Triumeq

Χώρα: Ευρωπαϊκή Ένωση

Γλώσσα: Βουλγαρικά

Πηγή: EMA (European Medicines Agency)

Αγόρασέ το τώρα

Δραστική ουσία:

dolutegravir sodium, lamivudine, abacavir (as sulfate)

Διαθέσιμο από:

ViiV Healthcare B.V.

Φαρμακολογική κατηγορία (ATC):

J05AR13

INN (Διεθνής Όνομα):

abacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine

Θεραπευτική ομάδα:

Антивирусни средства за системно приложение

Θεραπευτική περιοχή:

ХИВ инфекции

Θεραπευτικές ενδείξεις:

Triumeq is indicated for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults,  adolescents and children  weighing at least 25 kg who are antiretroviral treatment-naïve or are infected with HIV without documented or clinically suspected resistance to any of the three antiretroviral agents in Triumeq.

Περίληψη προϊόντος:

Revision: 32

Καθεστώς αδειοδότησης:

упълномощен

Ημερομηνία της άδειας:

2014-08-31

Φύλλο οδηγιών χρήσης

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRIUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
долутегравир/абакавир/ламивудин
(dolutegravir/abacavir/lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Triumeq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Triumeq
3.
Как да приемате Triumeq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Triumeq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRIUMEQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Triumeq е лекарство, което съдържа три
активни вещества, използвани за
ле
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Αρχείο Π.Χ.Π.

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
долутегравир (dolutegravir) (като натриева
сол),
600 mg абакавир (abacavir) (под формата на
сулфат) и 300 mg ламивудин (lamivudine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Лилави, двойноизпъкнали, филмирани,
елипсовидни таблетки с приблизителни
размери
22 x 11 mm, с вдлъбнато релефно означение
“572 Trı” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Triumeq е показан за лечение на
инфектирани с човешки имунодефицитен
вирус (HIV)
възрастни, юноши и деца с телесно
тегло най-малко 25 kg (вж. точки 4.4 и 5.1).
Преди започване на лечение с
лекарствени продукти, съдържащи
абакавир, трябва да бъде
направен скрининг за носителство на
HLA-B*5701 алел на всеки инфектиран с HIV
пациент,
независимо от расовия му произход (вж.
точка 4.4). Абакавир не трябва да се
използва при
пациенти, за които е известно, че са
носители на HLA-B*5701 алел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се назначи от
лекар с оп
                
                Διαβάστε το πλήρες έγγραφο
                
              

Έγγραφα σε άλλες γλώσσες

Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισπανικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισπανικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Τσεχικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Τσεχικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Δανικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Δανικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γερμανικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γερμανικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Εσθονικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Εσθονικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ελληνικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ελληνικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Αγγλικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Αγγλικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Γαλλικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Γαλλικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ιταλικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ιταλικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λετονικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λετονικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Λιθουανικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Λιθουανικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ουγγρικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ουγγρικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Μαλτεζικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Μαλτεζικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ολλανδικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ολλανδικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πολωνικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πολωνικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Πορτογαλικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Πορτογαλικά 27-11-2023
Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης Πορτογαλικά 20-04-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ρουμανικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ρουμανικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβακικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβακικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σλοβενικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σλοβενικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Φινλανδικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Φινλανδικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Σουηδικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Σουηδικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Νορβηγικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Νορβηγικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Ισλανδικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Ισλανδικά 27-11-2023
Φύλλο οδηγιών χρήσης Φύλλο οδηγιών χρήσης Κροατικά 27-11-2023
Αρχείο Π.Χ.Π. Αρχείο Π.Χ.Π. Κροατικά 27-11-2023

Αναζήτηση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με αυτό το προϊόν

Προβολή ιστορικού εγγράφων