Triumeq

Land: Europese Unie

Taal: Bulgaars

Bron: EMA (European Medicines Agency)

Koop het nu

Download Bijsluiter (PIL)
27-11-2023
Download Productkenmerken (SPC)
27-11-2023

Werkstoffen:

dolutegravir sodium, lamivudine, abacavir (as sulfate)

Beschikbaar vanaf:

ViiV Healthcare B.V.

ATC-code:

J05AR13

INN (Algemene Internationale Benaming):

abacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine

Therapeutische categorie:

Антивирусни средства за системно приложение

Therapeutisch gebied:

ХИВ инфекции

therapeutische indicaties:

Triumeq is indicated for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults,  adolescents and children  weighing at least 25 kg who are antiretroviral treatment-naïve or are infected with HIV without documented or clinically suspected resistance to any of the three antiretroviral agents in Triumeq.

Product samenvatting:

Revision: 32

Autorisatie-status:

упълномощен

Autorisatie datum:

2014-08-31

Bijsluiter

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRIUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
долутегравир/абакавир/ламивудин
(dolutegravir/abacavir/lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Triumeq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Triumeq
3.
Как да приемате Triumeq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Triumeq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRIUMEQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Triumeq е лекарство, което съдържа три
активни вещества, използвани за
ле
                
                Lees het volledige document
                
              

Productkenmerken

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
долутегравир (dolutegravir) (като натриева
сол),
600 mg абакавир (abacavir) (под формата на
сулфат) и 300 mg ламивудин (lamivudine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Лилави, двойноизпъкнали, филмирани,
елипсовидни таблетки с приблизителни
размери
22 x 11 mm, с вдлъбнато релефно означение
“572 Trı” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Triumeq е показан за лечение на
инфектирани с човешки имунодефицитен
вирус (HIV)
възрастни, юноши и деца с телесно
тегло най-малко 25 kg (вж. точки 4.4 и 5.1).
Преди започване на лечение с
лекарствени продукти, съдържащи
абакавир, трябва да бъде
направен скрининг за носителство на
HLA-B*5701 алел на всеки инфектиран с HIV
пациент,
независимо от расовия му произход (вж.
точка 4.4). Абакавир не трябва да се
използва при
пациенти, за които е известно, че са
носители на HLA-B*5701 алел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се назначи от
лекар с оп
                
                Lees het volledige document
                
              

Documenten in andere talen

Bijsluiter Bijsluiter Spaans 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Spaans 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Spaans 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Tsjechisch 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Tsjechisch 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Tsjechisch 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Deens 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Deens 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Deens 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Duits 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Duits 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Duits 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Estlands 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Estlands 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Estlands 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Grieks 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Grieks 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Grieks 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Engels 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Engels 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Engels 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Frans 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Frans 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Frans 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Italiaans 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Italiaans 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Italiaans 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Letlands 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Letlands 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Letlands 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Litouws 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Litouws 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Litouws 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Hongaars 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Hongaars 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Hongaars 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Maltees 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Maltees 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Maltees 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Nederlands 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Nederlands 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Nederlands 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Pools 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Pools 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Pools 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Portugees 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Portugees 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Portugees 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Roemeens 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Roemeens 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Roemeens 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Slowaaks 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Slowaaks 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Slowaaks 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Sloveens 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Sloveens 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Sloveens 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Fins 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Fins 27-11-2023
Bijsluiter Bijsluiter Zweeds 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Zweeds 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Zweeds 20-04-2023
Bijsluiter Bijsluiter Noors 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Noors 27-11-2023
Bijsluiter Bijsluiter IJslands 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken IJslands 27-11-2023
Bijsluiter Bijsluiter Kroatisch 27-11-2023
Productkenmerken Productkenmerken Kroatisch 27-11-2023
Openbaar beoordelingsrapport Openbaar beoordelingsrapport Kroatisch 20-04-2023

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product

Bekijk de geschiedenis van documenten