ellaOne

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

ulipristal

Dostupné z:

Laboratoire HRA Pharma

ATC kód:

G03AD02

INN (Medzinárodný Name):

ulipristal acetate

Terapeutické skupiny:

Pohlavné hormóny a modulátory z genitálny systém , Núdzovej antikoncepcie

Terapeutické oblasti:

Antikoncepcia, Postcoital

Terapeutické indikácie:

Núdzová antikoncepcia do 120 hodín (päť dní) nechráneného pohlavného styku alebo poruchy antikoncepcie.

Prehľad produktov:

Revision: 27

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2009-05-15

Príbalový leták

                
37
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽKU
38
Písomná informácia pre používateľku
ellaOne 30 mg tableta
ulipristalacetát
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písomnej informácii alebo ako vám
povedal váš lekár, lekárnik alebo iný zdravotnícky pracovník.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnika.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekárnika, lekára alebo
iného zdravotníckeho pracovníka. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete:
1.
Čo je ellaOne a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete ellaOne
3.
Ako užívať ellaOne
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať ellaOne
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
-
Užitočné informácie o antikoncepcii
1.
Čo je ellaOne a na čo sa používa
ellaOne je núdzová antikoncepcia
ellaOne je antikoncepcia, ktorá sa používa na zabránenie tehotenstva po nechránenom sexuálnom
styku alebo ak zlyhala vaša antikoncepčná metóda, napríklad:
•
ak ste mali pohlavný styk bez ochrany;
•
ak sa kondóm vášho partnera roztrhol alebo zošmykol alebo keď ste ho zabudli použiť;
•
ak ste neužili antikoncepčnú tabletu podľa odporúčaní.
Tabletu užite čo najskôr po nechránenom styku, najneskôr do 5 dní (120 hodín).
Je to preto, že je účinnejšie ak ju užijete čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku.
Tento liek je vhodný pre všetky plodné ženy vrátane dospievajúcich.
Tabletu môžete užiť kedykoľvek v priebehu menštruačného cyklu.
Liek ellaOne neúčinkuje, ak ste už tehotná.
Ak sa vaš
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
ellaOne 30 mg tableta
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 30 mg ulipristalacetátu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tableta obsahuje 237 mg laktózy (ako monohydrát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tableta
Biela až mramorovo krémová, okrúhla, zaoblená tableta s priemerom 9 mm s „
еllа“ vyrytým na oboch
stranách.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Núdzová antikoncepcia do 120 hodín (5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní
antikoncepcie.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Liečba pozostáva z jednej tablety, ktorá sa užije perorálne čo najskôr, ale najneskôr do 120 hodín
(5 dní) po nechránenom pohlavnom styku alebo po zlyhaní antikoncepcie.
Tabletu je možné užiť kedykoľvek v priebehu menštruačného cyklu.
Ak sa do 3 hodín po užití tablety vyskytne vracanie, má sa užiť druhá tableta.
Ak sa menštruácia oneskorí alebo sa rozvinú príznaky gravidity, pred podaním tablety sa musí vylúčiť
gravidita.
Osobitné populácie
Narušenie funkcie obličiek
Nie je nutné upravovať dávku.
Narušenie funkcie pečene
Keďže sa neuskutočnili žiadne konkrétne štúdie, nemôžu sa poskytnúť žiadne odporúčania týkajúce sa
úprav dávkovania ulipristalacetátu.
Závažne narušená funkcia pečene:
Keďže sa neuskutočnili žiadne konkrétne štúdie, ulipristalacetát sa neodporúča.
Pediatrická populácia
Použitie ulipristalacetátu sa netýka detí prepubertálneho veku v indikácii núdzovej antikoncepcie.
3
Dospievajúci:
Ulipristalacetát ako núdzová antikoncepcia je vhodný u plodných žien, vrátane dospievajúcich. Neboli
zistené žiadne rozdiely v bezpečnosti alebo účinnosti pri porovnaní so ženami vo veku 18 rokov a viac
(pozri časť 5.1).
Spôsob podávania
Na vnútorné použitie.
Tableta sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
4.3
Kontra
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-02-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 02-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 02-02-2023
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 02-02-2023
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 02-02-2023
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-02-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov