Tredaptive

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Tredaptive
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Tredaptive
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ЛИПИДЕН МОДИФИЦИРАЩИ ДОБАВКИ
 • Терапевтична област:
 • Дислипидемиите
 • Терапевтични показания:
 • Tredaptive е показан за лечение на дислипидемия особено при пациенти с комбинирани смесена дислипидемия (характеризират с повишени нива на ниско-density-липопротеин (LDL) холестерол и триглицериди и нисък висок-density-липопротеин (HDL ) холестерол) и при пациенти с първична хиперхолестеролемия (хетерозиготни така и не Фамилна). Tredaptive трябва да се прилага при пациенти в комбинация с 3-хидрокси-3-метил-glutaryl-коензим а (HMG-Coa)-редуктазата (статини), когато ефектът на понижаване на холестерола HMG-Coa редуктазата в монотерапии неадекватов. Той може да се използва като монотерапии само при пациенти, при които на HMG-Coa редуктазата се счита за непрактично или не издържи. Диета и други не са лекарства методи на лечение (e. упражнения, намаляване на теглото) трябва да продължат по време на лечението с Tredaptive.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 11

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000889
 • Дата Оторизация:
 • 02-07-2008
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000889
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Доклад обществена оценка

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Факс (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2008. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/889

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

TREDAPTIVE

Резюме на EPAR за обществено ползване

Настоящият документ представлява резюме на Европейския доклад за обществена

оценка (EPAR). В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за

хуманна употреба (CHMP) оценява проведените проучвания, за да направи своите

препоръки как да се използва лекарството.

Ако се нуждаете от повече информация за Вашето медицинско състояние или лечение,

прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт. Ако желаете повече информация за основанията на препоръките на CHMP,

прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Tredaptive?

Tredaptive е лекарство, което съдържащо две активни вещества: никотинова киселина (позната

още като ниацин или витамин B

) и ларопипрант. Прилага се под формата на таблетки с

изменено освобождаване. „Изменено освобождаване“ означава, че двете активни вещества се

освобождават от таблетката с различна скорост в рамките на няколко часа.

За какво се използва Tredaptive?

Tredaptive се използва като допълнение към диетата и физическите упражнения при пациенти с

дислипидемия (абнормно високи нива на мазнините в кръвта), особено при „комбинирана

смесена дислипидемия“ и „първична хиперхолестеролемия“. Пациентите с комбинирана

смесена дислипидемия имат високи кръвни нива на „лошия“ LDL-холестерол и триглицериди

(вид мазнини) и ниски нива на „добрия“ HDL-холестерол. При първичната

хиперхолестеролемия нивата на холестерола в кръвта са високи. Първична означава, че

хиперхолестеролемията няма установима причина.

Tredaptive обикновено се дава заедно със статин (стандартното лекарство, използвано за

намаляване на холестерола), когато статинът, приеман самостоятелно, не е достатъчно

ефективен. Tredaptive се използва самостоятелно само при пациенти, които не могат да приемат

статини.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Tredaptive?

Началната доза Tredaptive е една таблетка веднъж дневно в продължение на четири седмици,

след което дозата се повишава на две таблетки веднъж дневно. Приема се през устата, с храна,

вечер или преди лягане. Таблетките трябва да се гълтат цели, без да се делят, чупят, смачкват

или дъвчат.

Не се препоръчва употребата на Tredaptive при деца на възраст под 18 години поради липсата

на информация за безопасността и ефективността на продукта в тази възрастова група.

Лекарството трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с бъбречни проблеми и

да не се използва при пациенти с чернодробни проблеми.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Как действа Tredaptive?

Двете активни вещества в Tredaptive, никотинова киселина и ларопипрант, имат различни

механизми на действие.

Никотиновата киселина е вещество, което се среща в природата и се използва в ниски дози като

витамин. В по-високи дози тя намалява нивото на мазнини в кръвта чрез механизъм, който не е

напълно изяснен. За пръв път се използва като лекарство за повлияване нивaтa на мазнините в

кръвта в средата на 50-те години на ХХ в., но употребата й е ограничена поради настъпването

на нежелани реакции, и по-специално зачервяване на кожата.

Смята се, че зачервяването от никотиновата киселина се дължи на освобождаването на

вещество, наречено „простагландин D2“ (PGD

) от клетки в кожата, което дилатира (разширява)

кръвоносните съдове на кожата. Ларопипрант блокира рецепторите, с които нормално се

свързва PGD

. Когато тези рецептори са блокирани, PGD

не може да дилатира съдовете на

кожата, което намалява честотата и интензивността на зачервяването.

В таблетките Tredaptive ларопипрант е в единия от слоевете, а другият слой съдържа

никотинова киселина. Когато пациентът приеме таблетката, в кръвообращението първо се

освобождава ларопипрант и той блокира PGD

рецепторите. Никотиновата киселина се

освобождава по-бавно от другия слой и упражнява своя ефект на агент, модифициращ

мазнините.

Как е проучен Tredaptive?

Преди провеждане на проучвания при хора ефектите на Tredaptive са изследвани върху

експериментални модели.

Tredaptive е проучен в четири основни проучвания при пациенти с хиперхолестеролемия или

смесена дислипидемия.

Две проучвания разглеждат ефективността на Tredaptive по отношение промяната на нивото на

мазнините в кръвта. Първото проучване сравнява ефективността на Tredaptive с тази на

самостоятелно приложена никотинова киселина или плацебо (сляпо лечение) за намаляване на

нивата на LDL-холестерола при общо 1613 пациенти. В това проучване се разглеждат и

симптомите на зачервяването посредством специално разработен въпросник.

Второто проучване сравнява комбинацията от Tredaptive и симвастатин (статин) с Tredaptive

самостоятелно или симвастатин самостоятелно при 1398 пациенти. Основната мярка за

ефективност е промяната в нивото на LDL-холестерола в кръвта след 12 седмици.

Третото и четвъртото проучване разглеждат ефективността на ларопипрант за намаляване на

зачервяването, причинено от никотиновата киселина. Те включват общо 2349 пациенти, които

са приемали или Tredaptive, или никотинова киселина. Зачервяването е измервано посредством

въпросника за симптомите на зачервяването.

Какви ползи от Tredaptive са установени в проучванията?

Tredaptive е ефективен за намаляване нивото на LDL-холестерола в кръвта. В първото

проучване нивата на LDL-холестерола са намалени с 19% при пациентите, приемащи Tredaptive,

в сравнение с 1% при приемащите плацебо. Второто проучване показва, че нивата на LDL-

холестерола са допълнително намалени, когато Tredaptive се приема заедно със симвастатин

(48% намаление) в сравнение само с Tredaptive (17% намаление) или само симвастатин (37%

намаление).

Добавянето на ларопипрант към никотиновата киселина намалява симптомите на зачервяване,

предизвикани от нея. При първото и третото проучване по-малко пациенти, приемащи

Tredaptive, съобщават за умерено, тежко или екстремно зачервяване, отколкото пациентите,

приемащи само никотинова киселина. При четвъртото проучване зачервяването се наблюдава

по-малко дни при пациентите, приемащи Tredaptive, отколкото при приемащите само

никотинова киселина.

Какъв са рисковете, свързани с Tredaptive?

Най-честата нежелана реакция при Tredaptive (наблюдавана при повече от 1 на 10 пациенти) е

зачервяване. За пълния списък на всички наблюдавани при Tredaptive нежелани реакции –

вижте листовката.

Tredaptive е противопоказан за хора, които биха могли да проявят свръхчувствителност

(алергични реакции) към никотинова киселина, ларопипрант или към някоя от другите

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

съставки. Не трябва да се използва и при пациенти с чернодробни проблеми, активна стомашна

язва или артериално кървене.

Основания за одобряване на Tredaptive?

Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) решава, че ползите от

Tredaptive са по-големи от рисковете за лечение на дислипидемия, особено при пациенти с

комбинирана смесена дислипидемия и при пациенти с първична хиперхолестеролемия.

Комитетът препоръчва на Tredaptive да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Tredaptive:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в рамките на Европейския съюз,

за Tredaptive на Merck Sharp & Dohme Ltd на 3 юли 2008 г.

Пълният текст на EPAR относно Tredaptive може да се намери тук

Дата на последно актуализиране на текста 05-2008.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Листовка: информация за пациента

Tredaptive 1 000 mg/20 mg таблетки с изменено освобождаване

никотинова киселина/ларопипрант

(nicotinic acid/laropiprant)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Tredaptive и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tredaptive

Как да приемате Tredaptive

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Tredaptive

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Tredaptive и за какво се използва

Името на Вашия лекарствен продукт е Tredaptive

.

Той съдържа две различни активни вещества:

никотинова киселина, променящо липидите лекарство; и

ларопипрант, който намалява симптомите на зачервяване на кожата - често срещана

нежелана реакция към никотиновата киселина.

Как действа Tredaptive

Tredaptive се използва в допълнение към диета:

за да понижи нивата на Вашия "лош" холестерол. Това той прави като понижава нивата

на общия холестерол, LDL холестерола, мастните съединения, наричани триглицериди, и

апо B (част от LDL) в кръвта.

за да повиши нивата на "добрия" холестерол (HDL холестерол) и апо A-I (част от HDL).

Какво трябва да знам за холестерола и триглицеридите?

Холестерол е една от няколкото масти, намираща се в кръвта. Общият холестерол включва

"лош" (LDL) и "добър" (HDL) холестерол.

LDL холестерол често се нарича "лош" холестерол, тъй като може да се отлага в стените на

артериите и да формира плаки. С времето тези плаки могат да доведат до запушване на

артериите. Това запушване може да забави или блокира кръвотока към жизненоважни органи

като сърце и мозък. Когато кръвотокът е блокиран, в резултат се развива сърдечен пристъп или

мозъчен удар.

HDL холестеролът често се нарича "добър" холестерол, тъй като пречи на "лошия" холестерол

да се натрупва в артериите и защото предпазва от сърдечно заболяване.

Триглицеридите са други масти в кръвта. Те могат да повишат риска от проблеми със сърцето.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

При повечето хора в началото няма прояви на повишен холестерол. Лекарят може да определи

нивото на Вашия холестерол с обикновен кръвен тест. Редовно посещавайте своя лекар, за да

проследявате нивото на своя холестерол и обсъждате целите си с Вашия лекар.

Tredaptive се използва в допълнение към диета и упражнения при пациенти с първична

хиперхолестеролемия или смесена дислипидемия

когато не можете да контролирате нивата на своя холестерол само със статин (клас

понижаващи холестерола лекарства, които действат в черния дроб);

когато не можете да понасяте статини или когато статините не са препоръчителни за Вас.

Пациенти с комбинирана смесена дислипидемия имат високи нива на "лош" LDL холестерол и

триглицериди (тип масти) и ниски нива на "добър" HDL холестерол. Първична

хиперхолестеролемия е когато нивата на холестерола в кръвта са високи. Първична означава, че

хиперхолестеролемията няма някаква установена причина.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Tredaptive

Не приемайте Tredaptive, ако

сте алергични към никотинова киселина, към ларопипрант или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

в момента имате чернодробни проблеми.

имате язва на стомаха.

имате артериално кървене.

Не приемайте Tredaptive, ако някое от горните условия важи за Вас. Ако не сте сигурни,

говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Tredaptive.

Предупреждения и предпазни мерки

Уведомете Вашия лекар за всички Ваши заболявания. Консултирайте се с Вашия лекар или

фармацевт преди и докато употребявате Вашето лекарство, ако:

имате някакви алергии.

някога сте имали чернодробно заболяване, жълтеница (чернодробно нарушение,

предизвикващо пожълтяване на кожата и бялото на очите) или хепатобилиарно (черен

дроб и жлъчни пътища) заболяване.

имате проблеми с бъбреците.

имате проблеми с щитовидната жлеза

употребявате големи количества алкохол.

Вие и Вашите близки имате наследствено мускулно нарушение или някога сте имали

мускулни проблеми по време на лечение с холестерол-понижаващи лекарства, наричани

"статини" или фибрати.

имате необяснима мускулна болка, мускулна чувствителност или мускулна слабост. Ако

имате такива симптоми, незабавно уведомете своя лекар.

имате повишена кръвна захар или диабет.

имате проблеми със сърцето.

предстои Ви операция.

имате подагра.

имате ниски нива на фосфор.

Вие сте над 70 години.

приемате симвастатин (статин) или лекарство, съдържащо симвастатин и сте от китайски

произход.

Ако не сте сигурни дали някое от изброените по-горе се отнася до Вас, консултирайте се с

Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Tredaptive.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Кръвни изследвания и наблюдение

Редовно посещавайте Вашия лекар за контрол на нивата на LDL (лошия) и HDL (добрия)

холестерол и триглицеридите Ви.

Вашият лекар трябва да направи изследване на кръвта преди да започнете да приемате

Tredaptive, за да установи как действа Вашия черен дроб.

Освен това Вашият лекар може да поиска периодично да правите кръвни изследвания

след като започнете да приемате Tredaptive, за да провери как действа Вашия черен дроб,

както и за други нежелани реакции.

Деца и юноши

Tredaptive не е проучен при деца и юноши на възраст под 18 години. Ето защо, Tredaptive не

трябва да се използва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Tredaptive

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други

лекарства. Това се отнася до лекарства без рецепта, витамини и билкови добавки.

В частност, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

лекарства, използвани за понижение на кръвното налягане.

