Simbrinza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

brinzolamide, бримонидин тартрат

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01EC54

INN (Международно Name):

brinzolamide, brimonidine tartrate

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Ocular Hypertension; Glaucoma, Open-Angle

Терапевтични показания:

Намаляване на повишено вътреочно налягане (ВО) при възрастни пациенти с глаукома с отворен ъгъл или очна хипертония, при които монотерапията не осигурява достатъчно намаляване на ВОН.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-18

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIMBRINZA 10 MG/ML + 2 MG/ML КАПКИ ЗА ОЧИ,
СУСПЕНЗИЯ
бринзоламид/бримонидинов тартарат
(brinzolamide/brimonidine tartrate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ
ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
оптометрист (оптик)
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
оптометрист (оптик)
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SIMBRINZA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате SIMBRINZA
3.
Как да използвате SIMBRINZA
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате SIMBRINZA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIMBRINZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
SIMBRINZA съ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml капки за очи,
суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml от суспензията съдържа 10 mg
бринзоламид (brinzolamide) и 2 mg бримонидинов
тартарат
(brimonidine tartrate), еквивалентни на 1,3 mg
бримонидин.
Помощно вещество с известно действие
Всеки ml от суспензията съдържа 0,03 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, суспензия (капки за очи)
Бяла до почти бяла еднородна
суспензия, pH 6,5 (приблизително)
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане (ВОН) при възрастни пациенти
с
откритоъгълна глаукома или очна
хипертензия, при които монотерапията
не осигурява
достатъчно намаляване на ВОН (вж.
точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително
старческа възраст _
Препоръчителната доза е една капка
SIMBRINZA в засегнатото око (очи) два пъти
дневно.
_Пропусната доза _
Ако е пропусната доза, лечението
трябва да се продължи със следващата
планирана доза.
_Чернодробно и/или бъбречно увреждане
_
SIMBRINZA не 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-12-2022
Листовка Листовка чешки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-12-2022
Листовка Листовка датски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-12-2022
Листовка Листовка немски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-12-2022
Листовка Листовка естонски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-12-2022
Листовка Листовка гръцки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-12-2022
Листовка Листовка английски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2014
Листовка Листовка френски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-12-2022
Листовка Листовка италиански 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2014
Листовка Листовка латвийски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2014
Листовка Листовка литовски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-12-2022
Листовка Листовка унгарски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-12-2022
Листовка Листовка малтийски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2014
Листовка Листовка нидерландски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2014
Листовка Листовка полски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-12-2022
Листовка Листовка португалски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2014
Листовка Листовка румънски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-12-2022
Листовка Листовка словашки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-12-2022
Листовка Листовка словенски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2014
Листовка Листовка фински 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-12-2022
Листовка Листовка шведски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-12-2022
Листовка Листовка норвежки 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-12-2022
Листовка Листовка исландски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-12-2022
Листовка Листовка хърватски 19-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите