Docetaxel Teva

国家: 欧盟

语言: 保加利亚文

来源: EMA (European Medicines Agency)

现在购买

下载 资料单张 (PIL)
14-12-2021
下载 产品特点 (SPC)
14-12-2021
下载 公众评估报告 (PAR)
14-12-2021

有效成分:

доцетаксел

可用日期:

Teva B.V. 

ATC代码:

L01CD02

INN(国际名称):

docetaxel

治疗组:

Антинеопластични средства

治疗领域:

Head and Neck Neoplasms; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Adenocarcinoma; Prostatic Neoplasms; Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms

疗效迹象:

Гърдите cancerDocetaxel Тева в комбинация с доксорубицином и циклофосфамидом показан при помощните терапия на пациенти с:валиден възел-позитивен рак на млечната жлеза;активен възел-отрицателен рак на гърдата . За пациенти с операбельным възел-отрицателен рак на гърдата, помощните терапия трябва да бъде ограничено правото на пациентите за получаване на химиотерапия по международни критерии за първична терапия на ранен рак на гърдата . Docetaxel-Тева в комбинация с доксорубицином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза, по-рано не е получавала цитотоксической терапия условия за това. Docetaxel Тева монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической терапия. Предишната химиотерапия трябва да са включени антрациклини или алкилиращи агент. Docetaxel-Тева в комбинация с трастузумабом е предназначен за лечение на болни с метастазирал рак на млечната жлеза, заболяване на които присъства гена HER2 и които преди това не са получавали химиотерапия по повод разпространена болест. Docetaxel-Тева в комбинация с капецитабином е предназначен за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Не е малък-клетки cancerDocetaxel на белите дробове Тева е показан за лечение на пациенти с местнораспространенным или метастазирал немелкоклеточным рак на белия дроб при неефективност на предходната химиотерапия. Docetaxel-Тева в комбинация с цисплатином е предназначен за лечение на пациенти с нерезектабельным, локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, при пациенти, преди това не са лекувани с химиотерапия за това състояние. CancerDocetaxel на простатата Тева в комбинация с преднизоном или преднизолоном е показан за лечение на пациенти с хормонално продължителна метастатичен рак на простатата . Стомаха adenocarcinomaDocetaxel Тева в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом е предназначен за лечение на пациенти с метастатичен аденокарциномой на стомаха, включително аденокарциномы пищеводно-чревния на прехода, които не са придобили преди това химиотерапия за метастатичен болест. На главата и шията cancerDocetaxel Тева в комбинация с цисплатином и 5-фторурацилом е предназначен за индукционна терапия на пациенти с локално-често плоскоклеточным рак на главата и шията.

產品總結:

Revision: 18

授权状态:

Отменено

授权日期:

2010-01-26

资料单张

                116
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
117
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ДОЦЕТАКСЕЛ TEVA 20 MG/0,72 ML КОНЦЕНТРАТ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
доцетаксел (docetaxel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
болничен фармацевт
или медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар, болничен
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Доцетаксел Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Доцетаксел Teva
3.
Как да използвате Доцетаксел Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Доцетаксел Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДОЦЕТАКСЕЛ TEVA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Името на това лекарство е Доцетаксел
Teva. Доцетаксел е веще
                
                阅读完整的文件
                
              

产品特点

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Доцетаксел Teva 20 mg/0,72 ml концентрат и
разтворител за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон Доцетаксел Teva концентрат
20 mg/0,72 ml съдържа доцетаксел (docetaxel).
Всеки ml от концентрата съдържа 27,73 mg
доцетаксел.
Помощни вещества с известно действие:
Един флакон с разтворител съдържа 25,1%
(т./т.) безводен етанол във вода за
инжекции (181 mg
безводен етанол).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат и разтворител за
инфузионен разтвор
Концентратът е бистър, вискозен, жълт
до жълтокафяв разтвор.
Разтворителят е безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Рак на гърдата
Доцетаксел Teva в комбинация с
доксорубицин и циклофосфамид е
показан за адювантно
лечение на пациентки с:
•
операбилен рак на гърдата със
засягане на лимфните възли;
•
операбилен рак на гърдата без
засягане на лимфните възли.
За пациентки с операбилен рак на
гърдата без засягане на лимфните
възли, адювантната
терапия трябва да се ограничи с
                
                阅读完整的文件
                
              

其他语言的文件

资料单张 资料单张 西班牙文 14-12-2021
产品特点 产品特点 西班牙文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 西班牙文 14-12-2021
资料单张 资料单张 捷克文 14-12-2021
产品特点 产品特点 捷克文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 捷克文 14-12-2021
资料单张 资料单张 丹麦文 14-12-2021
产品特点 产品特点 丹麦文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 丹麦文 14-12-2021
资料单张 资料单张 德文 14-12-2021
产品特点 产品特点 德文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 德文 14-12-2021
资料单张 资料单张 爱沙尼亚文 14-12-2021
产品特点 产品特点 爱沙尼亚文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 爱沙尼亚文 14-12-2021
资料单张 资料单张 希腊文 14-12-2021
产品特点 产品特点 希腊文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 希腊文 14-12-2021
资料单张 资料单张 英文 14-12-2021
产品特点 产品特点 英文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 英文 14-12-2021
资料单张 资料单张 法文 14-12-2021
产品特点 产品特点 法文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 法文 14-12-2021
资料单张 资料单张 意大利文 14-12-2021
产品特点 产品特点 意大利文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 意大利文 14-12-2021
资料单张 资料单张 拉脱维亚文 14-12-2021
产品特点 产品特点 拉脱维亚文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 拉脱维亚文 14-12-2021
资料单张 资料单张 立陶宛文 14-12-2021
产品特点 产品特点 立陶宛文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 立陶宛文 14-12-2021
资料单张 资料单张 匈牙利文 14-12-2021
产品特点 产品特点 匈牙利文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 匈牙利文 14-12-2021
资料单张 资料单张 马耳他文 14-12-2021
产品特点 产品特点 马耳他文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 马耳他文 14-12-2021
资料单张 资料单张 荷兰文 14-12-2021
产品特点 产品特点 荷兰文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 荷兰文 14-12-2021
资料单张 资料单张 波兰文 14-12-2021
产品特点 产品特点 波兰文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 波兰文 14-12-2021
资料单张 资料单张 葡萄牙文 14-12-2021
产品特点 产品特点 葡萄牙文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 葡萄牙文 14-12-2021
资料单张 资料单张 罗马尼亚文 14-12-2021
产品特点 产品特点 罗马尼亚文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 罗马尼亚文 14-12-2021
资料单张 资料单张 斯洛伐克文 14-12-2021
产品特点 产品特点 斯洛伐克文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛伐克文 14-12-2021
资料单张 资料单张 斯洛文尼亚文 14-12-2021
产品特点 产品特点 斯洛文尼亚文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 斯洛文尼亚文 14-12-2021
资料单张 资料单张 芬兰文 14-12-2021
产品特点 产品特点 芬兰文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 芬兰文 14-12-2021
资料单张 资料单张 瑞典文 14-12-2021
产品特点 产品特点 瑞典文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 瑞典文 14-12-2021
资料单张 资料单张 挪威文 14-12-2021
产品特点 产品特点 挪威文 14-12-2021
资料单张 资料单张 冰岛文 14-12-2021
产品特点 产品特点 冰岛文 14-12-2021
资料单张 资料单张 克罗地亚文 14-12-2021
产品特点 产品特点 克罗地亚文 14-12-2021
公众评估报告 公众评估报告 克罗地亚文 14-12-2021

搜索与此产品相关的警报