лекарства, използвани за понижение нивата на холестерола, наречени "секвестранти на

жлъчни киселини" - например холестирамин.

зидовудин - лекарство, използвано за лечение на СПИН.

мидазолам - лекарство за приспиване преди някои хирургични процедури.

витамини или добавки, които съдържат никотинова киселина.

клопидогрел и ацетилсалицилова киселина (АСК), лекарства, предотвратяващи

образуването на вредни кръвни съсиреци.

лекарства, използвани за понижение на холестерола, наречени “статини”.

Също така, уведомете Вашия лекар ако приемате симвастатин (статин) или лекарства,

съдържащи симвастатин и ако сте от Китай.

Ако не сте сигурни дали някое от представените по-горе се отнася до Вас, консултирайте се с

Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Tredaptive.

Tredaptive с храна, напитки и алкохол

За да намалите вероятността за поява на зачервяване на лицето, избягвайте да пиете

алкохол или горещи напитки или да ядете пикантни храни около времето, в което вземате

Вашата доза Tredaptive.

Важно е да съблюдавате съвета, даден в точка 3

Как да приемате Tredaptive

Бременност и кърмене

Tredaptive не се препоръчва при бременност, освен ако не е крайно наложително.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете Tredaptive, ако:

сте бременна или планирате да забременеете. Не е известно дали Tredaptive ще увреди

нероденото Ви дете.

кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали Tredaptive преминава в кърмата

Ви. Никотиновата киселина обаче, която е съставна част на Tredaptive, преминава в

кърмата.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Вашият

лекар ще реши дали Tredaptive е подходящ за Вас.

Шофиране и работа с машини

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Някои хора получават световъртеж, след като приемат Tredaptive. Ако получавате световъртеж,

трябва да избягвате шофиране и работа с машини след като приемете Tredaptive.

Tredaptive съдържа лактоза

Tredaptive съдържа захар, наречена лактоза. Ако знаете от Вашия лекар, че имате непоносимост

към някои захари, свържете се с него, преди да започнете да приемате този медикамент.

3.

Как да приемате Tredaptive

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Колко да приемате

Трябва да започнете с прием на една таблетка дневно.

След 4 седмици, Вашият лекар може да повиши дозата на 2 таблетки дневно.

Ако преминавате от лекарство, съдържащо 2 000 mg или повече никотинова киселина с

удължено освобождаване, Вашият лекар може да Ви предпише да започнете с две

таблетки Tredaptive дневно. Ако преминавате от лекарство с по-малко от 2 000 mg

никотинова киселина с удължено освобождаване, трябва да започнете с прием на една

таблетка Tredaptive дневно. След 4 седмици, Вашият лекар може да повиши Вашата доза

Tredaptive на две таблетки дневно.

Как да приемате

Приемайте Tredaptive един път на ден, вечер или преди лягане.

Приемайте Tredaptive с храна.

Приемайте таблетката цяла. За да може Вашето лекарство да действа според

предназначението си, не делете, не чупете, не мачкайте и не дъвчете таблетката, преди да

я погълнете.

Избягвайте да пиете алкохол или топли напитки или да ядете пикантни храни около часа

на приемане на дозата Tredaptive. Това ще намали риска от зачервяване (зачервяване на

лицето, усещане на топлина, сърбеж или мравучкане, особено по главата, шията, гърдите

и горната част на гърба).

Приемът на аспирин, преди да вземете Tredaptive, не намалява зачервяването на лицето

повече, отколкото ако вземете самостоятелно. Ето защо, не е необходимо да вземате

аспирин, за да намалите симптомите на зачервяване на лицето. Ако вземете аспирин по

някаква друга причина, продължете да следвате инструкциите на Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Tredaptive

В случай на прием на повече от необходимата доза са докладвани следните нежелани

реакции: зачервяване на лицето, главоболие, пруритус (сърбеж), гадене, световъртеж,

повръщане, диария, коремна болка/дискомфорт и болка в гърба.

Ако сте приели повече от необходимата доза, незабавно уведомете Вашия лекар или

фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Tredaptive

Ако пропуснете една доза, не вземайте допълнителна. Продължете с обичайната доза

следващата вечер или преди лягане. Ако обаче не приемете Tredaptive в продължение на

7 и повече последователни дни, консултирайте се с Вашия лекар преди да възобновите

приемането на Tredaptive.

Ако сте спрели приема на Tredaptivе

Не спирайте приема на Tredaptive, без да се консултирате с Вашия лекар. Може Вашият

проблем с холестерола да се появи отново.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции на Tredaptive са:

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

зачервяване на лицето (което обикновено включва зачервяване на кожата, усещане за

топлина, сърбеж или мравучкане, особено по главата, шията, гърдите и горната част на

гърба). Ако се появи подобно зачервяване, симптомите като цяло са най-силно проявени

в началото и обикновено с времето отзвучават.

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души)

главоболие

мравучкане и изтръпване на ръцете и краката

коремна болка

диария

стомашно разстройство или киселини

гадене

повръщане

пруритус (сърбеж)

обрив

копривна треска

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души)

подагра

безсъние

замайване

палпитации (усещане за сърцебиене)

ниско кръвно налягане

задух

суха кожа

обрив с плоски, червени петна

мускулна болка или болезненост

втрисане

болка

подуване на пръстите на ръцете, пръстите на краката или глезените

В допълнение се съобщава за един или повече от следните симптоми като част от алергичната

реакция към Tredaptive.

оток на лицето, устните, езика, и/или гърлото, които могат да причинят затруднено

дишане или преглъщане (ангиоедем, който може да налага незабавно лечение)

прималяване

задух

загуба на контрол върху уринирането и ходенето по голяма нужда

студена пот

треперене

втрисане

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

повишено кръвно налягане

подуване на устните

усещане за парене

обрив по цялото тяло

ставна болка

подуване на краката

ускорена сърдечна дейност

Редки

(могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

течащ нос

понижен глюкозен толеранс

тревожност

мигрена

прималяване

ускорен или неравномерен пулс

замайване при изправяне

оригване

язва на стомаха

нарушение на кожата с тъмни кадифени плаки, наречено акантозис нигриканс

тъмни петна по кожата

изпотяване

мускулна слабост

слабост

генерализиран оток

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка

Допълнително се съобщава за следните нежелани реакции по време на постмаркетинговия опит

с Tredaptive и/или други продукти, съдържащи никотинова киселина (самостоятелно и/или с

някои други понижаващи холестерола лекарства):

внезапна сериозна алергична реакция (анафилактичен шок). Симптомите включват

прималяване, задух, хриптене или затруднено дишане, подуване на лицето, устните,

езика, сърбеж или обриви по кожата.

Това състояние изисква незабавно медицинско

лечение.

нарушения на очите, наречени токсична амблиопия и кистозен оток на макулата, които

могат да доведат до замъглено, понижено зрение или загуба на зрението

пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница)

обрив с мехури

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5.

Как да съхранявате Tredaptive

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след "Годен до:" и след "ЕXP" върху блистера.

Да не се съхранява над 30°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от

светлина и влага.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Tredaptive

Активните вещества са: никотинова киселина и ларопипрант. Всяка таблетка съдържа

1 000 mg никотинова киселина и 20 mg ларопипрант.

Другите съставки са: хипромелоза (E464), колоиден безводен силициев диоксид,(E551),

натрий стеарил фумарат (E463), хидроксипропилцелулоза, микрокристална целулоза

(E460), кроскармелоза натрий, лактоза монохидрат и магнезиев стеарат.

Лекарството представлява таблетка с изменено освобождаване. Това означава, че едно или

повече от активните вещества се освобождават бавно за определен период от време.

Как изглежда Tredaptive и какво съдържа опаковката

Всяка таблетка с изменено освобождаване и с формата на капсула, бяла до почти бяла таблетка,

с вдлъбнато релефно означение “552” от едната страна.

Непрозрачен PVC/Aclar блистер с избутващо се алуминиево покритие в опаковки по 14, 28, 56,

84, 98, 168 или 196 таблетки с изменено освобождаване, групови опаковки съдържащи 196 (2

опаковки по 98) таблетки с изменено освобождаване и 49 x 1 таблетки с изменено

освобождаване в перфориран блистер с по една таблетка.

Алуминий/алуминиев блистер с избутващо се алуминиево покритие в опаковки по 14, 28, 56,

168 таблетки с изменено освобождаване и 32х1 таблетки с изменено освобождаване в

перфориран блистър с по една таблетка.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Производител

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Shotton Lane, Cramlington

Hertfordshire EN11 9BU

Northumberland NE23 3 JU

Обединено кралство

Обединено кралство

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32 (0)27766211)

dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

msd_cr@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: +8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: +45 4482 4000

dkmail@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 99 99 000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673; (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

Eλλάδα

BIANEΞ Α.Ε

Τηλ: +3 0210 80091 11

Mailbox@vianex.gr

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 4465808

clic@merck.com

France

MSD France

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +4021 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd_slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel.: +421 2 58282010

msd_sk@merck.com

Ιtalia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 80000 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364 224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel. +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

{мм /гггг}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба