Temomedac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

temomedac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - темозоломид - glioma; glioblastoma - Антинеопластични средства - temomedac твърди капсули е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия (ЛТ) и след като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Capecitabine Medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - капецитабин - Колоректални неоплазми - Антинеопластични средства - Капецитабин medac е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий iii (рак на дебелото черво dukes). Капецитабин medak е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин medak предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. medak капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин medak също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Arsenic trioxide medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - Арсеник Триоксид - Левкемия, промиелоцитна, остра - Антинеопластични средства - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. Скоростта на реакция друг остър миелобластный подтипове на левкемия до триоксида арсен не е считан за.

Leflunomide medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - лефлуномид - Артрит, ревматоиден - Селективни имуносупресори - Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (dmards). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. с метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни странични реакции, затова на върха на лечение лефлуномидом трябва да се разглежда внимателно относно тези ползи / аспекти на риска . Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Zoledronic acid medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - монохидрат на золедроновата киселина - fractures, bone; cancer - Лекарства за лечение на костни заболявания - Предотвратяване на скелетно свързани събития (патологични фрактури, гръбначния компресия, радиация или хирургия на костите или тумор индуцирана хиперкалциемия) при възрастни пациенти с напреднали злокачествени заболявания, включващи кост. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (tpu).

Carmustine medac (previously Carmustine Obvius) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

carmustine medac (previously carmustine obvius)

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - кармустином - hodgkin disease; lymphoma, non-hodgkin - Антинеопластични средства - carmustine is indicated n adults in the following malignant neoplasms as a single agent or in combination with other antineoplastic agents and/or other therapeutic measures (radiotherapy, surgery): , brain tumours (glioblastoma, brain-stem gliomas, medulloblastoma, astrocytoma and ependymoma), brain metastases, secondary therapy in non-hodgkin’s lymphoma and hodgkin’s disease, as conditioning treatment prior to autologous haematopoietic progenitor cell transplantation (hpct) in malignant haematological diseases (hodgkin’s disease / non-hodgkin’s lymphoma).

Pemetrexed medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - пеметрексед - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - folic acid analogues, antineoplastic agents - Малигнен мезотелиом на плеврата Пеметрексед medak в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. non-малки рак на белите дробове клетки Пеметрексед medak в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед medak включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед medak включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Imatinib medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib medac

medac - иматиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; dermatofibrosarcoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome - Инхибитори на протеинкиназы - Иматиниба medak се предписват за лечение на:педиатрични пациенти с за първи път разкри Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (на bcr-abl), която положително (рН+) хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), за които трансплантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лечение;педиатрични пациенти с ph+ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза;образование за възрастни и педиатрични пациенти с ph+ХМЛ в бластный криза;образование за възрастни и педиатрични пациенти за първи път поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ол) интегриран с химиотерапия;за възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ол като монотерапии;при възрастни пациенти с миелодиспластических/миелопролиферативных заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) ген преустройство;за възрастни пациенти с белег гиперэозинофильным синдром (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с fip1l1-pdgfra пренареждане;за възрастни пациенти с метастатичен выбухающей dermatofibrosarcoma (dfsp) и възрастни пациенти с пристъпно и/или метастатичен dfsp, които не са допустими за операция. Ефект иматиниба на резултата от трансплантация на костен мозък не се определя. При възрастни и педиатрични пациенти ефикасността на иматиниба се основава на общите гематологических и цитогенетических отговор и преживяемост без прогресия при ХМЛ, хематологични и цитогенетический отговор на цените на ph+all, миелодиспластичен синдром/МПЗ, на гематологические показатели за обратна връзка в ХЕС/човек и на обективен отговор при възрастни пациенти с неоперабельной и/или метастатичен dfsp. Опит с иматинибом при пациенти с миелодиспластичен синдром/МПЗ, свързани с pdgfr генетични комбинации-много ограничен. С изключение първи път е идентифицирана хронична фаза на ХМЛ, няма контролирани проучвания, които показват клиничен ефект, или увеличава процента на преживяемост при тези заболявания.

Trecondi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trecondi

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - treosulfan - Трансплантация на хематопоетични стволови клетки - Антинеопластични средства - treosulfan in combination with fludarabine is indicated as part of conditioning treatment prior to allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (allohsct) in adult patients and in paediatric patients older than one month with malignant and non-malignant diseases.