Duaklir Genuair

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

aclidinium bromid, formoterol fumarate disodný

Dostupné z:

Covis Pharma Europe B.V.

ATC kód:

R03AL

INN (Medzinárodný Name):

aclidinium bromide, formoterol

Terapeutické skupiny:

Drogy obštrukčnej choroby dýchacích ciest,

Terapeutické oblasti:

Pľúcna choroba, chronická obštrukcia

Terapeutické indikácie:

Duaklir Genuair je indikovaný ako udržiavacia bronchodilatačná liečba na zmiernenie symptómov u dospelých pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (COPD).

Prehľad produktov:

Revision: 15

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2014-11-19

Príbalový leták

                
29
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
30
Písomná informácia pre používateľa
Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalačný prášok
Aklidínium/dihydrát formoterol fumarátu
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.
Informácie o tom, ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Duaklir Genuair a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Duaklir Genuair
3.
Ako používať Duaklir Genuair
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Duaklir Genuair
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
Pokyny na použitie
1.
Čo je Duaklir Genuair a na čo sa používa
Čo je Duaklir Genuair
Tento liek obsahuje dve liečivá nazývané aklidínium a dihydrát formoterol fumarátu. Obe patria do
skupiny liekov nazývaných bronchodilatátory. Bronchodilatátory uvoľňujú svaly dýchacích ciest, čím
umožňujú širšie otvorenie dýchacích ciest, a tak napomáhajú ľahšiemu dýchaniu. Inhalátor Genuair
dodáva liečivá vdychovaním priamo do vašich pľúc.
Na čo sa Du
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií
o bezpečnosti. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na
nežiaduce reakcie. Informácie o tom, ako hlásiť nežiaduce reakcie, nájdete v časti 4.8.
1.
NÁZOV LIEKU
Duaklir Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov inhalačný prášok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá podaná dávka (dávka, ktorá vychádza z náustka) obsahuje 396 mikrogramov
aklidíniumbromidu (čo je ekvivalent 340 mikrogramov aklidínia) a 11,8 mikrogramov dihydrátu
formoterol fumarátu. To zodpovedá odmeranej dávke 400 mikrogramov aklidíniumbromidu (čo je
ekvivalent 343 mikrogramov aklidínia) a odmeranej dávke 12 mikrogramov dihydrátu formoterol
fumarátu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá podaná dávka obsahuje približne 11 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Inhalačný prášok.
Biely alebo takmer biely prášok v bielom inhalátore, ktorého súčasťou je indikátor dávky a oranžové
tlačidlo dávkovania.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Duaklir Genuair je indikovaný ako udržiavacia bronchodilatačná liečba na zmiernenie symptómov u
dospelých pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Odporúčaná dávka je jedna inhalácia dvakrát denne.
V prípade vynechania dávky sa má užiť čo najskôr a ďalšia dávka sa má užiť vo zvyčajnom čase. Na
nahradenie vynechanej dávky sa nemá užiť dvojnásobná dávka.
Skupina starších pacientov
U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).
Poškodenie funkcie obličiek
U pacientov s poškodením funkcie obličiek nie je potrebná žiadna úprava dávky (pozri časť 5.2).
3
Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s poškodením funkcie pečene ni
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 05-12-2014
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-01-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-01-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-01-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 05-12-2014

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov