dag

17 till < 35

en 45 mg/200 mg tablett en gång

dagligen

45 mg/200 mg/dag

Harvoni finns också tillgängligt som granulat för användning till pediatriska patienter med CHC från 3 års ålder (se

avsnitt 5.1). Tabletter rekommenderas inte för patienter som väger < 17 kg. Se produktresumén för Harvoni

33,75 mg/150 mg eller 45 mg/200 mg granulat.

Tabell 3: Riktlinjer för dosering av ribavirin som administreras tillsammans med Harvoni till

vuxna patienter med dekompenserad cirros

Patient

Ribavirindos*

Child-Pugh-Turcotte (CPT) klass B-

cirros före transplantation

1 000 mg per dag till patienter < 75 kg och 1 200 mg till patienter

som väger ≥ 75 kg

CPT klass C-cirros före transplantation

CPT klass B- eller C-cirros efter

transplantation

Startdos om 600 mg, som kan titreras upp till högst

1 000/1 200 mg (1 000 mg till patienter som väger < 75 kg och

1 200 mg till patienter som väger ≥75 kg) om behandlingen

tolereras väl. Om startdosen inte tolereras väl ska dosen sänkas i

enlighet med klinisk indikation på basis av hemoglobinvärdet.

Om en mer normaliserad dos ribavirin (efter vikt och njurfunktion) inte kan användas av skäl som t.ex. tolerabilitet, ska

behandling med Harvoni + ribavirin under 24 veckor övervägas för att minska risken för recidiv.

Se även produktresumén för ribavirin då ribavirin läggs till Harvoni hos vuxna.

För pediatriska patienter från 3 års ålder rekommenderas följande dosering av ribavirin, där ribavirin

ges fördelat på två dagliga doser som tas med föda:

Tabell 4: Riktlinjer för dosering av ribavirin som administreras tillsammans med Harvoni till

pediatriska patienter från 3 års ålder.

Kroppsvikt i kg

Ribavirindos*

< 47

15 mg/kg/dag

47-49

600 mg/dag

50-65

800 mg/dag

66-74

1000 mg/dag

> eller = 75

1200 mg/dag

Den dagliga dosen av ribavirin är viktbaserad och ges oralt fördelat på två doser med föda.

Dosändring av ribavirin för vuxna som tar 1 000-1 200 mg dagligen

Om Harvoni används i kombination med ribavirin och en patient får en allvarlig biverkning som

eventuellt är relaterad till ribavirin, ska ribavirindosen ändras eller sättas ut, om det är lämpligt, till

dess att biverkningen klingar av eller svårighetsgraden minskar. Tabell 5 innehåller riktlinjer för

ändringar och utsättning av dosen baserade på patientens hemoglobinvärde och hjärtstatus.

Tabell 5: Riktlinjer för dosändring av ribavirin vid samtidig administrering av Harvoni till

vuxna

Laboratorievärden

Sänk ribavirindosen till

600 mg/dag om:

Sätt ut ribavirin om:

Hemoglobin hos patienter utan

hjärtsjukdom

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

Hemoglobin hos patienter med

stabil hjärtsjukdom i anamnesen

≥ 2 g/dl sänkning av hemoglobin

under någon 4-veckors

behandlingsperiod

< 12 g/dl trots 4 veckor med sänkt

När ribavirin har satts ut på grund av antingen ett avvikande laboratorievärde eller en klinisk

manifestation, kan ett försök göras att återinsätta ribavirin 600 mg dagligen för att sedan öka dosen

ytterligare till 800 mg dagligen. Det rekommenderas dock inte att ribavirindosen ökas till den

ursprungliga dosen (1 000 mg till 1 200 mg dagligen).

Pediatrisk population < 3 år

Säkerhet och effekt för Harvoni för pediatriska patienter i åldern < 3 år har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga.

Missad dos

Patienterna ska instrueras att om kräkning inträffar inom 5 timmar efter dosintag ska en ny tablett tas.

Om kräkning inträffar mer än 5 timmar efter dosintag krävs ingen ytterligare dos (se avsnitt 5.1).

Vid glömd dos som upptäcks inom 18 timmar efter den normala tidpunkten ska patienten instrueras att

ta tabletten så snart som möjligt och patienten ska sedan ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Om

det har gått mer än 18 timmar ska patienten instrueras att vänta och ta nästa dos vid den vanliga

tidpunkten. Patienter ska instrueras att inte ta dubbel dos.

Äldre

Ingen dosjustering krävs för äldre patienter (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering av Harvoni krävs för patienter med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion.

Det finns begränsat med säkerhetsdata om patienter med gravt nedsatt njurfunktion (uppskattad

glomerulär filtrationshastighet [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m

) och dialyskrävande terminal

njursjukdom (ESRD,

end stage renal disease

). Harvoni kan användas utan dosjustering till dessa

patienter när inga andra lämpliga behandlingsalternativ finns att tillgå (se avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.2).

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering av Harvoni krävs för patienter med lätt, måttligt eller gravt nedsatt leverfunktion

(Child-Pugh–Turcotte [CPT] av klass A, B eller C) (se avsnitt 5.2). Säkerhet och effekt för

ledipasvir/sofosbuvir har fastställts hos patienter med dekompenserad cirros (se avsnitt 5.1).

Administreringssätt

För oral användning.

Patienterna ska instrueras att svälja tabletterna hela med eller utan föda. På grund av den bittra smaken

bör filmdragerade tabletter inte tuggas eller krossas (se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering med rosuvastatin (se avsnitt 4.5).

Användning med starka P-gp-inducerare

Samtidig administrering av läkemedel som är starka intestinala P-glykoprotein-(P-gp)-inducerare

(karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin och johannesört) kommer att signifikant

sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och kan leda till minskad effekt av

Harvoni (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Harvoni ska inte administreras samtidigt med andra läkemedel som innehåller sofosbuvir.

Genotyp-specifik aktivitet

Beträffande rekommenderade regimer för olika HCV-genotyper, se avsnitt 4.2. Beträffande

genotyp-specifik virologisk och klinisk aktivitet, se avsnitt 5.1.

De kliniska data som stöder användningen av Harvoni till vuxna infekterade med HCV av genotyp 3

är begränsade (se avsnitt 5.1). Den relativa effekten av en 12 veckors regim bestående av

ledipasvir/sofosbuvir + ribavirin, jämfört med en 24 veckors regim med sofosbuvir + ribavirin, har

inte undersökts. En konservativ 24 veckors behandling rekommenderas för alla behandlingserfarna

patienter med genotyp 3 och de behandlingsnaiva patienter med genotyp 3 som har cirros (se

avsnitt 4.2). Vid genotyp 3-infektion bör användning av Harvoni (alltid i kombination med ribavirin)

endast övervägas till patienter som anses ha hög risk för klinisk sjukdomsprogression och för vilka det

inte finns alternativa behandlingsmöjligheter.

De kliniska data som stöder användningen av Harvoni till vuxna infekterade med HCV av genotyp 2

och 6 är begränsade (se avsnitt 5.1).

Allvarlig bradykardi och hjärtblock

Livshotande fall av allvarlig bradykardi och hjärtblock har setts vid användning av regimer som

innehåller sofosbuvir i kombination med amiodaron. Bradykardi har i allmänhet inträffat inom några

timmar till några dagar men fall har också observerats efter längre tid, upp till två veckor efter

påbörjad HCV-behandling.

Amiodaron får därför bara ges till patienter som får Harvoni när andra alternativa

antiarytmibehandlingar inte tolereras eller är kontraindicerade.

Om samtidig användning av amiodaron anses nödvändig rekommenderas en hjärtövervakning av

patienten på sjukhus under de första 48 timmarna av samtidig administrering. Därefter ska

övervakningen av hjärtfrekvensen ske dagligen på en öppenvårdsmottagning eller av patienterna

själva, åtminstone under de första två veckorna av behandlingen.

Till följd av den långa halveringstiden för amiodaron ska hjärtövervakning enligt ovanstående

beskrivning även genomföras för patienter som avbrutit sin behandling med amiodaron under de

senaste månaderna och som ska påbörja behandling med Harvoni.

Alla patienter som samtidigt använder eller nyligen har använt amiodaron ska varnas för symtomen på

bradykardi och hjärtblock och ska uppmanas att genast uppsöka läkare om de får dessa symtom.

Användning till diabetespatienter

Diabetiker kan uppleva förbättrad blodsockerkontroll, som kan leda till symtomatisk hypoglykemi,

efter att behandling av HCV med direktverkande antivirala medel har inletts. Blodsockernivåerna hos

diabetespatienter som påbörjar behandling med direktverkande antivirala medel ska övervakas noga,

särskilt under de 3 första månaderna. Patienternas diabetesläkemedel ska justeras vid behov. Läkaren

som ansvarar för patientens diabetesbehandling ska informeras när behandling med direktverkande

antivirala medel påbörjas.

Samtidig infektion med HCV/HBV (hepatit B-virus)

Fall av reaktivering av hepatit B-virus (HBV), vissa med dödlig utgång, har rapporterats under och

efter behandling med direktverkande antivirala läkemedel. Alla patienter ska screenas för HBV innan

behandling inleds. Patienter som har både HBV- och HCV-infektion löper risk för HBV-reaktivering

och ska därför övervakas och behandlas i enlighet med befintlig klinisk praxis.

Behandling av patienter med tidigare exponering för direkt verkande virushämmande medel mot HCV

Hos patienter med behandlingssvikt på ledipasvir/sofosbuvir ses i majoriteten av fallen selektering av

NS5A-resistensmutationer som kraftigt minskar känsligheten för ledipasvir (se avsnitt 5.1).

Begränsade data indikerar att sådana NS5A-mutationer inte går tillbaka vid långvarig uppföljning. Det

finns för närvarande inga data som stöder effekten av ombehandling av patienter med

behandlingssvikt på ledipasvir/sofosbuvir med en efterföljande regim som består av en NS5A-

hämmare. På samma sätt finns det för närvarande inga data som stöder effekten av NS3/4A-

proteashämmare hos patienter med svikt på tidigare behandling som inkluderade en NS3/4A-

proteashämmare. Sådana patienter kan därför vara beroende av andra läkemedelsklasser för utläkning

av HCV-infektion. Följaktligen ska mer långvarig behandling övervägas för patienter med osäkra

efterföljande ombehandlingsalternativ.

Nedsatt njurfunktion

Det finns begränsat med säkerhetsdata om patienter med gravt nedsatt njurfunktion (uppskattad

glomerulär filtrationshastighet [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m

) och hemodialyskrävande ESRD. Harvoni

kan användas utan dosjustering till dessa patienter när inga andra lämpliga behandlingsalternativ finns

att tillgå (se avsnitt 4.8, 5.1 och 5.2). Vid användning av Harvoni i kombination med ribavirin, se även

produktresumén för ribavirin för patienter med kreatininclearance (CrCl) < 50 ml/min (se avsnitt 5.2).

Vuxna med dekompenserad cirros och/eller som väntar på eller har genomgått levertransplantation

Effekten av ledipasvir/sofosbuvir hos patienter infekterade med HCV av genotyp 5 och genotyp 6 med

dekompenserad cirros och/eller som väntar på eller har genomgått levertransplantation har inte

studerats. Behandling med Harvoni ska ske utifrån en bedömning av den potentiella nyttan och risken

för den enskilda patienten.

Användning med måttliga P-gp-inducerare

Läkemedel som är måttliga intestinala P-gp-inducerare (t.ex. oxkarbazepin) kan sänka

plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och leda till minskad terapeutisk effekt av

Harvoni. Samtidig administrering av sådana läkemedel rekommenderas inte med Harvoni (se

avsnitt 4.5).

Användning med vissa antiretrovirala regimer mot hiv

Harvoni har visats öka exponeringen av tenofovir, särskilt vid användning tillsammans med en

hiv-regim innehållande tenofovirdisoproxilfumarat och en farmakokinetisk förstärkare (ritonavir eller

kobicistat). Säkerheten för tenofovirdisoproxilfumarat vid användning av Harvoni och en

farmakokinetisk förstärkare har inte fastställts. Den potentiella risken och nyttan associerad med

samtidig administering av Harvoni och fast doskombination innehållande

elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller tenofovirdisoproxilfumarat

administrerat tillsammans med en boostrad hiv-proteashämmare (t.ex. atazanavir eller darunavir) bör

beaktas, särskilt hos patienter med ökad risk för njurdysfunktion. Patienter som får Harvoni samtidigt

med elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller med

tenofovirdisoproxilfumarat och en boostrad hiv-proteashämmare ska övervakas för

tenofovirassocierade biverkningar. Se produktresumén för tenofovirdisoproxilfumarat,

emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat eller

elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat för rekommendationer om

njurövervakning.

Användning med HMG-CoA-reduktashämmare

Samtidig administrering av Harvoni och HMG-CoA-reduktashämmare (statiner) kan signifikant öka

koncentrationen av statinet, vilket ökar risken för myopati och rabdomyolys (se avsnitt 4.5).

Pediatrisk population

Harvoni rekommenderas inte för användning till pediatriska patienter < 3 år eftersom säkerhet och

effekt inte har fastställts hos denna population.

Hjälpämnen

Harvoni innehåller azofärgämnet para-orange (E110), som kan orsaka allergiska reaktioner. Det

innehåller också laktos. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda

detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Eftersom Harvoni innehåller ledipasvir och sofosbuvir kan alla interaktioner som har identifierats med

dessa aktiva substanser förekomma med Harvoni.

Harvonis potential att påverka andra läkemedel

Ledipasvir är en

in vitro

-hämmare av läkemedelstransportproteinet P-gp och

bröstcancerresistensprotein (BCRP) och kan öka den intestinala absorptionen av samtidigt

administrerade substrat för dessa transportörer.

Andra läkemedels potential att påverka Harvoni

Ledipasvir och sofosbuvir är substrat för läkemedelstransportörerna P-gp och BCRP medan

GS-331007 inte är det.

Läkemedel som är starka P-gp-inducerare (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin

och johannesört) kan signifikant sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och

medföra minskad terapeutisk effekt av ledipasvir/sofosbuvir och är därför kontraindicerade med

Harvoni (se avsnitt 4.3). Läkemedel som är måttliga intestinala P-gp-inducerare (t.ex. oxkarbazepin)

kan sänka plasmakoncentrationerna av ledipasvir och sofosbuvir och leda till minskad terapeutisk

effekt av Harvoni. Samtidig administrering med sådana läkemedel rekommenderas inte med Harvoni

(se avsnitt 4.4). Samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-gp och/eller BCRP kan öka

plasmakoncentrationer av ledipasvir och sofosbuvir utan att öka plasmakoncentrationen av

GS-331007. Harvoni kan administreras samtidigt med P-gp- och/eller BCRP-hämmare. Kliniskt

betydelsefulla läkemedelsinteraktioner med ledipasvir/sofosbuvir medierade av CYP450- eller

UGT1A1-enzymer förväntas inte.

Patienter som behandlas med vitamin K-antagonister

Eftersom leverfunktionen kan förändras under behandling med Harvoni, rekommenderas en noggrann

övervakning av värdena för INR (International Normalised Ratio).

Effekten av direktverkande antiviral behandling på läkemedel som metaboliseras av levern

Farmakokinetiken hos läkemedel som metaboliseras av levern (t.ex. immunhämmande medel som

kalcineurinhämmare) kan påverkas av förändringar av leverfunktionen vid behandling med

direktverkande antivirala läkemedel, relaterade till eliminering av hepatit C-virus.

Interaktioner mellan Harvoni och andra läkemedel

Tabell 6 innehåller en lista med fastställda eller potentiella kliniskt betydelsefulla

läkemedelsinteraktioner (där 90 % konfidensintervall [KI] för kvoten för geometriska

minstakvadratmedelvärden låg inom ”↔”, låg över ”↑” eller låg under ”↓” de förutbestämda

ekvivalensgränserna). De läkemedelsinteraktioner som beskrivs bygger på studier utförda med

antingen ledipasvir/sofosbuvir eller ledipasvir och sofosbuvir som enskilda substanser eller är

förutsedda läkemedelsinteraktioner som kan förekomma med ledipasvir/sofosbuvir. Tabellen är inte

heltäckande.

Tabell 6: Interaktioner mellan Harvoni och andra läkemedel

Läkemedel efter

terapeutiskt område

Effekt på

läkemedelsnivåer.

Genomsnittlig kvot (90 %

konfidensintervall) för

AUC, C

max

, C

min

a, b

Rekommendation avseende samtidig

administrering med Harvoni

SYRAREDUCERANDE LÄKEMEDEL

Ledipasvirs löslighet minskar när pH ökar.

Läkemedel som ökar pH i magsäcken förväntas

sänka koncentrationen av ledipasvir.

Antacida

t.ex. aluminium- eller

magnesiumhydroxid;

kalciumkarbonat

Inga interaktionsstudier har

utförts.

Förväntat:

↓ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Ökat pH i magsäcken)

Det bör gå 4 timmar mellan administrering av

antacida och Harvoni.

H

2

-receptorantagonister

Famotidin

(40 mg engångsdos)/

ledipasvir (90 mg

engångsdos)

/ sofosbuvir

(400 mg engångsdos)

c, d

Famotidin doserat

samtidigt med Harvoni

Cimetidin

Nizatidin

Ranitidin

Ledipasvir

↓ C

0,80 (0,69; 0,93)

↔ AUC 0,89 (0,76; 1,06)

Sofosbuvir

↑ C

1,15 (0,88; 1,50)

↔ AUC 1,11 (1,00; 1,24)

GS-331007

↔ C

1,06 (0,97; 1,14)

↔ AUC 1,06 (1,02; 1,11)

(Ökat pH i magsäcken)

-receptorantagonister kan administreras

samtidigt med eller med ett tidsintervall från

Harvoni vid en dos som inte överstiger doser

jämförbara med famotidin 40 mg två gånger

dagligen.

Läkemedel efter

terapeutiskt område

Effekt på

läkemedelsnivåer.

Genomsnittlig kvot (90 %

konfidensintervall) för

AUC, C

max

, C

min

a, b

Rekommendation avseende samtidig

administrering med Harvoni

Famotidin

(40 mg engångsdos)/

ledipasvir (90 mg

engångsdos)

/ sofosbuvir

(400 mg engångsdos)

c, d

Famotidin doserat

12 timmar före Harvoni

Ledipasvir

↓ C

0,83 (0,69; 1,00)

↔ AUC 0,98 (0,80; 1,20)

Sofosbuvir

↔ C

1,00 (0,76; 1,32)

↔ AUC 0,95 (0,82; 1,10)

GS-331007

↔ C

1,13 (1,07; 1,20)

↔ AUC 1,06 (1,01; 1,12)

(Ökat pH i magsäcken)

Protonpumpshämmare

Omeprazol

(20 mg en gång dagligen)/

ledipasvir (90 mg

engångsdos)

/ sofosbuvir

(400 mg engångsdos)

Omeprazol doserat

samtidigt med Harvoni

Lansoprazol

Rabeprazol

Pantoprazol

Esomeprazol

Ledipasvir

↓ C

0,89 (0,61; 1,30)

↓ AUC 0,96 (0,66; 1,39)

Sofosbuvir

↔ C

1,12 (0,88; 1,42)

↔ AUC 1,00 (0,80; 1,25)

GS-331007

↔ C

1,14 (1,01; 1,29)

↔ AUC 1,03 (0,96; 1,12)

(Ökat pH i magsäcken)

Doser av protonpumpshämmare jämförbara med

omeprazol 20 mg kan administreras samtidigt med

Harvoni. Protonpumpshämmare ska inte tas före

Harvoni.

ANTIARYTMIKA

Amiodaron

Effekt på amiodaron-

sofosbuvir- och

ledipasvirkoncentrationer är

okänd.

Samtidig administrering av amiodaron och en

behandling som innehåller sofosbuvir kan leda till

allvarlig symtomatisk bradykardi.

Använd endast om inga andra alternativ finns.

Noga övervakning rekommenderas om detta

läkemedel administreras med Harvoni (se

avsnitt 4.4 och 4.8).

Digoxin

Inga interaktionsstudier har

utförts.

Förväntat:

↑ Digoxin

↔ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Hämning av P-gp)

Samtidig administrering av Harvoni med digoxin

kan öka koncentrationen av digoxin. Försiktighet

krävs och monitorering av terapeutisk

koncentration av digoxin rekommenderas vid

samtidig administrering med Harvoni.

ANTIKOAGULANTIA

Dabigatranetexilat

Inga interaktionsstudier har

utförts.

Förväntat:

↑ Dabigatran

↔ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Hämning av P-gp)

Klinisk övervakning avseende tecken på blödning

och anemi, rekommenderas när dabigatranetexilat

administreras samtidigt med Harvoni. Ett

koagulationstest bidrar till att identifiera patienter

med ökad blödningsrisk på grund av ökad

dabigatranexponering.

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/247476/2020

EMEA/H/C/003850

Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir)

Sammanfattning av Harvoni och varför det är godkänt inom EU

Vad är Harvoni och vad används det för?

Harvoni är ett antiviralt läkemedel som används för att behandla vuxna och barn från tre års ålder

med kronisk (långvarig) hepatit C, en infektionssjukdom i levern som orsakas av hepatit C-viruset.

Harvoni innehåller de aktiva substanserna ledipasvir och sofosbuvir.

Hur används Harvoni?

Harvoni är receptbelagt och behandling ska inledas och ske under överinseende av en läkare med

erfarenhet av behandling av patienter med kronisk hepatit C.

Harvoni finns som tabletter och som granulat i dospåsar. Granulatet är lämpligt för barn och patienter

som inte kan ta tabletterna. Det kan strös på mjuk mat, sväljas med vatten eller sväljas torrt utan att

tuggas.

För vuxna är den rekommenderade dosen Harvoni en tablett med 90 mg ledipasvir och 400 mg

sofosbuvir en gång om dagen. För barn och ungdomar upp till 18 års ålder baseras den dagliga dosen

på deras vikt. Det finns flera varianter (så kallade genotyper) av hepatit C-virus och Harvoni

rekommenderas till patienter med virus av genotyperna 1, 4, 5 och 6 och för vissa patienter med

genotyp 3. Hur länge behandlingen med Harvoni ska pågå och huruvida läkemedlet används ensamt

eller i kombination med ett annat läkemedel som kallas ribavirin beror på virusets genotyp och vilken

typ av leverproblem patienterna har, t.ex. om de har levercirros (ärrbildning) eller om levern inte

fungerar som den ska.

För mer information om hur du använder Harvoni, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Harvoni?

De aktiva substanserna i Harvoni, ledipasvir och sofosbuvir, blockerar två proteiner som behövs för att

hepatit C-viruset ska föröka sig. Sofosbuvir blockerar verkan av ett protein som kallas NS5B RNA-

beroende RNA-polymeras, medan ledipasvir är inriktat på proteinet NS5A. Genom att blockera dessa

proteiner hindrar Harvoni hepatit C-viruset från att föröka sig och infektera nya celler.

Sofosbuvir har varit godkänt som Sovaldi sedan januari 2014.

Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir)

EMA/247476/2020

Sida 2/3

Vilken nytta med Harvoni har visats i studierna?

Harvoni undersöktes i tre huvudstudier med sammanlagt cirka 2 000 patienter som var infekterade

med hepatit C-virus av genotyp 1 och vars lever fungerade normalt. I samtliga tre studier var

huvudmåttet på effekt antalet patienter vars blodprov inte visade några tecken på hepatit C-virus när

12 veckor hade gått efter slutet av behandlingen.

I dessa studier fick patienterna Harvoni, med eller utan ribavirin, under 8, 12 eller 24 veckor, beroende

på patienternas sjukdomsbild. Cirka 94–99 procent av patienterna som endast fick Harvoni visade inga

tecken på viruset 12 veckor efter att behandlingen avslutats. De flesta patienter behövde inte ta

ribavirin som tillägg.

Studierna visade även att det var mer sannolikt att patienter med kompenserad cirros (ärrbildning i

levern men med bevarad leverfunktion) blev fria från viruset när behandlingen förlängdes till

24 veckor. Patienter vars infektion var resistent mot andra antivirala läkemedel kan också ha nytta av

att förlänga behandlingen till 24 veckor.

Stödjande data visade att Harvoni i kombination med ribavirin kan vara till nytta för vissa patienter

med genotyp 3-virus.

Harvoni var också effektivt för patienter infekterade med virus av genotyp 4, 5 och 6, för dem med

dekompenserad cirros (när levern har ärrbildningar och inte fungerar som den ska) och för dem som

har genomgått en levertransplantation.

Harvoni undersöktes även på barn och ungdomar i åldern 3–17 år som infekterats med hepatit C-virus

(de flesta med genotyp 1). Resultaten från 100 patienter i åldern 12–17 år visade att 98 procent av

dem inte hade några tecken på virus när 12 veckor hade gått efter slutet av behandlingen. På samma

sätt fanns det inga tecken på virus hos 97 procent av barnen (33 av 34) i åldrarna 3–5 år och hos

99 procent av barnen (91 av 92) i åldern 6–11 år.

Vilka är riskerna med Harvoni?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Harvoni (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

är trötthet och huvudvärk. Harvoni får inte ges tillsammans med kolesterolläkemedlet rosuvastatin.

Det får inte heller ges tillsammans med följande läkemedel som kan minska verkan av Harvoni:

Rifampicin och rifabutin (antibiotika).

Karbamazepin, fenobarbital och fenytoin (läkemedel mot epilepsi).

Johannesört (ett örtpreparat som används för att behandla depression och ångest).

En fullständig förteckning över biverkningar och restriktioner för Harvoni finns i bipacksedeln.

Varför är Harvoni godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Harvoni är större än riskerna och

att Harvoni kan godkännas för försäljning i EU.

CHMP ansåg att behandling med Harvoni, med eller utan ribavirin, är till stor nytta för många patienter

med hepatit C-virus, inräknat dem som har genomgått en levertransplantation eller som har

kompenserad eller dekompenserad cirros. Biverkningarna av Harvoni är hanterbara.

Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir)

EMA/247476/2020

Sida 3/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Harvoni?

Företaget som marknadsför Harvoni kommer att utföra en studie på patienter som tidigare haft

levercancer för att utvärdera risken för att levercancern återkommer efter behandling med

direktverkande antivirala läkemedel såsom Harvoni. Studien utförs mot bakgrund av data som tyder på

att patienter som behandlas med dessa läkemedel och som har haft levercancer kan löpa risk för att

cancern återkommer tidigt.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Harvoni har också tagits med i produktresumén och

bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Harvoni kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Harvoni utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas för

att skydda patienterna.

Mer information om Harvoni

Den 17 november 2014 beviljades Harvoni ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Harvoni finns på EMA:s webbplats:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/harvoni.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2020.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen