Ferriprox

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

15-03-2021

Aktiva substanser:
Deferiprone
Tillgänglig från:
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
ATC-kod:
V03AC02
INN (International namn):
deferiprone
Terapeutisk grupp:
Alla andra terapeutiska produkter
Terapiområde:
beta-Thalassemia; Iron Overload
Terapeutiska indikationer:
Ferriprox monoterapi är indicerad för behandling av överbelastning av järn hos patienter med thalassemia major när den aktuella kelatinterferensen är kontraindicerad eller otillräcklig. Ferriprox i kombination med en annan kelator är indicerat för patienter med thalassemi större när monoterapi med något järn kelator är ineffektiv, eller när de åtgärder för förebyggande eller behandling av livshotande konsekvenser av järnöverskott (främst hjärt överbelastning) motiverar snabba och intensiva korrigering.
Produktsammanfattning:
Revision: 29
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000236
Tillstånd datum:
1999-08-25
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000236

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - danska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - franska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - polska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - finska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

28-10-2019

Bipacksedel Bipacksedel - norska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

15-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

15-03-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

15-03-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

15-03-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

28-10-2019

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ferriprox 500 mg filmdragerade tabletter

deferipron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktigt för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Bifogat denna bipacksedel finner du ett påminnelsekort för patient/vårdare. Du bör lossa kortet,

fylla i det och läsa det noggrant. Du bör alltid ha kortet med dig. Ge detta kort till din läkare om

du utvecklar infektionssymptom som feber, halsont eller influensaliknande symtom.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Ferriprox är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox

Hur du tar Ferriprox

Eventuella biverkningar

Hur Ferriprox ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ferriprox är och vad det används för

Ferriprox innehåller den aktiva substansen deferipron. Ferriprox

är en järnkomplexbildare, en typ av

läkemedel som avlägsnar överskott av järn från kroppen.

Ferriprox används för att behandla järnöverskott orsakat av upprepade blodtransfusioner hos patienter

med thalassaemia major när gängse behandling med kelatkomplexbildare är kontraindicerad eller

otillräcklig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox

Ta inte Ferriprox

om du är allergisk mot deferipron eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du haft flera episoder av neutropeni (lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

om du haft agranulocytos (mycket lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

om du för närvarande tar läkemedel som ger upphov till neutropeni eller agranulocytos (se

avsnittet ”Andra läkemedel och Ferriprox”).

om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

den allvarligaste biverkningen som kan uppkomma medan du tar Ferriprox är att antalet vita

blodceller (neutrofiler) blir mycket lågt. Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller

agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av 100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier.

Eftersom vita blodceller hjälper till att bekämpa infektion kan ett lågt neutrofilantal utsätta dig

för risken att utveckla en allvarlig och eventuellt livshotande infektion. För att övervaka

neutropeni kommer din läkare att be dig att ta regelbundna blodprov (för att kontrollera ditt antal

vita blodkroppar), så ofta som varje vecka medan du behandlas med Ferriprox. Det är mycket

viktigt att du kommer på dessa återbesök. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som medföljer

denna information. Om du får några symtom på infektion som feber, halsont eller

influensaliknande symptom, kontakta omedelbart läkare. Ditt antal vita blodkroppar måste

kontrolleras inom 24 timmar för att detektera potentiell agranulocytos.

om du är HIV-positiv eller om din lever- eller njurfunktion är allvarligt nedsatt kan läkaren

rekommendera ytterligare tester.

Din läkare kommer också att be dig komma för provtagning för att kontrollera järnöverskottet i

kroppen. Du kan dessutom tillfrågas om att göra en leverbiopsi.

Användning av andra läkemedel och Ferriprox

Ta inte läkemedel som orsakar neutropeni eller agranulocytos (se avsnittet ”Ta inte Ferriprox”). Tala

om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel,

även receptfria sådana.

Använd inte aluminiumbaserade antacida (syraneutraliserande medel) samtidigt som du använder

Ferriprox.

Vänd dig till läkare eller apotekspersonal innan du tar vitamin C samtidigt med Ferriprox.

Graviditet och amning

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller om du försöker bli gravid. Detta läkemedel kan skada

ditt barn allvarligt. Du måste använda ett effektivt preventivmedel medan du tar Ferriprox. Fråga din

läkare vilken metod som är bäst för dig. Om du blir gravid medan du tar Ferriprox ska du genast sluta

ta medicinen och meddela din läkare.

Ta inte Ferriprox om du ammar. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som är bifogat denna

bipacksedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant.

3.

Hur du tar Ferriprox

Ta alltid detta läkemedel

exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Hur mycket Ferriprox du ska ta beror på din kroppsvikt. Vanlig dos är 25 mg/kg, 3

gånger per dag, för att nå en total daglig dos på 75 mg/kg. Den totala dagliga dosen ska inte överstiga

100 mg/kg. Ta den första dosen på morgonen, den andra dosen mitt på dagen och den tredje dosen på

kvällen. Ferriprox kan tas med eller utan mat; det kan dock vara enklare att komma ihåg att ta

Ferriprox om du tar det i samband med dina måltider.

Om du har tagit för stor mängd av Ferriprox

Det finns inga rapporter om akut överdos med Ferriprox. Om Du av en händelse har tagit mer än den

föreskrivna doseringen ska Du kontakta Din läkare.

Om du har glömt att ta Ferriprox

Ferriprox är effektivast om du inte hoppar över någon dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort

du kommer ihåg det och ta nästa dos vid vanlig tid. Om du skulle missa mer än en dos, ta inte dubbla

doser för att kompensera de doser du glömt utan fortsätt enligt ditt vanliga schema. Ändra inte din

dagliga dos utan att först tala med din läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Den allvarligaste biverkningen av Ferriprox är ett mycket lågt antal vita blodkroppar (neutrofiler).

Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av

100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier. Ett lågt antal vita blodkroppar kan associeras med

en allvarlig och potentiellt livshotande infektion. Rapportera omedelbart till läkaren alla symtom på

infektion såsom: feber, halsont eller influensaliknande symtom.

Mycket vanliga biverkningar

(kan påverka fler än 1 person av 10):

buksmärta

illamående

kräkning

rödaktig/brun missfärgning av urinen

Om du mår illa eller kräks kan det hjälpa att ta Ferriprox i samband med mat. Missfärgad urin är en

mycket vanlig biverkning och är inte skadligt.

Vanliga biverkningar

(kan påverka upp till 1 av 10 personer):

lågt antal vita blodceller (agranulocytos och neutropeni)

huvudvärk

diarré

ökning av leverenzymer

trötthet

ökad aptit

Okänd frekvens

(kan inte bedömas från tillgängliga uppgifter):

allergiska reaktioner bl.a. hudutslag eller nässelfeber

Händelser med ledsmärta och svullnad varierade från lindrig smärta i en eller flera leder till allvarlig

funktionsnedsättning. I de flesta fall försvann smärtan medan patienterna fortsatte att ta Ferriprox.

Neurologiska störningar (t.ex. skakningar, gångrubbningar, dubbelseende, ofrivilliga

muskelsammandragningar, problem med rörelsekoordination) har setts hos barn som frivilligt

förskrivits mer än dubbla den maximala rekommenderade dosen på 100 mg/kg/dag under flera år och

har även setts hos barn vid standarddoser av deferipron. Barnen tillfrisknade från dessa symtom efter

att Ferriprox satts ut.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ferriprox ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP.

Förvaras vid högst 30ºC.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är deferipron. Varje 500 mg-tablett innehåller 500 mg deferipron.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulose, Magnesiumstearat, Kolloidal

kiseldioxid.

Tablettdragering:

Hypromellos, Makrogol, Titandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ferriprox 500 mg-tabletterna är vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter som är märkta

med ”APO” och ”500” på ena sidan och är släta på den andra. Tabletterna är skårade och kan brytas på

mitten. Ferriprox finns förpackade i burkar om 100 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Eurofins PROXY Laboratories B.V.

Archimedesweg 25

2333 CM Leiden

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Aurovitas, spol. s r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ: + 30 210 8161802

Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

España

Chiesi España, S.A.U.

Tel: + 34 934948000

Polska

Chiesi Poland Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 22 620 1421

France

Chiesi S.A.S.

Tél: + 33 1 47688899

Portugal

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Hrvatska

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

România

Chiesi Romania S.R.L.

Tel: + 40 212023642

Ireland

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Slovenija

Chiesi Slovenija d.o.o.

Tel: + 386-1-43 00 901

Ísland

Chiesi Pharma AB

Sími: +46 8 753 35 20

Slovenská republika

Chiesi Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 259300060

Italia

Chiesi Italia S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Suomi/Finland

Chiesi Pharma AB

Puh/Tel: +46 8 753 35 20

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: + 357 25 371056

Sverige

Chiesi Pharma AB

Tel: +46 8 753 35 20

Latvija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

United Kingdom

Chiesi Ltd

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Denna bipacksedeln ändrades senast .

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/.

Bipacksedel: Information till användaren

Ferriprox 100 mg/ml oral lösning

deferipron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Bifogat denna bipacksedel finner du ett påminnelsekort för patient/vårdare. Du bör lossa kortet,

fylla i det och läsa det noggrant. Du bör alltid ha kortet med dig. Ge detta kort till din läkare om

du utvecklar infektionssymptom som feber, halsont eller influensaliknande symtom.

I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Ferriprox är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox

Hur du tar Ferriprox

Eventuella biverkningar

Hur Ferriprox ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ferriprox är och vad det används för

Ferriprox innehåller den aktiva substansen deferipron. Ferriprox

är en järnkomplexbildare, en typ av

läkemedel som avlägsnar överskott av järn från kroppen.

Ferriprox används för att behandla järnöverskott orsakat av upprepade blodtransfusioner hos patienter

med thalassaemia major när gängse behandling med kelatkomplexbildare är kontraindicerad eller

otillräcklig.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Ferriprox

Ta inte Ferriprox

om du är allergisk mot deferipron eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6).

om du haft flera episoder av neutropeni (lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

om du haft agranulocytos (mycket lågt antal vita blodceller [neutrofiler]).

om du för närvarande tar läkemedel som ger upphov till neutropeni eller agranulocytos (se

avsnittet ”Andra läkemedel och Ferriprox”).

om du är gravid eller ammar.

Varningar och försiktighet

den allvarligaste biverkningen som kan uppkomma medan du tar Ferriprox är att antalet vita

blodceller (neutrofiler) blir mycket lågt. Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller

agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av 100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier.

Eftersom vita blodceller hjälper till att bekämpa infektion kan ett lågt neutrofilantal utsätta dig

för risken att utveckla en allvarlig och eventuellt livshotande infektion. För att övervaka

neutropeni kommer din läkare att be dig att ta regelbundna blodprov (för att kontrollera ditt antal

vita blodkroppar), så ofta som varje vecka medan du behandlas med Ferriprox. Det är mycket

viktigt att du kommer på dessa återbesök. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som medföljer

denna information. Om du får några symtom på infektion som feber, halsont eller

influensaliknande symptom, kontakta omedelbart läkare. Ditt antal vita blodkroppar måste

kontrolleras inom 24 timmar för att detektera potentiell agranulocytos.

om du är HIV-positiv eller om din lever- eller njurfunktion är allvarligt nedsatt kan läkaren

rekommendera ytterligare tester.

Din läkare kommer också att be dig komma för provtagning för att kontrollera järnöverskottet i

kroppen. Du kan dessutom tillfrågas om att göra en leverbiopsi.

Användning av andra läkemedel och Ferriprox

Ta inte läkemedel som orsakar neutropeni eller agranulocytos (se avsnittet ”Ta inte Ferriprox”). Tala

om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel,

även receptfria sådana.

Använd inte aluminiumbaserade antacida (syraneutraliserande medel) samtidigt som du använder

Ferriprox.

Vänd dig till läkare eller apotekspersonal innan du tar vitamin C samtidigt med Ferriprox.

Graviditet och amning

Ta inte detta läkemedel om du är gravid eller om du försöker bli gravid. Detta läkemedel kan skada

ditt barn allvarligt. Du måste använda ett effektivt preventivmedel medan du tar Ferriprox. Fråga din

läkare vilken metod som är bäst för dig. Om du blir gravid medan du tar Ferriprox ska du genast sluta

ta medicinen och meddela din läkare.

Ta inte Ferriprox om du ammar. Se påminnelsekortet för patient/vårdare som är bifogat denna

bipacksedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant.

Viktig information om något av innehållsämnena i Ferriprox

Ferriprox oral lösning innehåller E110 (para-orange) som kan orsaka allergiska reaktioner.

3.

Hur du tar Ferriprox

Ta alltid detta läkemedel

exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om

du är osäker. Hur mycket Ferriprox du ska ta beror på din kroppsvikt. Vanlig dos är 25 mg/kg, 3

gånger per dag, för att nå en total daglig dos på 75 mg/kg. Den totala dagliga dosen ska inte överstiga

100 mg/kg. Använd mätkoppen för att mäta upp den mängd lösning som din läkare ordinerat. Ta den

första dosen på morgonen, den andra dosen mitt på dagen och den tredje dosen på kvällen. Ferriprox

kan tas med eller utan mat; det kan dock vara enklare att komma ihåg att ta Ferriprox om du tar det i

samband med dina måltider.

Om du har tagit för stor mängd av Ferriprox

Det finns inga rapporter om akut överdos med Ferriprox. Om Du av en händelse har tagit mer än den

föreskrivna doseringen ska Du kontakta Din läkare.

Om du har glömt att ta Ferriprox

Ferriprox är effektivast om du inte hoppar över någon dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den så fort

du kommer ihåg det och ta nästa dos vid vanlig tid. Om du skulle missa mer än en dos, ta inte dubbla

doser för att kompensera de doser du glömt utan fortsätt enligt ditt vanliga schema. Ändra inte din

dagliga dos utan att först tala med din läkare.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Den allvarligaste biverkningen av Ferriprox är ett mycket lågt antal vita blodkroppar (neutrofiler).

Detta tillstånd, som kallas svår neutropeni eller agranulocytos, har uppkommit hos 1 till 2 av

100 personer som tagit Ferriprox i kliniska studier. Ett lågt antal vita blodkroppar kan associeras med

en allvarlig och potentiellt livshotande infektion. Rapportera omedelbart till läkaren alla symtom på

infektion såsom: feber, halsont eller influensaliknande symtom.

Mycket vanliga biverkningar

(kan påverka fler än 1 person av 10):

buksmärta

illamående

kräkning

rödaktig/brun missfärgning av urinen

Om du mår illa eller kräks kan det hjälpa att ta Ferriprox i samband med mat. Missfärgad urin är en

mycket vanlig biverkning och är inte skadligt.

Vanliga biverkningar

(kan påverka upp till 1 av 10 personer):

lågt antal vita blodceller (agranulocytos och neutropeni)

huvudvärk

diarré

ökning av leverenzymer

trötthet

ökad aptit

Okänd frekvens

(kan inte bedömas från tillgängliga uppgifter):

allergiska reaktioner bl.a. hudutslag eller nässelfeber

Händelser med ledsmärta och svullnad varierade från lindrig smärta i en eller flera leder till allvarlig

funktionsnedsättning. I de flesta fall försvann smärtan medan patienterna fortsatte att ta Ferriprox.

Neurologiska störningar (t.ex. skakningar, gångrubbningar, dubbelseende, ofrivilliga

muskelsammandragningar, problem med rörelsekoordination) har setts hos barn som frivilligt

förskrivits mer än dubbla den maximala rekommenderade dosen på 100 mg/kg/dag under flera år och

har även setts hos barn vid standarddoser av deferipron. Barnen tillfrisknade från dessa symtom efter

att Ferriprox satts ut.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i Appendix V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ferriprox ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

Skall användas inom 35 dagar efter att flaskan öppnats. Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i

originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Det aktiva innehållsämnet är deferipron. Varje ml oral lösning innehåller 100 mg deferipron.

De övriga innehållsämnena är: renat vatten; hydroxietylcellulosa; glycerol (E422); koncentrerad

saltsyra (för pH-justering); artificiell körsbärssmak; pepparmintolja; para-orange (E110); sukralos

(E955).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ferriprox oral lösning är en klar, rödorangefärgad vätska. Den levereras i flaskor med 250 ml eller

500 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo 26/A

43122 Parma

Italien

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Eurofins PROXY Laboratories B.V.

Archimedesweg 25

2333 CM Leiden

Nederländerna

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Lietuva

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

България

Chiesi Bulgaria EOOD

Тел.: +359 29201205

Luxembourg/Luxemburg

Chiesi sa/nv

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00

Česká republika

Aurovitas, spol. s r.o.

Tel: +00420 234 705 700

Magyarország

Chiesi Hungary Kft.

Tel.: + 36-1-429 1060

Danmark

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Malta

Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Tel: + 39 0521 2791

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: + 49 40 89724-0

Nederland

Chiesi Pharmaceuticals B.V.

Tel: + 31 88 501 64 00

Eesti

Chiesi Pharmaceuticals GmbH

Tel: + 43 1 4073919

Norge

Chiesi Pharma AB

Tlf: + 46 8 753 35 20

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ferriprox 500 mg filmdragerade tabletter

Ferriprox 1000 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ferriprox 500 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 500 mg deferipron.

Ferriprox 1000 mg filmdragerade tabletter

Varje tablett innehåller 1000 mg deferipron.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ferriprox 500 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter märkta med ”APO” och ”500” på ena sidan,

den andra är blank. Tabletten har en brytskåra. Tabletten kan delas i lika stora delar.

Ferriprox 1000 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter märkta med ”APO” och ”1000” på ena sidan,

den andra är blank. Tabletten har en brytskåra. Tabletten kan delas i lika stora delar.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ferriprox som monoterapi är indicerad för behandling av järnöverskott hos patienter med thalassaemia

major då gängse terapi med kelatkomplexbildare är kontraindicerad eller otillräcklig.

Ferriprox i kombination med en annan kelatkomplexbildare (se avsnitt 4.4) är indicerad hos patienter

med thalassaemia major då monoterapi med järnkelatkomplexbildare är ineffektiv, eller då prevention

eller behandling av livshotande följder av järnöverskott (huvudsakligen överbelastning av hjärtat)

motiverar snabb eller intensiv korrigering (se avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Deferipronbehandling bör påbörjas och handhas av en läkare med erfarenhet av behandling av

patienter med talassemi.

Dosering

Deferipron ges normalt i dosen 25 mg/kg kroppsvikt, oralt, tre gånger dagligen för att erhålla en total

dagsdos på 75 mg/kg kroppsvikt. Doseringen per kilogram kroppsvikt ska beräknas till närmaste halva

tablett. Se tabellerna nedan för rekommenderade doser per kroppsvikt, i steg om 10 kg.

För att nå en dos på cirka 75 mg/kg/dag ska det antal tabletter användas som ordineras i följande

tabeller som baseras på patientens kroppsvikt. Exempelvikter i steg om 10 kg visas.

Dostabell för Ferriprox 500 mg filmdragerade tabletter

Kroppsvikt

(kg)

Total dagsdos

(mg)

Dos

(mg, tre gånger/dag)

Antal tabletter

(tre gånger/dag)

1 500

2 250

3 000

1 000

3 750

1 250

4 500

1 500

5 250

1 750

6 000

2 000

6 750

2 250

Dostabell för Ferriprox 1000 mg filmdragerade tabletter

Kroppsvikt

(kg)

Total dagsdos

(mg)

Antal 1000 mg-tabletter*

Morgon

Mitt på dagen

Kväll

1 500

2 250

3 000

3 750

4 500

5 250

6 000

6 750

*antal tabletter avrundat till närmaste halva tablett

En total daglig dos över 100 mg/kg kroppsvikt rekommenderas inte på grund av den eventuellt ökade

risken för biverkningar (se avsnitt 4.4, 4.8 och 4.9).

Dosjustering

Den effekt Ferriprox har för att minska kroppens järninnehåll påverkas direkt av dosen och nivån på

järnöverskottet. När en Ferriproxbehandling har påbörjats rekommenderas att serumkoncentrationen

av ferritin, eller andra indikatorer på järninnehåll i kroppen, övervakas varannan till var tredje månad i

syfte att bedöma hur effektivt keleringsbehandlingen påverkar kontrollen av kroppens järninnehåll.

Justeringar av dosen bör anpassas till den enskilda patientens svar och målen med behandlingen

(bibehållet eller minskat järninnehåll i kroppen). Avbrott av behandlingen med deferipron bör

övervägas om ferritinkoncentrationen i serum sjunker under 500 µg/l.

Dosjustering vid användning med andra järnkelatkomplexbildare

Hos patienter för vilka monoterapi är otillräcklig kan Ferriprox användas med deferoxamin vid

standarddos (75 mg/kg/dag), men bör inte överskrida 100 mg/kg/dag.

Vid järninducerad hjärtsvikt bör Ferriprox vid 75-100 mg/kg/dag adderas till deferoxaminterapi.

Produktinformationen om deferoxamin bör konsulteras.

Samtidig användning av järnkelatkomplexbildare rekommenderas inte för patienter vars s-ferritinvärde

sjunker under 500 µg/l på grund av avlägsnande av järnöverskott.

Pediatrisk population

Det finns endast begränsade uppgifter om användning av deferipron hos barn i åldern 6 till 10 år och

data om användning av deferipron hos barn under sex år saknas.

Nedsatt njurfunktion

Justering av dos krävs inte hos patienter med lindrig, måttlig eller allvarlig nedsättning i njurfunktion

(se avsnitt 5.2). Säkerhet och farmakokinetik för Ferriprox hos patienter med njursjukdom i

slutstadium är okänd.

Nedsatt leverfunktion

Justering av dos krävs inte hos patienter med lindrig till måttlig nedsättning i leverfunktion (se avsnitt

5.2). Säkerhet och farmakokinetik för Ferriprox hos patienter med allvarligt nedsatt leversjukdom är

okänd.

Administreringssätt

För oral användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne

som anges i avsnitt 6.1

Tidigare återkommande neutropeniepisoder.

Tidigare agranulocytos.

Graviditet (se avsnitt 4.6).

Amning (se avsnitt 4.6).

På grund av den okända mekanismen hos deferiproninducerad neutropeni, får patienterna inte ta

medicinska produkter som man vet har samband med neutropeni eller sådana som kan orsaka

agranulocytos (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Neutropeni/Agranulocytos

Deferipron har visat sig orsaka neutropeni, inklusive agranulocytos (se avsnitt 4.8 "Beskrivning

av valda

biverkningar"). Patientens absoluta neutrofilantal (absolute neutrophil count, ANC)

ska övervakas varje vecka under det första behandlingsåret. För patienter vars Ferriprox inte

har avbrutits under det första behandlingsåret på grund av minskning av neutrofilantalet, kan

frekvensen på ANC-övervakning förlängas till patientens blodtransfusionsintervall (varannan

till var fjärde vecka) efter ett år med deferipronbehandling.

Ändringen från veckovis ANC-övervakning till vid transfusionsbesök efter 12 månader med

Ferriprox-behandling bör övervägas individuellt, enligt läkarens bedömning av patientens förståelse av

de riskminimeringsåtgärder som krävs under behandlingen (se avsnitt 4.4 nedan).

I kliniska studier har veckovis övervakning av neutrofilantalet varit effektiv för att identifiera fall av

neutropeni och agranulocytos. Agranulocytos och neutropeni försvinner vanligtvis vid avbrytande av

Ferriprox, men dödliga fall av agranulocytos har rapporterats. Om patienten utvecklar en infektion

under behandlingen med deferipron, ska behandlingen omedelbart avbrytas och ett ANC erhållas utan

dröjsmål. Neutrofilantalet ska sedan övervakas oftare.

Patienterna ska vara medvetna om att de ska kontakta sin läkare om de upplever symptom som

indikerar infektion (såsom feber, halsont och influensaliknande symtom). Avbryt omedelbart

deferipron om patienten upplever infektion.

Förslag till behandling av fall av neutropeni beskrivs nedan. Det rekommenderas att en sådan

behandlingsplan utarbetas innan behandling med deferipron påbörjas.

Behandling med deferipron skall inte initieras om patienten lider av neutropeni.

Risken för

agranulocytos och neutropeni är högre om antalet neturofiler (ANC-värdet) understiger 1,5 x 10

I händelse av neutropeni (ANC < 1,5x10

/l och > 0,5x10

/l):

Uppmana patienten att omedelbart sluta ta deferipron och alla andra läkemedel som kan ge upphov till

neutropeni. Patienten bör rådas att begränsa kontakten med andra människor för att minska risken för

infektion. Gör ett fullständigt blodstatus, med räkning av antalet vita blodkroppar, korrigerad för

närvaro av kärnförsedda röda blodkroppar, neutrofilräkning och räkning av trombocyter omedelbart

efter diagnos av tillståndet och upprepa sedan dessa räkningar dagligen. Det rekommenderas att man,

när neutropenin försvunnit, fortsätter att följa blodstatus varje vecka under tre veckor i följd för att

försäkra sig om att patienten återhämtat sig helt och hållet. Om något tecken på infektion skulle ses

samtidigt med neutropenin bör tillämpliga odlingar göras och diagnostiska åtgärder vidtas, varefter en

adekvat behandlingsregim upprättas.

För agranulocytos (ANC <0,5x10

/l):

Följ riktlinjerna ovan och ge lämplig behandling, t.ex. granulocytkolonistimulerande faktor, med

början samma dag som tillståndet identifieras. Behandla dagligen tills tillståndet förbättras. Isolera

patienten och lägg in patienten på sjukhus om det är kliniskt indicerat.

Det finns begränsade uppgifter beträffande återinsättning. Därför rekommenderas inte återinsättning i

fall av neutropeni. I händelse av agranulocytos är återinsättning kontraindikerad.

Karcinogena/mutagena

Med tanke på de genotoxiska resultaten kan man inte utesluta möjligheten att deferipron kan vara

karciogent (se avsnitt 5.3).

Plasma Zn

-koncentration

Övervakning av plasma Zn

-koncentrationen, samt supplementering om brist föreligger,

rekommenderas.

Hiv-positiva eller andra patienter med nedsatt immunförsvar

Det finns inga uppgifter om användningen av deferipron på hiv-positiva eller andra immunförsvagade

patienter. Med tanke på att deferipron kan associeras med neutropeni och agranulocytos bör man inte

påbörja behandling av patienter med nedsatt immunförsvar såvida inte de möjliga fördelarna

överväger de möjliga riskerna.

Nedsatt njur- eller leverfunktion samt leverfibros

Det finns inga tillgängliga data för användning av deferipron hos patienter med njursjukdom i

slutstadium eller allvarlig leversjukdom (se avsnitt 5.2).

Försiktighet måste iakttas när det gäller

patienter med njursjukdom i slutstadium eller med allvarlig leverdysfunktion. Njur- och leverfunktion

ska följas upp hos dessa patientgrupper under deferipronbehandling. Om det finns en kvarstående

ökning av alaninaminotransferas i serum (S-ALAT) bör avbrytande av deferipronbehandling

övervägas.

Hos talassemipatienter finns det ett samband mellan leverfibros och järnöverskott och/eller hepatit C.

Man måste noga försäkra sig om att järnkelatbildningen hos patienter med hepatit C är optimal. Hos

dessa patienter rekommenderas en noggrann övervakning av leverhistologin.

Missfärgning av urin

Patienterna bör informeras om att deras urin kan få en rödaktig/brun missfärgning beroende på

utsöndringen av järndeferipronkomplexet.

Neurologiska störningar

Neurologiska störningar har setts hos barn som behandlats med mer än 2,5 ggr den maximala

rekommenderade dosen under flera år, men har även observerats vid standarddoser av deferipron.

Förskrivande läkare bör komma ihåg att användningen av doser över 100 mg/kg/dag inte

rekommenderas. Användning av deferipron bör avbrytas om neurologiska störningar observeras (se

avsnitt 4.8 och 4.9).

Kombinerad användning med andra järnkelatkomplexbildare

Användning av kombinationsterapi bör övervägas från fall till fall. Terapiresponsen bör utvärderas

regelbundet, och förekomsten av biverkningar följas upp noggrant. Dödsfall och livshotande

situationer (orsakade av granulocytopeni) har rapporterats med deferipron i kombination med

deferoxamin. Kombinationsterapi med deferoxamin rekommenderas inte då monoterapi med någon av

kelatkomplexbildarna är tillräcklig eller då S-ferritinvärdet sjunker under 500 µg/l. Begränsade data är

tillgängliga om kombinerad användning av Ferriprox och deferasirox, och försiktighet bör iakttas när

användning av sådana kombinationer övervägs.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av den okända mekanismen för deferiproninducerad neutropeni, får patienterna inte inta

läkemedel som man vet har samband med neutropeni eller sådana som kan orsaka agranulocytos (se

avsnitt 4.3).

Eftersom deferipron binds till metallkatjoner finns dock en möjlighet för interaktioner mellan

deferipron och läkemedel beroende av trevärda katjoner som exempelvis aluminiumbaserade

syraneutraliserande medel. Därför rekommenderas inte samtidigt bruk av aluminiumbaserade

syraneutraliserande medel och deferipron.

Säkerheten vid samtidig användning av deferipron och vitamin C har inte formellt studerats. Med

tanke på den rapporterade ogynnsamma interaktion som kan uppträda mellan deferoxamin och

vitamin C, bör man vara försiktig vid samtidig tillförsel av deferipron och vitamin C.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med deferipron saknas. Djurstudier har visat

reproduktionstoxikologiska effekter (se avsnitt 5.3). Risken för människa är okänd.

Kvinnor i fertil ålder måste rådges att undvika graviditet eftersom läkemedlet har klastogena och

teratogena egenskaper. Dessa kvinnor ska rådges att använda preventivmedel och att omedelbart sluta

ta deferipron om de blir gravida eller planerar att bli gravida (se avsnitt 4.3).

Amning

Det är okänt om deferipron utsöndras i bröstmjölk. Inga prenatala och postnatala reproduktionsstudier

har utförts på djur. Deferipron får inte användas av ammande mödrar. Om behandling inte kan

undvikas måste amningen upphöra (se avsnitt 4.3).

Fertilitet

Inga effekter på fertilitet eller tidig embryoutveckling har observerats hos djur (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

4.8

Biverkningar

Summering av säkerhetsprofilen

De vanligaste biverkningarna som rapporterades under behandlingen med deferipron vid kliniska

studier var illamående, kräkningar, buksmärta och kromaturi, vilka rapporterades hos mer än 10% av

patienterna. Den allvarligaste biverkningen som rapporterades under kliniska studier av deferipron var

agranulocytos, definierat som ett absolut neutrofiltal på mindre än 0,5 x 10

/l, vilket förekom hos

ungefär 1% av patienterna. Mindre allvarliga neutropenihändelser rapporterades hos ungefär 5% av

patienterna.

Biverkningstabell

Biverkningsfrekvenser: Mycket vanlig (≥1/10), Vanlig (≥1/100, <1/10), ingen känd frekvens (kan inte

beräknas från tillgängliga data).

KLASSIFICERING AV

ORGANSYSTEM

MYCKET

VANLIG (≥1/10)

VANLIG (≥1/100,

<1/10)

OKÄND

FREKVENS

Blodet och lymfsystemet

Neutropeni

Agranulocytos

Immunsystemet

Överkänslighets-

reaktioner

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Magtarmkanalen

Illamående

Buksmärtor

Kräkningar

Diarré

Hud och subkutan vävnad

Utslag

Urticaria

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Artralgi

Njurar och urinvägar

Kromaturi

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Trötthet

Undersökningar

Förhöjda

leverenzymer

Beskrivning av valda biverkningar

Den allvarligaste biverkningen som rapporterats i kliniska prövningar med deferipron är agranulocytos

(neutrofiler <0,5 x 10

/l), med en incidens på 1,1% (0,6 fall per 100 patientbehandlingsår) (se avsnitt

4.4). Data från sammanslagna kliniska studier hos patienter med systemisk järnöverbelastning visar att

63% av episoderna av agranulocytos uppstod inom de första sex månaderna av behandlingen, 74%

under det första året och 26% efter ett års behandling. Mediantiden till början av den första episoden

av agranulocytos var 190 dagar (varierade från 22 dagar till 17,6 år) och medianvaraktigheten var 10

dagar i kliniska studier. Ett dödligt utfall observerades hos 8,3% av de rapporterade episoderna av

agranulocytos från kliniska studier och erfarenheter efter försäljning.

Episoder med diarré, oftast måttlig och övergående, har rapporterats hos patienter som behandlats med

deferipron. Gastrointestinala effekter förekommer oftare i början av behandlingen och försvinner hos

de flesta patienter inom ett par veckor utan att behandlingen avbryts. Hos vissa patienter kan det hjälpa

om man minskar deferiprondosen och sedan stegvis återgår till den tidigare dosen. Tillstånd av

artropati, som varierade från måttlig smärta i en eller flera leder till svår artrit med utgjutningar och

betydande handikapp, har också rapporterats hos patienter som behandlats med deferipron. Milda

artropatier är för det mesta övergående.

Ökade koncentrationer av leverenzymer i serum har rapporterats hos några patienter som tar

deferipron. Hos de flesta av dessa patienter var ökningen asymtomatisk och övergående och återgick

till normalvärdet utan avbrott eller minskning av deferiprondosen (se avsnitt 4.4).

Hos vissa patienter är utvecklingen av fibros förknippad med ökat järnöverskott eller hepatit C.

Låga zinknivåer i plasma har associerats med deferipron hos en minoritet av patienterna. Nivåerna

normaliserades med oralt zinktillskott.

Neurologiska störningar (t.ex. cerebellära symtom, diplopi, lateral nystagmus, psykomotorisk

dämpning, handrörelser och axial hypotoni) har setts hos barn som frivilligt förskrivits mer än 2,5 ggr

den maximala rekommenderade dosen på 100 mg/kg/dag under flera år. Episoder av hypotoni,

instabilitet, oförmåga att gå och hypertoni med oförmåga att röra lemmarna, har rapporterats hos barn

vid standarddoser av deferipron under säkerhetsuppföljningen efter godkännande för försäljning. De

neurologiska störningarna gick successivt tillbaka efter det att deferipron satts ut (se avsnitt 4.4 och

4.9).

Säkerhetsprofilen för kombinationsterapi (deferipron och deferoxamin) observerad i kliniska

prövningar, efter godkännande för försäljning och i publicerad litteratur liknar den som kännetecknar

monoterapi.

Data från den sammanslagna säkerhetsdatabasen från kliniska prövningar (1343 patientårs exponering

för monoterapi med Ferriprox och 244 patientårs exponering för Ferriprox och deferoxamin) visade

statistiskt säkerställda (p<0,05) skillnader i incidensen för biverkningar baserade på klassificeringen av

organsystemen”Hjärtat”, ”Muskuloskeletala systemet och bindväv” och ”Njurar och urinvägar”.

Incidensen för biverkningar i ”Muskoskeletala systemet och bindväven” och i ”Njurar och urinvägar”

var lägre vid kombinationsterapi än vid monoterapi, medan incidensen för biverkningar i ”Hjärtat” var

högre vid kombinationsterapi än vid monoterapi. Den större förekomsten av biverkningar i ”Hjärtat”

som rapporterades vid kombinationsterapi, jämfört med monoterapi, berodde möjligen på den högre

incidensen av redan existerande hjärtproblem hos patienter som fick kombinationsterapi. Noggrann

uppföljning av hjärtbiverkningar hos patienter som får kombinationsterapi är motiverad (se

avsnitt 4.4).

Incidensen av upplevda biverkningar hos 18 barn och 97 vuxna som behandlades med

kombinationsterapi var inte signifikant olika mellan de två åldersgrupperna förutom när det gäller

incidensen av artropati (11,1 % hos barn kontra inga hos vuxna, p=0,02). Utvärdering av förekomsten

av biverkningar per 100 patientår av exponering visade endast att förekomsten av diarré var signifikant

högre hos barn (11,1) än hos vuxna (2,0, p=0,01).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Inga fall av akut överdos har rapporterats. Neurologiska störningar (t.ex. cerebellära symtom, diplopi,

lateral nystagmus, psykomotorisk dämpning, handrörelser och axial hypotoni) har setts hos barn som

frivilligt förskrivits mer än 2,5 ggr den maximala rekommenderade dosen på 100 mg/kg/dag under

flera år. De neurologiska störningarna gick tillbaka successivt efter det att deferipron hade satts ut.

Ifall att en överdos inträffar fordras en mycket nära klinisk övervakning av patienten.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Medel vid järnförgiftning, kelatkomplexbildare, ATC-kod:

V03AC02

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen är deferipron (3-hydroxi-1,2-dimetylpyridin-4-on), en bidentatligand som

binder järn i ett molarförhållande 3:1.

Farmakodynamisk effekt

Kliniska studier har visat att Ferriprox är effektivt när det gäller att främja järnutsöndringen och att en

dos på 25 mg/kg tre gånger per dag kan hindra fortsatt ackumulering av järn bedömt genom

serumferritin, hos patienter med transfusionsberoende talassemi. Data från publicerad litteratur om

järnbalansstudier hos patienter med thalassaemia major visar att användning av Ferriprox samtidigt

med deferoxamin (samadministrering av båda kelatkomplexbildarna under samma dag, antingen

simultant eller sekventiellt, t.ex. Ferriprox under dagen och deferoxamin under natten), främjar större

utsöndring av järn än läkemedlen var för sig. Doser av Ferriprox varierade i dessa studier mellan

50 och 100 mg/kg/dag och doser av deferoxamin mellan 40 och 60 mg/kg/dag. Det är dock inte säkert

att kelatorterapi skyddar mot järnframkallad organskada.

Klinisk effekt och säkerhet

I studierna LA16-0102, LA-01 och LA08-9701 jämfördes effekten av Ferriprox med effekten av

deferoxamin med avseende på kontroll av ferritin i serum hos transfusionsberoende talassemipatienter.

Ferriprox och deferoxamin var likvärdiga när det gällde att främja en nettostabilisering eller minskning

av kroppens järninnehåll, trots den kontinuerliga administreringen av järn via transfusion till dessa

patienter (ingen skillnad i andel patienter med en negativ trend för serumferritin mellan de två

behandlingsgrupperna, med regressionsanalys; p>0,05).

En metod med magnetresonanstomografi (MR), T2*, användes också för att kvantifiera järninnehållet

i myokardiet. Överskott av järn orsakar koncentrationsberoende MRI T2*-signalförlust. Därför leder

en ökad koncentration av järn i myokardiet till minskade MRI T2*-värden i myokardiet. Myokardiella

MRI T2*-värden mindre än 20 ms påvisar järnöverskott i hjärtat. Ökat MRI T2*-värde vid behandling

tyder på att järnet avlägsnas från hjärtat. En positiv korrelation mellan MRI T2*-värden och

hjärtfunktion (mätt genom vänster kammares ejektionsfraktion (LVEF)) har dokumenterats.

I studien LA16-0102 jämfördes effekten av Ferriprox med effekten av deferoxamin avseende

minskning av järnöverskott i hjärtat och förbättring av hjärtfunktion (mätt genom LVEF) hos

transfusionsberoende talassemipatienter. Sextioen patienter med järnöverskott i hjärtat, tidigare

behandlade med deferoxamin, randomiserades till att fortsätta med deferoxamin (genomsnittlig dos

43 mg/kg/dag; n=31) eller byta till Ferriprox (genomsnittlig dos 92 mg/kg/dag; n=29). Under de tolv

månader studien pågick visade sig Ferriprox vara överlägsen deferoxamin när det gällde att minska

järnöverskottet i hjärtat. Förbättringen av kardiellt T2*-värde var mer än 3 ms hos patienter som

behandlades med Ferriprox, jämfört med en förändring på ungefär 1 ms hos patienter behandlade med

deferoxamin. Vid samma tidpunkt hade LVEF ökat från baslinjen med 3,07 ± 3,58 absoluta enheter

(%) i Ferriproxgruppen och med 0,32 ± 3,38 absoluta enheter (%) i deferoxamingruppen (skillnad

mellan grupperna; p=0,003).

I studien LA12-9907 jämfördes överlevnad, förekomst av hjärtsjukdom och progression av

hjärtsjukdom hos 129 patienter med thalassaemia major, som behandlats i minst fyra år med Ferriprox

(n=54) eller deferoxamin (n=75). Resultatmåtten för hjärta utvärderades genom ekokardiogram,

elektrokardiogram, NYHA-klassificering samt dödsfall orsakade av hjärtsjukdom. Det förelåg ingen

signifikant skillnad i procentuell andel patienter med hjärtdysfunktion vid första utvärderingen (13%

för Ferriprox jämfört med 16% för deferoxamin). Av de patienter som hade hjärtdysfunktion vid första

utvärderingen uppvisade ingen som behandlades med deferipron, jämfört med fyra (33%) som

behandlades med deferoxamin, en försämring av sin hjärtstatus (p=0,245). Av de patienter som inte

hade någon hjärtsjukdom vid första utvärderingen förekom nydiagnosticerad hjärtdysfunktion hos

13 (20,6%) av de deferoxaminbehandlade patienterna och hos 2 (4,3%) av de Ferriproxbehandlade

patienterna (p=0,013). Totalt sett uppvisade färre Ferriproxbehandlade patienter än

deferoxaminbehandlade patienter förvärrad hjärtdysfunktion från första till sista utvärderingen (4%

jämfört med 20%, p=0,007).

Data i publicerad litteratur överensstämmer med resultaten från Apotexstudierna, som påvisar mindre

hjärtsjukdom och/eller ökad överlevnad hos Ferriproxbehandlade patienter än hos

deferoxaminbehandlade patienter.

I en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind prövning utvärderades effekten av samtidig terapi

med Ferriprox och deferoxamin hos patienter med thalassaemia major, som tidigare fått

standardmonoterapi med kelatkomplexbildare i form av subkutant deferoxamin och hade lindrig till

måttlig järninlagring i hjärtat (myokardiellt T2*-värde mellan 8 och 20 ms). Efter randomisering fick

32 patienter deferoxamin (34,9 mg/kg/dag fem dagar/vecka) och Ferriprox (75 mg/kg/dag) och

33 patienter fick monoterapi med deferoxamin (43,4 mg/kg/dag fem dagar/vecka). Efter ett års

behandling med studieläkemedel upplevde patienter som fått samtidig terapi med kelatkomplexbildare

en signifikant större reduktion i S-ferritinvärde (1574 µg/l till 598 µg/l med samtidig terapi kontra

1379 µg/l till 1146 µg/l med monoterapi med deferoxamin, p<0,001), signifikant större reduktion i

myokardiellt järnöverskott, enligt bedömning genom en ökning i MR T2* (11,7 ms till 17,7 ms med

samtidig terapi kontra 12,4 ms till 15,7 ms med monoterapi med deferoxamin, p=0,02) och signifikant

större reduktion i leverjärnkoncentration, även denna bedömd genom en ökning i MR T2* (4,9 ms till

10,7 med samtidig terapi kontra 4,2 ms till 5,0 ms med monoterapi med deferoxamin, p<0,001).

Studien LA37-1111 genomfördes för att utvärdera effekterna av en enskild terapeutisk dos (33 mg/kg)

och supraterapeutiska (50 mg/kg) orala doseer av deferipron på hjärt-QT-intervallets varaktighet hos

friska försökspersoner. Den största skillnaden mellan LS av den terapeutiska dosen och placebo var

3,01 ms (95 % ensidig UCL: 5,01 ms), och mellan LS av den supraterapeutiska dosen och placebo var

5,23 ms (95 % ensidig UCL: 7,19 ms). Ferriprox producerade inte någon signifikant förlängning av

QT-intervallet.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Deferipron absorberas snabbt från övre delen av mag-tarmkanalen. Maximal serumkoncentration

inträffar 45 till 60 minuter efter en engångsdos hos fastande patienter. Denna kan vara förlängd till

2 timmar hos icke-fastande patienter.

Efter en dos på 25 mg/kg upptäcktes lägre toppkoncentrationer i serum hos icke-fastande patienter

mol/l) än hos fastande (126

mol/l), trots att det inte var någon minskning i den mängd

deferipron som absorberats när läkemedlet gavs tillsammans med föda.

Biotransformering

Deferipron metaboliseras i huvudsak till ett glukuronidkonjugat. Denna metabolit saknar järnbindande

förmåga på grund av inaktivering av deferiprons 3-hydroxi-grupp. Glukuronidens maximala

serumkoncentration nås 2 till 3 timmar efter administrering av deferipron.

Eliminering

Hos människa utsöndras deferipron främst via njurarna; 75% till 90% av den intagna dosen

rapporteras återfinnas i urinen under de första 24 timmarna i form av fritt deferipron,

glukuronidmetaboliten och järndeferipronkomplexet. En varierande elimineringsmängd via faeces har

rapporterats. Halveringstiden i eliminationsfasen är hos de flesta patienter 2 till 3 timmar.

Nedsatt njurfunktion

En öppen, icke-randomiserad klinisk studie med parallella grupper utfördes för att utvärdera effekten

av nedsatt njurfunktion på säkerheten, tolerabiliteten och farmakokinetiken för en enstaka oral dos av

Ferriprox 33 mg/kg. Patienterna kategoriserades i fyra grupper baserat på uppskattad glomerulär

filtrationshastighet (eGFR): friska frivilliga (eGFR ≥ 90 ml/min/1,73 m

), lindrigt nedsatt njurfunktion

(eGFR 60–89 ml/min/1,73 m

), måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m

) och

allvarligt nedsatt njurfunktion (eGFR 15–29 ml/min/1,73 m

). Systemisk exponering för deferipron

och dess metabolit 3-

O

-glukuronid undersöktes genom farmakokinetiska parametrarna C

och AUC

(arean under koncentrationskurvan).

Oavsett graden av nedsatt njurfunktion utsöndrades huvuddelen av dosen av Ferriprox i urinen under

de första 24 timmarna som 3-

O

-glukuronid. Ingen signifikant effekt av nedsatt njurfunktion noterades

avseende systemisk exponering för deferipron. Systemisk exponering för inaktiv 3-

O

-glukuronid

ökade med minskande eGFR. Baserat på resultaten av denna studie krävs ingen justering av

Läs hela dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/473109/2019

EMEA/H/C/000236

Ferriprox (deferipron)

Sammanfattning av Ferriprox och varför det är godkänt inom EU

Vad är Ferriprox och vad används det för?

Den aktiva substansen i Ferriprox är en järnkelatkomplexbildare (en substans som binder till järn).

Läkemedlet används för att behandla järnöverskott hos patienter med talassemia major. Detta är en

ärftlig sjukdom som innebär att patienterna inte kan producera tillräckligt med hemoglobin, det protein

som finns i de röda blodkropparna som transporterar runt syret i kroppen.

Ferriprox används

som enda behandling i fall där standardbehandling med järnkelatkomplexbildare inte kan ges eller

inte fungerar tillräckligt väl,

i kombination med en annan järnkelatkomplexbildare när behandling med en enda

järnkelatkomplexbildare inte fungerar eller när järnnivåerna behöver korrigeras snabbt eller

kraftfullt för att förhindra eller behandla livshotande tillstånd (huvudsakligen hjärtrelaterade).

Ferriprox innehåller den aktiva substansen deferipron.

Hur används Ferriprox?

Ferriprox är receptbelagt och behandling ska inledas och följas upp av en läkare med erfarenhet av att

behandla talassemi. Det finns som tabletter (500 mg och 1 000 mg) och som oral lösning

(100 mg/ml).

Den vanliga dosen Ferriprox är 25 mg per kilogram kroppsvikt tre gånger om dagen. Läkaren kan

justera dosen Ferriprox beroende på hur väl patientens järnnivåer kontrolleras, vilket ska mätas

varannan till var tredje månad genom blodprov. Den totala dagliga dosen ska vara mindre än 100 mg

per kilogram kroppsvikt. Läkaren kan avbryta behandlingen om järnnivåerna blir för låga.

För att få mer information om hur du använder Ferriprox, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Ferriprox?

Patienter med talassemia major behöver ofta blodtransfusioner. Vid transfusionen för de röda

blodkropparna med sig järn till kroppen. Vid upprepade blodtransfusioner ansamlas järnet eftersom

Ferriprox Ferriprox (deferipron)

EMA/473109/2019

Sida 2/3

kroppen inte har något naturligt sätt att göra sig av med järnöverskottet. Med tiden kan

järnöverskottet skada viktiga organ som hjärtat och levern. Den aktiva substansen i Ferriprox,

deferipron, är en järnkelatkomplexbildare. Den binder till järnet i kroppen och bildar en förening som

kan avlägsnas från kroppen, främst i urinen och i mindre utsträckning i avföringen. Att avlägsna järn

på detta sätt bidrar till att korrigera järnöverskottet och förhindra skador på grund av överskottet på

järn.

Vilka fördelar med Ferriprox har visats i studierna?

Ferriprox undersöktes hos 247 patienter med talassemi major. Patienterna var äldre än 6 år.

Huvudeffektmåttet var förändringen av nivåerna av ferritin i blodet. Mängden ferritin i blodet visar hur

mycket järn som finns bundet i kroppen.

I huvudstudien jämfördes Ferriprox med deferoxamin, en annan järnkelatkomplexbildare, hos 71

patienter under en tvåårsperiod. Deferoxamin gavs genom injektion under huden över natten.

Medelnivåerna av ferritin i blodet var likartade i de två behandlingsgrupperna. Medelkoncentrationen

av järn i levern tycktes emellertid öka mer hos patienter som fick Ferriprox än hos patienter som fick

deferoxamin.

I en annan studie med 60 patienter som behandlades under 12 månader jämfördes en kombination av

Ferriprox och deferoxamin (fem dagar med Ferriprox plus två dagar med deferoxamin varje vecka)

med deferoxamin som enda behandling. Ferritinnivåerna i blodet minskade lika mycket hos de

patienter som fick kombinationen som hos dem som enbart fick deferoxamin. Antalet patienter i

studien var inte tillräckligt stort för att bevisa om ett sådant schema är lika effektivt som enbart

deferoxamin.

Publicerade studier om användning av Ferriprox i kombination med deferoxamin har dessutom visat på

en större minskning av ferritinnivåerna i blodet när dessa båda läkemedel användes i kombination,

jämfört med då någotdera läkemedel användes ensamt. En av de publicerade studierna visade att

patienter som tog Ferriprox i kombination med deferoxamin även uppnådde en större minskning av

järnhalterna i hjärtat jämfört med patienter som tog deferoxamin som enda behandling.

Vilka är riskerna med Ferriprox?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ferriprox (kan förekomma hos fler än 1 av 10

användare) är rödbrun urin (som visar att järn avlägsnas via urinen), illamående, buksmärtor

(magont) och kräkningar. Mindre vanliga men allvarligare biverkningar är agranulocytos (mycket låga

nivåer av granulocyter, en typ av vita blodkroppar) och neutropeni (låga halter av neutrofiler, en typ

av vita blodkroppar som bekämpar infektioner).

Ferriprox får inte ges till patienter som drabbats av upprepad neutropeni eller agranulocytos. Ferriprox

får inte heller ges tillsammans med läkemedel som kan orsaka neutropeni eller agranulocytos. När

Ferriprox tas bör patientens antal neutrofiler kontrolleras regelbundet (varje vecka under det första

året, sedan mer sällan). Om patienten får en infektion ska behandlingen med Ferriprox avbrytas

tillfälligt och halten av neutrofiler kontrolleras oftare. Patienterna ska omedelbart tala med sin läkare

om de har infektionssymtom, såsom feber, halsont och influensaliknande symtom.

Ferriprox får inte ges till kvinnor som är gravida eller ammar.

En fullständig förteckning över restriktioner och biverkningar som rapporterats för Ferriprox finns i

bipacksedeln.

Ferriprox Ferriprox (deferipron)

EMA/473109/2019

Sida 3/3

Varför är Ferriprox godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) fann att fördelarna med Ferriprox är större än riskerna och

att Ferriprox kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ferriprox?

Företaget som marknadsför Ferriprox måste förse patienter eller deras vårdare med ett påminnelsekort

om vikten av regelbundna kontroller av halten av neutrofiler, behovet av att vara uppmärksam på

infektionssymtom och för kvinnor att undvika att bli gravida under behandlingen med Ferriprox.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska iaktta för säker och

effektiv användning av Ferriprox har också tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för Ferriprox kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Ferriprox utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder vidtas

för att skydda patienterna.

Mer information om Ferriprox

Den 25 augusti 1999 beviljades Ferriprox ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Ferriprox finns på EMA:s webbplats

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/ferriprox.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 09-2019.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen