Fablyn

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

Lasofoxifene tartrát

Dostupné z:

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

ATC kód:

G03

INN (Medzinárodný Name):

lasofoxifene

Terapeutické skupiny:

Pohlavné hormóny a modulátory z genitálny systém,

Terapeutické oblasti:

Osteoporóza, postmenopauza

Terapeutické indikácie:

Fablyn je indikovaný na liečbu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom zlomeniny. Zaznamenalo sa významné zníženie výskytu zlomenín stavcov a stavov, ale nie zlomenín bedier (pozri časť 5. Pri určovaní výber Fablyn alebo iných liečebných postupov, vrátane oestrogens, pre postmenopauzálne ženy, by sa mali zvážiť menopauzálnych symptómov, účinky na maternice a prsníka tkanív, a kardiovaskulárne riziká a výhody (pozri časť 5.

Prehľad produktov:

Revision: 2

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2009-02-24

Príbalový leták

                33
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
34
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
FABLYN 500 mikrogramov filmom obalené tablety
lasofoxifen
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať Váš liek.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1.
Čo je FABLYN a na čo sa používa
2.
Skôr ako užijete FABLYN
3.
Ako užívať FABLYN
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať FABLYN
6.
Ďalšie informácie
1.
ČO JE FABLYN A NA ČO SA POUŽÍVA
FABLYN sa používa na liečbu osteoporózy u žien po menopauze (postmenopauzálna osteoporóza),
ktoré majú vyššiu pravdepodobnosť zlomenín kostí, najmä v oblasti chrbtice, bedier a zápästí. Patrí do
skupiny liekov, ktoré sa nyzývajú selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERM).
U žien s postmenopauzálnou osteoporózou, FABLYN znižuje riziko vzniku tak zlomenín chrbtice
(zlomeniny stavcov) ako aj iných zlomenín (iné ako zlomeniny stavcov) s výnimkou zlomenín bedier.
2.
SKÔR AKO UŽIJETE FABLYN
Neužívajte FABLYN

keď ste alergický (precitlivený) na lasofoxifen alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek
FABLYNu.

keď máte alebo ste mali zvýšenú tvorbu krvných zrazenín, napríklad vo Vašich žilách, pľúcach
alebo očiach (hlboká žilová trombóza, pľúcna embólia alebo trombóza retinálnych vén).

keď krvácate
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
2
1.
NÁZOV LIEKU
FABLYN 500 mikrogramov Filmom obalené tablety.
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje lasofoxifeniumtartarát, v množstve zodpovedajúcom
500 mikrogramom lasofoxifenu.
Pomocná látka: každá filmom obalená tableta obsahuje 71,34 mg laktózy.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta.
Trojuholníkovité, broskyňovo sfarbené, filmom obalené tablety s vyrazeným textom “Pfizer” na jednej
strane a “OPR 05” na druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
FABLYN je indikovaný na liečbu osteoporózy u postmenopauzálnych žien so zvýšeným rizikom
zlomenín. Dokázal sa signifikantný úbytok vo výskyte zlomenín stavcov aj mimostavcových zlomenín,
nie však zlomenín krčkov stehenných kostí (pozri časť 5.1).
Pri rozhodovaní o výbere liečby u postmenopauzálnych žien, či už FABLYNom alebo inými formami
liečby, vrátane estrogénov, je treba vziať do úvahy menopauzálne symptómy, účinok na tkanivá
prsníkov a maternice, a kardiovaskulárne výhody a riziká (pozri časť 5.1).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí (postmenopauzálne ženy):
Odporúčaná dávka je jedna 500 mikrogramová tableta denne.
Tabletu je možné užiť kedykoľvek počas dňa bez ohľadu na príjem jedla alebo nápojov.
Pokiaľ nie je dostatočný príjem vápnika a/alebo vitamínu D stravou, je potrebné ich suplementovať.
U postmenopauzálnych žien je potrebný príjem cca 1500 mg/deň elementárneho vápnika. Odporúčaný
príjem vitamínu D je 400-800 IU denne.
Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov:
Keďže liek je určený len na použitie u postmenopauzálnych žien, neexistuje indikácia FABLYNu
u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Z toho dôvodu sa bezpečnosť a účinnosť neskúmala
(pozri časť 5.2).
Ženy vyššieho veku (65 roko
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták čeština 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták poľština 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 21-06-2012
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 22-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 21-06-2012
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 21-06-2012
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 21-06-2012

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov