Simbrinza

দেশ: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ভাষা: বুলগেরিয়

সূত্র: EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:

brinzolamide, бримонидин тартрат

থেকে পাওয়া:

Novartis Europharm Limited

এটিসি কোড:

S01EC54

INN (আন্তর্জাতিক নাম):

brinzolamide, brimonidine tartrate

থেরাপিউটিক গ্রুপ:

Офталмологични

থেরাপিউটিক এলাকা:

Ocular Hypertension; Glaucoma, Open-Angle

থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:

Намаляване на повишено вътреочно налягане (ВО) при възрастни пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертония, при които монотерапията не осигурява достатъчно намаляване на ВОН.

পণ্য সারাংশ:

Revision: 10

অনুমোদন অবস্থা:

упълномощен

অনুমোদন তারিখ:

2014-07-18

তথ্য লিফলেট

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIMBRINZA 10 MG/ML + 2 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ,
СУСПЕНЗИЯ
бринзоламид/бримонидинов тартарат
(brinzolamide/brimonidine tartrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
оптометрист (оптик)
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
оптометрист (оптик)
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SIMBRINZA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате SIMBRINZA
3.
Как да използвате SIMBRINZA
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате SIMBRINZA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIMBRINZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
SIMBRINZA съ
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

পণ্য বৈশিষ্ট্য

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml капки за очи,
суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от суспензията съдържа 10 mg
бринзоламид (brinzolamide) и 2 mg бримонидинов
тартарат
(brimonidine tartrate), еквивалентни на 1,3 mg
бримонидин.
Помощно вещество с известно действие
Всеки ml от суспензията съдържа 0,03 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, суспензия (капки за очи)
Бяла до почти бяла еднородна
суспензия, pH 6,5 (приблизително)
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане (ВОН) при възрастни пациенти
с
откритоъгълна глаукома или очна
хипертензия, при които монотерапията
не осигурява
достатъчно намаляване на ВОН (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително
старческа възраст _
Препоръчителната доза е една капка
SIMBRINZA в засегнатото око (очи) два пъти
дневно.
_Пропусната доза _
Ако е пропусната доза, лечението
трябва да се продължи със следващата
планирана доза.
_Чернодробно и/или бъбречно увреждане
_
SIMBRINZA не 
                
                সম্পূর্ণ নথি পড়ুন
                
              

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্পেনীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্পেনীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট চেক 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডেনিশ 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ডেনিশ 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট জার্মান 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য জার্মান 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট এস্তোনীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য এস্তোনীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট গ্রিক 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য গ্রিক 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইংরেজি 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইংরেজি 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফরাসি 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফরাসি 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ইতালীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ইতালীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লাত্‌ভীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লাত্‌ভীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট লিথুয়েনীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য লিথুয়েনীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট হাঙ্গেরীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য হাঙ্গেরীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট মল্টিয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য মল্টিয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ডাচ 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পোলিশ 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পোলিশ 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট পর্তুগীজ 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য পর্তুগীজ 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট রোমানীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য রোমানীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভাক 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভাক 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট স্লোভেনীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য স্লোভেনীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ফিনিশ 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ফিনিশ 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট সুইডিশ 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য সুইডিশ 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট নরওয়েজীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য নরওয়েজীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট আইসল্যান্ডীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য আইসল্যান্ডীয় 19-12-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট ক্রোয়েশীয় 19-12-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য ক্রোয়েশীয় 19-12-2022

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন