Triumeq

Maa: Euroopan unioni

Kieli: bulgaria

Lähde: EMA (European Medicines Agency)

Osta se nyt

Lataa Pakkausseloste (PIL)
27-11-2023
Lataa Valmisteyhteenveto (SPC)
27-11-2023

Aktiivinen ainesosa:

dolutegravir sodium, lamivudine, abacavir (as sulfate)

Saatavilla:

ViiV Healthcare B.V.

ATC-koodi:

J05AR13

INN (Kansainvälinen yleisnimi):

abacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine

Terapeuttinen ryhmä:

Антивирусни средства за системно приложение

Terapeuttinen alue:

ХИВ инфекции

Käyttöaiheet:

Triumeq is indicated for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults,  adolescents and children  weighing at least 25 kg who are antiretroviral treatment-naïve or are infected with HIV without documented or clinically suspected resistance to any of the three antiretroviral agents in Triumeq.

Tuoteyhteenveto:

Revision: 32

Valtuutuksen tilan:

упълномощен

Valtuutus päivämäärä:

2014-08-31

Pakkausseloste

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRIUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
долутегравир/абакавир/ламивудин
(dolutegravir/abacavir/lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Triumeq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Triumeq
3.
Как да приемате Triumeq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Triumeq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRIUMEQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Triumeq е лекарство, което съдържа три
активни вещества, използвани за
ле
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Valmisteyhteenveto

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
долутегравир (dolutegravir) (като натриева
сол),
600 mg абакавир (abacavir) (под формата на
сулфат) и 300 mg ламивудин (lamivudine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Лилави, двойноизпъкнали, филмирани,
елипсовидни таблетки с приблизителни
размери
22 x 11 mm, с вдлъбнато релефно означение
“572 Trı” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Triumeq е показан за лечение на
инфектирани с човешки имунодефицитен
вирус (HIV)
възрастни, юноши и деца с телесно
тегло най-малко 25 kg (вж. точки 4.4 и 5.1).
Преди започване на лечение с
лекарствени продукти, съдържащи
абакавир, трябва да бъде
направен скрининг за носителство на
HLA-B*5701 алел на всеки инфектиран с HIV
пациент,
независимо от расовия му произход (вж.
точка 4.4). Абакавир не трябва да се
използва при
пациенти, за които е известно, че са
носители на HLA-B*5701 алел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се назначи от
лекар с оп
                
                Lue koko asiakirja
                
              

Asiakirjat muilla kielillä

Pakkausseloste Pakkausseloste espanja 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto espanja 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tšekki 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tšekki 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste tanska 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto tanska 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste saksa 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto saksa 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste viro 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto viro 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kreikka 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kreikka 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste englanti 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto englanti 27-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta englanti 20-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ranska 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ranska 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste italia 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto italia 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste latvia 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto latvia 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste liettua 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto liettua 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste unkari 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto unkari 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste malta 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto malta 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste hollanti 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto hollanti 27-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta hollanti 20-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste puola 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto puola 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste portugali 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto portugali 27-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta portugali 20-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste romania 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto romania 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste slovakki 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto slovakki 27-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta slovakki 20-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste sloveeni 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto sloveeni 27-11-2023
Julkisesta arviointikertomuksesta Julkisesta arviointikertomuksesta sloveeni 20-04-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste suomi 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto suomi 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste ruotsi 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto ruotsi 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste norja 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto norja 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste islanti 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto islanti 27-11-2023
Pakkausseloste Pakkausseloste kroatia 27-11-2023
Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto kroatia 27-11-2023

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia