Besponsa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Inotuzumab ozogamicin

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01FX06

INN (Международно Name):

inotuzumab ozogamicin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Прекурсорна клетъчна лимфобластна левкемия-лимфом

Терапевтични показания:

Besponsa включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с пристъпно или продължителна CD22-положителни клетки B предшественици остра лимфоцитна левкемия (всички). При възрастни пациенти с положителна Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (рН+) повтарящите се или продължителна клетки предшественици следва този на изкуството на боравене с минимум 1 инхибитор на тирозинкиназы (CTI).

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-28

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BESPONSA 1 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
инотузумаб озогамицин (inotuzumab ozogamicin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява BESPONSA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате BESPONSA
3.
Как се прилага BESPONSA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате BESPONSA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BESPONSA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в BESPONSA е
инотузумаб озогамицин. Той принадлежи
към група
лекарства, които са насочени към
раковите клетки. Тези лекарства се
наричат
антинеопластични средства.
BESPONSA се използв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКHТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
BESPONSA 1 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1 mg инотузумаб
озогамицин (inotuzumab ozogamicin).
След разтваряне (вж. точка 6.6) 1 ml
разтвор съдържа 0,25 mg инотузумаб
озогамицин.
Инотузумаб озогамицин e конюгат
антитяло-лекарство (antibody-drug conjugate, ADC),
състоящ
се от насочено към CD22 моноклонално
антитяло, представляващо
рекомбинантен
хуманизиран имуноглобулин IgG4 kappa
(произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в
клетки от яйчници на китайски
хамстер), което е ковалентно свързано
с N-ацетил-гама-
калихеамицин диметилхидразид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за концентрат)
Бяла до почти бяла лиофилизирана
компактна маса или прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
BESPONSA е показан като монотерапия за
лечение на възрастни с рецидивираща
или
рефрактерна CD22-положителна
прекурсорна В-клетъчна остра
лимфобластна левкемия (ОЛЛ).
Възрастни пациенти с положителна за
Филаделфийска хромозома (Ph+)
рецидив
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-03-2022
Листовка Листовка чешки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-03-2022
Листовка Листовка датски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-03-2022
Листовка Листовка немски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-03-2022
Листовка Листовка естонски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-03-2022
Листовка Листовка гръцки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-03-2022
Листовка Листовка английски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2017
Листовка Листовка френски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-03-2022
Листовка Листовка италиански 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2017
Листовка Листовка латвийски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2017
Листовка Листовка литовски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-03-2022
Листовка Листовка унгарски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-03-2022
Листовка Листовка малтийски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2017
Листовка Листовка нидерландски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2017
Листовка Листовка полски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-03-2022
Листовка Листовка португалски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2017
Листовка Листовка румънски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-03-2022
Листовка Листовка словашки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-03-2022
Листовка Листовка словенски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2017
Листовка Листовка фински 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-03-2022
Листовка Листовка шведски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-03-2022
Листовка Листовка норвежки 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-03-2022
Листовка Листовка исландски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-03-2022
Листовка Листовка хърватски 16-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите