Fabrazyme

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

agalsidáza beta

Dostupné z:

Genzyme Europe BV

ATC kód:

A16AB04

INN (Medzinárodný Name):

agalsidase beta

Terapeutické skupiny:

Iné alimentárny trakt a metabolizmus výrobky,

Terapeutické oblasti:

Fabryho choroba

Terapeutické indikácie:

Fabrazyme je indikovaný pre dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s potvrdenou diagnózou Fabryho choroby (deficit α-galaktozidázy A).

Prehľad produktov:

Revision: 33

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2001-08-03

Príbalový leták

                25
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
26
Písomná informácia pre používateľa
Fabrazyme 35 mg, prášok na koncentrát na infúzny roztok
betaagalzidáza
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je Fabrazyme a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fabrazyme
3.
Ako používať Fabrazyme
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať Fabrazyme
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je Fabrazyme a na čo sa používa
Fabrazyme obsahuje liečivo betaagalzidázu a používa sa ako liečba, ktorou sa nahrádza enzým
pri Fabryho chorobe, kde úroveň aktivity enzýmu α-galaktozidázy chýba, alebo je nižšia ako
normálne. Ak máte Fabryho chorobu, nie je z buniek vášho tela odstraňovaná tuková látka nazývaná
globotriaosylceramid (GL-3) a tá sa začína zhromažďovať v stene krvných ciev vašich orgánov.
Fabrazyme je indikovaný na dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s potvrdenou
diagnózou Fabryho choroby.
Fabrazyme je indikovaný u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 8 rokov a viac.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Fabrazyme
Nepoužívajte Fabrazyme
-
ak ste alergický na betaagalzidázu, alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených
v časti 6).
Upozornenia
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
Fabrazyme 35 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
Fabrazyme 5 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Fabrazyme 35 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
Každá injekčná liekovka lieku Fabrazyme obsahuje nominálnu hodnotu 35 mg betaagalzidázy. Po
rekonštitúcii so 7,2 ml vody na injekcie obsahuje každá injekčná liekovka lieku Fabrazyme 5 mg/ml
(35 mg/7 ml) betaagalzidázy. Rekonštituovaný roztok sa musí ďalej riediť (pozri časť 6.6).
Fabrazyme 5 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok
Každá injekčná liekovka lieku Fabrazyme obsahuje nominálnu hodnotu 5 mg betaagalzidázy. Po
rekonštitúcii s 1,1 ml vody na injekcie obsahuje každá injekčná liekovka lieku Fabrazyme 5 mg/ml
betaagalzidázy. Rekonštituovaný roztok sa musí ďalej riediť (pozri časť 6.6).
Betaagalzidáza je rekombinantná forma ľudskej α-galaktozidázy A a je vyrábaná rekombinantnou
DNA technológiou za použitia cicavčej bunkovej kultúry ovária čínskeho morčaťa (Chinese Hamster
Ovary, CHO). Poradie aminokyselín rekombinantnej formy a tiež poradie nukleotidov, ktorým je
zakódované, sú identické s prirodzenou formou α-galaktozidázy A.
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Prášok na koncentrát na infúzny roztok.
Biely až sivobiely, lyofilizát alebo prášok.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Fabrazyme je indikovaný pre dlhodobú enzýmovú substitučnú liečbu u pacientov s potvrdenou
diagnózou Fabryho choroby (deficit α-galaktozidázy A).
Fabrazyme je indikovaný u dospelých, detí a dospievajúcich vo veku 8 rokov a viac.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Liečba liekom Fabrazyme sa má uskutočniť pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s liečbou
pacientov s Fabryho chorobou, alebo s inými dedičnými metabolickými chorobami.
Dávkovanie
Odporúčaná dávka lieku Fabrazyme je 1 mg/kg
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták čeština 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták poľština 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 15-06-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-03-2013
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 15-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 15-06-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 15-06-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 15-06-2022

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov