Venclyxto

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
22-03-2022
Активна съставка:
Venetoclax
Предлага се от:
AbbVie Deutschland GmbH Co. KG
АТС код:
L01XX52
INN (Международно Name):
venetoclax
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Левкемия, лимфоцитна, хронична, В-клетка
Терапевтични показания:
Venclyxto in combination with obinutuzumab is indicated for the treatment of adult patients with previously untreated chronic lymphocytic leukaemia (CLL) (see section 5. Venclyxto in combination with rituximab is indicated for the treatment of adult patients with CLL who have received at least one prior therapy. Venclyxto monotherapy is indicated for the treatment of CLL:- in the presence of 17p deletion or TP53 mutation in adult patients who are unsuitable for or have failed a B cell receptor pathway inhibitor, or- in the absence of 17p deletion or TP53 mutation in adult patients who have failed both chemoimmunotherapy and a B-cell receptor pathway inhibitor. Venclyxto in combination with a hypomethylating agent is indicated for the treatment of adult patients with newly  diagnosed acute myeloid leukaemia (AML) who are ineligible for intensive chemotherapy.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004106
Дата Оторизация:
2016-12-04
EMEA код:
EMEA/H/C/004106

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 22-03-2022
Листовка Листовка
чешки 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 22-03-2022
Листовка Листовка
датски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 22-03-2022
Листовка Листовка
немски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 22-03-2022
Листовка Листовка
естонски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 22-03-2022
Листовка Листовка
гръцки 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 22-03-2022
Листовка Листовка
английски 05-03-2018
Данни за продукта Данни за продукта
английски 05-03-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 21-12-2016
Листовка Листовка
френски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 22-03-2022
Листовка Листовка
италиански 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 25-06-2021
Листовка Листовка
латвийски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 25-06-2021
Листовка Листовка
литовски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 22-03-2022
Листовка Листовка
унгарски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 22-03-2022
Листовка Листовка
малтийски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 25-06-2021
Листовка Листовка
нидерландски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 25-06-2021
Листовка Листовка
полски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 22-03-2022
Листовка Листовка
португалски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 25-06-2021
Листовка Листовка
румънски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 22-03-2022
Листовка Листовка
словашки 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 22-03-2022
Листовка Листовка
словенски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 25-06-2021
Листовка Листовка
фински 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 22-03-2022
Листовка Листовка
шведски 24-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 24-04-2020
Листовка Листовка
норвежки 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 22-03-2022
Листовка Листовка
исландски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 22-03-2022
Листовка Листовка
хърватски 22-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 22-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 25-06-2021

Прочетете целия документ

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ Групова опаковка (без blue box)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

венетоклакс

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg венетоклакс

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

28 филмирани таблетки

Част от групова опаковка, не може да бъде продавана отделно.

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Приемайте Вашата доза по едно и също време всеки днес с

храна и вода. Важно е да следвате всички инструкции в раздела „Как да приемате Venclyxto“ на

листовката.

Перорално приложение

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ

СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ

ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО

СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Германия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1138/007

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

venclyxto 100 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Неприложимо

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

Неприложимо

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

венетоклакс (venetoclax)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им

навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Venclyxto и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Venclyxto

Как да приемате Venclyxto

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Venclyxto

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Venclyxto и за какво се използва

Какво представлява Venclyxto

Venclyxto

е лекарство за лечение на рак, което съдържа активното вещество венетоклакс. Той

принадлежи към група лекарства, наречени „BCL-2 инхибитори“.

За какво се използва Venclyxto

Venclyxto се използва за лечение на пациенти с:

хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ). Venclyxto може да Ви бъде приложен в комбинация с

други лекарства или самостоятелно.

остра миелоидна левкемия (ОМЛ). Venclyxto ще Ви бъде приложен в комбинация с други

лекарства.

ХЛЛ е вид раково заболяване, засягащо белите кръвни клетки, наречени лимфоцити и лимфните

възли. При ХЛЛ лимфоцитите се размножават много бързо и живеят твърде дълго, така че има твърде

много от тях в кръвта.

ОМЛ е вид раково заболяване, засягащо белите кръвни клетки, наречени миелоидни клетки. При

ОМЛ миелоидните кръвни клетки се умножават и растат много бързо в костния мозък и кръвта,

поради което има твърде много от тях и недостатъчен брой червени кръвни клетки в кръвта.

Как действа Venclyxto

Venclyxto действа чрез блокиране на протеин в организма, наречен „BCL-2“. Този протеин помага на

раковите клетки да оцеляват. Блокирането на този протеин помага да бъдат убити и да се понижи

броят на раковите клетки. Той също така забавя влошаването на заболяването.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Venclyxto

Не приемайте Venclyxto

ако сте алергични към венетоклакс или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Ако имате ХЛЛ и приемате някое от лекарствата, изброени по-долу, когато започвате лечението

си и докато дозата Ви постепенно се увеличава (обикновено в продължение на 5 седмици).

Причината за това е, че могат да настъпят сериозни и животозастрашаващи реакции, когато

Venclyxto се приема с тези лекарства:

итраконазол, кетоконазол, позаконазол или вориконазол за гъбични инфекции

кларитромицин за бактериални инфекции

ритонавир за ХИВ инфекция.

Консултирайте се с Вашия лекар дали можете отново да вземате тези лекарства, когато Вашата

доза Venclуxtо бъде увеличена до пълната стандартна доза.

ако приемате билка, наречена жълт кантарион, използвана за лечение на депресия. Ако не сте

сигурни за това, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете

Venclyxto.

Важно е да информирате Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за всички лекарства, които

приемате, включително лекарства, отпускани по или без рецепта, витамини и билкови добавки. Може

да се наложи Вашият лекар да спре някои лекарства, когато за първи път започвате да приемате

Venclyxto и през първите дни или седмици, когато Вашата доза се увеличава до пълната стандартна

доза.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Venclyxto, ако:

имате бъбречни проблеми, тъй като рискът за Вас от нежелана реакция, наречена синдром на

туморен разпад може да се увеличи

имате проблеми с черния дроб, тъй като това може да увеличи рискът за Вас от нежелани

реакции. Възможно е да се наложи Вашият лекар да намали дозата Ви Venclyxto

мислите, че може да имате инфекция или сте имали продължителна или повтаряща се инфекция

трябва да бъдете ваксинирани.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете това лекарство, ако

някое от изброените по-горе се отнася за Вас или не сте сигурни.

Синдром на туморен разпад

При някои хора могат да се получат необичайни нива на някои соли в организма (като калий и

пикочна киселина) в кръвта, причинени от бързото разрушаване на раковите клетки по време на

лечението. Това може да доведе до промени в бъбречната функция, нарушена сърдечна дейност или

припадъци. Това се нарича синдром на туморен разпад (СТР). Рискът от СТР съществува в първите

дни или седмици от лечението с Venclyxto, докато дозата Ви се увеличава.

Ако имате ХЛЛ

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще направят кръвни изследвания, за да проверят за

СТР.

Преди да започнете лечение с Venclуxtо, Вашият лекар също така ще Ви даде лекарства, които да

помогнат за предотвратяване на натрупването на пикочна киселина в организма Ви.

Пиенето на големи количества вода, най-малко 1,5 до 2 литра дневно, помага за отстраняване на

разпадните продуктите на раковите клетки от организма Ви чрез урината и може да намали риска от

възникване на СТР при Вас (вижте точка 3).

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра незабавно, ако получите някой от

симптомите на СТР, изброени в точка 4.

Ако сте изложени на риск от СТР, може да бъдете лекувани в болница, така че да може да Ви се влеят

течности във вената, ако е необходимо, да Ви се правят кръвни изследвания по-често и да бъдете

следени за нежелани реакции. Това се прави, за да се установи дали можете да продължите да

приемате това лекарство безопасно.

Ако имате ОМЛ

Може да бъдете лекувани в болница и Вашият лекар или медицинска сестра ще се уверят, че

получавате достатъчно вода/течности, ще Ви дадат лекарства за предотвратяване на натрупването на

пикочна киселина в организма и ще правят кръвни изследвания, преди да започнете да приемате

Venclyxto, докато се повишава дозата и когато започнете да приемате пълната доза.

Деца и юноши

Venclуxtо не трябва да се използва при деца и юноши. Това е така, защото той не е проучван при тези

възрастови групи.

Други лекарства и Venclyxto

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като те

могат да увеличат или намалят количеството на венетоклакс в кръвта:

лекарства за лечение на гъбични инфекции – флуконазол, итраконазол, кетоконазол, позаконазол

или вориконазол

антибиотици за лечение на бактериални инфекции – ципрофлоксацин, кларитромицин,

еритромицин, нафцилин или рифампицин

лекарства за предотвратяване на припадъци или за лечение на епилепсия – карбамазепин,

фенитоин

лекарства за лечение на ХИВ инфекция – ефавиренц, етравирин, ритонавир

лекарства за лечение на високо кръвно налягане или стенокардия – дилтиазем, верапамил

лекарства за понижаване на нивата на холестерол в кръвта – холестирамин, колестипол,

колесевелам

лекарство, използвано за лечение на заболяване, наречено белодробна артериална хипертония

(БАХ) – босентан;

лекарство за лечение на нарушения на съня (нарколепсия), известно като модафинил;

билка, известна като жълт кантарион

Вашият лекар може да промени дозата на Venclyxto.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като Venclуxtо може да

повлияе на начина им на действие:

лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци, варфарин, дабигатран

лекарство, използвано за лечение на сърдечни проблеми, известно като дигоксин

лекарство за рак, известно като еверолимус

лекарство, използвано за предотвратяване на отхвърлянето на органи, известно като сиролимус

лекарства за понижаване нивата на холестерол в кръвта, известни като статини

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемете други лекарства. Това включва и лекарства, отпускани без рецепта, билки и хранителни

добавки. Това е така, защото Venclyxto може да повлияе на начина на действие на други лекарства.

Също така някои други лекарства могат да повлияят на начина, по който действа Venclyxto.

Venclyxto с храна и напитки

Не яжте грейпфрут, севилски портокал (горчиви портокали) или звезден плод (карамбол), докато

приемате Venclyxto – това включва яденето им, пиенето на сока им или употребата на добавка, която

може да ги съдържа. Това е така, защото те могат да увеличат количеството на венетоклакс в кръвта.

Бременност

Не забременявайте, докато приемате това лекарство. Ако сте бременна, смятате, че може да сте

бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра преди употребата на това лекарство.

Venclyxto не трябва да се използва по време на бременност. Няма информация относно

безопасността на венетоклакс при бременни жени.

Контрацепция

Жените в детеродна възраст трябва да използват високоефективен метод на контрацепция по

време на лечението и да избягват забременяване в продължение на най-малко 30 дни след

приема на Venclyxto. Ако използвате хормонални контрацептиви или устройства, Вие също така

трябва да използвате и бариерен метод на контрацепция (като например презервативи), тъй като

ефектът на хормоналните контрацептиви или устройства може да бъде повлиян от Venclyxto.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забременеете по време на приема на това лекарство.

Кърмене

Не кърмете, докато приемате това лекарство. Не е известно дали активното вещество във Venclуxtо

преминава в кърмата.

Фертилитет

Въз основа на данните при животни Venclyxto може да причини безплодие при мъже (намален брой

или липса на сперматозоиди). Това може да повлияе върху способността Ви да станете баща.

Посъветвайте се с Вашия лекар, преди да започнете лечение с Venclyxto.

Шофиране и работа с машини

Може да се чувствате уморени или замаяни след приема на Venclуxtо, което може да повлияе на

способността Ви да шофирате или да работите с инструменти или машини.

3.

Как да приемате Venclyxto

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Колко да приемате

Ако имате ХЛЛ

Ще започнете лечение с Venclyxto с по-ниска доза в продължение на 1 седмица. Вашият лекар

постепенно ще увеличава дозата през следващите 4 седмици до пълната стандартна доза. В първите 4

седмици ще получавате нова опаковка всяка седмица.

началната доза е 20 mg (две таблетки от 10 mg) веднъж дневно в продължение на 7 дни.

дозата ще бъде увеличена до 50 mg (една таблетка от 50 mg) веднъж дневно в продължение на 7

дни.

дозата ще бъде увеличена до 100 mg (една таблетка от 100 mg) веднъж дневно в продължение на 7

дни.

дозата ще бъде увеличена до 200 mg (две таблетки от 100 mg) веднъж дневно в продължение на 7

дни.

дозата ще бъде увеличена до 400 mg (четири таблетки от 100 mg) веднъж дневно в продължение

на 7 дни.

Когато приемате Venclyxto като самостоятелно лечение, ще останете на дневна доза

400 mg, която е стандартната доза, толкова дълго, колкото е необходимо.

Когато приемате Venclyxto като комбинирано лечение с ритуксимаб, ще получавате

дневна доза 400 mg в продължение на 24 месеца.

Когато приемате Venclyxto като комбинирано лечение с обинутузумаб, ще получавате

дневна доза 400 mg в продължение на приблизително 10 месеца.

Може да се наложи Вашата доза да бъдат коригирана поради нежелани реакции. Вашият лекар ще Ви

посъветва каква трябва да бъде дозата Ви.

Ако имате ОМЛ

Ще започнете лечение с Venclyxto с по-ниска доза. Вашият лекар постепенно ще повишава дозата

всеки ден за първите 3 дни. След 3 дни ще приемете пълната стандартна доза. Дозата (таблетките) се

приема веднъж дневно.

Дозите са изброени в таблицата по-долу

Ден

Дневна доза Venclyxto

100 mg (една таблетка 100 mg)

200 mg (две таблетки 100 mg)

3 и след това

400 mg (четири таблетки 100 mg)

Вашият лекар ще Ви предпише Venclyxto в комбинация с друго лекарство (азацитидин или

децитабин).

Ще продължите да приемате пълната доза Venclyxto или до влошаване на Вашата ОМЛ, или ако

повече не можете да приемате Venclyxto, тъй като причинява сериозни нежелани реакции.

Как да приемате Venclyxto

Приемайте таблетките с храна приблизително по едно и също време всеки ден.

Поглъщайте таблетките цели с чаша вода.

Не дъвчете, не разтрошавайте и не чупете таблетките.

През първите дни или седмици от лечението, докато дозата Ви се увеличава, Вие трябва да

приемате таблетките сутрин, за да помогнете за Вашето проследяване чрез кръвни изследвания,

ако е необходимо.

Ако повърнете след като сте приели Venclуxtо, не вземайте допълнителна доза същия ден. Вземете

следващата доза в обичайното време на следващия ден. Говорете с Вашия лекар, ако имате проблеми

с приема на това лекарство.

Пийте много вода

Ако имате ХЛЛ

Много е важно да пиете много вода, когато приемате Venclyxto през първите 5 седмици от лечението.

Това ще помогне за отстраняване от кръвта на разпадните продукти от раковите клетки чрез урината.

Трябва да започнете да пиете най-малко 1,5 до 2 литра вода дневно два дни преди започване на

приема на Venclyxto. Можете да включите също и безалкохолни и безкофеинови напитки в това

количество, но трябва да изключите соковете от грейпфрут, севилски портокал или звезден плод

(карамбол). Трябва да продължите да пиете най-малко 1,5 до 2 литра вода в деня на започване на

Venclyxto. Пийте по едно и също количество вода (най-малко 1,5 до 2 литра дневно) два дни преди и

в деня, когато се увеличава Вашата доза.

Ако Вашият лекар счита, че сте изложени на риск от СТР, можете да бъдете лекувани в болница, така

че да може да Ви се влеят допълнително течности във вената, ако е необходимо, да Ви се правят по-

често кръвни изследвания и да бъдете следени за нежелани реакции. Това е така, за да се установи

дали можете да продължите да приемате това лекарство безопасно.

Ако имате ОМЛ

Много е важно да пиете обилно количество вода, когато приемате Venclyxto, особено при започване

на лечение и повишаване на дозата. Пиенето на вода ще помогне за отстраняване от кръвта на

разпадните продукти от раковите клетки чрез урината. Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви

приложат течности венозно, ако е необходимо, ако сте в болница, за да се гарантира това.

Ако сте приели повече от необходимата доза Venclyxto

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра или отидете незабавно в болница, ако

сте приели повече Venclуxtо, отколкото трябва. Вземете таблетките и тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Venclyxto

Ако са минали по-малко от 8 часа от времето, в което обикновено приемате Вашата доза, вземете

я възможно най-скоро.

Ако са минали повече от 8 часа от времето, в което обикновено приемате Вашата доза, не

приемайте дозата в този ден. Върнете се към нормалния си график на прием на дозата на

следващия ден.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната доза.

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Venclyxto

Не спирайте приема на това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите. Ако

имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. При употребата на това лекарство могат да настъпят следните сериозни нежелани

реакции:

Синдром на туморен разпад

(честа

може да засегне до 1 на 10 човека)

Спрете приема на Venclyxto и незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите някой от

симптомите на СТР:

повишена температура или втрисане

гадене или повръщане

обърканост

задух

неравномерен сърдечен ритъм

тъмна или мътна урина

необичайна умора

мускулна болка или дискомфорт в ставите

припадъци или гърчове

болка и раздуване на корема

Нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения) и инфекции

(много честа - може да засегне

повече от 1 на 10 човека)

Вашият лекар ще проверява кръвната Ви картина по време на лечението с Venclyxto. Ниският брой на

белите кръвни клетки може да увеличи риска от инфекция. Признаците могат да включват повишена

температура, втрисане, чувство на слабост или обърканост, кашлица, болка или парене при

уриниране. Някои инфекции могат да бъдат сериозни и могат да доведат до смърт. Незабавно

уведомете Вашия лекар, ако имате признаци на инфекция, докато приемате това лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Ако имате ХЛЛ

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 човека)

пневмония

инфекция на горните дихателни пътища – признаците включват хрема, възпалено гърло или

кашлица

диария

гадене или повръщане

запек

чувство на умора

Кръвните изследвания може да покажат също

по-нисък брой на червените кръвни клетки

по-нисък брой на белите кръвни клетки, наречени лимфоцити

по-високо ниво на калий

по-високо ниво в организма на сол (електролит), наречена фосфат

по-ниско ниво на калций

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 човека)

тежка инфекция на кръвта (сепсис)

инфекция на пикочните пътища

нисък брой на белите кръвни клетки и повишена температура (фебрилна неутропения)

Кръвните изследвания могат да покажат също:

по-високо ниво на креатинин

по-високо ниво на урея

Ако имате ОМЛ

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

гадене или повръщане

диария

язви в устата

усещане за умора или слабост

инфекция на белия дроб или кръвта

намален апетит

ставна болка

замаяност или прималяване

главоболие

задух

кървене

ниско кръвно налягане

инфекция на пикочните пътища

загуба на тегло

болка в корема (абдоминална болка)

Кръвните изследвания може да покажат също

по-нисък брой на тромбоцитите (тромбоцитопения)

по-нисък брой на белите кръвни клетки и повишена температура (фебрилна неутропения)

по-нисък брой на червените кръвни клетки (анемия)

по-високо ниво на общия билирубин

ниско ниво на калий в кръвта

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg венетоклакс (venetoclax).

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg венетоклакс (venetoclax).

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg венетоклакс (venetoclax).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Venclyxto 10 mg филмирана таблетка

Бледожълта, кръгла, двойноизпъкнала таблетка с диаметър 6 mm, с вдлъбнато релефно означение „V“

от едната страна и „10“ от другата.

Venclyxto 50 mg филмирана таблетка

Бежова, продълговата, двойноизпъкнала таблетка с дължина 14 mm, ширина 8 mm, с вдлъбнато

релефно означение „V“ от едната страна и „50“ от другата.

Venclyxto 100 mg филмирана таблетка

Бледожълта, продълговата, двойноизпъкнала таблетка с дължина 17,2 mm, ширина 9,5 mm, с

вдлъбнато релефно означение „V“ от едната страна и „100“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Venclyxto в комбинация с обинутузумаб е показан за лечение на възрастни пациенти с нелекувана до

момента хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) (вж. точка 5.1).

Venclyxto в комбинация с ритуксимаб е показан за лечение на възрастни пациенти с ХЛЛ, които са

провели поне една предходна терапия.

Venclyxto като монотерапия е показан за лечение на ХЛЛ:

при наличието на 17p делеция или

TP53

мутация при възрастни пациенти, които не са

подходящи за или са имали неуспех с инхибитор на сигналния път на B-клетъчния

рецептор, или

при отсъствието на 17p делеция или

TP53

мутация при възрастни пациенти, които са имали

неуспех както с химио-имунотерапия, така и с инхибитор на пътя на В-клетъчния

рецептор.

Venclyxto в комбинация с хипометилиращо средство е показан за лечение на възрастни пациенти с

новодиагностицирана остра миелоидна левкемия (ОМЛ), които не подлежат на интензивна

химиотерапия.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с венетоклакс трябва да бъде започнато и провеждано под надзора на лекар с опит в

употребата на противоракови лекарствени продукти. Пациентите, лекувани с венетоклакс, може да

развият синдром на туморен разпад (СТР). Информацията, описана в тази точка, включително оценка

на риска, профилактични мерки, схема за титриране на дозата, лабораторно проследяване и

лекарствени взаимодействия трябва да се следят с цел превенция и намаляване на риска от СТР.

Дозировка

Хронична лимфоцитна левкемия

Схема за титриране на дозата

Началната доза е 20 mg венетоклакс веднъж дневно за 7 дни. Дозата трябва да се увеличава

постепенно за период от 5 седмици до дневна доза от 400 mg, както е посочено в Таблица 1.

Таблица 1: График за увеличаване на дозата при пациенти с ХЛЛ

Седмица

Дневна доза венетоклакс

20 mg

50 mg

100 mg

200 mg

400 mg

5-седмичната схема на титриране на дозата е разработена с цел постепенно намаляване на туморния

товар (debulk) и намаляване на риска от СТР.

Венетоклакс в комбинация с обинутузумаб

Венетоклакс се прилага за общо 12 цикъла, като всеки цикъл се състои от 28 дни: 6 цикъла в

комбинация с обинутузумаб, последвани от 6 цикъла венетоклакс като монотерапия.

Приложете обинутузумаб 100 mg на Цикъл 1 Ден 1, последвано от 900 mg, които могат да се

приложат на Ден 1 или Ден 2. Приложете 1 000 mg на Дни 8 и 15 от Цикъл 1 и на Ден 1 от всеки

последващ 28-дневен цикъл за общо 6 цикъла.

Започнете 5-седмичната схема за титриране на дозата на венетоклакс (вж. Таблица 1) на Цикъл 1 Ден

22 и продължете до Цикъл 2 Ден 28.

След завършване на схемата за титриране на дозата, препоръчителната доза на венетоклакс е 400 mg

веднъж дневно от Цикъл 3 Ден 1 на обинутузумаб до последния ден на Цикъл 12.

Доза на венетоклакс в комбинация с ритуксимаб след титриране

Препоръчителната доза на венетоклакс в комбинация с ритуксимаб е 400 mg веднъж дневно (вж.

точка 5.1 за подробности относно комбинираната схема).

Прилагайте ритуксимаб, след като пациентът е завършил схемата за титриране на дозата и е

получавал препоръчителната дневна доза от 400 mg венетоклакс в продължение на 7 дни.

Венетоклакс се приема в продължение на 24 месеца, считано от Цикъл 1 Ден 1 от приема на

ритуксимаб (вж. точка 5.1).

Доза на венетоклакс като монотерапия

след титриране

Препоръчителната доза на венетоклакс е 400 mg веднъж дневно. Лечението продължава до прогресия

на болестта или до поява на непоносимост от страна на пациента.

Остра миелоидна левкемия

Препоръчителната схема на прилагане на венетоклакс (включително титриране на дозата) е показана

в таблица 2.

Таблица 2: Схема за повишаване на дозата при пациенти с ОМЛ

Ден

Дневна доза венетоклакс

100 mg

200 mg

3 и след това

400 mg

Азацитидин трябва да се прилага при доза 75 mg/m

телесна повърхност (BSA) интравенозно или

подкожно на дни 1 – 7 на всеки 28-дневен цикъл, като се започне на ден 1, цикъл 1.

Децитабин трябва да се прилага при доза 20 mg/m

BSA интравенозно на дни 1 – 5 на всеки 28-дневен

цикъл, като се започне на ден 1, цикъл 1.

Приемът на венетоклакс може да се прекъсне според необходимостта за лечение на прояви на

хематологична токсичност и възстановяване на броя на кръвните клетки (вж. таблица 6).

Венетоклакс в комбинация с хипометилиращо средство трябва да се продължи до прогресия на

заболяването или поява на неприемлива токсичност.

Превенция на синдром на туморен разпад

(СТР)

Пациентите, лекувани с венетоклакс, може да развият СТР. Трябва да се направи справка в

съответния раздел по-долу за конкретни подробности по отношение на овладяването според

показанието.

Хронична лимфоцитна левкемия

Венетоклакс може да причини бързо намаляване на тумора, което представлява риск от развитие на

СТР в началната 5-седмична фаза на титриране на дозата при всички пациенти с ХЛЛ независимо от

туморния товар и другите характеристики на пациента. Промени в електролитите, съответстващи на

СТР, които изискват своевременна намеса, могат да се появят 6 до 8 часа след приемане на първата

доза венетоклакс, както и при всяко увеличаване на дозата. Оценете специфичните за пациента

фактори за ниво на риск от СТР и приложете профилактична хидратация и антихиперурикемични

лекарствени продукти на пациентите преди първата доза венетоклакс с цел намаляване на риска от

СТР.

Рискът от СТР представлява континуум от множество фактори, включително придружаващи

заболявания, особено намалена бъбречна функция (креатининов клирънс [CrCl] < 80 ml/min) и

туморен товар . Спленомегалията може да допринесе за общия риск от СТР. Рискът може да намалее

с намаляването на туморния товар вследствие на лечението с венетоклакс (вж. точка 4.4).

Преди започване на терапия с венетоклакс на всички пациенти трябва да се направи оценка на

туморния товар, включваща рентгенографско изследване (напр. компютърна томография). Трябва да

се изследват кръвните биохимични показатели (калий, пикочна киселина, фосфор, калций и

креатинин) и да се коригират съществуващите отклонения.

В таблица 3 по-долу са описани препоръчителната профилактика на СТР и проследяването по време

на лечение с венетоклакс въз основа на определения туморен товар от данни от клинични изпитвания

(вж. точка 4.4). В допълнение, всички съпътстващи заболявания на пациента трябва да се вземат

предвид при профилактика съобразена с риска и проследяване – в амбулаторни или болнични

условия.

Таблица 3. Препоръчителна профилактика на СТР въз основа на туморния товар при пациенти с ХЛЛ

Туморен товар

Профилактика

Проследяване на

биохимичните

кръвни показатели

в,г

Хидратация

Антихиперурикемични

лекарствени продукти

Условия и

честота на

изследванията

Нисък

Всички LN < 5 cm

ALC < 25 x10

Перорална

(1,5 – 2 l)

Алопуринол

Амбулаторни пациенти

При първата доза

20 mg и 50

mg: преди

прилагане на доза, от

6 до 8 часа, 24 часа

При последващи

повишения на

дозата:

преди прилагане на

доза

Среден

Всички от LN 5

cm до < 10 cm

ИЛИ

ALC ≥ 25 x10

Перорална

(1,5 – 2 l)

и обмислете

допълнителна

интравенозна

Алопуринол

Амбулаторни пациенти

При първата доза

20 mg и 50

mg: преди

прилагане на доза, от

6 до 8 часа, 24 часа

При последващи

повишения на дозата:

преди прилагане на

доза

При първата доза

20 mg и 50 mg:

обмислете

хоспитализиране при

пациентите с CrCl <

80 ml/min; вижте по-

долу за проследяване

в болнични условия

Висок

Всички LN ≥ 10

cm ИЛИ

ALC ≥ 25 x10

/l И

всички LN ≥ 5 cm

Перорална (1,5 – 2

и интравенозна

(150 – 200 ml/h

според

поносимостта)

Алопуринол;

обмислете

разбуриказа, ако

изходната пикочна

киселина е повишена

Болнични условия

При първата доза

20 mg и 50

mg: преди

прилагане на доза, 4,

8, 12 и 24 часа

Амбулаторни пациенти

При последващи

повишения на дозата:

преди прилагане на

доза, от 6 до 8 часа,

24 часа

ALC = абсолютен брой на лимфоцитите; CrCl = креатининов клирънс; LN = лимфен възел.

Инструктирайте пациентите да пият вода ежедневно, като започнат 2 дни преди и по време на фазата на

титриране на дозата, особено преди и в дните на приложение при започването и всяко следващо увеличение на

дозата. Приложете интравенозна хидратация при всеки пациент, който не може да понесе перорална

хидратация.

Започнете алопуринол или инхибитор на ксантин оксидазата 2 до 3 дни преди започване на венетоклакс.

Оценете кръвните биохимични показатели (калий, пикочна киселина, фосфор, калций и креатинин); оценка в

реално време.

При следващи повишения на дозата следете кръвните биохимични показатели на 6 до 8 часа и на 24 часа при

пациентите, които продължават да са с риск за СТР.

Корекции на дозата при синдром на туморен разпад

и други прояви на токсичност

Хронична лимфоцитна левкемия

Възможно е да е необходимо преустановяване на приема на дозата и/или намаляване на дозата при

прояви на токсичност. Вижте таблица 4 и таблица 5 за препоръчителните корекции на дозата при

прояви на токсичност, свързани с венетоклакс.

Таблица 4. Препоръчителни корекции на дозата венетоклакс при прояви на токсичност

при ХЛЛ

Събитие

Проява

Действие

Синдром на туморен разпад

Промени на

биохимичните

показатели или

симптоми, предполагащи

СТР

Всяка

Отложете дозата на следващия ден. Ако се

нормализират в рамките на от 24 до 48 часа от

последната доза, възобновете при същата доза.

При каквито и да било промени в кръвните

биохимични показатели, чието нормализиране

изисква повече от 48 часа, възобновете при

намалена доза (вж. таблица 5).

За каквито и да било събития на клиничен СТР

възобновете при намалена доза след отзвучаване

(вж. таблица 5).

Нехематологични прояви на токсичност

Степен 3 или 4

нехематологични прояви

на токсичност

-ва

проява

Прекъснете венетоклакс.

Когато токсичността намалее до степен 1 или до

изходното ниво, терапията с венетоклакс може да

се възобнови при същата доза. Не се налага

корекция на дозата.

-ра

и последващи прояви Прекъснете венетоклакс.

Следвайте указанията за намаляване на дозата в

таблица 5 при възобновяване на лечението с

венетоклакс след отзвучаване. По преценка на

лекаря може да се извърши и по-значително

намаляване на дозата.

Хематологични прояви на токсичност

Степен 3 неутропения с

инфекция или треска;

или степен 4

хематологични прояви

на токсичност (с

изключение на

лимфопения)

-ва

проява

Прекъснете венетоклакс.

За намаляване на рисковете от инфекция,

свързани с неутропения, може да се приложи

гранулоцит-колониостимулиращ фактор (G-CSF)

с венетоклакс, ако е клинично показано. Щом

токсичността намалее до степен 1 или до

изходното ниво, терапията с венетоклакс може да

се възобнови при същата доза.

-ра

и последващи прояви Прекъснете венетоклакс.

Обмислете използване на G-CSF според

клиничното показание.

Следвайте указанията за намаляване на дозата в

таблица 5 при възобновяване на лечението с

венетоклакс след отзвучаване. По преценка на

лекаря може да се извърши и по-значително

намаляване на дозата.

Обмислете прекратяване на венетоклакс при пациенти, при които се изискват намаления на дозата

под 100 mg за повече от 2 седмици.

Степента на нежеланите лекарствени реакции е определена с използване на NCI CTCAE, версия 4.0.

Клиничен СТР се дефинира като лабораторен СТР с клинични последици, като остра бъбречна

недостатъчност, сърдечни аритмии или припадъци и/или внезапна смърт (вж. точка 4.8).

Таблица 5: Корекции на дозата при СТР и други прояви на токсичност при пациенти с ХЛЛ

Доза при прекъсването

(mg)

Доза за възобновяване

(mg

a

)

Коригираната доза трябва да се приема в продължение

на 1 седмица, преди да бъде увеличена.

При пациенти, които са прекъснали приема за повече от 1 седмица през първите 5 седмици от

титрирането на дозата или за повече от 2 седмици след завършване на фазата на титриране на дозата,

трябва да се извърши преоценка на риска от СТР, за да се прецени дали се налага възобновяване на

приема при намалена доза (напр. всички или някои нива на титриране на дозата; вж. таблица 5).

Остра миелоидна левкемия

Титрирането на дневната доза венетоклакс е 3 дни с азацитидин или децитабин (вж. таблица 2).

Трябва да се спазват описаните по-долу профилактични мерки.

Всички пациенти трябва да имат брой на белите кръвни клетки < 25 × 10

/l преди започване на

венетоклакс и преди лечение може да е необходима циторедукция.

Всички пациенти трябва да са адекватно хидратирани и да получат антихиперурикемични средства

преди започване на първата доза венетоклакс, както и по време на фазата на титриране на дозата.

Оценете кръвните биохимични показатели (калий, пикочна киселина, фосфор, калций и креатинин) и

коригирайте съществуващите отклонения преди започване на лечение с венетоклакс.

Проследявайте кръвните биохимични показатели за СТР преди прилагане на дозата, 6 до 8 часа след

всяка нова доза по време на титрирането и 24 часа след достигане на крайната доза.

При пациентите с рискови фактори за СТР (напр. циркулиращи бласти, висок товар от левкемично

ангажиране на костния мозък, повишени нива на лактат дехидрогеназа [LDH] преди лечение или

намалена бъбречна функция) трябва да се обмислят допълнителни мерки, включително по-често

лабораторно проследяване и намаляване на началната доза венетоклакс.

Проследявайте често броя на кръвните клетки по време на отзвучаване на цитопении. Промени и

прекъсвания на дозата при цитопениите зависят от състоянието на ремисия. Указания за промени на

дозата венетоклакс при нежелани реакции са предоставени в таблица 6.

Таблица 6: Промени на препоръчителната доза при нежелани реакции при ОМЛ

Нежелана реакция

Поява

Корекция на дозата

Хематологични нежелани реакции

Степен 4 неутропения

(ANC < 500/микролитър)

със или без треска или

инфекция; или степен 4

тромбоцитопения (брой

тромбоцити

< 25 × 10

/микролитър)

Поява преди постигане на

ремисия

В повечето случаи не прекъсвайте венетоклакс в

комбинация с азацитидин или децитабин поради

цитопении преди постигане на ремисия.

Първа поява след постигане на

ремисия и продължителност

поне 7 дни.

Отложете следващия цикъл с венетоклакс в

комбинация с азацитидин или децитабин и

проследявайте броя на кръвните клетки.

Приложете гранулоцит-колониостимулиращ

фактор (G-CSF) при клинична необходимост при

неутропения.

При отзвучаване до степен 1 или 2 възобновете

венетоклакс при същата доза в комбинация с

азацитидин или децитабин.

Следващи появи в цикли след

постигане на ремисия и

продължаващи 7 или повече дни

Отложете следващия цикъл с венетоклакс в

комбинация с азацитидин или децитабин и

проследявайте броя на кръвните клетки.

Приложете G-CSF при клинична необходимост

при неутропения.

При отзвучаване до степен 1 или 2 възобновете

венетоклакс при същата доза в комбинация с

азацитидин или децитабин и намалете

продължителността на венетоклакс със 7 дни по

време на всеки следващ цикъл, т.е. 21 вместо 28

дни.

За допълнителна информация вижте кратката

характеристика на азацитидин.

Нехематологични нежелани реакции

Степен 3 или 4

нехематологични

токсичности

Всякаква поява

Прекъснете венетоклакс, ако не отзвучи с

поддържащи грижи.

При отзвучаване до степен 1 или изходното ниво

възобновете венетоклакс при същата доза.

Обмислете оценка на костния мозък.

Корекции на дозата при употреба с инхибитори на CYP3A

Съпътстващата употреба на венетоклакс с мощни или умерени инхибитори на CYP3A увеличава

експозицията (т.е. C

и AUC) на венетоклакс и може да повиши риска от СТР при започване на

лечението и във фазата на титриране на дозата и от други прояви на токсичност (вж. точка 4.5).

При пациенти с ХЛЛ съпътстващата употреба на венетоклакс със силни инхибитори на CYP3A е

противопоказана при започване на лечението и във фазата на титриране на дозата (вж. точки 4.3, 4.4 и

4.5).

При всички пациенти, ако трябва да се използва CYP3A инхибитор, следвайте препоръките за

овладяване на лекарствените взаимодействия, обобщени в таблица 7. Пациентите трябва да бъдат

проследявани по-внимателно за признаци на токсичност и може да се наложи дозата да бъде

коригирана допълнително. Дозата венетоклакс, използвана преди започването на инхибитора на

CYP3A, трябва да се възобнови 2 до 3 дни след спирането на приема на инхибитора (вж. точки 4.3,

4.4 и 4.5).

Таблица 7: Поведение при потенциални взаимодействия на венетоклакс с инхибитори на CYP3A

Инхибитор

Фаза

ХЛЛ

ОМЛ

Силен CYP3A

инхибитор

Фази на започване и

титриране на дозата

Противопоказан

Ден 1 – 10 mg

Ден 2 – 20 mg

Ден 3 – 50 mg

Ден 4 – 100 mg или по-

малко

Постоянна дневна

доза

(след фазата на

титриране на дозата)

Намалете дозата на

венетоклакс

до 100 mg

или по-малко (или с поне 75%, ако вече е

променена по други причини)

Умерен CYP3A

инхибитор

a

Всички

Намалете дозата на

венетоклакс

с поне 50%

При пациенти с ХЛЛ избягвайте съпътстваща употреба на

венетоклакс

с умерени CYP3A

инхибитори при започване и по време на фазата на титриране. Обмислете алтернативни

лекарства или намалете дозата

венетоклакс

, както е посочено в тази таблица.

Пропусната доза

Ако пациент пропусне доза венетоклакс в рамките на 8 часа от момента, в който обикновено я

приема, той трябва да приеме пропуснатата доза възможно най-скоро в същия ден. Ако пациент

пропусне доза с повече от 8 часа, не трябва да приема пропуснатата доза, а следва да продължи по

обичайната схема на прилагане на следващия ден.

Ако пациент повърне след приемане на доза, не трябва да взема допълнителна доза в същия ден.

Следващата предписана доза трябва да се приеме по обичайното време на следващия ден.

Специални популации

Старческа възраст

Не се налага специална корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (≥ 65 години) (вж.

точка 5.1).

Бъбречно увреждане

При пациенти с намалена бъбречна функция (CrCl < 80 ml/min) може да се наложи по-интензивна

профилактика и проследяване, за да се намали рискът от СТР в началото на лечението и във фазата на

титриране на дозата (вж. “Превенция на синдром на туморен разпад (СТР)” по-горе). Венетоклакс

трябва да се прилага при пациенти с тежко бъбречно увреждане (CrCl ≥15 ml/min и <30 ml/min) само

ако ползата превишава риска, а пациентите трябва да бъдат проследявани внимателно за признаци на

токсичност поради повишен риск от СТР (вж. точка 4.4).

Не се налага корекция на дозата при пациенти с лека, умерена или тежка степен на бъбречно

увреждане (CrCl ≥ 15 ml/min и < 90 ml/min) (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

При пациенти с лека или умерена степен на чернодробно увреждане не се препоръчва корекция на

дозата. Пациентите с умерена степен на чернодробно увреждане трябва да бъдат проследявани

внимателно за признаци на токсичност в началото на лечението и във фазата на титриране на дозата

(вж. точка 4.8).

При пациенти с тежка степен на чернодробно увреждане се препоръчва намаляване на дозата с най-

малко 50% за целия период на лечение (вж. точка 5.2). Такива пациенти трябва да бъдат

проследявани по-внимателно за признаци на токсичност (вж. точка 4.8).

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/256462/2021

EMEA/H/C/004106

Venclyxto (venetoclax)

Общ преглед на Venclyxto и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Venclyxto и за какво се използва?

Venclyxto е противораково лекарство, което се използва за лечение на възрастни със следните

видове рак на кръвта:

хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ);

остра миелоидна левкемия (ОМЛ).

При ХЛЛ се използва в комбинация с други противоракови лекарства или самостоятелно.

Venclyxto може да се използва с обинутузумаб при пациенти, които преди това не са лекувани за

ХЛЛ, или с ритуксимаб при пациенти, които са провели поне едно предходно лечение.

Обинутузумаб и ритуксимаб са лекарства за имунотерапия (лекарства, които действат чрез

защитната система на организма).

Може да се използва и самостоятелно при следните случаи:

при пациенти с особени генетични промени (17p делеция или TP53 мутация), които не могат

да бъдат лекувани с лекарства, известни като инхибитори на сигналния път на B-клетъчния

рецептор (ибрутиниб и иделалисиб) или ако тези лекарства вече не им действат;

при пациенти, които не притежават тези генетични промени, след лечения с химиотерапия

заедно с имунотерапия, както и инхибитор на сигналния път на B-клетъчния рецептор, които

не са имали ефект.

При ОМЛ Venclyxto се използва в комбинация с азацитидин или децитабин при възрастни, които

не могат да бъдат подложени на интензивна химиотерапия.

Venclyxto съдържа активното вещество венетоклакс (venetoclax).

Venclyxto (venetoclax)

EMA/256462/2021

Страница 2/4

Как се използва Venclyxto?

Лечението с Venclyxto трябва да се започне и да се наблюдава от лекар с опит в приложението на

противоракови лекарства, а лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Venclyxto се предлага под формата на таблетки (10, 50 и 100 mg), които се приемат през устата

веднъж дневно по време на хранене.

При ХЛЛ началната доза Venclyxto е 20 mg дневно и в продължение на пет седмици постепенно се

увеличава до 400 mg дневно. След това се продължава с доза от 400 mg дневно, а

продължителността на лечението зависи от това с кое лекарство се комбинира. Когато употребата

на Venclyxto е самостоятелна, тя продължава, докато лечението има ефект. При ОМЛ началната

доза е 100 mg, която се увеличава в продължение на три дни до 400 mg дневно. Ако възникнат

определени нежелани реакции, може да се наложи да се намали дозата или да се прекъсне или

преустанови лечението.

За повече информация относно употребата на Venclyxto вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Venclyxto?

Активното вещество във Venclyxto, венетоклакс, се свързва с протеин, наречен Bcl-2. Този

протеин се намира в големи количества в раковите клетки на левкемията, където помага на

клетките да оцеляват по-дълго в организма и ги прави резистентни към противораковите

лекарства. Като се свързва с Bcl-2 и блокира действията му, венетоклакс причинява смъртта на

раковите клетки, с което забавя прогресията на болестта.

Какви ползи от Venclyxto са установени в проучванията?

ХЛЛ

В проучванията е установено, че при голям процент от пациентите се наблюдава частично или

цялостно изчистване на раковите клетки след самостоятелно лечение с Venclyxto. В основно

проучване при 107 лекувани преди това пациенти с ХЛЛ и 17p делеция, 75 % от тях се повлияват

частично или цялостно от Venclyxto. В друго проучване при 127 пациенти със или без 17p делеция

или TP53 мутация нивото на повлияване е 70 %. Пациентите от второто проучване са приемали

преди това инхибитори на B-клетъчния рецепторен път.

В трето проучване при 389 пациенти с ХЛЛ, които са преминали поне едно предходно лечение, е

установено, че пациентите, лекувани с Venclyxto плюс ритуксимаб, живеят по-дълго без

влошаване на заболяването (преживяемост без прогресия), отколкото пациентите, лекувани с

ритуксимаб и бендамустин (друго противораково лекарство).

В друго проучване при 432 пациенти с ХЛЛ, при които заболяването не е лекувано преди това, е

установено, че пациентите, лекувани с Venclyxto плюс обинутузумаб, живеят по-дълго без

влошаване на заболяването в сравнение с пациентите, лекувани с хлорамбуцил

(химиотерапевтично лекарство) плюс обинунузумаб.

ОМЛ

В проучване при 431 пациенти с ОМЛ, които не са лекувани преди това за заболяването, е

установено, че 65 % от пациентите, лекувани с Venclyxto плюс азацитидин, нямат признаци на

заболяването (пълно повлияване) със или без възстановяване на кръвните клетки в сравнение с

Venclyxto (venetoclax)

EMA/256462/2021

Страница 3/4

25 % от пациентите, лекувани само с азацитидин. Пациентите живеят средно 15 месеца с

Venclyxto плюс азацитидин в сравнение с 10 месеца със самостоятелно приложение на азацитидин.

Какви са рисковете, свързани с Venclyxto?

При ХЛЛ най-честите нежелани реакции при Venclyxto, прилаган с обинунузумаб или ритуксимаб,

или самостоятелно (наблюдавани при повече от 1 на 10 души), са пневмония (инфекция на

белите дробове), инфекция на носа и гърлото, ниски нива на неутрофилите (вид бели кръвни

клетки), анемия (нисък брой на червените кръвни клетки), лимфопения (ниски нива на

лимфоцитите, вид бели кръвни клетки), хиперкалиемия (високи нива на калия в кръвта),

хиперфосфатемия (високи нива на фосфатите в кръвта), хипокалциемия (ниски нива на калций в

кръвта), диария, гадене, повръщане, запек и умора.

Най-честите сериозни нежелани реакции (наблюдавани при повече от 1 на 10 души) са анемия и

намален брой на неутрофилите. При ОМЛ най-честите нежелани реакции при Venclyxto, прилаган

в комбинация с азацитидин (наблюдавани при повече от 1 на 10 души), са пневмония, сепсис

(отравяне на кръвта), инфекции на пикочните пътища (инфекции на структурите, които пренасят

урината), неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки) със или без

повишена температура, анемия, тромбоцитопения (ниски нива на тромбоцитите в кръвта),

хипокалиемия (ниски нива на калий), намален апетит, замаяност, главоболие, гадене, диария,

повръщане, стоматит (възпаление на лигавицата на устата), болка в корема, болка в ставите,

слабост, умора, намалено тегло и повишени нива на билирубин в кръвта (високи нива на

билирубин в кръвта, продукт от разпадането на червените кръвни клетки, който може да причини

пожълтяване на кожата и очите).

Най-честите сериозни нежелани реакции (наблюдавани при повече от 1 на 10 души) са

пневмония, сепсис, неутропения със или без повишена температура, анемия, тромбоцитопения,

хипокалиемия и кървене. За пълния списък на нежеланите реакции при Venclyxto вижте

листовката.

Venclyxto не трябва да се използва едновременно с жълт кантарион (растително лекарство,

използвано за лечение на депресия). Когато се използва за ХЛЛ, Venclyxto не трябва да се

използва и с лекарства, които са „силни инхибитори на CYP3A“ в ранните етапи на лечението. За

пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Venclyxto е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Venclyxto са по-големи

от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

При ХЛЛ голям брой пациенти се повлияват от Venclyxto, след като други лечения са се оказали

неуспешни или са неподходящи. Установено е, че когато се използва в комбинация с ритуксимаб,

Venclyxto удължава времето, в което пациентите живеят без влошаване на заболяването.

Проучването при пациенти с ХЛЛ, при които не е било провеждано предходно лечение, показва,

че Venclyxto в комбинация с обинутузумаб е приемлив вариант за лечение. Комбинацията

предлага възможност за избягване на нежеланите реакции при химиотерапевтичните лекарства.

При ОМЛ Venclyxto, прилаган с азацитидин, удължава живота на пациентите. Тъй като децитабин

е лекарство с характеристики, сходни с тези на азацитидин, EMA също счита, че подобни ползи се

очакват и за децитабин.

Venclyxto (venetoclax)

EMA/256462/2021

Страница 4/4

По отношение на безопасността нежеланите реакции при Venclyxto се считат за приемливи.

Въпреки че има риск от синдром на тумор лизис (усложнение, което настъпва при твърде бързото

унищожаване на раковите клетки), този риск може да се ограничи чрез превантивни мерки,

например чрез постепенно увеличаване на дозата или намаляването ѝ, ако е необходимо.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Venclyxto?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Venclyxto, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Venclyxto непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Venclyxto, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Venclyxto:

Venclyxto получава разрешение за употреба „под условие“, валидно в EС, на 5 декември 2016 г.

Разрешението става безусловно на 20 ноември 2018 г.

Допълнителна информация за Venclyxto можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Venclyxto

Дата на последно актуализиране на текста 06-2021.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация