Quixidar

Země: Evropská unie

Jazyk: bulharština

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:

фондапаринукс натрий

Dostupné s:

Glaxo Group Ltd.

ATC kód:

B01AX05

INN (Mezinárodní Name):

fondaparinux sodium

Terapeutické skupiny:

Антитромботични агенти

Terapeutické oblasti:

Venous Thrombosis; Pulmonary Embolism; Myocardial Infarction; Angina, Unstable

Terapeutické indikace:

5 mg / о. 3 ml и 2. 5 mg / о. 5 ml, разтвор за инжекции: профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, подложени на тежки ортопедични операции на долните крайници като фрактури на бедрената кост, големи коляното или смяна на тазобедрената става. Профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, подложени на операции на органите на коремната кухина, които се считат с висок риск от тромбоемболични усложнения, като например пациенти, подвергающиеся коремна хирургия на рака (виж раздел 5. Профилактика на венозна тромбоэмболии (ВТЭ) при пациенти, които се считат с висок риск от развитие на ВТЭ и които обездвижены се дължи на остро заболяване, като сърдечна недостатъчност и/или от остри респираторни заболявания и/или остри инфекциозни или възпалителни заболявания. , , 2. 5 mg / о. 5 ml, разтвор за инжекции: лечение на нестабилна стенокардия или non-St сегмент височина на инфаркт на миокарда (ELI/ОИМ без вдигане на сегмента ST) при пациенти, за които спешно (< 120 мин) инвазивное лечение (ЧКВ) не е посочено (виж раздели 4. 4 и 5. Лечението на инфаркт на миокарда възхода на ST сегмент (ST-ОИМ) при пациенти, които се управляват с помощта на тромболитиков или които първоначално трябва да получават никакви други форми на терапия реперфузионной. , , 5 mg/0. 4 ml, 7. 5 mg / о. 6 ml и 10 mg / l. 8 мл разтвор за инжектиране: Лечение на остра дълбока венозна тромбоза (DVT) и лечение на остра тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА), с изключение на гемодинамически нестабилни пациенти или пациенти, които изискват провеждане на тромболизиса или эмболэктомии белодробна.

Přehled produktů:

Revision: 10

Stav Autorizace:

Отменено

Datum autorizace:

2002-03-21

Informace pro uživatele

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
77
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
78
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
QUIXIDAR 1,5 MG/0,3 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
фондапаринукс натрий (fondaparinux sodium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Ва
с. Не го преотстъпвайте на други хора.
То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
•
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QUIXIDAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ QUIXIDAR
3.
КАК ДА ПРИЕМАТЕ QUIXIDAR
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ QUIXIDAR
6.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА QUIXIDAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
QUIXIDAR Е ЛЕКАРСТВО, КОЕТО ПОМАГА ЗА
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОБРАЗУВАНЕ НА КРЪВНИ
СЪСИРЕЦИ
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Charakteristika produktu

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Quixidar 1,5 mg/0,3 ml инжекционен разтвор,
предварително напълнена спринцовка.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_ _
Всяка предварително напълнена
спринцовка (0,3 ml) съдържа 1,5 mg
фондапаринукс натрий
_(fondaparinux sodium)._
Помощно(и) вещество(а): Съдържа
по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза и
затова на
практика не съдържа натрий.
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕ
КАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Разтворът е прозрачна и безцветна
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на венозна
тромбоемболия при пациенти, подложени
на големи ортопедични
операции на долните крайници като
фрактури на бедрената кост, тежки
операции на коляното
или операции за смяна на
тазобедрената става.
Профилактика на ве
нозна тромбоемболия при пациенти,
подложени на коремна операция, при
които е установен висок риск от
развитие на тромбоемболични
усложнения като пациенти с
предстояща коремна операция по повод
кар
                
                Přečtěte si celý dokument
                
              

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele španělština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu španělština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení španělština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele čeština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu čeština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení čeština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele dánština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu dánština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení dánština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele němčina 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu němčina 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení němčina 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele estonština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu estonština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení estonština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele řečtina 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu řečtina 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení řečtina 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele angličtina 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu angličtina 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení angličtina 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele francouzština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu francouzština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení francouzština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele italština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu italština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení italština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele lotyština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu lotyština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení lotyština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele litevština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu litevština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení litevština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maďarština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maďarština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maďarština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele maltština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu maltština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení maltština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele nizozemština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu nizozemština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení nizozemština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele polština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu polština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení polština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele portugalština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu portugalština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení portugalština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele rumunština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu rumunština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení rumunština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovenština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovenština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovenština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele slovinština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu slovinština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení slovinština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele finština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu finština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení finština 16-05-2008
Informace pro uživatele Informace pro uživatele švédština 16-05-2008
Charakteristika produktu Charakteristika produktu švédština 16-05-2008
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení švédština 16-05-2008

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů