Bonviva

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Bonviva
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Bonviva
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • búlgarska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Лекарства за лечение на костни заболявания
 • Lækningarsvæði:
 • Остеопороза, постменопауза
 • Ábendingar:
 • Лечение на остеопороза при жени в постменопауза с повишен риск от фрактури (виж раздел 5. Намаляване на риска от фрактури на прешлени е демонстрирана ефективност на фрактури на шийката на бедрената кост не е истина.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 25

Staða

 • Heimild:
 • EMA (European Medicines Agency)
 • Leyfisstaða:
 • упълномощен
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/000501
 • Leyfisdagur:
 • 23-02-2004
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/000501
 • Síðasta uppfærsla:
 • 10-05-2020

Opinber matsskýrsla

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/232904/2016

EMEA/H/C/000502

Резюме на EPAR за обществено ползване

Bonviva

ibandronic acid

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Bonviva. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Bonviva.

Kакво представлява Bonviva?

Bonviva е лекарство, съдържащо активното вещество ибандронова киселина (ibandronic acid).

Предлага се под формата на таблетки (150 mg) и под формата на инжекционен разтвор в

предварително напълнена спринцовка (3 mg).

За какво се използва Bonviva?

Bonviva се използва за лечение на остеопороза (заболяване, което прави костите чупливи) при

жени в постменопауза с увеличен риск от фрактури (счупвания). Ефектите му за намаляване на

риска от гръбначни фрактури са показани в проучвания, но по отношение на риска от фрактури

на шийката на бедрената кост (горната част на бедрената кост) не са установени ефекти.

Лекарствeният продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Bonviva?

Bonviva може да се прилага както под формата на таблетки, така и като венозна инжекция. Ако се

използват таблетки, дозировката е една таблетка веднъж месечно, за предпочитане на една и

съща дата всеки месец. Таблетката трябва винаги да се приема, след като е изминала една нощ

от последния прием на храна и един час преди прием на храна или течности, с изключение на

вода, с пълна чаша обикновена вода. (В области с твърда вода, където чешмяната вода съдържа

голямо количество разтворен калций, може да се използва бутилирана вода с намалено

минерално съдържание.) Пациентът не трябва да ляга в продължение на един час след приема на

таблетката. Дозировката за инжектиране е 3 mg на всеки три месеца. Пациентите, приемащи

Bonviva

EMA/232904/2016

Страница 2/3

Bonviva следва да приемат и добавки от витамин Д и калций, ако приемът на тези вещества с

храната не е достатъчен.

Как действа Bonviva?

Остеопороза се развива, когато няма достатъчно образуване на нова костна тъкан, която да

замести разгражданата по естествен път. Постепенно костите изтъняват, стават чупливи и

податливи на фрактури. Остеопорозата се среща по-често при жени след менопауза, когато

нивата на женския хормон естроген се понижават — причината е, че естрогенът помага за

поддържане на костите здрави.

Активното вещество в Bonviva, ибандронова киселина, е бисфосфонат. Той спира действието на

остеокластите – клетките, които участват в разграждането на костната тъкан. Блокирането на

действието на тези клетки води до по-малка загуба на костна тъкан.

Как е проучен Bonviva?

Bonviva е проучен в три основни проучвания при жени с остеопороза. В първото проучване се

сравняват таблетки Bonviva 2,5 mg, приемани веднъж дневно, с плацебо (сляпо лечение) при

почти 3000 жени и се проследява броят на настъпилите вертебрални фрактури, наблюдавани при

пациентките за период от три години. Останалите две проучвания сравняват таблетките от

150 mg, приемани веднъж месечно (1609 пациентки), и инжекциите (1395 пациентки) с таблетки

от 2,5 mg, приемани веднъж дневно. В проучванията се проследяват промените в плътността на

вертебралните и бедрените кости за период от две години.

Използваните в проучванията таблетки от 2,5 mg, приемани веднъж дневно, вече не са

разрешени.

Какви ползи от Bonviva са установени в проучванията?

В първото проучване, лечение с таблетки Bonviva от 2,5 mg, приемани веднъж дневно, е довело

до намаляване на риска от нови вертебрални фрактури с 62% в сравнение с плацебо. Останалите

две проучвания показват, че таблетките от 150 mg, приемани веднъж месечно, и инжекциите са

били по-ефективни от таблетките от 2,5 mg, приемани веднъж дневно, за увеличаване на

плътността на вертебралните и бедрените кости. За период от две години плътността на костите

на гръбнака се е увеличила със 7% в резултат на приеманите веднъж месечно таблетки, и с 6%

при инжекциите, в сравнение с 5% при приеманите веднъж дневно таблетки. По отношение на

бедрените стави, костната плътност се е увеличила със 4% в резултат на приеманите веднъж

месечно таблетки, и с 3% при инжекциите, в сравнение с 2% при приеманите веднъж дневно

таблетки.

Какви са рисковете, свързани с Bonviva?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Bonviva (наблюдавани между 1 и 10 на 100

пациенти) са артралгия (ставна болка) и грипоподобни симптоми. Най-сериозните нежелани

лекарствени реакции при Bonviva са анафилактична реакция (тежка алергична реакция),

атипични фрактури на фемура (необичайно счупване на костта на горната част на крака),

остеонекроза на челюстта (увреждане на костна тъкан в челюстта, което може да доведе до болка

и рани в устата или разклащане на зъби), дразнене в стомаха или червата и възпаление на очите.

Bonviva

EMA/232904/2016

Страница 3/3

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Bonviva, вижте

листовката.

Не трябва да се прилага при пациентки с хипокалциемия (ниски нива на калций в кръвта).

Таблетките не трябва да се прилагат при пациенти с отклонения в хранопровода или които не

могат да стоят в изправено или седнало положение най-малко един час. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Bonviva е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Bonviva са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Bonviva?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Bonviva се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Bonviva, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

В допълнение фирмата, която предлага Bonviva, ще предостави карта с информация за

пациентите, които приемат Bonviva инфузия, за риска от остеонекроза на челюстта и с

инструкции да се свържат с лекар, ако почувстват симптоми.

Допълнителна информация за Bonviva

На 23 февруари 2004 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Bonviva,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Bonviva може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За

повече информация относно лечението с Bonviva прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 04-2016.

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Листовка:

информация

за

потребителя

Bonviva 3 mg

инжекционен

разтвор

Ибандронова киселина (Ibandronic aсid)

Прочетете

внимателно

цялата

листовка,

преди

да

започнете

да

използвате

това

лекарство,

тъй

като

тя

съдържа

важна

за

Вас

информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво

съдържа

тази

листовка

Какво представлява Bonviva и за какво се използва

Какво трябва да знаете преди да получите Bonviva

Как да получавате Bonviva

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Bonviva

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво

представлява

Bonviva

и

за

какво

се

използва

Bonviva принадлежи към група лекарства, наречени бифосфонати. Лекарството съдържа

активното вещество ибандронова киселина.

Bonviva може да прекрати костната загуба чрез спиране на по-нататъшната загуба на костно

вещество и увеличаване на костната маса при повечето жени, които го приемат, макар че те

няма да могат да видят или почувстват разликата. Bonviva може да помогне за намаляване на

риска от счупване на костите (фрактури). Намаляването на фрактурите е доказано за

гръбначния стълб, но не и за бедрото.

Bonviva

Ви

се

предписва

за

лечение

на

остеопороза

след

менопауза,

тъй

като

при

Вас

рискът

от

фрактури

е

по-голям

. Остеопорозата представлява изтъняване и отслабване на

костите, което се среща често при жени след менопауза. В менопаузата яйчниците престават да

произвеждат женския хормон естроген, който помага за запазване здравината на скелета на

жената. Колкото по-рано една жена влезе в менопауза, толкова по-голям за нея е рискът от

фрактури при остеопороза.

Други фактори, които могат да увеличат риска от фрактури, включват:

недостатъчно количество калций и витамин D в храната

тютюнопушене или консумация на твърде много алкохол

недостатъчно ходене или други натоварващи физически усилия

наличие на случаи на остеопороза в семейството

Здравословният

начин

на

живот

също ще Ви помогне да получите максимална полза от

Вашето лечение. Това включва:

приемане на балансирана храна, богата на калций и витамин D

ходене или други натоварващи физически усилия

избягване на пушенето и консумацията на твърде много алкохол

2.

Какво

трябва

да

знаете,

преди

да

получите

Bonviva

Не

приемайте

Bonviva

ако

имате

или

сте

имали

в

миналото

ниски

стойности

на

калций

в

кръвта

. Моля,

консултирайте се с Вашия лекар.

ако сте алергични към ибандронова киселина или към някоя от останалите съставки на

това лекарство (изброени в точка 6)

Предупреждения

и

предпазни

мерки

Нежелана реакция, наречена остеонекроза на челюстта (ОНЧ) (увреждане на челюстната кост),

се съобщава много рядко в постмаркетингови условия при пациенти, получаващи Bonviva за

остеопороза. ОНЧ може да възникне също и след спиране на лечението.

Важно е да се опитате да предотвратите развитието на ОНЧ, тъй като това е болезнено

състояние, което може да бъде трудно за лечение. За да се намали рискът от развитие на

остеонекроза на челюстта, има някои предпазни мерки, които трябва да предприемете.

Преди

да

получите

лечение,

информирайте

Вашия

лекар/медицинска

сестра

(медицински

специалист), ако:

имате проблеми с устата или зъбите, като лоша устна хигиена, заболяване на венците или

планирано изваждане на зъб

не получавате рутинни стоматологични грижи или не сте били на стоматологичен

преглед от дълго време

сте пушач (тъй като това може да повиши риска от стоматологични проблеми)

преди това сте лекувани с бифосфонат (използван за лечение или предотвратяване на

костни нарушения)

приемате лекарства, наречени кортикостероиди (като преднизолон или дексаметазон)

имате рак

Вашият лекар може да Ви помоли да отидете на стоматологичен преглед преди началото на

лечението с Bonviva.

Докато се лекувате, трябва да поддържате добра хигиена на устната кухина (включително

редовно миене на зъби) и да минавате на рутинни стоматологични прегледи. Ако носите

протези трябва да сте сигурни, че прилягат добре. Aко сте подложени на стоматологично

лечение или Ви предстои стоматологична операция (напр. изваждане на зъб), уведомете Вашия

лекар относно стоматологичното лечение и информирайте стоматолога си, че се лекувате с

Bonviva.

Свържете се незабавно с Вашия лекар или стоматолог, ако имате някакви проблеми с устата

или зъбите, като разклатен зъб, болка или подуване, или незарастващи рани или отделяне на

гной, тъй като това могат да бъдат признаци на остеонекроза на челюстта.

Някои пациенти трябва да са особено внимателни, докато използват Bonviva. Говорете с Вашия

лекар, преди да Ви се приложи Bonviva:

Ако имате или някога сте имали проблеми с бъбреците, бъбречна недостатъчност или се

нуждаете от диализа, или ако имате някакво друго заболяване, което може да засегне

бъбреците ви

Ако имате нарушения на обмяната на минералите (като недостиг на витамин D)

Трябва да приемате хранителни добавки с калций и витамин D, докато се лекувате с

Bonviva. Ако това е невъзможно, трябва да уведомите Вашия лекар.

Ако имате проблеми със сърцето и лекарят Ви е препоръчал да ограничите ежедневния

прием на течности.

Съобщавани са случаи на сериозна алергична реакция, понякога с фатален изход при пациенти,

лекувани с ибандронова киселина интравенозно.

Ако получите един от следните симптоми, напр. задух/затруднено дишане, чувство на стягане в

гърлото, подуване на езика, замайване, загуба на съзнание, зачервяване или подуване на

лицето, обрив по тялото, гадене и повръщане, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар или

медицинска сестра (вижте точка 4).

Деца

и

юноши

Bonviva не трябва да се използва при деца или юноши на възраст под 18 години.

Други

лекарства

и

Bonviva

Информирайте Вашия лекар, медицинска сестра или фармацевт, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност

и

кърмене

Bonviva е предназначен за употреба само при жени в постменопауза и не трябва да се приема от

жени, които все още могат да имат деца.

Не приемайте Bonviva, ако сте бременна или кърмите.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране

и

работа

с

машини

Може да шофирате и да работите с машини, тъй като се счита, че Bonviva не повлиява или

повлиява пренебрежимо способността Ви за шофиране или работа с машини.

Bonviva

съдържа

по-малко

от

1 mmol

натрий

(23 mg)

на

доза

(3 ml),

т.

e.

практически

не

съдържа

натрий.

3.

Как

да

получавате

Bonviva

Препоръчителната доза Bonviva инжекционен разтвор за интравенозно приложение е 3 mg

(1 предварително напълнена спринцовка) веднъж на 3 месеца.

Инжекционният разтвор трябва да се прилага във вената от лекар или квалифициран/обучен

медицински специалист. Не си поставяйте инжекцията сами.

Инжекционният разтвор трябва да се прилага само във вената и никъде другаде в тялото.

Продължавайте

да

приемате

Bonviva

За да получите максимална полза от лечението, важно е да продължите да получавате

инжекциите през 3 месеца, докато лекарят Ви го предписва. Bonviva може да лекува

остеопорозата само докато продължавате да прилагате лечението, дори и ако не можете да

видите или да почувствате разлика. След 5 години употреба на Bonviva, моля посъветвайте се с

Вашия лекар дали трябва да продължите да получавате Bonviva.

Трябва да приемате също и хранителни добавки, съдържащи калций и витамин D, както Ви е

препоръчано от Вашия лекар.

Ако

сте

получили

повече

от

необходимата

доза

Bonviva

Може да получите ниски нива на калций, фосфор или магнезий в кръвта. Вашият лекар може да

предприеме мерки, за да коригира тези промени и може да Ви приложи инжекция, съдържаща

тези минерали.

Ако

сте

пропуснали

да

използвате

Bonviva

Трябва да си уредите посещение при лекаря, за да Ви се направи следващата инжекция във

възможно най-кратък срок. След това продължете с инжекциите през 3 месеца от датата на

последната инжекция.

4.

Възможни

нежелани

реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Обърнете

се

веднага

към

медицинска

сестра

или

лекар,

ако

забележите

някои

от

следните

сериозни

нежелани

реакции

може

да

имате

нужда

от

спешно

лечение:

Редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

сърбеж, подуване на лицето, устните, езика и гърлото със затруднения в дишането.

продължителна очна болка и възпаление

новопоявила се болка, слабост или дискомфорт в бедрото, таза или слабините. Може да

имате ранни признаци на евентуална атипична фрактура на бедрената кост.

Много

редки

(може да засегнат до 1 на 10 000 души):

болка или разраняване в устната кухина или челюстта. Може да имате ранни признаци на

тежки проблеми с челюстта (некроза (мъртва костна тъкан) в челюстната кост)

говорете с Вашия лекар, ако имате болка в ухото, секрет от ухото и/или инфекция на

ухото. Те могат да бъдат признаци на костно увреждане в ухото

сериозна, потенциално животозатрашаваща алергична реакция (вижте точка 2).

тежки нежелани реакции от страна на кожата

Други

възможни

нежелани

реакции

Чести

(може да засегнат до 1 на 10 души):

главоболие

стомашна болка (напр. гастрит) или коремна болка, нарушено храносмилане, гадене,

диария (разхлабване на червата) или запек

болка в мускулите, ставите или гърба

умора и изтощение

грипоподобни симптоми, включително висока температура, треперене и втрисане,

чувство на дискомфорт, костна болка и болки в мускулите и ставите. Говорете с

медицинската сестра или лекаря, ако някои реакции станат притеснителни или

продължават повече от няколко дни.

обрив

Нечести

(може да засегнат до 1 на 100 души):

възпаление на вената

болка или увреждане на мястото на инжектиране

костна болка

слабост

астматични пристъпи

Редки

(може да засегнат до 1 на 1 000 души):

уртикария

Съобщаване

на

нежелани

реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как

да

съхранявате

Bonviva

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

спринцовката, съответно след „Годен до:” и „EXP”. Срокът на годност отговаря на последния

ден от посочения месец.

Лицето, което извършва инжектирането, трябва да изхвърли неизползвания разтвор и да сложи

използваната спринцовка и инжекционна игла в подходящ контейнер за отпадъци.

6.

Съдържание

на

опаковката

и

допълнителна

информация

Какво

съдържа

Bonviva

Активното вещество е ибандронова киселина. Една предварително напълнена

спринцовка съдържа 3 mg ибандронова киселина в 3 ml разтвор (като натриев

монохидрат).

Другите съставки са натриев хлорид, оцетна киселина, натриев ацетат трихидрат и вода

за инжекции.

Как

изглежда

Bonviva

и

какво

съдържа

опаковката

Bonviva 3 mg инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки е бистър,

безцветен разтвор. Всяка предварително напълнена спринцовка съдържа 3 ml разтвор. Bonviva

се предлага в опаковки с 1 предварително напълнена спринцовка и 1 инжекционна игла или

4 предварително напълнени спринцовки и 4 инжекционни игли.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател

на

разрешението

за

употреба

и

производител

Притежател

на

разрешението

за

употреба

Atnahs Pharma Netherlands B.V.

Strawinskylaan 3127

1077 ZX Amsterdam

Нидерландия

Производител

Waymade PLC

Sovereign House,

Miles Gray Road,

Basildon, Essex,

SS14 3FR

Обединено кралство

Waymade PLC

Josselin Road

Burnt Mills Industrial Estate

Basildon

SS13 1QF

Обединено кралство

Дата

на

последно

преразглеждане

на

листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

МЕДИЦИНСКИТЕ

СПЕЦИАЛИСТИ

Моля,

вижте

Кратката

характеристика

на

продукта

за

повече

информация.

Приложение

на

Bonviva 3 mg

инжекционен

разтвор

в

предварително

напълнена

спринцовка:

Bonviva 3 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка трябва да се

инжектира интравенозно в продължение на 15 - 30 секунди.

Разтворът има дразнещо действие, поради това стриктното придържане към интравенозния път

на приложение е важно. Ако по невнимание инжектирате в тъканите около вената, пациентът

може да получи локално дразнене, болка и възпаление на мястото на инжектиране.

Bonviva 3 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

не

трябва

да се

смесва с разтвори, съдържащи калций (като разтвор на Рингер лактат, хепарин калций) или

други лекарствени продукти за интравенозно приложение. Когато Bonviva се прилага чрез

налична система за интравенозна инфузия, инфузионният разтвор трябва да се ограничи до

използване на физиологичен разтвор или 50 mg/ml (5 %) разтвор на глюкоза.

Пропусната

доза:

Ако се пропусне доза, инжекцията трябва да се постави колкото е възможно по-рано. След това

инжекциите трябва да се планират през 3 месеца от датата на последното инжектиране.

Предозиране:

Няма специфична информация за лечение на предозиране с Bonviva.

Въз основа на познанието за този клас съединения, предозирането при интравенозно

приложение може да доведе до хипокалциемия, хипофосфатемия и хипомагнезиемия, което

може да предизвика парестезии. В тежки случаи може да се наложи интравенозна инфузия на

подходящи дози калциев глюконат, калиев или натриев фосфат и магнезиев сулфат.

Общи

съвети:

Bonviva 3 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, както и другите

бифосфонати за интравенозно приложение, може да предизвика преходно намаление на

серумните нива на калция.

Хипокалциемията и другите нарушения на костите и минералния метаболизъм трябва да се

изследват и да се лекуват ефективно преди започване на лечение с Bonviva инжекционен

разтвор. Адекватният прием на калций и витамин D е важен за всички пациенти. Всички

пациенти трябва да получават допълнително калций и витамин D.

Пациентите със съпътстващи заболявания, или които използват лекарствени продукти с

потенциал за нежелани реакции върху бъбреците, трябва да се преглеждат редовно по време на

лечението в съответствие с добрата медицинска практика.

Неизползваният инжекционен разтвор, спринцовка и инжекционна игла трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.