Venclyxto

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

24-04-2020

Активна съставка:
Venetoclax
Предлага се от:
AbbVie Deutschland GmbH Co. KG
АТС код:
L01XX52
INN (Международно Name):
venetoclax
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Левкемия, лимфоцитна, хронична, В-клетка
Терапевтични показания:
Venclyxto монотерапия е показан за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) при наличието на 17 p заличаване или TP53 мутация при възрастни пациенти, които са неподходящи за или не са Б клетки рецептори пътека инхибитор. Venclyxto монотерапии, предназначени за лечение на ХЛЛ в липсата на 17Р премахване или мутация на ТР53 при възрастни пациенти, които не са като химиоиммунотерапии и B-клетъчните рецептори инхибитор на пътя.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004106
Дата Оторизация:
2016-12-04
EMEA код:
EMEA/H/C/004106

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

07-05-2020

Листовка Листовка - чешки

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

24-04-2020

Листовка Листовка - датски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

24-04-2020

Листовка Листовка - немски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

24-04-2020

Листовка Листовка - естонски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

07-05-2020

Листовка Листовка - гръцки

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

24-04-2020

Листовка Листовка - английски

05-03-2018

Данни за продукта Данни за продукта - английски

05-03-2018

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

21-12-2016

Листовка Листовка - френски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

24-04-2020

Листовка Листовка - италиански

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

07-05-2020

Листовка Листовка - латвийски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

07-05-2020

Листовка Листовка - литовски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

07-05-2020

Листовка Листовка - унгарски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

07-05-2020

Листовка Листовка - малтийски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

07-05-2020

Листовка Листовка - нидерландски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

07-05-2020

Листовка Листовка - полски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

24-04-2020

Листовка Листовка - португалски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

07-05-2020

Листовка Листовка - румънски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

07-05-2020

Листовка Листовка - словашки

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

07-05-2020

Листовка Листовка - словенски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

07-05-2020

Листовка Листовка - фински

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

24-04-2020

Листовка Листовка - шведски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

24-04-2020

Листовка Листовка - норвежки

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

24-04-2020

Листовка Листовка - исландски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

24-04-2020

Листовка Листовка - хърватски

24-04-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

24-04-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

07-05-2020

ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

КУТИЯ Групова опаковка (без blue box)

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

венетоклакс

2.

ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg венетоклакс

3.

СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

4.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА ОПАКОВКА

28 филмирани таблетки

Част от групова опаковка, не може да бъде продавана отделно.

5.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА ВЪВЕЖДАНЕ

Преди употреба прочетете листовката. Приемайте Вашата доза по едно и също време всеки днес с

храна и вода. Важно е да следвате всички инструкции в раздела „Как да приемате Venclyxto“ на

листовката.

Перорално приложение

6.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА ДА СЕ

СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

7.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

8.

ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ

Годен до:

9.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

10.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА ЧАСТ

ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТЯХ, АКО

СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА

11.

ИМЕ И АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Германия

12.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/16/1138/007

13.

ПАРТИДЕН НОМЕР

Партиден №

14.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

15.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

16.

ИНФОРМАЦИЯ НА БРАЙЛОВА АЗБУКА

venclyxto 100 mg

17.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДВУИЗМЕРЕН БАРКОД

Неприложимо

18.

УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР — ДАННИ ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ ХОРА

Неприложимо

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

венетоклакс (venetoclax)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй

като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им

навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра.Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Venclyxto и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Venclyxto

Как да приемате Venclyxto

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Venclyxto

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Venclyxto и за какво се използва

Какво представлява Venclyxto

Venclyxto

е лекарство за лечение на рак, което съдържа активното вещество венетоклакс. Той

принадлежи към група лекарства, наречени „BCL-2 инхибитори“.

За какво се използва Venclyxto

Venclyxto се използва за лечение на пациенти с хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ).

Venclyxto може да Ви бъде приложен в комбинация с други лекарства или самостоятелно.

ХЛЛ е вид раково заболяване, засягащо белите кръвни клетки, наречени лимфоцити и лимфните

възли. При ХЛЛ лимфоцитите се размножават много бързо и живеят твърде дълго, така че има твърде

много от тях в кръвта.

Как действа Venclyxto

Venclyxto действа чрез блокиране на протеин в организма, наречен „BCL-2“. Този протеин помага на

раковите клетки да оцеляват. Блокирането на този протеин помага да бъдат убити и да се понижи

броят на раковите клетки. Той също така забавя влошаването на заболяването.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Venclyxto

Не приемайте Venclyxto

ако сте алергични към венетоклакс или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

ако приемате някое от лекарствата, изброени по-долу, когато започвате лечението си и докато

дозата Ви постепенно се увеличава (обикновено в продължение на 5 седмици). Причината за

това е, че могат да настъпят сериозни и животозастрашаващи реакции, когато Venclyxto се

приема с тези лекарства:

итраконазол, кетоконазол, позаконазол или вориконазол за гъбични инфекции

кларитромицин за бактериални инфекции

ритонавир за ХИВ инфекция.

Консултирайте се с Вашия лекар дали можете отново да вземате тези лекарства, когато Вашата

доза Venclуxtо бъде увеличена до пълната стандартна доза.

ако приемате билка, наречена жълт кантарион, използвана за лечение на депресия. Ако не сте

сигурни за това, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете

Venclyxto.

Важно е да информирате Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра за всички лекарства, които

приемате, включително лекарства, отпускани по или без рецепта, витамини и билкови добавки. Може

да се наложи Вашият лекар да спре някои лекарства, когато за първи път започвате да приемате

Venclyxto и през първите пет седмици, когато Вашата доза се увеличава постепенно до пълната

стандартна доза.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Venclyxto, ако:

имате бъбречни проблеми, тъй като рискът за Вас от нежелана реакция, наречена синдром на

туморен разпад може да се увеличи

имате проблеми с черния дроб, тъй като това може да увеличи рискът за Вас от нежелани

реакции. Възможно е да се наложи Вашият лекар да намали дозата Ви Venclyxto

мислите, че може да имате инфекция или сте имали продължителна или повтаряща се инфекция

трябва да бъдете ваксинирани.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете това лекарство, ако

някое от изброените по-горе се отнася за Вас или не сте сигурни.

Синдром на туморен разпад

При някои хора могат да се получат необичайни нива на някои соли в организма (като калий и

пикочна киселина) в кръвта, причинени от бързото разрушаване на раковите клетки по време на

лечението. Това може да доведе до промени в бъбречната функция, нарушена сърдечна дейност или

припадъци. Това се нарича синдром на туморен разпад (СТР). Рискът от СТР съществува в първите 5

седмици от лечението с Venclyxto.

Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра ще направят кръвни изследвания, за да проверят за

СТР.

Преди да започнете лечение с Venclуxtо, Вашият лекар може също така да Ви даде лекарства, които

да помогнат за предотвратяване на натрупването на пикочна киселина в организма Ви.

Пиенето на големи количества вода, най-малко 1,5 до 2 литра дневно, помага за отстраняване на

разпадните продуктите на раковите клетки от организма Ви чрез урината и може да намали риска от

възникване на СТР при Вас (вижте точка 3).

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра незабавно, ако получите някой от

симптомите на СТР, изброени в точка 4.

Ако сте изложени на риск от СТР, може да бъдете лекувани в болница, така че да може да Ви се влеят

течности във вената, ако е необходимо, да Ви се правят кръвни изследвания по-често и да бъдете

следени за нежелани реакции. Това се прави, за да се установи дали можете да продължите да

приемате това лекарство безопасно.

Деца и юноши

Venclуxtо не трябва да се използва при деца и юноши. Това е така, защото той не е проучван при тези

възрастови групи.

Други лекарства и Venclyxto

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като те

могат да увеличат или намалят количеството на венетоклакс в кръвта:

лекарства за лечение на гъбични инфекции – флуконазол, итраконазол, кетоконазол, позаконазол

или вориконазол

антибиотици за лечение на бактериални инфекции – ципрофлоксацин, кларитромицин,

еритромицин, нафцилин или рифампицин

лекарства за предотвратяване на припадъци или за лечение на епилепсия – карбамазепин,

фенитоин

лекарства за лечение на ХИВ инфекция – ефавиренц, етравирин, ритонавир

лекарства за лечение на високо кръвно налягане или стенокардия – дилтиазем, верапамил

лекарства за понижаване на нивата на холестерол в кръвта – холестирамин, колестипол,

колесевелам

лекарство, използвано за лечение на заболяване, наречено белодробна артериална хипертония

(БАХ) – босентан;

лекарство за лечение на нарушения на съня (нарколепсия), известно като модафинил;

билка, известна като жълт кантарион

Вашият лекар може да промени дозата на Venclyxto.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като Venclуxtо може да

повлияе на начина им на действие:

лекарства, които предотвратяват образуването на кръвни съсиреци, варфарин, дабигатран

лекарство, използвано за лечение на сърдечни проблеми, известно като дигоксин

лекарство за рак, известно като еверолимус

лекарство, използвано за предотвратяване на отхвърлянето на органи, известно като сиролимус

лекарства за понижаване нивата на холестерол в кръвта, известни като статини

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да

приемете други лекарства. Това включва и лекарства, отпускани без рецепта, билки и хранителни

добавки. Това е така, защото Venclyxto може да повлияе на начина на действие на други лекарства.

Също така някои други лекарства могат да повлияят на начина, по който действа Venclyxto.

Venclyxto с храна и напитки

Не яжте грейпфрут, севилски портокал (горчиви портокали) или звезден плод (карамбол), докато

приемате Venclyxto – това включва яденето им, пиенето на сока им или употребата на добавка, която

може да ги съдържа. Това е така, защото те могат да увеличат количеството на венетоклакс в кръвта.

Бременност

Не забременявайте, докато приемате това лекарство. Ако сте бременна, смятате, че може да сте

бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска

сестра преди употребата на това лекарство.

Venclyxto не трябва да се използва по време на бременност. Няма информация относно

безопасността на венетоклакс при бременни жени.

Контрацепция

Жените в детеродна възраст трябва да използват високоефективен метод на контрацепция по

време на лечението и да избягват забременяване в продължение на най-малко 30 дни след

приема на Venclyxto. Ако използвате хормонални контрацептиви или устройства, Вие също така

трябва да използвате и бариерен метод на контрацепция (като например презервативи), тъй като

ефектът на хормоналните контрацептиви или устройства може да бъде повлиян от Venclyxto.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако забременеете по време на приема на това лекарство.

Кърмене

Не кърмете, докато приемате това лекарство. Не е известно дали активното вещество във Venclуxtо

преминава в кърмата.

Фертилитет

Въз основа на данните при животни Venclyxto може да причини безплодие при мъже (намален брой

или липса на сперматозоиди). Това може да повлияе върху способността Ви да станете баща.

Посъветвайте се с Вашия лекар, преди да започнете лечение с Venclyxto.

Шофиране и работа с машини

Може да се чувствате уморени след приема на Venclуxtо, което може да повлияе на способността Ви

да шофирате или да работите с инструменти или машини.

3.

Как да приемате Venclyxto

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска

сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Колко да приемате

Ще започнете лечение с Venclyxto с по-ниска доза в продължение на 1 седмица. Вашият лекар

постепенно ще увеличава дозата през следващите 4 седмици до пълната стандартна доза. В първите 4

седмици ще получавате нова опаковка всяка седмица.

началната доза е 20 mg (две таблетки от 10 mg) веднъж дневно в продължение на 7 дни.

дозата ще бъде увеличена до 50 mg (една таблетка от 50 mg) веднъж дневно в продължение на 7

дни.

дозата ще бъде увеличена до 100 mg (една таблетка от 100 mg) веднъж дневно в продължение на 7

дни.

дозата ще бъде увеличена до 200 mg (две таблетки от 100 mg) веднъж дневно в продължение на 7

дни.

дозата ще бъде увеличена до 400 mg (четири таблетки от 100 mg) веднъж дневно в продължение

на 7 дни.

Когато приемате Venclyxto като самостоятелно лечение, ще останете на дневна доза

400 mg, която е стандартната доза, толкова дълго, колкото е необходимо.

Когато приемате Venclyxto като комбинирано лечение с ритуксимаб, ще получавате

дневна доза 400 mg в продължение на 24 месеца.

Когато приемате Venclyxto като комбинирано лечение с обинутузумаб, ще получавате

дневна доза 400 mg в продължение на приблизително 10 месеца.

Може да се наложи Вашата доза да бъдат коригирана поради нежелани реакции. Вашият лекар ще Ви

посъветва каква трябва да бъде дозата Ви.

Как да приемате Venclyxto

Приемайте таблетките с храна приблизително по едно и също време всеки ден.

Поглъщайте таблетките цели с чаша вода.

Не дъвчете, не разтрошавайте и не чупете таблетките.

През първите 5 седмици от лечението, Вие трябва да приемате таблетките сутрин, за да помогнете

за Вашето проследяване чрез кръвни изследвания, ако е необходимо.

Ако повърнете след като сте приели Venclуxtо, не вземайте допълнителна доза същия ден. Вземете

следващата доза в обичайното време на следващия ден. Говорете с Вашия лекар, ако имате проблеми

с приема на това лекарство.

Пийте много вода

Много е важно да пиете много вода, когато приемате Venclyxto през първите 5 седмици от лечението.

Това ще помогне за отстраняване от кръвта на разпадните продукти от раковите клетки чрез урината.

Трябва да започнете да пиете най-малко 1,5 до 2 литра вода дневно два дни преди започване на

приема на Venclyxto. Можете да включите също и безалкохолни и безкофеинови напитки в това

количество, но трябва да изключите соковете от грейпфрут, севилски портокал или звезден плод

(карамбол). Трябва да продължите да пиете най-малко 1,5 до 2 литра вода в деня на започване на

Venclyxto. Пийте по едно и също количество вода (най-малко 1,5 до 2 литра дневно) два дни преди и

в деня, когато се увеличава Вашата доза.

Ако Вашият лекар счита, че сте изложени на риск от СТР, можете да бъдете лекувани в болница, така

че да може да Ви се влеят допълнително течности във вената, ако е необходимо, да Ви се правят по-

често кръвни изследвания и да бъдете следени за нежелани реакции. Това е така, за да се установи

дали можете да продължите да приемате това лекарство безопасно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Venclyxto

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра или отидете незабавно в болница, ако

сте приели повече Venclуxtо, отколкото трябва. Вземете таблетките и тази листовка с Вас.

Ако сте пропуснали да приемете Venclyxto

Ако са минали по-малко от 8 часа от времето, в което обикновено приемате Вашата доза, вземете

я възможно най-скоро.

Ако са минали повече от 8 часа от времето, в което обикновено приемате Вашата доза, не

приемайте дозата в този ден. Върнете се към нормалния си график на прием на дозата на

следващия ден.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропусната доза.

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Не спирайте приема на Venclyxto

Не спирайте приема на това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите. Ако

имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия

лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. При употребата на това лекарство могат да настъпят следните сериозни нежелани

реакции:

Синдром на туморен разпад

(честа

може да засегне до 1 на 10 човека)

Спрете приема на Venclyxto и незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите някой от

симптомите на СТР:

повишена температура или втрисане

гадене или повръщане

обърканост

задух

неравномерен сърдечен ритъм

тъмна или мътна урина

необичайна умора

мускулна болка или дискомфорт в ставите

припадъци или гърчове

болка и раздуване на корема

Нисък брой на белите кръвни клетки (неутропения) и инфекции

(много честа - може да засегне

повече от 1 на 10 човека)

Вашият лекар ще проверява кръвната Ви картина по време на лечението с Venclyxto. Ниският брой на

белите кръвни клетки може да увеличи риска от инфекция. Признаците могат да включват повишена

температура, втрисане, чувство на слабост или обърканост, кашлица, болка или парене при

уриниране. Някои инфекции могат да бъдат сериозни и могат да доведат до смърт. Незабавно

уведомете Вашия лекар, ако имате признаци на инфекция, докато приемате това лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 човека)

пневмония

инфекция на горните дихателни пътища – признаците включват хрема, възпалено гърло или

кашлица

диария

гадене или повръщане

запек

чувство на умора

Кръвните изследвания може да покажат също

по-нисък брой на червените кръвни клетки

по-нисък брой на белите кръвни клетки, наречени лимфоцити

по-високо ниво на калий

по-високо ниво в организма на сол (електролит), наречена фосфат

по-ниско ниво на калций

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 човека)

тежка инфекция на кръвта (сепсис)

инфекция на пикочните пътища

нисък брой на белите кръвни клетки и повишена температура (фебрилна неутропения)

Кръвните изследвания могат да покажат също:

по-високо ниво на креатинин

по-високо ниво на урея

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Venclyxto

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера съответно след „Годен до:“ и „ЕХР“.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Venclyxto

Активното вещество е венетоклакс.

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки: Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg венетоклакс.

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки: Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg венетоклакс.

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки: Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg

венетоклакс.

Другите съставки са:

В ядрото на табетката: коповидон (К 28), полисорбат 80 (E433), колоиден безводен силициев

диоксид (E551), безводен калциев хидрогенфосфат (E341 (ii)), натриев стеарилфумарат.

Във филмовото покритие:

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки: жълт железен оксид (E172), поливинилов алкохол (E1203),

титанов диоксид (E171), макрогол 3350 (E1521), талк (E553b).

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки: жълт железен оксид (E172), червен железен оксид (E172),

черен железен оксид (E172), поливинилов алкохол (E1203), титанов диоксид (E171), макрогол

3350 (E1521), талк (E553b)

Venclyxto100 mg филмирани таблетки: жълт железен оксид (E172), поливинилов алкохол (E1203),

титанов диоксид (E171), макрогол 3350 (E1521), талк (E553b).

Как изглежда Venclyxto и какво съдържа опаковката

Venclyxto 10 mg филмирана таблетка е бледожълта, кръгла, с диаметър 6 mm, с „V“ от едната страна

и „10“ от другата.

Venclyxto 50 mg филмирана таблетка е бежова, продълговата, с дължина 14 mm, с „V“ от едната

страна и „50“ от другата.

Venclyxto 100 mg филмирана таблетка е бледожълта, продълговата, с дължина 17,2 mm, с „V“ от

едната страна и „100“ от другата.

Таблетките Venclуxtо се предлагат в блистери, които са опаковани в картонени кутии, както следва:

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки:

10 таблетки (5 блистера с по 2 таблетки)

14 таблетки (7 блистера с по 2 таблетки)

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки:

5 таблетки (5 блистера с по 1 таблетка)

7 таблетки (7 блистера с по 1 таблетка)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква

да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции

вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Venclyxto 10 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg венетоклакс (venetoclax).

Venclyxto 50 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg венетоклакс (venetoclax).

Venclyxto 100 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg венетоклакс (venetoclax).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка

Venclyxto 10 mg филмирана таблетка

Бледожълта, кръгла, двойноизпъкнала таблетка с диаметър 6 mm, с вдлъбнато релефно означение „V“

от едната страна и „10“ от другата.

Venclyxto 50 mg филмирана таблетка

Бежова, продълговата, двойноизпъкнала таблетка с дължина 14 mm, ширина 8 mm, с вдлъбнато

релефно означение „V“ от едната страна и „50“ от другата.

Venclyxto 100 mg филмирана таблетка

Бледожълта, продълговата, двойноизпъкнала таблетка с дължина 17,2 mm, ширина 9,5 mm, с

вдлъбнато релефно означение „V“ от едната страна и „100“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Venclyxto в комбинация с обинутузумаб е показан за лечение на възрастни пациенти с нелекувана до

момента хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) (вж. точка 5.1).

Venclyxto в комбинация с ритуксимаб е показан за лечение на възрастни пациенти с ХЛЛ, които са

провели поне една предходна терапия.

Venclyxto като монотерапия е показан за лечение на ХЛЛ:

при наличието на 17p делеция или

TP53

мутация при възрастни пациенти, които не са

подходящи за или са имали неуспех с инхибитор на сигналния път на B-клетъчния

рецептор, или

при отсъствието на 17p делеция или

TP53

мутация при възрастни пациенти, които са имали

неуспех както с химио-имунотерапия, така и с инхибитор на пътя на В-клетъчния

рецептор.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с венетоклакс трябва да бъде започнато и провеждано под надзора на лекар с опит в

употребата на противоракови лекарствени продукти.

Дозировка

Схема за титриране на дозата

Началната доза е 20 mg венетоклакс веднъж дневно за 7 дни. Дозата трябва да се увеличава

постепенно за период от 5 седмици до дневна доза от 400 mg, както е посочено в Таблица 1.

Таблица 1: График за увеличаване на дозата

Седмица

Дневна доза венетоклакс

20 mg

50 mg

100 mg

200 mg

400 mg

5-седмичната схема на титриране на дозата е разработена с цел постепенно намаляване на туморния

товар (debulk) и намаляване на риска от синдром на туморен разпад.

Венетоклакс в комбинация с обинутузумаб

Венетоклакс се прилага за общо 12 цикъла, като всеки цикъл се състои от 28 дни: 6 цикъла в

комбинация с обинутузумаб, последвани от 6 цикъла венетоклакс като монотерапия.

Приложете обинутузумаб 100 mg на Цикъл 1 Ден 1, последвано от 900 mg, които могат да се

приложат на Ден 1 или Ден 2. Приложете 1 000 mg на Дни 8 и 15 от Цикъл 1 и на Ден 1 от всеки

последващ 28-дневен цикъл за общо 6 цикъла.

Започнете 5-седмичната схема за титриране на дозата на венетоклакс (вж. Таблица 1) на Цикъл 1 Ден

22 и продължете до Цикъл 2 Ден 28.

След завършване на схемата за титриране на дозата, препоръчителната доза на венетоклакс е 400 mg

веднъж дневно от Цикъл 3 Ден 1 на обинутузумаб до последния ден на Цикъл 12.

Доза на венетоклакс в комбинация с ритуксимаб след титриране

Препоръчителната доза на венетоклакс в комбинация с ритуксимаб е 400 mg веднъж дневно (вж.

точка 5.1 за подробности относно комбинираната схема).

Прилагайте ритуксимаб, след като пациентът е завършил схемата за титриране на дозата и е

получавал препоръчителната дневна доза от 400 mg венетоклакс в продължение на 7 дни.

Венетоклакс се приема в продължение на 24 месеца, считано от Цикъл 1 Ден 1 от приема на

ритуксимаб (вж. точка 5.1).

Доза на венетоклакс като монотерапия

след титриране

Препоръчителната доза на венетоклакс е 400 mg веднъж дневно. Лечението продължава до прогресия

на болестта или до поява на непоносимост от страна на пациента.

Превенция на синдром на туморен разпад

(СТР)

Венетоклакс може да причини бързо намаляване на тумора, което представлява риск от развитие на

СТР в началната 5-седмична фаза на титриране на дозата. Промени в електролитите, съответстващи

на СТР, които изискват своевременна намеса, могат да се появят 6 до 8 часа след приемане на

първата доза венетоклакс, както и при всяко увеличаване на дозата.

Рискът от СТР представлява континуум от множество фактори, включително придружаващи

заболявания. Пациентите с висок туморен товар (напр. лимфeн възeл с диаметър ≥ 5 cm или висок

абсолютен брой на лимфоцитите [ALC ≥ 25 x 10

/l]) са с по-голям риск от СТР, когато започват

лечение с венетоклакс. Намалената бъбречна функция (креатининов клирънс [CrCl] < 80 ml/min)

допълнително увеличава риска. Рискът може да намалее с намаляването на туморния товар

вследствие на лечението с венетоклакс (вж. точка 4.4).

Преди започване на терапия с венетоклакс на всички пациенти трябва да се направи оценка на

туморния товар, включваща рентгенографско изследване (напр. компютърна томография). Трябва да

се изследват кръвните биохимични показатели (калий, пикочна киселина, фосфор, калций и

креатинин) и да се коригират съществуващите отклонения. Трябва да се спазват описаните по-долу

профилактични мерки. С увеличаването на цялостния риск трябва да се предприемат и по-

интензивни мерки.

Хидратация

Пациентите трябва да бъдат адекватно хидратирани във фазата на титриране на дозата, за да се

намали рискът от СТР. Пациентите следва да получат указания да пият ежедневно много вода, като

започнат 2 дни преди и продължат през цялата фаза на титриране на дозата. Пациентите следва да

бъдат специално инструктирани да пият 1,5 до 2,0 l вода на ден 2 дни преди и в дните на прилагане в

началото, и при всяко едно последващо увеличаване на дозата. Интравенозни разтвори трябва да се

прилагат съгласно показанията, ако е налице цялостен риск от СТР или ако пациентите не могат да

поддържат адекватно ниво на хидратация през устата.

Антихиперурикемични средства

Антихиперурикемичните средства следва да се прилагат 2 до 3 дни преди началото на лечението с

венетоклакс при пациенти с високи стойности на пикочната киселина или такива с риск от СТР, като

приемът им може да продължи през фазата на титриране.

Лабораторни изследвания

Преди прилагане на доза: Трябва да се изследват кръвните биохимични показатели на всички

пациенти преди приема на първата доза, за да се оцени бъбречната функция и да се коригират

предварително съществуващите отклонения. Кръвните биохимични показатели трябва да се

изследват повторно преди всяко последващо увеличаване на дозата по време на фазата на титриране.

След прилагане на доза: При пациенти с риск от СТР кръвните биохимични показатели трябва да се

следят между 6-ия и 8-ия час и на 24-ия час след първата доза венетоклакс. Отклоненията в

електролитите трябва да се коригират веднага. Следващата доза венетоклакс не трябва да се прилага,

докато не бъдат оценени резултатите от изследването на кръвните биохимични показатели на 24-ия

час. Същият график на проследяване трябва да се спазва при започване на дозата от 50 mg и след

това, при пациенти, които продължават да бъдат изложени на риск при всяко следващо увеличаване

на дозата.

Хоспитализация

По лекарска преценка при някои пациенти, особено онези с по-висок риск от СТР, може да се наложи

хоспитализация в деня на първата доза венетоклакс за по-интензивна профилактика и проследяване

през първите 24 часа (вж. точка 4.8). Хоспитализация трябва да се обмисли при последващи

увеличавания на дозата въз основа на преоценка на риска.

Корекции на дозата при синдром на туморен разпад

Ако в кръвните биохимични показатели на пациента настъпят отклонения, показателни за СТР,

дозата венетоклакс за следващия ден не трябва да се приема. Ако се нормализират в рамките на 24 до

48 часа от последната доза, лечението с венетоклакс може да се възобнови при същата доза. При

случаи на клинично проявен СТР или промени в кръвните биохимични показатели, чието

нормализиране изисква повече от 48 часа, лечението трябва да се възобнови при намалена доза (вж.

Таблица 2). При възобновяване на лечението с Venclyxto след прекъсване поради СТР трябва да се

следват инструкциите за превенция на СТР (вж. „Превенция на синдром на туморен разпад“ по-

горе)..

Корекции на дозата при други прояви на токсичност

Лечението с Venclyxto трябва да се прекрати при всяка проява на нехeмaтологична токсичност от 3-та

или 4-та степен, неутропения от 3-та или 4-та степен с инфекция или с повишена температура, или

хематологична токсичност от 4-та степен, с изключение на лимфопения. Щом токсичността намалее

до 1-ва степен или до изходното ниво (възстановяване), терапията с венетоклакс може да се поднови

със същата доза. При повторна и всяка следваща проява на токсичност трябва да се следват

указанията за намаляване на дозата в Таблица 2, когато се възобновява лечението с венетоклакс след

отзвучаване. По преценка на лекаря може да се извърши и по-значително намаляване на дозата. При

пациенти, при които се изисква редуциране на дозата под 100 mg за повече от 2 седмици, трябва да се

обсъди прекратяване на лечението с венетоклакс.

Таблица 2: Корекции на дозата при СТР и други прояви на токсичност

Доза при прекъсването

(mg)

Доза за възобновяване

(mg

a

)

Коригираната доза трябва да се приема в продължение

на 1 седмица, преди да бъде увеличена.

При пациенти, които са прекъснали приема за повече от 1 седмица през първите 5 седмици от

титрирането на дозата или за повече от 2 седмици след завършване на фазата на титриране на дозата,

трябва да се извърши преоценка на риска от СТР, за да се прецени дали се налага възобновяване на

приема при намалена доза (напр. всички или някои нива на титриране на дозата; вж. Таблица 2).

Корекции на дозата при употреба с инхибитори на CYP3A

Съпътстващата употреба на венетоклакс с мощни или умерени инхибитори на CYP3A увеличава

експозицията на венетоклакс и може да повиши риска от СТР при започване на лечението и във

фазата на титриране на дозата и от други прояви на токсичност (вж. точка 4.5).

Таблица 3 описва противопоказания на Venclyxto или корекции на дозата според съпътстващата

употреба с мощен или умерен инхибитор на CYP3A. Пациентите трябва да бъдат проследявани по-

внимателно за признаци на токсичност и може да се наложи дозата да бъде коригирана

допълнително. Дозата венетоклакс, използвана преди започването на инхибитора на CYP3A, трябва

да се възобнови 2 до 3 дни след спирането на приема на инхибитора (вж. точки 4.3, 4.4 и 4.5).

Таблица 3: Поведение при потенциални взаимодействия на Venclyxto с инхибитори на CYP3A

Инхибитори

Начало и фаза на

титриране

а

Установена дневна доза

(след фазата на титриране)

Мощен инхибитор на

CYP3A

Противопоказан

Понижете дозата на Venclyxto с поне 75%

Умерен инхибитор на

CYP3A

Понижете дозата на Venclyxto с поне 50%

Избягвайте съпътстваща употреба на Venclyxto с умерени инхибитори на CYP3A в началото и по

време на фазата на титриране на дозата. Обмислете алтернативни лекарства или понижете дозата на

Venclyxto, както е описано в тази таблица.

Пропусната доза

Ако пациент пропусне доза венетоклакс в рамките на 8 часа от момента, в който обикновено я

приема, той трябва да приеме пропуснатата доза възможно най-скоро в същия ден. Ако пациент

пропусне доза с повече от 8 часа, не трябва да приема пропуснатата доза, а следва да продължи по

обичайната схема на прилагане на следващия ден.

Ако пациент повърне след приемане на доза, не трябва да взема допълнителна доза в същия ден.

Следващата предписана доза трябва да се приеме по обичайното време на следващия ден.

Специални популации

Старческа възраст

Не се налага специална корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (≥ 65 години) (вж.

точка 5.1).

Бъбречно увреждане

Не се налага корекция на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (CrCl ≥ 30

ml/min и <90 m/min) (вж. точка 5.2). При пациенти с намалена бъбречна функция (CrCl < 80 ml/min)

може да се наложи по-интензивна профилактика и проследяване, за да се намали рискът от СТР в

началото на лечението и във фазата на титриране на дозата (вж. “Превенция на синдром на туморен

разпад” по-горе). Безопасността при пациенти с тежко бъбречно увреждане (CrCl < 30 ml/min) или на

хемодиализа не е установена и за тези пациенти няма определена препоръчителна доза. Венетоклакс

трябва да се прилага при пациенти с тежко бъбречно увреждане само ако ползата превишава риска, а

пациентите трябва да бъдат проследявани внимателно за признаци на токсичност поради повишен

риск от СТР (вж. точка 4.4).

Чернодробно увреждане

При пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане не се препоръчва корекция на дозата.

Пациентите с умерено чернодробно увреждане трябва да бъдат проследявани внимателно за

признаци на токсичност в началото на лечението и във фазата на титриране на дозата (вж. точка 4.8).

При пациенти с тежко чернодробно увреждане се препоръчва намаляване на дозата с най-малко 50%

за целия период на лечение (вж. точка 5.2). Такива пациенти трябва да бъдат проследявани по-

внимателно за признаци на токсичност (вж. точка 4.8).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на венетоклакс при деца на възраст до 18 години не са установени.

Липсват данни.

Начин на приложение

Филмираните таблетки Venclyxto са за перорално приложение. Пациентите трябва да бъдат

инструктирани да поглъщат таблетките цели, с вода, приблизително по едно и също време всеки ден.

Таблетките трябва да се приемат по време на хранене, за да се избегне рискът от липса на ефикасност

(вж. точка 5.2) Таблетките не трябва да се дъвчат, разтрошават или чупят преди поглъщане.

По време на фазата на титриране на дозата венетоклакс трябва да се приема сутрин, за да се улесни

лабораторният мониторинг.

По време на лечението с венетоклакс трябва да се избягват продукти от грейпфрут, севилски

портокал и звезден плод (карамбол) (вж. точка 4.5).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Съпътстваща употреба със силни инхибитори на CYP3A в началото и по време на фазата на

титриране на дозата (вж. точки 4.2 и 4.5).

Съпътстваща употреба с препарати, съдържащи жълт кантарион (вж. точки 4.4 и 4.5).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Синдром на туморен разпад

Синдром на туморен разпад, включително с летален изход, се е проявявал при лекувани с

венетоклакс пациенти с ХЛЛ и висок туморен товар (вж. точка 4.8).

Венетоклакс може да причини бързо намаляване на тумора, което представлява риск от СТР във

фазата на първите 5 седмици на титриране на дозата. Промени в електролитите, съответстващи на

СТР, които изискват своевременно лечение, могат да се появят 6 до 8 часа след приемане на първата

доза венетоклакс, както и при всяко увеличение на дозата.

Рискът от СТР представлява континуум от множество фактори, включително придружаващи

заболявания. Пациентите с висок туморен товар (напр. лимфен възел с диаметър ≥ 5 cm или висок

абсолютен брой на лимфоцитите [ALC ≥ 25 x 10

/l]) са с по-голям риск от СТР, когато започват

лечение с венетоклакс. Намалената бъбречна функция (креатининов клирънс [CrCl] < 80 ml/min)

допълнително увеличава риска. Пациентите трябва да бъдат оценени за риска и трябва да получат

подходяща профилактика за СТР, включително хидратация и антихиперурикемични средства.

Кръвните биохимични показатели трябва да се мониторират и отклоненията да се овладяват веднага.

При необходимост приемът трябва да се прекъсне (вж. точка 4.2). Трябва да се вземат по-интензивни

мерки (интравенозна хидратация, често мониториране, хоспитализация), тъй като цялостният риск се

повишава.

Трябва да се спазват инструкциите за „Превенция на синдром на туморен разпад“ (вж.

точка 4.2)

.

Съпътстващата употреба на този лекарствен продукт с мощни или умерени инхибитори на CYP3A

увеличава експозицията на венетоклакс и може да увеличи риска от СТР в началото или по време на

фазата на титриране на дозата (вж. точки 4.2 и 4.3). Инхибитори на P-gp или BCRP също могат да

увеличат експозицията на венетоклакс (вж. точка 4.5).

Неутропения и инфекции

При пациенти, лекувани с венетоклакс в проучвания на комбинирано лечение с ритуксимаб или

обинутузумаб, както и в проучвания на монотерапия (вж. точка 4.8), се съобщава за неутропения 3-а

или 4-а степен. Трябва да се следи пълната кръвна картина през целия период на лечение.

Препоръчва се прекъсване или намаляване на дозата при пациенти с тежка неутропения (вж. точка

4.2).

Съобщавани са сериозни инфекции, включително сепсис с летален изход (вж. точка 4.8). Необходимо

е проследяване за всички признаци и симптоми на инфекция. Подозираните инфекции подлежат на

незабавно лечение, включително антимикробни средства и съответно временно спиране или

намаляване на дозата (вж. точка 4.2).

Имунизация

Безопасността и ефикасността на имунизация с живи атенюирани ваксини по време на или след

лечение с венетоклакс не са проучени. Живи ваксини не трябва да се прилагат по време на лечението

и след това до възстановяването на В-клетките.

Индуктори на CYP3A

Едновременното приложение на индуктори на CYP3A4 може да доведе до намаляване на

експозицията на венетоклакс и следователно до риск от липса на ефикасност. Съпътстващата

употреба на венетоклакс със силни или умерени индуктори на CYP3A4 трябва да се избягва (вж.

точки 4.3 и 4.5).

Жени с детероден потенциал

При приемането на венетоклакс жените с детероден потенциал трябва да използват високоефективен

метод на контрацепция (вж. точка 4.6).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Венетоклакс се метаболизира предимно чрез CYP3A.

Средства, които може да променят плазмената концентрация на венетоклакс

Инхибитори на CYP3A

Едновременното приложение на 400 mg кетоконазол веднъж дневно, мощен инхибитор на CYP3A,

P-gp и BCRP, увеличава C

на венетоклакс при 11 лекувани предходно пациенти с НХЛ в рамките

на 7 дни с 2,3 пъти, а AUC

с 6,4 пъти. Едновременното приложение на 50 mg веднъж дневно

ритонавир, мощен инхибитор на CYP3A и P-gp, в продължение на 14 дни при 6 здрави участници

повишава C

на венетоклакс 2,4 пъти, а AUC – 7,9 пъти. При едновременно приложение на

венетоклакс с други мощни инхибитори на CYP3A4 се прогнозира увеличение на AUC

на

венетоклакс със средно 5,8 до 7,8 пъти.

Съпътстващата употреба на венетоклакс с мощни инхибитори на CYP3A (напр. итраконазол,

кетоконазол, позаконазол, вориконазол, кларитромицин, ритонавир) в началото и по време на фазата

на титриране на дозата е противопоказана поради увеличен риск от ТЛС (вж. точка 4.3).

В началото и по време на фазата на титриране на дозата трябва да се избягва съпътстващата употреба

на венетоклакс с умерени инхибитори на CYP3A (напр. ципрофлоксацин, дилтиазем, еритромицин,

флуконазол, верапамил). Трябва да се обмисли алтернативно лечение. Ако се налага употребата на

умерен инхибитор на CYP3A, началната доза венетоклакс и дозите във фазата на титриране (вж.

точка 4.2) трябва да бъдат намалени най-малко с 50%. Пациентите трябва да бъдат проследявани по-

внимателно за признаци и симптоми на ТЛС.

При пациенти, които са преминали фазата на титриране на дозата и са на установена дневна доза

венетоклакс, дозата венетоклакс трябва да се намали с 50%, когато се използва едновременно с

умерени инхибитори на CYP3A и с 75%, когато се използва едновременно с мощни инхибитори на

CYP3A. Пациентите трябва да бъдат проследявани по-внимателно за признаци на токсичност и може

да се наложи корекция на дозата. Дозата венетоклакс, която е използвана преди започване на приема

на инхибитора на CYP3A, трябва да се възобнови 2 до 3 дни след прекъсване на приема на

инхибитора (вж. точка 4.2).

По време на лечението с венетоклакс трябва да се избягват продукти от грейпфрут, севилски

портокал и звезден плод (карамбол), тъй като те съдържат инхибитори на CYP3A.

Инхибитори на P-gp и BCRP

Венетоклакс е субстрат на P-gp и BCRP. Едновременното приложение на единична доза рифампин

600 mg, инхибитор на P-gp, увеличава C

на венетоклакс със 106% и AUC

със 78% при 11 здрави

участници. Съпътстващата употреба на венетоклакс с инхибитори на P-gp и BCRP трябва да се

избягва при започване на лечението и във фазата на титриране на дозата. Ако се налага употребата на

P-gp и BCRP инхибитори, пациентите трябва да бъдат проследявани по-внимателно за признаци на

токсичност (вж. точка 4.4).

Индуктори на CYP3A

Едновременното приложение на 600 mg веднъж дневно рифампин, мощен индуктор на CYP3A, в

продължение на 13 дни при 10 здрави участници намалява C

на венетоклакс с 42% и AUC

със

71%. Съпътстващата употреба на венетоклакс с мощни индуктори на CYP3A (напр. карбамазепин,

фенитоин, рифампин) или умерени индуктори на CYP3A (напр. бозентан, ефавиренц, етравирин,

модафинил, нафцилин) трябва да се избягва. Трябва да се обмислят алтернативни лечения с по-малка

индукция на CYP3A. Препарати, съдържащи жълт кантарион, са протипоказани по време на

лечението с венетоклакс, тъй като ефикасността може да бъде намалена (вж. точка 4.3).

Азитромицин

При проучване за лекарствени взаимодействия при 12 здрави участници едновременното прилагане

на 500 mg азитромицин в първия ден, последвани от 250 mg азитромицин веднъж дневно в

продължение на 4 дни, води до намаляване на C

на венетоклакс с 25% и на AUC

– с 35%. Не се

налага корекция на дозата по време на краткосрочна употреба на азитромицин, когато се прилага

съпътстващо с венетоклакс.

Средства, понижаващи стомашната киселинност

На базата на популационен фармакокинетичен анализ, средства, които понижават стомашната

киселинност (напр. инхибитори на протонна помпа, H2-рецепторни антагонисти, антиациди) не

влияят на бионаличността на венетоклакс.

Секвестранти на жлъчните киселини

Едновременното приложение на секвестранти на жлъчните киселини с венетоклакс не се препоръчва,

тъй като това може да намали абсорбцията на венетоклакс. Ако се налага едновременно приложение

на секвестрант на жлъчните киселини с венетоклакс, трябва да се следва Кратката характеристика на

секвестрантa на жлъчните киселини, за да се намали рискът от взаимодействие, и венетоклакс трябва

да се прилага най-малко 4-6 часа след секвестранта.

Средства, чиято плазмена концентрация може да се промени от венетоклакс

Варфарин

При проучване за лекарствени взаимодействия при трима здрави доброволци приложението на

единична доза от 400 mg венетоклакс с 5 mg варфарин води до увеличение от 18% до 28% на C

на R-варфарин и S-варфарин. Тъй като венетоклакс не е прилаган до достигане на стационарно

състояние, се препоръчва внимателно да се наблюдава международното нормализирано съотношение

(INR) на пациентите, приемащи варфарин.

Субстрати на P-gp , BCRP и OATP1B1

Венетоклакс e инхибитор на P-gp, BCRP и OATP1B1

in vitro

. При проучване за лекарствени

взаимодействия прилагането на единична доза 100 mg венетоклакс заедно с 0,5 mg дигоксин,

субстрат на P-gp, води до увеличение от 35% на C

на дигоксин и 9% повишаване на AUC

на

дигоксин. Едновременното приложение на P-gp или BCRP субстрати с тесен терапевтичен индекс

(напр. дигоксин, дабигатран, еверолимус и сиролимус) с венетоклакс трябва да се избягва.

Ако се налага използването на P-gp или OATP1B1 субстрат с тесен терапевтичен индекс, той трябва

да се използва с повишено внимание. При перорално прилаган P-gp или OATP1B1 субстрат, който

лесно се инхибира в стомашно-чревния тракт (напр. дабигатран ексетилат), приложението му трябва

да се раздели от приложението на венетоклакс колкото се може повече, за да се намали рискът от

потенциални взаимодействия.

При съпътстващо приложение на статин (субстрат на ОАТP) с венетоклакс се препоръчва внимателно

проследяване за свързана със статина токсичност.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал/Контрацепция при жените

Жените трябва да избягват забременяване, докато приемат Venclyxto и най-малко 30 дни след края на

лечението. Поради това жените с детероден потенциал трябва да използват високоефективни мерки

за контрацепция по време на приема на венетоклакс и в продължение на 30 дни след спиране на

лечението. Понастоящем не е известно дали венетоклакс може да намали ефективността на

хормоналните контрацептиви и поради това жените, използващи хормонални контрацептиви, трябва

да добавят бариерен метод.

Бременност

Въз основа на ембриофетални проучвания за токсичност при животни (вж. точка 5.3) венетоклакс

може да навреди на плода, когато се прилага при бременни жени.

Няма достатъчно и добре контролирани данни от употребата на венетоклакс при бременни жени.

Проучванията при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Венетоклакс не се

препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват

високоефективна контрацепция.

Кърмене

Не е известно дали венетоклакс или неговите метаболити се екскретират в кърмата.

Риск за кърмачето не може да се изключи.

Кърменето трябва да се преустанови по време на лечението с Venclyxto.

Фертилитет

Липсват данни за ефекта на венетоклакс върху фертилитета при хора. Въз основа на тестикуларната

токсичност при кучета, при клинично значими експозиции, мъжкият фертилитет може да бъде

компрометиран от лечението с венетоклакс (вж. точка 5.3). Преди започване на лечението може да

бъде обмислена консултация за съхранение на спермата при някои пациенти.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Venclyxto не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

При някои пациенти, приемащи венетоклакс, е съобщена умора и това трябва да се има предвид при

оценката на способността на пациента за шофиране или работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Цялостният профил на безопасност на Venclyxto се основава на данни от 758 пациенти с ХЛЛ,

лекувани в рамките на клинични изпитвания с венетоклакс в комбинация с обинутузумаб или

Official address

Domenico Scarlattilaan 6 1083 HS Amsterdam The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/86130/2020

EMEA/H/C/004106

Venclyxto (venetoclax)

Общ преглед на Venclyxto и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Venclyxto и за какво се използва?

Venclyxto е противораково лекарство, използвано за лечение на възрастни с рак на кръвта,

известен като хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ). Използва се в комбинация с други

противоракови лекарства или самостоятелно.

Venclyxto може да се използва с обинутузумаб при пациенти, които преди това не са лекувани за

ХЛЛ, или с ритуксимаб при пациенти, които са провели поне едно предходно лечение.

Обинутузумаб и ритуксимаб са лекарства за имунотерапия (лекарства, които действат чрез

защитната система на организма).

Може да се използва и самостоятелно при следните случаи:

при пациенти с особени генетични промени (17p делеция или TP53 мутация), които не могат

да бъдат лекувани с лекарства, известни като инхибитори на сигналния път на B-клетъчния

рецептор (ибрутиниб и иделалисиб) или ако тези лекарства вече не им действат;

при пациенти, които не притежават тези генетични промени, но при които лечение с

химиотерапия заедно с имунотерапия, както и инхибитор на сигналния път на B-клетъчния

рецептор, не са имали ефект.

Venclyxto съдържа активното вещество венетоклакс (venetoclax).

Как се използва Venclyxto?

Лечението с Venclyxto трябва да се започне и да се наблюдава от лекар с опит в приложението на

противоракови лекарства, а лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Venclyxto се предлага под формата на таблетки (10, 50 и 100 mg), които се приемат през устата

веднъж дневно по време на хранене.

Началната доза Venclyxto е 20 mg дневно и в продължение на 5 седмици постепенно се увеличава

до 400 mg дневно. След това се продължава с доза от 400 mg дневно, а продължителността на

лечението зависи от това с кое лекарство се комбинира. Когато употребата на Venclyxto е

самостоятелна, тя продължава, докато лечението има ефект. Ако възникнат определени нежелани

реакции, може да се наложи да се намали дозата или да се прекъсне или преустанови лечението.

Venclyxto (venetoclax)

EMA/86130/2020

Страница 2/3

За повече информация относно употребата на Venclyxto вижте листовката или се свържете с

вашия лекар или фармацевт.

Как действа Venclyxto?

Активното вещество във Venclyxto, венетоклакс, се свързва с протеин, наречен Bcl-2. Този

протеин се намира в големи количества в раковите клетки на ХЛЛ, където помага на клетките да

оцеляват по-дълго в организма и ги прави резистентни към противораковите лекарства. Като се

свързва с Bcl-2 и блокира действията му, венетоклакс причинява смъртта на раковите клетки, с

което забавя прогресията на болестта.

Какви ползи от Venclyxto са установени в проучванията?

В проучванията е установено, че при голям процент от пациентите се наблюдава частично или

цялостно изчистване на раковите клетки след самостоятелно лечение с Venclyxto. В основно

проучване при 107 лекувани преди това пациенти с ХЛЛ и 17p делеция, 75 % от тях се повлияват

частично или цялостно от Venclyxto. В друго проучване при 127 пациенти със или без 17p

делеция или TP53 мутация нивото на повлияване е 70 %. Всички пациенти от второто проучване

са приемали преди това инхибитори на B-клетъчния рецепторен път.

В друго проучване при 389 пациенти с ХЛЛ, които са преминали поне едно предходно лечение, е

установено, че пациентите, лекувани с Venclyxto плюс ритуксимаб, живеят по-дълго без

влошаване на заболяването (преживяемост без прогресия), отколкото пациентите, лекувани с

ритуксимаб и бендамустин (друго противораково лекарство).

В друго проучване при 432 пациенти с ХЛЛ, при които заболяването не е лекувано, е установено,

че пациентите, лекувани с Venclyxto плюс обинутузумаб, живеят по-дълго без влошаване на

заболяването в сравнение с пациентите, лекувани с хлорамбуцил (химиотерапевтично лекарство)

плюс обинунузумаб.

Какви са рисковете, свързани с Venclyxto?

Най-честите нежелани реакции при самостоятелното приложение на Venclyxto (наблюдавани при

повече от 1 на 5 души) са ниски нива на неутрофилите (вид бели кръвни клетки), диария, гадене,

анемия (нисък брой на червените кръвни клетки), инфекции на носа и гърлото и умора. Най-

честите нежелани реакции, когато Venclyxto се прилага с обинунузумаб или ритуксимаб, са ниски

нива на неутрофилите, диария и инфекции на носа и гърлото.

Най-честите тежки нежелани реакции (наблюдавани при повече от 2 на 100 души) при пациенти,

приемащи Venclyxto в комбинация с обинунузумаб или ритуксимаб, са пневмония (инфекция на

белите дробове), сепсис (отравяне на кръвта), висока температура, свързана с намален брой на

неутрофилите, и синдром на тумор лизис (усложнение, причинено от разрушаването на раковите

клетки). Когато Venclyxto се използва самостоятелно, най-честите сериозни нежелани реакции са

пневмония и висока температура с намалени нива на неутрофилите. За пълния списък на

нежеланите реакции при Venclyxto вижте листовката.

В ранните фази на лечението Venclyxto не трябва да се използва с лекарствени продукти,

известни като „силни инхибитори на CYP3A“, и не трябва да се използва заедно с жълт кантарион

(билков препарат, използван за лечение на тревожност и депресия). За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Venclyxto (venetoclax)

EMA/86130/2020

Страница 3/3

Защо Venclyxto е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Venclyxto са по-големи

от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Голям брой пациенти се повлияват от Venclyxto, след като други лечения са се оказали

неуспешни или са неподходящи. В проучванията е установено, че пациенти с определени

генетични мутации (17p делеция или TP53 мутации), които ги правят неподходящи за

химиотерапия, комбинирана с имунотерапия, се повлияват добре от Venclyxto, прилаган

самостоятелно. Високи нива на повлияване се наблюдават и при пациенти, при които

предходното лечение с ибрутиниб или иделалисиб е неуспешно. Установено е, че когато се

използва в комбинация с ритуксимаб, Venclyxto удължава времето, в което пациентите живеят без

влошаване на заболяването.

Проучването при пациенти с ХЛЛ, при които не е било провеждано предходно лечение, показва,

че Venclyxto в комбинация с обинутузумаб е приемлив вариант за лечение. Комбинацията

предлага възможност за избягване на нежеланите реакции при химиотерапевтичните лекарства.

По отношение на безопасността нежеланите реакции при Venclyxto се считат за приемливи.

Въпреки че има риск от синдром на тумор лизис (усложнение, което настъпва при твърде бързото

унищожаване на раковите клетки), този риск може да се ограничи чрез превантивни мерки,

например чрез постепенно увеличаване на дозата или намаляването ѝ, ако е необходимо.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Venclyxto?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Venclyxto, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Venclyxto непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Venclyxto, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Venclyxto:

Venclyxto получава разрешение за употреба „под условие“, валидно в EС, на 5 декември 2016 г.

Разрешението става безусловно на 20 ноември 2018 г.

Допълнителна информация за Venclyxto можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Venclyxto

Дата на последно актуализиране на текста 02-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация