Triumeq

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

dolutegravir sodium, lamivudine, abacavir (as sulfate)

Հասանելի է:

ViiV Healthcare B.V.

ATC կոդը:

J05AR13

INN (Միջազգային անվանումը):

abacavir sulfate / dolutegravir sodium / lamivudine

Թերապեւտիկ խումբ:

Антивирусни средства за системно приложение

Թերապեւտիկ տարածք:

ХИВ инфекции

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

Triumeq is indicated for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infected adults,  adolescents and children  weighing at least 25 kg who are antiretroviral treatment-naïve or are infected with HIV without documented or clinically suspected resistance to any of the three antiretroviral agents in Triumeq.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 32

Լիազորման կարգավիճակը:

упълномощен

Հաստատման ամսաթիվը:

2014-08-31

Տեղեկատվական թերթիկ

                100
Б. ЛИСТОВКА
101
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRIUMEQ 50 MG/600 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
долутегравир/абакавир/ламивудин
(dolutegravir/abacavir/lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Triumeq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Triumeq
3.
Как да приемате Triumeq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Triumeq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRIUMEQ И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Triumeq е лекарство, което съдържа три
активни вещества, използвани за
ле
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Triumeq 50 mg/600 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
долутегравир (dolutegravir) (като натриева
сол),
600 mg абакавир (abacavir) (под формата на
сулфат) и 300 mg ламивудин (lamivudine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Лилави, двойноизпъкнали, филмирани,
елипсовидни таблетки с приблизителни
размери
22 x 11 mm, с вдлъбнато релефно означение
“572 Trı” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Triumeq е показан за лечение на
инфектирани с човешки имунодефицитен
вирус (HIV)
възрастни, юноши и деца с телесно
тегло най-малко 25 kg (вж. точки 4.4 и 5.1).
Преди започване на лечение с
лекарствени продукти, съдържащи
абакавир, трябва да бъде
направен скрининг за носителство на
HLA-B*5701 алел на всеки инфектиран с HIV
пациент,
независимо от расовия му произход (вж.
точка 4.4). Абакавир не трябва да се
използва при
пациенти, за които е известно, че са
носители на HLA-B*5701 алел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се назначи от
лекар с оп
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 27-11-2023
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 27-11-2023
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 27-11-2023

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը