Meloxoral

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Meloxoral
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Meloxoral
  Европейски съюз
 • Език:
 • шведски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Hundar, katter
 • Терапевтична област:
 • Antiinflammatoriska och antireumatiska produkter
 • Терапевтични показания:
 • CatsAlleviation av inflammation och smärta i kroniska sjukdomar i rörelseapparaten. DogsAlleviation av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska muskuloskeletala sjukdomar.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 6

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • auktoriserad
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000151
 • Дата Оторизация:
 • 19-11-2010
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000151
 • Последна актуализация:
 • 05-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 840

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/499888/2010

EMEA/V/C/151

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Meloxoral

Meloxikam

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR). Det förklarar

hur Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) bedömt den dokumentation som lämnats in

och hur den kommit fram till sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Dokumentet kan inte ersätta en personlig diskussion med din veterinär. Vill du veta mer om

sjukdomen eller behandlingen kan du kontakta din veterinär. Läs den vetenskapliga diskussionen

(ingår också i EPAR) om du vill ha mer information om vad CVMP bygger sina rekommendationer på.

Vad är Meloxoral?

Meloxoral finns som en blekgul oral suspension som är avsedd att blandas med fodret eller ges direkt i

munnen till hundar och katter. Meloxoral innehåller den aktiva substansen meloxikam i

koncentrationen 0,5 mg/ml (till katter) och 1,5 mg/ml (till hundar). Meloxoral är ett generiskt

läkemedel. Det innebär att Meloxoral liknar ett referensläkemedel som redan är godkänt i EU

(Metacam). Undersökningar har gjorts för att visa att Meloxoral är bioekvivalent med

referensläkemedlet, vilket innebär att Meloxoral tas upp och verkar i kroppen på samma sätt som

Metacam.

Vad används Meloxoral för?

Meloxoral ges till hundar för att lindra inflammation och smärtor vid sjukdomar i muskler, leder och

skelett. Det kan användas både vid akuta tillstånd, till exempel efter en skada, och vid kroniska

(långvariga) sjukdomar. Till katter ges Meloxoral för att lindra inflammation och smärtor vid sjukdomar

i muskler, leder och skelett.

Hur verkar Meloxoral?

Meloxoral innehåller meloxikam, som tillhör läkemedelsklassen icke-steroida antiinflammatoriska

läkemedel (NSAID). Meloxikam verkar genom att hämma prostaglandinsyntesen. Prostaglandiner är

Meloxoral

EMA/499888/2010

Sida 2/2

ämnen som utlöser inflammation, smärta, exsudation (vätskeutsöndring) och feber och meloxikam

minskar dessa reaktioner.

Hur har Meloxorals effekt undersökts?

I studier har man undersökt hur Meloxoral tas upp och läkemedlets effekter i kroppen jämfört med

Metacam.

Vilka biverkningar har Meloxoral?

Samma sporadiska biverkningar rapporteras för Meloxoral som för andra NSAID-läkemedel, såsom

minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, njursvikt och apati (håglöshet). Biverkningarna

uppträder vanligtvis inom den första behandlingsveckan, är oftast övergående och försvinner när

behandlingen har upphört. I mycket sällsynta fall kan de bli allvarliga eller livshotande.

Vilka försiktighetsåtgärder ska den som ger läkemedlet eller kommer i kontakt med djuret

vidta?

Personer som är överkänsliga (allergiska) mot NSAID-läkemedel ska undvika kontakt med Meloxoral.

Om någon råkar få i sig läkemedlet ska läkare omedelbart uppsökas. Visa upp bipacksedel eller etikett

för läkaren.

Varför har Meloxoral godkänts?

Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) fann att man i enlighet med EU:s krav har visat

att Meloxoral är bioekvivalent med Metacam. CVMP ansåg därför att nyttan med Meloxoral, liksom med

Metacam, är större än riskerna vid lindring av inflammation och smärta vid sjukdomar i muskler, leder

och skelett och rekommenderade att Meloxoral skulle godkännas för försäljning.

Nytta/riskförhållandet behandlas i modul 6 i detta EPAR.

Mer information om Meloxoral:

Den 19/11/2010 beviljade Europeiska kommissionen LeVet B.V ett godkännande för försäljning av

Meloxoral som gäller i hela Europeiska unionen. Information om förskrivning av läkemedlet finns på

kartongens etikett.

Denna sammanfattning aktualiserades senast 19/11/2010.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. BIPACKSEDEL

BIPACKSEDEL

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL-3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

NL-4941 SJ Raamsdonksveer

Nederländerna

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 1,5 mg/ml oral suspension för hund

Meloxikam

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

Meloxikam

1,5 mg.

Gulgrön suspension.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och

skelett hos hundar.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Används inte till hundar som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt-

eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

Används inte till hundar yngre än 6 veckor.

6.

BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs) såsom

minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har rapporterats vid enstaka

tillfällen. Mycket sällsynta fall av blodig diarré, blodkräkningar, sår i mag-tarmkanalen och förhöjda

leverenzymer har rapporterats. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första

behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen,

men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7.

DJURSLAG

Hund

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Administreras antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

Dosering

Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter

fortsätts

behandlingen

daglig

oral

administrering

(med

timmars

intervall)

underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

För längre tids behandling kan Meloxoraldosen justeras ner till den lägsta effektiva individuella dosen,

med hänsyn taget till att graden av smärta och inflammation, som är associerad med kroniska

sjukdomstillstånd i muskler, leder och skelett, kan variera över tiden.

Effekt ses normalt inom 3-4 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter 10

dagar.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Skaka väl före användning.

Suspensionen kan ges med Meloxoral doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande

underhållsdosering . För uppstartsbehandling den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

Efter varje dos ska doseringssprutans spets torkas av och flaskans kork skruvas åt ordentligt. Sprutan

ska förvaras i kartongen mellan användningstillfällena.

För att undvika extern kontaminering under användning ska de bilagda doseringssprutorna enbart

användas till denna produkt.

Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

10.

KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen och på

flaskan efter EXP.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Försiktighetsåtgärder för djur

Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det

finns en möjlig risk för ökad njurskada.

Detta läkemedel för hund ska inte användas till katter eftersom det inte är lämpligt för användning till

detta djurslag. Till katter ska Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt användas.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska

undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid oavsiktigt intag av detta läkemedel ska läkare omedelbart kontaktas och bipacksedel eller etikett

uppvisas.

Dräktighet och digivning:

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

Andra läkemedel och Meloxoral:

Andra NSAID (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar

blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan

konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Meloxoral ska inte administreras

samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.

Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad

biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel

på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också

beroende av hur länge läkemedlet som använts tidigare finns kvar i kroppen.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Vid överdosering ska symptomatisk behandling sättas in.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.

14.

DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens

hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Flaska med 10, 25, 50, 125 eller 180 ml.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

België/Belgique/Belgien

Dechra Veterinary Products N.V.

Achterstenhoek 48

2275 Lille

Tél/Tel: +32 14 44 36 70

Luxembourg/Luxemburg

Dechra Veterinary Products N.V.

Achterstenhoek 48

2275 Lille

Belgium

Tél/Tel: +32 14 44 36 70

Република България

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

Magyarország

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31 348 565858

Česká republika

Sevaron, Ltd.

Palackého trída 163a

612 00 Brno

Tel: +420 541426379

info@sevaron.cz

Malta

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31 348 565858

Danmark

Dechra Veterinary Products A/S

Mekuvej 9

7171 Uldum

Tel: +45 7690 1100

Nederland

Dechra Veterinary Products BV

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

Deutschland

Dechra Veterinary Products/Albrecht GmbH

Hauptstr. 6-8

D-88326 Aulendorf

Tel: +49 7525 205 71

Norge

Dechra Veterinary Products AS

Henrik Ibsens Gate 90

0255 Oslo

Tel. +47 48 02 07 98

Eesti

Dimedium

Emajõe 1a,

Tartu 51008

Tel: +372 (0)739 0660

Österreich

Dechra Veterinary Products GmbH

FN 439005x

Hintere Achmühlerstraße 1A

A - 6850 Dornbirn

Tel. +55 72 402 42 55

Ελλάδα

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Polska

Dechra Veterinary Products Sp. z o.o.ul.

Modlinska 61

03-199 Warszawa

Tel: +48 22 431 28 91

España

Dechra Veterinary Products S.L.U.

Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

Tel. +34 93 544 85 07

Portugal

Dechra Veterinary Products S.L.U.

Balmes 202, 6a

08006 Barcelona

Spain

Tel. +34 93 544 85 07

France

Dechra Veterinary Products SAS

60 avenue du centre

78180 Montigny le Bretonneux

Tel. +33 (0)1 30 48 71 40

România

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

The Netherlands

Tel. +31-(0)348-565858

Ireland

Dechra Veterinary Products Ltd

Sansaw Business Park

Hadnall

Shrewsbury

Shropshire

SY4 4AS

United Kingdom

Tel. +44 (0)1939 211200

Slovenija

Genera Sl, Podjetje za zastopanje in trgovino

d.o.o.

Parmova Ulica 53

1000 Ljubljana

Tel. + 386 1 46 44 66

Ísland

Icevet

Krokhalsi 14

110 Reykjavik

Sími: +354 5344030

Slovenská republika

Sevaron, Ltd.

Palackého trída 163a

612 00 Brno

CZECH REPUBLIC

Tel: +420 541426379

info@sevaron.cz

Italia

Dechra Veterinary Products Srl

Via Agostino da Montefetro 2

10134 Torino

Tel: +39 0113 157 437

Suomi/Finland

Dechra Veterinary Products Oy

Stora Wäsby Orangeriet 3

194 37 Upplands Väsby

Sweden

Puh/Tel: +358 2 2510 500

Κύπρος

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

NL 3421 TV Oudewater

The Netherlands

Sverige

Dechra Veterinary Products AB

Stora Wäsby Orangeriet 3

194 37 Upplands Väsby

Tel. +46 8 325355

Latvija

AS Dimedium

Emajõe 1a,

Tartu 51008

Tel: +372 (0)739 0660

United Kingdom

Dechra Veterinary Products Ltd

Sansaw Business Park

Hadnall

Shrewsbury

Shropshire

SY4 4AS

Tel. + 44 (0)1939 211200

Lietuva

AS Dimedium

Emajõe 1a,

Tartu 51008

Tel: +372 (0)739 0660

Hrvatska

Genera Inc.

Svetonedeljska cesta 2

Kalinovica

HR-10436 Rakov Potok

Tel: +385 1 33 88 602

info@genera.hr

BIPACKSEDEL

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt

1.

NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR

FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV

TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV

TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet B.V

Wilgenweg 7

NL-3421 TV Oudewater

Nederländerna

Tillverkare:

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

NL-4941 SJ Raamsdonksveer

Nederländerna

2.

DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Meloxoral 0,5 mg/ml oral suspension för katt

Meloxikam

3.

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En ml innehåller:

Meloxikam

0,5 mg.

Gulgrön suspension.

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Lindring av smärta och inflammation vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katter.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Används inte till katter som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt-

eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

Ska inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

Används inte till katter yngre än 6 veckor.

6.

BIVERKNINGAR

Typiska biverkningar orsakade av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom

minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har rapporterats vid enstaka

tillfällen. Mycket sällsynta fall av blodig diarré, blodkräkningar, sår i mag-tarmkanalen och förhöjda

leverenzymer har rapporterats. Dessa biverkningar är i de flesta fall övergående och försvinner när

man avslutar behandlingen, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.

Om biverkningar uppträder ska behandlingen avbrytas och veterinär ska uppsökas.

Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

- Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

- Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

- Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

- Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

- Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser

inkluderade)

Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att

läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

7.

DJURSLAG

Katt

8.

DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH

ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För oral användning.

Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

Dosering

Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen.

Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oral administrering (med 24 timmars intervall) med en

underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

Effekt ses normalt inom 7 dagar. Om tillståndet inte förbättras ska behandlingen avbrytas efter

10 dagar.

9.

ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Skakas väl före användning.

Suspensionen kan ges med Meloxoral doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsviktmarkeringar motsvarande

underhållsdosering. För uppstartsbehandling den första dagen ska dubbel underhållsdos ges.

Efter varje dos ska doseringssprutans spets torkas av och flaskans kork skruvas åt ordentligt. Sprutan

ska förvaras i kartongen mellan användningstillfällena.

För att undvika extern kontaminering under användning ska de bilagda doseringssprutorna enbart

användas till denna produkt.

Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner.

10.

KARENSTID(ER)

Ej relevant.

11.

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader.

Använd inte detta veterinärmedicinska läkemedel efter utgångsdatum som anges på kartongen och på

flaskan efter EXP.

12.

SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det

finns en möjlig risk för ökad njurskada.

Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Personer med känd överkänslighet mot icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) ska

undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

Vid oavsiktigt intag av detta läkemedel ska läkare omedelbart kontaktas och bipacksedel eller etikett

uppvisas.

Dräktighet och digivning:

Det veterinärmedicinska läkemedlets säkerhet har inte fastställts under dräktighet och laktation.

Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

Andra läkemedel och Meloxoral:

Andra NSAID (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar

blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan

konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Meloxoral ska inte administreras

samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider. Samtidig administrering av potentiellt

njurtoxiska veterinärmedicinska produkter ska undvikas.

Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad

biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel

på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också

beroende av farmakologiska egenskaper för tidigare använda läkemedel.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhetsmarginal på katt och kliniska tecken på överdos kan

ses vid relativt små överdoser.

Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt 6 ”Biverkningar”, vara mera allvarliga och

förekomma oftare. I fall av överdosering ska symptomen behandlas.

13.

SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT

LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att

skydda miljön.