Selincro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Налмефен хидрохлорид дигидрат

Предлага се от:

H. Lundbeck A/S

АТС код:

N07BB05

INN (Международно Name):

nalmefene

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при алкохолна зависимост

Терапевтична област:

Свързани с алкохола нарушения

Терапевтични показания:

Selincro е показан за намаляване на консумацията на алкохол при възрастни пациенти с алкохолна зависимост, които имат високо ниво на риск от пиене (вж. Раздел 5. 1), без физически симптоми на отнемане и които не се нуждаят от незабавна детоксикация. Нашия трябва да се прилага в съчетание с непрекъснато психологическата подкрепа е насочена към ангажимента за лечение и намаляване на консумацията на алкохол . Нашия трябва да започне само при пациенти, които продължават да имат висок пиене-ниво на риска в рамките на две седмици след първоначалната оценка на.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-02-24

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SELINCRO 18 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
налмефен (nalmefene)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора.То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Selincro и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Selincro
3.
Как да приемате Selincro
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Selincro
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SELINCRO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Selincro съдържа активно вещество
налмефен.
Selincro се използва за намаляване на
консума
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Selincro 18 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 18,06 mg
налмефен (nalmefene) (като хидрохлорид
дихидрат)
Помощно вещество с известен ефект
Всяка филмирана таблетка съдържа 60,68 mg
лактоза.
За пълния списък от помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Бяла, елипсовидна, двойноизпъкнала, 6,0
х 8,75 mm филмирана таблетка, гравирана с
„S“ от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Selincro е показан за намаляване на
консумацията на алкохол при възрастни
пациенти с
алкохолна зависимост, при които има
висок риск за алкохолна консумация
(drinking risk level -
DRL) [вж. точка 5.1], без физически
симптоми на абстиненция и които не се
нуждаят от
незабавна детоксикация.
Selincro трябва да се предписва само в
комбинация с продължителна
психосоциална подкрепа,
фокусирана върху засилено придържане
към лечението и намаляване
консумацията на алкохол.
Selincro трябва да се започва само при
пациенти, при които продължава да има
висок риск за
алкохолна консумация две седмици 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-05-2022
Листовка Листовка чешки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-05-2022
Листовка Листовка датски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-05-2022
Листовка Листовка немски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-05-2022
Листовка Листовка естонски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-05-2022
Листовка Листовка гръцки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-05-2022
Листовка Листовка английски 11-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-03-2013
Листовка Листовка френски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-05-2022
Листовка Листовка италиански 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-03-2013
Листовка Листовка латвийски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-03-2013
Листовка Листовка литовски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-05-2022
Листовка Листовка унгарски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-05-2022
Листовка Листовка малтийски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-03-2013
Листовка Листовка нидерландски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-03-2013
Листовка Листовка полски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-05-2022
Листовка Листовка португалски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-03-2013
Листовка Листовка румънски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-05-2022
Листовка Листовка словашки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-05-2022
Листовка Листовка словенски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-03-2013
Листовка Листовка фински 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-05-2022
Листовка Листовка шведски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-05-2022
Листовка Листовка норвежки 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-05-2022
Листовка Листовка исландски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-05-2022
Листовка Листовка хърватски 17-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-05-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите