Mircera

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

27-08-2021

Aktiva substanser:
Metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta
Tillgänglig från:
Roche Registration GmbH
ATC-kod:
B03XA03
INN (International namn):
methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
Terapeutisk grupp:
Antianemiska preparat
Terapiområde:
Anemia; Kidney Failure, Chronic
Terapeutiska indikationer:
Behandling av symtomatisk anemi i samband med kronisk njursjukdom (CKD). Säkerheten och effekten av Mircera-behandling vid andra indikationer har inte fastställts.
Produktsammanfattning:
Revision: 26
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000739
Tillstånd datum:
2007-07-20
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000739

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - danska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - franska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - polska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - finska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

27-08-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

19-06-2012

Bipacksedel Bipacksedel - norska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

27-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

27-08-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

27-08-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

27-08-2021

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

MIRCERA

30 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

40 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

50 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

60 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

75 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

100 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

120 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

150 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

200 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

250 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

360 mikrogram/0,6 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte

nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad MIRCERA är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder MIRCERA

Hur du använder MIRCERA

Eventuella biverkningar

Hur MIRCERA ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad MIRCERA är och vad det används för

Du har fått denna medicin ordinerad eftersom du har anemi (blodbrist) som din kroniska njursjukdom

har orsakat och som associeras med typiska symtom såsom trötthet, svaghet och andnöd. Det betyder

att du har för få röda blodkroppar och att din hemoglobinnivå är för låg (vilket kan medföra att

vävnaderna i din kropp inte får tillräckligt med syre).

MIRCERA får endast användas för att behandla den symtomatiska anemin som orsakas av din

kroniska njursjukdom. Användningen är begränsad till vuxna patienter (18 år eller äldre).

MIRCERA är ett läkemedel som tillverkas genom genteknologi. I likhet med det naturliga hormonet

erytropoetin ökar MIRCERA antalet röda blodkroppar och hemoglobinnivån i ditt blod.

2.

Vad du behöver veta innan du Innan du använder MIRCERA

Använd inte MIRCERA

om du är allergisk mot metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta eller något annat innehållsämne i

detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du har högt blodtryck som inte kan kontrolleras (svårbehandlat eller obehandlat)

Varningar och försiktighet

Säkerhet och effekt av behandling med MIRCERA vid andra indikationer, inklusive anemi hos

patienter med cancer, har inte fastställts.

Före behandling med MIRCERA

Ett tillstånd som kallas aplasi av röda blodkroppar (PRCA, upphörd eller minskad produktion av

röda blodkroppar) som orsakas av anti-erytropoetinantikroppar har setts hos några patienter som

behandlades med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL), inklusive MIRCERA.

Om din läkare misstänker eller fastställer att du har dessa antikroppar i ditt blod ska du inte

behandlas med MIRCERA.

Om du är en patient med hepatit C och du behandlas med interferon och ribavirin ska du

diskutera detta med din läkare eftersom en kombination av ESL med interferon och ribavirin har

lett till utebliven effekt och i sällsynta fall utveckling av PRCA, en allvarlig form av anemi.

Läkemedel som tillhör gruppen ESL är inte godkända för behandling av anemi i samband med

hepatit C.

Om du är en patient med kronisk njursjukdom, har anemi som behandlas med ett ESL och

dessutom är cancerpatient ska du vara medveten om att ESL kan ha en negativ inverkan på ditt

tillstånd. Du bör diskutera alternativ till anemibehandlingen med din läkare.ESL

Det är inte känt om MIRCERA har en annorlunda effekt hos patienter med hemoglobinopatier

(sjukdomar med onormalt hemoglobin), tidigare eller pågående blödning, kramptillstånd eller

för de som har ökat antal blodplättar. Om du har någon av dessa sjukdomar kommer din läkare

att diskutera det med dig och behandla dig med försiktighet.

Friska personer ska inte använda MIRCERA. Det kan leda till för höga hemoglobinnivåer och

orsaka livshotande problem med hjärtat eller blodkärlen.

Under behandling med MIRCERA

Om du är en patient med kronisk njursvikt, och framför allt om du inte svarar tillräckligt på

MIRCERA, kommer din läkare att kontrollera din MIRCERA-dos. Detta eftersom upprepade

ökningar av din MIRCERA-dos om du inte svarar på behandlingen kan öka risken för problem

med hjärtat eller blodkärlen och kan öka risken för hjärtinfarkt, stroke och död.

Din läkare kan påbörja behandling med MIRCERA om ditt hemoglobinvärde är 10 g/dl

(6,21 mmol/l) eller lägre. Efter behandlingens start kommer din läkare att försöka bibehålla ditt

hemoglobinvärde mellan 10 och 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Din läkare kommer att undersöka dina järnvärden i blodet innan och under MIRCERA-

behandling. Om dina värden är för låga kan din läkare komma att ge dig en tilläggsbehandling

med järn.

Din läkare kommer att mäta ditt blodtryck innan och under din MIRCERA-behandling. Om ditt

blodtryck är högt och inte kan behandlas med lämpliga läkemedel eller specialdiet, kommer din

läkare att avbryta din behandling med MIRCERA eller minska dosen.

Din läkare kommer att kontrollera att ditt hemoglobinvärde inte överstiger en viss nivå,

eftersom högt hemoglobinvärde kan innebära en risk att få problem med hjärtat eller blodkärlen

och kan öka risken för blodpropp, inklusive propp i lunga, hjärtinfarkt, stroke och död.

Kontakta din läkare om du känner dig trött, svag eller har andnöd eftersom det kan vara tecken

på att din behandling med MIRCERA inte är effektiv. Din läkare kommer att kontrollera att det

inte finns andra orsaker till att du har anemi och kan ta blodprover eller undersöka din benmärg.

Om du har utvecklat PRCA kommer din MIRCERA-behandling att avbrytas. Du kommer inte

få något annat ESL och din läkare kommer att ge dig behandling för detta tillstånd.

Barn och ungdomar

Behandling med MIRCERA rekommenderas inte till barn och ungdomar eftersom det inte har

studerats hos dessa patienter.

Var särskilt försiktig med andra läkemedel som stimulerar produktionen av röda blodkroppar:

MIRCERA ingår i en grupp av läkemedel som stimulerar produktionen av röda blodkroppar så som

humant erytropoetin gör. Din läkare dokumenterar alltid exakt vilket läkemedel du använder.

Allvarliga hudreaktioner såsom Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har

rapporterats i samband med behandling med epoetin.

Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys kan börja som rödlila måltavleliknande eller

runda fläckar på bålen, ofta med blåsor i mitten. Även sår i munnen, halsen, näsan, könsorganen och

ögonen (röda och svullna ögon) kan förekomma. Dessa allvarliga hudreaktioner föregås ofta av feber

och/eller influensaliknande symtom. Utslagen kan utvecklas till utbredda områden med fjällande hud

och livshotande komplikationer.

Om du drabbas av allvarliga utslag eller något annat av dessa hudsymtom ska du sluta ta Mircera och

omedelbart kontakta läkare eller sjukhus.

Andra läkemedel och MIRCERA

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen använt eller kan tänkas använda

andra läkemedel. Inga interaktionsstudier har genomförts. Det finns inga bevis på att MIRCERA

påverkar eller påverkas av andra läkemedel.

MIRCERA med mat och dryck

Mat och dryck påverkar inte MIRCERA.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

MIRCERA har inte studerats på gravida eller ammande kvinnor.

Meddela din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Din läkare

kommer att överväga vilken behandling som är bäst för dig under graviditeten.

Meddela din läkare om du ammar eller planerar att amma. Din läkare kommer att ge dig råd om du ska

avbryta eller fortsätta amningen respektive avbryta eller fortsätta din behandling.

MIRCERA har inte visat några tecken på nedsatt fertilitet hos djur. Den potentiella risken för

människor är okänd.

Körförmåga och användning av maskiner

MIRCERA påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i MIRCERA

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs är i huvudsak

”natriumfritt”.

3.

Hur du använder MIRCERA

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker.

Din läkare kommer att använda den lägsta effektiva dosen för att hålla din anemi (blodbrist) under

kontroll.

Om du inte svarar tillräckligt bra på MIRCERA kommer din läkare kontrollera dosen och informera

dig om du behöver ändra MIRCERA-dosen.

Behandling med MIRCERA ska inledas under översyn av sjukvårdspersonal. Injektioner kan sedan

ges av sjukvårdspersonal eller så kan du själv injicera MIRCERA efter att du har fått träning (se

instruktioner i slutet av bipacksedeln).

MIRCERA kan injiceras under huden i buken, armen, låret eller i en ven. Din läkare kommer att

avgöra vilket sätt som passar bäst för dig.

Din läkare kommer regelbundet att ordinera blodprover för att kontrollera hur din anemi svarar på

behandlingen genom att mäta din hemoglobinnivå.

Om du inte redan behandlas med ett ESL

Om du inte får dialys är den rekommenderade startdosen för MIRCERA

1,2 mikrogram per kg kroppsvikt givet som en injektion under huden en gång i

månaden. Alternativt kan din läkare besluta att ge en startdos MIRCERA på

0,6 mikrogram per kg kroppsvikt. Dosen ges en gång varannan vecka som en

injektion under huden eller i en ven. När din anemi är korrigerad kan din läkare

ändra din dosering till en gång i månaden.

Om du får dialys är den rekommenderade startdosen 0,6 mikrogram per kg

kroppsvikt. Dosen ges en gång varannan vecka som en injektion under huden eller

i en ven. När din anemi är korrigerad kan din läkare ändra din dosering till en

gång i månaden.

Din läkare kan öka eller minska dosen eller tillfälligt avbryta behandlingen för att justera din

hemoglobinnivå så att den bäst passar dig. Dosjusteringar kommer inte att göras oftare än en gång i

månaden.

Om du redan behandlas med ett annat ESL

Din läkare kan ersätta ditt nuvarande läkemedel med MIRCERA. Din läkare kommer att besluta att du

ska få MIRCERA som en injektion en gång i månaden. Din läkare kommer att beräkna din startdos av

MIRCERA baserat på din senaste dos med ditt tidigare läkemedel. Den första dosen med MIRCERA

kommer att ges den dag som nästa injektion av ditt tidigare läkemedel var planerad till.

Din läkare kan öka eller minska dosen eller tillfälligt avbryta behandlingen för att justera din

hemoglobinnivå så att den bäst passar dig. Dosjusteringar kommer inte att göras oftare än en gång i

månaden.

Om du använt för stor mängd av MIRCERA

Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du tagit för stor dos MIRCERA eftersom det kan bli

nödvändigt att ta blodprover och avbryta din behandling.

Om du har glömt att använda MIRCERA

Om du har glömt att ta en dos MIRCERA ska du ta den dosen så snart du kommer på det och prata

med din läkare om när du ska ta nästföljande doser.

Om du slutar att använda MIRCERA

Behandling med MIRCERA är vanligtvis en långtidsbehandling. Behandlingen kan dock avbrytas när

som helst efter råd av din läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Frekvensen av möjliga biverkningar anges nedan.

En vanlig biverkning (kan drabba upp till 1 av 10 personer) är högt blodtryck.

Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 personer) är:

huvudvärk

trombos i kärlaccessen (blodpropp i det kärl som dialys utföres via).

trombocytopeni

trombos,

Sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 1000 personer) är:

hypertensiv encefalopati (mycket högt blodtryck som kan ge huvudvärk, särskilt plötslig,

stickande och migränliknande huvudvärk, förvirring, talsvårigheter, anfall eller kramper).

lungemboli

makulopapulöst hudutslag (röda utslag som kan omfatta fläckar och blemmor)

blodvallningar

överkänslighet (allergisk reaktion som kan orsaka onormalt pipande, rosslande andning eller

svårigheter att andas; svullnad i tunga, ansikte, hals, eller kring injektionsstället. Reaktionen

kan få dig att känna dig yr eller orsaka att du svimmar eller kollapsar). Kontakta omedelbart

din läkare för att få behandling om du har dessa symtom.

I kliniska studier hade patienter en lätt minskning av antalet blodplättar. Rapporter om

blodplättsvärden under normalnivån (trombocytopeni) har förekommit efter marknadsintroduktionen.

Överkänslighetsreaktioner, inkluderande fall av anafylaktiska reaktioner och allvarliga hudutslag

såsom Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys har rapporterats i samband med

behandling med epoetin. Dessa tillstånd kan ge symtom som rödlila måltavleliknande eller runda

fläckar på bålen, ofta med blåsor i mitten, fjällande hud, sår i munnen, halsen, näsan, könsorganen och

ögonen och kan föregås av feber och influensaliknande symtom. Sluta ta Mircera om du drabbas av

dessa symtom och kontakta omedelbart läkare eller sjukhus. Se även avsnitt 2.

Liksom för andra ESL har fall av blodpropp, inklusive propp i lunga, rapporterats efter

marknadsintroduktionen.

Ett tillstånd som kallas aplasi av röda blodkroppar (PRCA, upphörd eller minskad produktion av röda

blodkroppar) som orsakas av anti-erytropoetinantikroppar har setts hos några patienter som

behandlades med ESL, inklusive MIRCERA.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det

nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till

att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur MIRCERA ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och etiketten på den förfyllda sprutan efter

”Utg.dat”/”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C). Får ej frysas.

Förvara den förfyllda sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Du kan ta ut din MIRCERA förfyllda spruta ur kylskåpet och förvara läkemedlet i rumstemperatur ej

över 30 °C under en enstaka period på en månad. Under denna period när du har förvarat MIRCERA i

rumstemperatur, ej över 30 °C, ska du inte lägga tillbaka MIRCERA i kylskåpet igen innan

användning. När läkemedlet tagits ur kylen måste det användas inom denna period på en månad.

Endast lösningar som är klara, färglösa till svagt gulaktiga och fria från synliga partiklar får injiceras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta. En förfylld spruta innehåller:

30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200 eller 250 mikrogram i 0,3 ml eller 360 mikrogram i 0,6

Övriga innehållsämnen är natriumdivätefosfatmonohydrat, natriumsulfat, mannitol (E421),

metionin, poloxamer 188 och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

MIRCERA är en injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.

Lösningen är klar, färglös till svagt gulaktig och fri från synliga partiklar.

MIRCERA tillhandahålls i förfyllda sprutor med laminerad kolvpropp och gummiförslutning med en

27G1/2-nål. Varje förfylld spruta innehåller 0,3 ml eller 0,6 ml lösning. MIRCERA finns tillgängligt,

för alla styrkor, i förpackning om 1 och också i flerpack om 3 x 1 förfyllda sprutor för styrkorna 30, 50

och 75 mikrogram/0,3 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna bipacksedel godkändes senast i

{MM/ÅÅÅÅ}.

Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida

http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIRCERA förfylld spruta

Användarinstruktioner

Instruktionen nedanför förklarar hur du ska använda förfyllda sprutor med MIRCERA för att injicera

dig själv.

Det är viktigt att läsa och noggrant följa dessa instruktioner så att du kan använda den förfyllda

sprutan på ett korrekt och säkert sätt. Försök inte administrera en injektion innan du är säker på att du

förstår hur du ska använda den förfyllda sprutan.

VIKTIG INFORMATION

Använd endast MIRCERA förfylld spruta om du har förskrivits detta läkemedel.

Läs på förpackningen och säkerställ att du har den dos som förskrivits av din läkare.

Använd inte den förfyllda sprutan om sprutan, kartongen eller plastbrickan som innehåller

sprutan verkar vara skadad.

Använd inte sprutan om innehållet är grumligt eller innehåller partiklar.

Försök aldrig plocka isär sprutan.

Dra aldrig i eller hantera sprutan i sprutkolven.

Avlägsna aldrig nålskyddet innan du är redo att ge en injektion.

Svälj inte läkemedlet i sprutan.

Injicera inte läkemedlet genom kläder.

Använd inte sprutan mer än en gång.

Rör inte skyddsklämman (se diagrammet nedan) eftersom detta kan skada sprutan och göra

den oanvändbar.

FÖRVARING

Förvara sprutan och den sticksäkra behållaren/behållaren för vassa föremål utom syn- och

räckhåll för barn.

Förvara sprutan i originalförpackningen tills den ska användas.

Förvara alltid sprutan i ett kylskåp vid en temperatur av 2-8 °C. Låt inte läkemedlet frysa och skydda

det från ljus. Förvara sprutan torrt.

MATERIAL som finns med i förpackningen:

En förfylld spruta med MIRCERA och en separat injektionsnål.

Ingår inte i förpackningen:

Injektionstork

Steril bomullstuss eller kompress

Sticksäker behållare eller

behållare för vassa

föremål för ett säkert

omhändertagande av nål

och använd spruta.

Samla på en ren, väl upplyst och jämn yta, såsom ett bord, ihop den utrustning du behöver för en

injektion.

Sprutkolv

Etikett som kan

rivas av

Gummiförslutning

Nål

Nålskydd

Skyddsklämma

Säkerhetsanordning

för nål

Plastskydd

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

MIRCERA 30 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 40 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 50 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 60 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 75 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 100 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 120 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 150 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 200 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 250 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

MIRCERA 360 mikrogram/0,6 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

MIRCERA 30 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 30 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 100 mikrogram/ml.

MIRCERA 40 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 40 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 133 mikrogram/ml.

MIRCERA 50 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 50 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 167 mikrogram/ml.

MIRCERA 60 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 60 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 200 mikrogram/ml.

MIRCERA 75 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 75 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 250 mikrogram/ml.

MIRCERA 100 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 100 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 333 mikrogram/ml.

MIRCERA 120 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 120 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 400 mikrogram/ml.

MIRCERA 150 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 150 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 500 mikrogram/ml.

MIRCERA 200 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 200 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 667 mikrogram/ml.

MIRCERA 250 mikrogram/0,3 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 250 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 833 mikrogram/ml.

MIRCERA 360 mikrogram/0,6 ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

En förfylld spruta innehåller 360 mikrogram metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta* med

koncentrationen 600 mikrogram/ml.

Styrkan anger mängden protein i metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta-molekylen utan hänsyn tagen

till glykosyleringen.

*Protein tillverkat med rekombinant DNA-teknik i ovarialceller från kinesisk hamster (CHO-celler)

och kovalent konjugerat till en linjär metoxi-polyetylenglykol (PEG).

Metoxi-polyetylenglykol-epoetin betas styrka bör inte jämföras med något annat pegylerat eller icke-

pegylerat protein inom samma terapeutiska grupp. För mer information, se avsnitt 5.1.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta (injektion).

Lösningen är klar och färglös till svagt gulaktig.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Behandling av symtomatisk anemi associerad med kronisk njursjukdom hos vuxna patienter (se avsnitt

5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Behandling med MIRCERA ska initieras under översyn av en läkare med erfarenhet av behandling av

patienter med nedsatt njurfunktion.

Dosering

Behandling av symtomatisk anemi hos vuxna patienter med kronisk njursjukdom

Anemisymtom och följdsymtom kan variera med ålder, kön och total sjukdomsbörda. En läkares

utvärdering av den enskilda patientens kliniska tillstånd och kondition är nödvändig. MIRCERA ska

administreras subkutant eller intravenöst för att öka hemoglobin till en nivå som inte överstiger 12 g/dl

(7,45 mmol/l). Subkutan användning är att föredra hos patienter som inte erhåller hemodialys för att

undvika punktion av perifera vener.

Eftersom hemoglobinkoncentrationen kan variera hos den enskilda patienten kan enstaka

hemoglobinmätningar för en patient observeras över eller under den önskade koncentrationen.

Variabilitet i hemoglobin bör hanteras genom dosändringar, med hänsyn tagen till målintervallet för

hemoglobin mellan 10 g/dl (6,21 mmol/l) och 12 g/dl (7,45 mmol/l). En varaktig hemoglobinnivå över

12 g/dl (7,45 mmol/l) bör undvikas. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för lämplig dosjustering när

hemoglobinvärden överstiger 12 g/dl (7,45 mmol/l).

En ökning i hemoglobin på mer än 2 g/dl (1,24 mmol/l) under en månads tid bör undvikas. Om detta

inträffar bör lämplig dosjustering göras enligt anvisningarna.

Patienter bör kontrolleras noggrant för att säkerställa att den lägsta godkända effektiva dosen av

MIRCERA används för att tillgodose adekvat kontroll av anemisymtomen samtidigt som en

hemoglobinkoncentration under eller vid 12 g/dl (7,45 mmol/l) upprätthålls.

Försiktighet bör iakttas vid upptrappning av MIRCERA-dosen hos patienter med kronisk njursvikt.

Hos patienter med ett dåligt hemoglobinsvar på MIRCERA bör alternativa förklaringar till det dåliga

svaret övervägas (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Det rekommenderas att hemoglobinnivån kontrolleras varannan vecka tills stabilt hemoglobinvärde

uppnåtts och periodvis därefter.

Patienter som ej redan behandlas med erytropoesstimulerande läkemedel (ESL):

För att öka hemoglobinnivåer till över 10 g/dl (6,21 mmol/l), är den rekommenderade startdosen för

patienter som inte får dialys 1,2 mikrogram/kg kroppsvikt, givet som en subkutan injektion en gång i

månaden.

Alternativt kan en startdos på 0,6 mikrogram/kg kroppsvikt administreras som en intravenös eller

subkutan injektion en gång varannan vecka hos patienter som får dialys eller inte får dialys.

Dosen kan ökas med ungefär 25 % av den tidigare dosen om hemoglobinökningen är mindre än

1,0 g/dl (0,621 mmol/l) under en månad. Ytterligare ökningar med ungefär 25 % kan göras med

månatliga intervall tills det individuella målet för hemoglobinnivån har uppnåtts.

Om ökningen av hemoglobin är större än 2 g/dl (1,24 mmol/l) under en månad eller om

hemoglobinnivån ökar och närmar sig 12 g/dl (7,45 mmol/l), ska dosen reduceras med ungefär 25 %.

Om hemoglobinnivån fortsätter att öka bör behandlingen avbrytas. När hemoglobinnivån börjar att

minska bör behandlingen återupptas med en dos som är ungefär 25 % lägre än den tidigare givna

dosen. Efter avbruten dosering förväntas en minskning i hemoglobin med ungefär 0,35 g/dl

(0,22 mmol/l) per vecka. Dosjusteringar bör ej göras oftare än en gång per månad.

Patienter som behandlas en gång varannan vecka vars koncentration av hemoglobin är över 10 g/dl

(6,21 mmol/l) kan få MIRCERA en gång i månaden med en dos som är dubbelt så stor som den dos

som tidigare gavs en gång varannan vecka.

Patienter som redan behandlas med ESL:

Patienter som redan behandlas med ESL kan överföras till MIRCERA givet som en intravenös eller

subkutan injektion en gång per månad. Startdosen för MIRCERA baseras på den uträknade tidigare

veckodosen av darbepoetin alfa eller epoetin vid tidpunkten för byte av behandling enligt Tabell 1.

Den första injektionen bör ges vid nästa schemalagda dostillfälle för tidigare givet darbepoetin alfa

eller epoetin.

Tabell 1:

Startdos av MIRCERA

Tidigare dosering per

vecka av darbepoetin

alfa

intravenöst eller

subkutant

(mikrogram/vecka)

Tidigare dosering per

vecka av epoetin

intravenöst eller

subkutant

(IE/vecka)

MIRCERA-dosering

en gång per månad

intravenöst eller

subkutant

(mikrogram/en gång

per månad)

<40

<8000

40-80

8000-16000

>80

>16000

Om dosjustering blir nödvändig för att bibehålla den önskade hemoglobinkoncentrationen på över

10 g/dl (6,21 mmol/l) kan den månatliga dosen ökas med ungefär 25 %.

Om ökningen av hemoglobin är större än 2 g/dl (1,24 mmol/l) under en månad eller om

hemoglobinnivån ökar och närmar sig 12 g/dl (7,45 mmol/l), ska dosen reduceras med ungefär 25 %.

Om hemoglobinnivån fortsätter att öka bör behandlingen avbrytas. När hemoglobinnivån börjar att

minska bör behandlingen återupptas med en dos som är ungefär 25 % lägre än den tidigare givna

dosen. Efter avbruten dosering förväntas en minskning i hemoglobin med ungefär 0,35 g/dl

(0,22 mmol/l) per vecka. Dosjusteringar bör ej göras oftare än en gång per månad.

Eftersom erfarenheten är begränsad från behandling av patienter som erhåller peritonealdialys

rekommenderas regelbunden monitorering av hemoglobin och strikt följsamhet till rekommendationer

för dosjustering hos dessa patienter.

Avbryta behandlingen

Behandling med MIRCERA är vanligtvis en långtidsbehandling. Behandlingen kan dock avbrytas när

som helst om det bedöms nödvändigt.

Utebliven dos

Om en dos MIRCERA missas ska den uteblivna dosen ges så snart som möjligt och fortsatt

administrering av MIRCERA återupptas med förskrivet doseringsintervall.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Inga anpassningar av startdosen eller av anvisningarna för dosjustering krävs hos patienter med

nedsatt leverfunktion (se avsnitt 5.2).

Äldre

I kliniska prövningar var 24 % av patienterna som behandlades med MIRCERA 65-74 år medan 20 %

var 75 år och äldre. Ingen dosjustering krävs för patienter som är 65 år och äldre.

Användning till barn

MIRCERA rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data

avseende säkerhet och effekt.

Administreringssätt

MIRCERA ska administreras antingen subkutant eller intravenöst. Det kan injiceras subkutant i buken,

armen eller låret. Alla tre injektionsställen är lika lämpliga. För anvisningar om administrering av

läkemedlet, se avsnitt 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (som anges i avsnitt 6.1).

Okontrollerad hypertoni.

4.4

Varningar och försiktighet

Säkerhet och effekt av behandling med MIRCERA vid andra indikationer, inklusive anemi hos

patienter med cancer, har inte fastställts.

Försiktighet bör iakttas vid upptrappning av MIRCERA-dosen hos patienter med kronisk njursvikt

eftersom höga kumulativa epoetindoser kan vara förknippade med en ökad risk för död, allvarliga

kardiovaskulära och cerebrovaskulära händelser. Hos patienter med ett dåligt hemoglobinsvar på

epoetiner bör alternativa förklaringar till det dåliga svaret övervägas (se avsnitt 4.2 och 5.1).

Tilläggsbehandling med järn rekommenderas till alla patienter med serumferritinnivåer under

100 mikrogram/l eller vars transferrinmättnad ligger under 20 %. För att säkerställa en effektiv

erytropoes ska järnstatus utvärderas för alla patienter före och under behandling.

Uteblivet svar på MIRCERA-behandling bör föranleda en undersökning av möjliga orsaker. Järn-,

folsyra- och vitamin B

-brister minskar effekten av ESL och ska därför korrigeras. Tillstötande

infektioner, inflammatoriska eller traumatiska händelser, dold blodförlust, hemolys, allvarlig

aluminiumförgiftning, underliggande hematologiska sjukdomar eller benmärgsfibros kan också

påverka det erytropoetiska svaret negativt. En retikulocytmätning bör betraktas som en del av

utvärderingen. Om alla nämnda tillstånd uteslutits och patienten får en plötslig minskning i

hemoglobin i samband med retikulocytopeni och anti-erytropoetinantikroppar (AEAK), bör en

undersökning av benmärgen för diagnos av aplasi av röda blodkroppar (Pure Red Cell Aplasia, PRCA)

övervägas. Om PRCA är diagnosticerat ska behandlingen med MIRCERA avbrytas och patienter bör

inte ställas över på något annat ESL.

Läkare kan begära att innehavaren av marknadsföringsgodkännandet ska analysera eller omanalysera

serumprover i ett referenslaboratorium för fall av misstänkt eller bekräftad AEAK-medierad PRCA

eller vid oförklarlig effektminskning under MIRCERA-behandling (t.ex. kliniskt observerad genom

svår anemi och låga nivåer av retikulocyter).

Aplasi av röda blodkroppar orsakat av anti-erytropoetinantikroppar har rapporterats i samband med all

ESL-behandling, inklusive MIRCERA. Dessa antikroppar har visat korsreaktivitet med alla ESL och

patienter som misstänks ha eller har visat sig ha antikroppar mot erytropoetin bör inte ställas över på

MIRCERA (se avsnitt 4.8).

PRCA hos patienter med hepatit C: En paradoxal minskning i hemoglobin och utveckling av allvarlig

anemi associerad med låga värden av retikulocyter ska genast leda till avbruten epoetinbehandling och

testning av anti-erytropoetinantikroppar. Fall har rapporterats hos patienter med hepatit C behandlade

med interferon och ribavirin, när epoetiner används samtidigt. Epoetiner är inte godänt vid behandling

av anemi associerat med hepatit C.

Blodtryckskontroll: I likhet med andra ESL kan blodtrycket öka under behandling med MIRCERA.

Blodtrycket bör kontrolleras hos alla patienter före, vid början av samt under behandling med

MIRCERA. Om högt blodtryck är svårkontrollerat med läkemedelsbehandling eller

kostrekommendationer måste dosen minskas eller sättas ut (se avsnitt 4.2).

Allvarliga hudbiverkningar såsom Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys, vilka kan

vara livshotande eller dödliga, har rapporterats i samband med epoetinbehandling. De allvarligare

fallen har observerats vid behandling med långverkande epoetiner. I samband med att behandlingen

ordineras ska patienterna informeras om tecken och symtom, samt övervakas noggrant med avseende

på hudreaktioner. Om tecken och symtom som tyder på dessa reaktioner uppstår ska Mircera

omedelbart sättas ut och en alternativ behandling övervägas. Om patienten utvecklat en allvarlig

hudreaktion, såsom Steven-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys, på grund av Mircera får

behandling med ESL aldrig återupptas hos denna patient.

Hemoglobinkoncentration: Hos patienter med kronisk njursjukdom bör hemoglobinkoncentrationen

vid underhållsbehandling inte överstiga den övre gränsen av målvärdet för hemoglobinkoncentrationen

som rekommenderas i avsnitt 4.2. En ökad risk för död och allvarliga kardiovaskulära händelser

inklusive trombos eller cerebrovaskulära händelser inklusive stroke observerades i kliniska prövningar

när ESL administrerades för att uppnå ett hemoglobinvärde över 12 g/dl (7,5 mmol/l) (se avsnitt 4.8).

Kontrollerade kliniska studier har inte visat signifikanta fördelar tillskrivet administrering av epoetiner

när hemoglobinkoncentrationen ökas till en högre nivå än nödvändigt för att kontrollera

anemisymtomen och för att undvika blodtransfusion.

Säkerheten och effekten av behandling med MIRCERA har inte fastställts hos patienter med

hemoglobinopati, kramptillstånd, blödning eller en nyligen inträffad sjukdomshistoria av blödning

som kräver transfusioner eller med trombocytnivåer högre än 500 x 10

/l. Därför ska försiktighet

iakttagas för dessa patienter.

Effekt på tumörtillväxt: MIRCERA är i likhet med andra ESL en tillväxtfaktor som primärt stimulerar

produktionen av röda blodkroppar. Erytropoetinreceptorer kan finnas uttryckta på ytan av olika

tumörceller. Liksom för alla tillväxtfaktorer finns det en misstanke om att ESL skulle kunna stimulera

tillväxten av olika typer av maligniteter. Två kontrollerade kliniska studier, i vilka epoetiner

administrerades till patienter med olika cancerformer, såsom huvud- och halscancer samt bröstcancer,

har visat en oförklarad ökad dödlighet.

Felaktig användning av MIRCERA hos friska personer kan leda till en kraftig ökning av hemoglobin.

Detta kan leda till livshotande hjärt-/kärlkomplikationer.

Spårbarhet för MIRCERA: För att öka spårbarheten av ESL ska produktnamnet på det administrerade

läkemedlet tydligt anges i patientens journal.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs är i huvudsak natriumfritt.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts. Det finns inga bevis på att MIRCERA förändrar metabolismen av

andra läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Data från behandling av gravida kvinnor med MIRCERA saknas.

Djurstudier tyder inte på direkt skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling,

förlossning eller utveckling efter födsel men tyder på en klassrelaterad reversibel minskning i

fostervikt (se avsnitt 5.3). Förskrivning till gravida kvinnor ska ske med försiktighet.

Amning

Det är okänt om MIRCERA utsöndras i bröstmjölk hos människa. En djurstudie har visat på

utsöndring av metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta i modersmjölk. Ett beslut om huruvida amning

ska fortgå eller avbrytas eller behandling med MIRCERA ska fortgå eller avbrytas ska tas med hänsyn

till barnets nytta med att amma och kvinnans nytta med behandling med MIRCERA.

Fertilitet

Djurstudier visade inga tecken på nedsatt fertilitet (se avsnitt 5.3). Den potentiella risken för

människor är okänd.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

MIRCERA har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Säkerhetsdatabasen från kliniska prövningar omfattar 3042 patienter med kronisk njursjukdom,

inklusive 1939 patienter som erhöll MIRCERA och 1103 patienter som erhöll något annat ESL.

Ungefär 6 % av patienter som behandlas med MIRCERA förväntas få biverkningar. Den vanligaste

rapporterade biverkningen var hypertoni (vanliga).

Tabell över biverkningar

Biverkningarna i Tabell 2 är listade enligt MeDRA:s klassificering av organsystem och frekvens.

Frekvenskategorierna definieras enligt följande konvention: mycket vanliga (

1/10); vanliga (

1/100

till <1/10); mindre vanliga (

1/1 000 till

1/100); sällsynta (

1/10 000 till

1/1 000); mycket sällsynta

(<1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Tabell 2:

Biverkningar relaterade till behandling med MIRCERA hos patienter med

kronisk njursjukdom.

Biverkningar som endast observerats efter

marknadsintroduktion är markerade med (*).

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Mindre vanliga

Trombocytopeni*

ingen känd frekvens

Aplasia av röda blodkroppar*

Immunsystemet

Sällsynta

Hypersensitivitet

ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion*

Centrala och perifera

nervsystemet

Mindre vanliga

Huvudvärk

Sällsynta

Hypertensiv encefalopati

Blodkärl

Vanliga

Hypertension

Sällsynta

Blodvallning

Mindre vanliga

Trombos*

Sällsynta

Lungemboli*

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Utslag, makulopapulöst

ingen känd frekvens

Stevens-Johnsons

syndrom/toxisk epidermal

nekrolys*

Skador och förgiftningar och

behandlingskomplikationer

Mindre vanliga

Trombos i kärlaccessen

Beskrivning av utvalda biverkningar

Fall av trombocytopeni har rapporterats efter marknadsintroduktionen. En liten minskning i

trombocyttal som höll sig inom normalområdet sågs i kliniska studier.

Trombocytnivåer under 100 x 10

/l sågs hos 7 % av patienterna som behandlades med MIRCERA och

4 % av patienterna som behandlades med andra ESL under klinisk utveckling. I en säkerhetsstudie

efter marknadsintroduktionen vid långtidsbehandling i upp till 8,4 år observerades trombocytnivåer

under 100 x 10

/l årligen hos 2,1% av patienterna som behandlats med MIRCERA och 2,4% av

patienterna som behandlats med andra ESL. Under studien observerades trombocytnivåer under 100 x

/l årligen hos 1,5% till 3,0% av patienterna som behandlats med MIRCERA och 1,6% till 2,5% av

patienterna som behandlats med andra ESL.

Data från en kontrollerad klinisk prövning med epoetin alfa eller darbepoetin alfa rapporterade

incidensen av stroke som vanlig. En säkerhetsstudie efter marknadsintroduktionen visade liknande

förekomst av stroke mellan MIRCERA (6,3%) och referensgrupper med andra ESL-grupper (epoetin

alfa, darbepoetin alfa och epoetin beta) (7%).

Liksom för andra ESL har fall av trombos, inklusive lungembolism, rapporterats efter

marknadsintroduktionen (se avsnitt 4.4).

Neutraliserande anti-erytropoetin-antikroppsmedierad pure red cell aplasia (PRCA) har rapporterats

med okänd frekvens. Om PRCA diagnosticeras ska behandling med MIRCERA avbrytas och inte

ersättas med ett annat rekombinant erytropoetiskt protein (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Den terapeutiska bredden för MIRCERA är stor. Individuellt svar måste beaktas när behandling

initieras. Överdosering kan leda till tecken på alltför kraftig farmakodynamisk effekt, t.ex. kraftig

erytropoes. Vid alltför höga hemoglobinnivåer ska behandlingen med MIRCERA tillfälligt sättas ut

(se avsnitt 4.2). Om det är kliniskt indicerat kan flebotomi genomföras.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga medel vid anemier, ATC-kod: B03XA03

Verkningsmekanism

MIRCERA stimulerar erytropoesen genom interaktion med erytropoetinreceptorn på stamceller i

benmärgen. Metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta, den aktiva substansen i MIRCERA, är en

kontinuerlig aktivator av erytropoetinreceptorer som, i motsats till erytropoetin, uppvisar en särskild

aktivitet på receptornivå vilken karaktäriseras av en långsammare association till och en snabbare

dissociation från receptorn, en minskad specifik aktivitet

in vitro

med en ökad aktivitet

in vivo

samt en

förlängd halveringstid. Medelmolekylvikten är ungefär 60 kDa varav proteindelen och kolhydratdelen

utgör ungefär 30 kDa.

Farmakodynamiska effekter

Som primär tillväxtfaktor för erytroid utveckling bildas det naturliga hormonet erytropoetin i njurarna

och frisätts till blodbanan som svar på hypoxi. Som svar på hypoxi interagerar det naturliga hormonet

erytropoetin med erytroida stamceller för att öka produktionen av röda blodkroppar.

Klinisk effekt och säkerhet

Data från korrigeringsstudier med patienter som behandlades en gång varannan vecka och en gång var

fjärde vecka visar att responsfrekvensen för hemoglobin i MIRCERA-gruppen i slutet av

korrigeringsperioden var hög och likvärdig med jämförelseläkemedlens. Mediantiden till svar var

43 dagar i MIRCERA-armen och 29 dagar i jämförelsearmen med ökning i hemoglobin under de

första sex veckorna med 0,2 g/dl/vecka respektive 0,3 g/dl/vecka.

Fyra randomiserade kontrollerade studier genomfördes med patienter som behandlades med

darbepoetin alfa eller epoetin vid tidpunkten för inklusion. Patienterna randomiserades till att bibehålla

sin nuvarande behandling, vid tidpunkten för inklusion, eller att ställas över på MIRCERA för att

bibehålla stabila hemoglobinnivåer. I perioden för utvärdering (vecka 29-36) var medel- och

mediannivån för hemoglobin hos patienterna som behandlades med MIRCERA praktiskt taget identisk

med deras hemoglobinnivå vid studiens start.

I en randomiserad, dubbel-blind, placebo-kontrollerad studie med 4038 patienter med kronisk

njursjukdom som inte erhöll dialys och som hade typ 2 diabetes och hemoglobinnivåer ≤ 11 g/dl, fick

patienterna antingen behandling med darbepoetin alfa för att nå målnivån för hemoglobin på 13 g/dl

eller placebo (se avsnitt 4.4). Studien uppnådde varken det primära syftet att demonstrera en

minskning av risken för dödlighet oavsett orsak, kardiovaskulär dödlighet, eller terminal njursvikt (end

stage renal disease (ESRD)). Analys av individuella komponenter av det sammansatta effektmåttet

visade följande HR (95 % KI): död 1,05 (0,92, 1,21), stroke 1,92 (1,38, 2,68), hjärtsvikt 0,89 (0,74,

1,08), hjärtinfarkt 0,96 (0,75, 1,23), hospitalisering för myokardiell ischemi 0,84 (0,55, 1,27), terminal

njursvikt 1,02 (0,87, 1,18).

Poolade post-hoc-analyser av kliniska studier av erytropoetinstimulerande läkemedel (ESL) har utförts

hos patienter med kronisk njursvikt (i dialys, ej i dialys, hos patienter med eller utan diabetes). En

tendens till ökade riskuppskattningar för total mortalitet, kardiovaskulära och cerebrovaskulära

händelser förknippade med högre kumulativa ESL-doser observerades oberoende av diabetes- eller

dialysstatus (se avsnitt 4.2 och 4.4).

Erytropoetin är en tillväxtfaktor som primärt stimulerar produktionen av röda blodkroppar.

Erytropoetinreceptorer kan finnas uttryckta på ytan av olika tumörceller.

Överlevnad och tumörprogression har undersökts i fem stora kontrollerade studier omfattande totalt

2833 patienter. Fyra av dessa var dubbelblinda placebokontrollerade studier och en studie var öppen.

Två av studierna inkluderade patienter som behandlades med kemoterapi. Målvärdet för

hemoglobinkoncentrationen var > 13 g/dl i de två studierna. I de övriga tre studierna var målvärdet för

hemoglobinkoncentrationen 12 – 14 g/dl. I den öppna studien var det ingen skillnad i överlevnad

mellan patienter som behandlades med rekombinant humant erytropoetin och kontrollgruppen. I de

fyra placebokontrollerade studierna var riskkvoten för överlevnad mellan 1,25 och 2,47, till

kontrollgruppernas fördel. Dessa studier har genomgående visat en oförklarad statistiskt signifikant

ökad dödlighet hos patienter som har anemi associerad med olika vanligt förekommande cancerformer

och som behandlades med rekombinant humant erytropoetin jämfört med kontrollgrupperna. Utfallet

av överlevnad i studierna kunde inte förklaras tillfredsställande med skillnader i trombosincidensen

och relaterade komplikationer mellan de som behandlades med rekombinant humant erytropoetin och

de i kontrollgruppen.

En dataanalys på patientnivå har också utförts på mer än 13 900 cancerpatienter (kemoterapi,

strålbehandling, kombinationsbehandling eller ingen behandling alls) i 53 kontrollerade kliniska

prövningar med flera epoetiner inblandade. Meta-analys av överlevnadsdata gav en punktskattning av

riskkvoten på 1,06 till kontrollgruppernas fördel (95 % KI: 1,00, 1,12; 53 studier och 13933 patienter)

och för cancerpatienterna som fick kemoterapi var hazard ratio för den totala överlevnaden 1,04 (95 %

KI: 0,97, 1,11; 38 studier och 10 441 patienter). Meta-analyser indikerade också konsekvent en

signifikant ökad relativ risk för tromboemboliska händelser hos cancerpatienter som fått rekombinant

humant erytropoetin (se avsnitt 4.4). Inga patienter behandlade med MIRCERA var del av denna

dataanalys.

MIRCERA är inte godkänt för behandling av patienter med kemoterapiinducerad anemi (se avsnitt 4.1

och 4.4).

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Metoxi-polyetylenglykol-epoetin betas farmakokinetik studerades hos friska frivilliga och hos

anemiska patienter med kronisk njursjukdom inklusive patienter som erhåller respektive inte erhåller

dialys.

Efter subkutan administrering hos patienter med kronisk njursjukdom som ej erhöll dialys

observerades de maximala serumkoncentrationerna av metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta efter 95

timmar (medianvärde) efter administrering. Den absoluta biotillgängligheten för metoxi-

polyetylenglykol-epoetin beta efter subkutan administrering var 54 %. Den observerade terminala

halveringstiden var 142 timmar för patienter med kronisk njursjukdom som ej erhöll dialys.

Efter subkutan administrering hos patienter med kronisk njursjukdom som erhöll dialys observerades

de maximala serumkoncentrationerna av metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta efter 72 timmar

(medianvärde) efter administrering. Den absoluta biotillgängligheten för metoxi-polyetylenglykol-

epoetin beta efter subkutan administrering var 62 %. Den observerade terminala halveringstiden var

139 timmar för patienter med kronisk njursjukdom som erhöll dialys.

Efter intravenös administrering hos patienter med kronisk njursjukdom som erhöll dialys var totalt

systemiskt clearance 0,494 ml/timme per kg. Halveringstiden efter intravenös administrering av

metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta är 134 timmar.

Läs hela dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CHMP/227862/2012

EMEA/H/C/000739

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Mircera

metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Mircera. Det

förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till

sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur

läkemedlet ska användas.

Vad är Mircera?

Mircera är en injektionsvätska, lösning, som innehåller den aktiva substansen metoxi-polyetylenglykol-

epoetin beta. Det finns i injektionsflaskor och förfyllda sprutor i olika styrkor mellan 50 och

1 000 mikrogram per milliliter.

Vad används Mircera för?

Mircera används för att behandla anemi (lågt antal röda blodkroppar) som orsakar symtom hos vuxna

med kronisk njursjukdom (en långvarig, fortskridande försämring av njurarnas förmåga att fungera

som de ska).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Mircera?

Behandling med Mircera ska inledas av läkare med erfarenhet av att behandla patienter med

njursjukdom.

Mircera kan injiceras under huden eller i en ven. Dosen och doseringsfrekvensen beror på om Mircera

ersätter ett annat läkemedel som används för att stimulera produktionen av röda blodkroppar eller inte.

Fullständig information finns i produktresumén (ingår också i EPAR). Doseringen ska justeras beroende

på patientens svar när det gäller att uppnå hemoglobinnivåer inom det rekommenderade intervallet

(mellan 10 och 12 gram/dl). Hemoglobin är det protein i de röda blodkropparna som transporterar syre

i kroppen. Hemoglobinnivåerna ska följas upp varannan vecka tills de är stabila och därefter med

jämna mellanrum. Den lägsta dosen som ger tillräcklig symtomkontroll bör användas.

Mircera är avsett för långtidsanvändning. Patienterna kan injicera sig själva efter att ha fått lämplig

träning.

Hur verkar Mircera?

Ett hormon som kallas erytropoietin stimulerar produktionen av röda blodkroppar från benmärgen.

Erytropoietin bildas i njurarna. Hos patienter med kronisk njursvikt är den främsta orsaken till anemin

en brist på naturligt erytropoietin. Den aktiva substansen i Mircera, metoxi-polyetylenglykol-epoetin

beta, verkar som naturligt erytropoietin och stimulerar produktionen av röda blodkroppar därför att det

kan fästa på samma receptorer som erytropoietin. Metoxi-polyetylenglykol-epoetin beta samverkar

emellertid med receptorn på ett lite annorlunda sätt än naturligt erytropoietin, vilket gör att effekten

håller i sig längre. Dessutom försvinner det långsammare ut ur kroppen. Därför kan Mircera ges

mindre ofta än naturligt erytropoietin.

Den aktiva substansen i Mircera består av epoetin beta bundet till det kemiska ämnet metoxi-

polyetylenglykol. Epoetin beta framställs med en metod som kallas rekombinant DNA-teknik, vilket

innebär att det tillverkas av en cell som har fått en gen (DNA) som gör att cellen kan bilda epoetin

beta.

Hur har Mirceras effekt undersökts?

Mircera har undersökts i sex huvudstudier på sammanlagt 2 399 vuxna med anemi kopplad till kronisk

njursjukdom. Det jämfördes med andra läkemedel som används för att stimulera produktionen av röda

blodkroppar. Två av dessa studier omfattade patienter som påbörjade behandling mot anemi. I den

första studien ingick 181 patienter på dialys (en blodreningsteknik som används vid svår njursjukdom)

som fick injektioner av Mircera i en ven varannan vecka under 24 veckor, och Mircera jämfördes med

epoetin alfa eller beta. I den andra studien fick 324 patienter, som inte genomgick dialys, injektioner

av Mircera under huden varannan vecka under 28 veckor, och Mircera jämfördes med darbepoetin alfa.

De övriga fyra studierna (på 1 894 patienter) gjordes på patienter som genomgick dialys och som

redan hade fått läkemedel för att stimulera produktionen av röda blodkroppar. I dessa studier fick

patienterna antingen stå kvar på de läkemedel de redan fick eller byta till Mircera, som injicerades i en

ven eller under huden varannan eller var fjärde vecka. Effekten av de båda behandlingsalternativen

jämfördes under 36 veckor.

I alla sex studierna var huvudeffektmåttet förändringen av hemoglobinnivåerna. De flesta av

patienterna fick också järntillskott för att förhindra järnbrist under studierna.

Vilken nytta har Mircera visat vid studierna?

Mircera var lika effektivt som jämförelseläkemedlen när det gällde att korrigera och upprätthålla

hemoglobinnivåerna. I studierna på patienter som påbörjade behandling mot anemi för första gången

fick 126 (93 procent) av de 135 patienterna som genomgick dialys och 158 (98 procent) av de 162

patienterna som inte genomgick dialys en signifikant ökning av hemoglobinnivåerna med Mircera.

Motsvarande svarsfrekvenser sågs hos de patienter som tog jämförelseläkemedlen. Den andra studien

visade att de patienter som fick Mircera och de som fick darbepoetin alfa fick motsvarande ökning av

hemoglobinnivåerna (omkring 2 gram/dl).

I studierna på patienter som redan hade fått läkemedel för att stimulera produktionen av röda

blodkroppar bibehöll de patienter som bytte till Mircera sina hemoglobinnivåer lika effektivt som de

Mircera

EMA/CHMP/227862/2012

Sida 2/3

Mircera

EMA/CHMP/227862/2012

Sida 3/3

patienter som stod kvar på de läkemedel de redan behandlades med. Det skedde ingen generell

förändring av hemoglobinnivåerna under loppet av studierna med någon av behandlingarna.

Vilka är riskerna med Mircera?

Den vanligaste biverkningen som orsakas av Mircera (uppträder hos 1–10 patienter av 100) är

hypertension (högt blodtryck). En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för

Mircera finns i bipacksedeln.

Mircera får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot metoxi-polyetylenglykol-epoetin

beta eller något annat innehållsämne. Läkemedlet får inte heller ges till patienter med högt blodtryck

som inte kontrolleras.

Varför har Mircera godkänts?

CHMP fann att Mircera korrigerade och upprätthöll hemoglobinnivåerna hos patienter med kronisk

njursjukdom och att dess effekt är jämförbar med effekten av andra epoetiner. Kommittén fann att

nyttan med Mircera är större än riskerna och rekommenderade att Mircera skulle godkännas för

försäljning.

Mer information om Mircera

Den 20 juli 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Mircera som

gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. Mer information

om behandling med Mircera finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din

läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 04-2012.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen