Inaqovi

Valsts: Eiropas Savienība

Valoda: latviešu

Klimata pārmaiņas: EMA (European Medicines Agency)

Aktīvā sastāvdaļa:

cedazuridine, decitabine

Pieejams no:

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

ATĶ kods:

L01BC58

SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):

cedazuridine, decitabine

Ārstniecības grupa:

Antineoplastiski līdzekļi

Ārstniecības joma:

Leikēmija, mieloīds

Ārstēšanas norādes:

Inaqovi is indicated as monotherapy for the treatment of adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (AML) who are ineligible for standard induction chemotherapy.

Autorizācija statuss:

Autorizēts

Autorizācija datums:

2023-09-15

Lietošanas instrukcija

                26
B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
27
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA PACIENTAM
INAQOVI 35 MG/100 MG APVALKOTĀS TABLETES
decitabine/cedazuridine
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs
iespējams ātri identificēt jaunāko
informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot
par jebkādām novērotajām blakusparādībām.
Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
PIRMS ZĀĻU LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET VISU INSTRUKCIJU, JO TĀ
SATUR JUMS SVARĪGU INFORMĀCIJU.
-
Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs
pārlasīt.
-
Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai
medmāsai.
-
Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās
var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.
-
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu,
farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas
šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
ŠAJĀ INSTRUKCIJĀ VARAT UZZINĀT:
1.
Kas ir Inaqovi un kādam nolūkam tās lieto
2.
Kas Jums jāzina pirms Inaqovi lietošanas
3.
Kā lietot Inaqovi
4.
Iespējamās blakusparādības
5
Kā uzglabāt Inaqovi
6.
Iepakojuma saturs un cita informācija
1.
KAS IR INAQOVI UN KĀDAM NOLŪKAM TĀS LIETO
KAS IR INAQOVI
Inaqovi ir pretvēža zāles. To sastāvā esošās aktīvās vielas
ir decitabīns un cedazuridīns.
KĀDAM NOLŪKAM LIETO INAQOVI
Inaqovi lieto vienas pašas akūtas mieloleikozes (AML) ārstēšanai
pieaugušajiem , kad ķīmijterapija tiek
uzskatīta par nepiemērotu. Inaqovi Jums tiks lietotas,
diagnosticējot AML pirmo reizi.
AML ir vēža veids, kas ietekmē baltās asins šūnas, ko sauc par
mieloīdajām šūnām. AML gadījumā
mieloīdās šūnas ļoti ātri vairojas un aug kaulu smadzenēs un
asinīs.
KĀ INAQOVI IEDARBOJAS
Inaqovi sastāvā ir divas aktīvās vielas, kas iedarbojas
atšķirīgos veidos. Decitabīns iedarbojas, apturot
vē
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Produkta apraksts

                1
I PIELIKUMS
ZĀĻU APRAKSTS
2
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs
iespējams ātri identificēt jaunāko
informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti
tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām
nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā
ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1.
ZĀĻU NOSAUKUMS
Inaqovi 35 mg/100 mg apvalkotās tabletes
2.
KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Katra apvalkotā tablete satur 35 mg decitabīna (decitabine) un 100
mg cedazuridīna (cedazuridine).
Palīgviela(-s
) ar zināmu iedarbību
Katra apvalkotā tablete satur 306 mg laktozes (laktozes monohidrāta
veidā).
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3.
ZĀĻU FORMA
Apvalkotā tablete (tablete).
Sarkana, ovāla, abpusēji izliekta tablete, 14 mm diametrā, kas
gluda no vienas puses un iespiestu “H35”
otrā pusē.
4.
KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1.
TERAPEITISKĀS INDIKĀCIJAS
Inaqovi paredzētas lietošanai monoterapijā jaundiagnosticētas
akūtas mieloleikozes (AML) ārstēšanai
pieaugušiem pacientiem, kuri nav piemēroti standarta indukcijas
ķīmijterapijai.
4.2.
DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS
Ārstēšana jāuzsāk un jāuzrauga ārstam ar pieredzi pretvēža
terapiju lietošanā.
Devas
Ieteicamā Inaqovi deva ir 1 tablete vienu reizi dienā katra 28 dienu
cikla 1. līdz 5. dienā.
Cikli jāatkārto ik pēc 28 dienām. Ārstēšana jāturpina vismaz 4
ciklus līdz brīdim, kad tiek konstatēta
slimības progresēšana vai nepieņemama toksicitāte. Lai panāktu
pilnīgu vai daļēju atbildes reakciju, var
būt nepieciešami vairāk nekā 4 cikli.
•
Aizstāšana ar intravenozai lietošanai paredzētu decitabīna
preparātu viena cikla ietvaros nav
ieteicama.
•
Jāapsver premedikācija, pirms katras devas lietojot standarta
pretvemšanas terapiju, lai mazinātu
sliktu dūšu un vemšanu (skatīt 4.4. apakšpunktu).
3
•
Katrā ciklā jāapsver devas atlikšana vai samazināšana
pacientiem, kam tiek konstatēta
hem
                
                Izlasiet visu dokumentu
                
              

Dokumenti citās valodās

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija bulgāru 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts bulgāru 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums bulgāru 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija spāņu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts spāņu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija čehu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts čehu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija dāņu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts dāņu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija vācu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts vācu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija igauņu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts igauņu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija grieķu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts grieķu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija angļu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts angļu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija franču 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts franču 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija itāļu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts itāļu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija lietuviešu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts lietuviešu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums lietuviešu 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija ungāru 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts ungāru 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija maltiešu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts maltiešu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums maltiešu 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija holandiešu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts holandiešu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums holandiešu 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija poļu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts poļu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija portugāļu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts portugāļu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums portugāļu 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija rumāņu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts rumāņu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums rumāņu 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovāku 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovāku 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovāku 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija slovēņu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts slovēņu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums slovēņu 30-11-2023
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija somu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts somu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija zviedru 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts zviedru 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija norvēģu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts norvēģu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija īslandiešu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts īslandiešu 03-06-2024
Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija horvātu 03-06-2024
Produkta apraksts Produkta apraksts horvātu 03-06-2024
Publiskā novērtējuma ziņojums Publiskā novērtējuma ziņojums horvātu 30-11-2023

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi