Nevirapine Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

невирапин

Предлага се от:

Teva B.V. 

АТС код:

J05AG01

INN (Международно Name):

nevirapine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Nevirapine Teva е показан в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти за лечение на възрастни, юноши и деца на всяка възраст, инфектирани с HIV 1. По-голямата част от опита с невирапин в комбинация с нуклеозидными инхибитори на обратната транскриптаза (НИОТ). Избор на последваща терапия след невирапина трябва да се основава на клинично опит и тест на съпротива .

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-11-30

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
НЕВИРАПИН TEVA 200 MG ТАБЛЕТКИ
невирапин (nevirapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Невирапин Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаетв, преди да
приемете Невирапин Teva
3.
Как да приемате Невирапин Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Невирапин Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕВИРАПИН TEVA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Не
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Невирапин Teva 200 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 200 mg невирапин
(nevirapine) (безводен).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие: Всяка таблетка съдържа 168 mg
лактоза (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели, овални, двойно-изпъкнали
таблетки. Едната страна на таблетката
е с вдлъбнато релефно
означение “N”, делителна черта и
“200”. Другата страна е с делителна
черта. Делителната черта
е само за улесняване на счупването, за
по-лесно поглъщане, а не за да разделя
на равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Невирапин Teva в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти е показан за
лечение на инфектирани с HIV-1
възрастни, юноши и деца във всички
възрастови групи (вж.
точка 4.2).
Основният
опит
с
невирапин
е
в
комбинация
с
нуклеозидни
инхибитори
на
обратната
транскриптаза (NRTIs). Изборът на терапия
след невирапин се основава на
клиничния опит и
изследването за рез
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2023
Листовка Листовка чешки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2023
Листовка Листовка датски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2023
Листовка Листовка немски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2023
Листовка Листовка естонски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2023
Листовка Листовка гръцки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2023
Листовка Листовка английски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-03-2023
Листовка Листовка френски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2023
Листовка Листовка италиански 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-03-2023
Листовка Листовка латвийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-03-2023
Листовка Листовка литовски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2023
Листовка Листовка унгарски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2023
Листовка Листовка малтийски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-03-2023
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-03-2023
Листовка Листовка полски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2023
Листовка Листовка португалски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-03-2023
Листовка Листовка румънски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2023
Листовка Листовка словашки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2023
Листовка Листовка словенски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-03-2023
Листовка Листовка фински 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2023
Листовка Листовка шведски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2023
Листовка Листовка норвежки 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2023
Листовка Листовка исландски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2023
Листовка Листовка хърватски 21-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите