Capecitabine Medac

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Capecitabine Medac
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Capecitabine Medac
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Колоректални неоплазми
 • Терапевтични показания:
 • Капецитабин Medac е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий III (рак на дебелото черво Dukes). Капецитабин Medak е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин Medak предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Medak капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин Medak също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 9

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002568
 • Дата Оторизация:
 • 18-11-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002568
 • Последна актуализация:
 • 25-12-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/002568

EPAR summary for the public

Capecitabine Medac

capecitabine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Capecitabine Medac. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна

употреба (CHMP) е извършил оценка на лекарството, за да достигне становището си за издаване

на разрешение за употреба и препоръките му относно условията на употреба за Capecitabine

Medac.

Какво представлява Capecitabine Medac?

Capecitabine Medac е лекарство, съдържащо активното вещество капецитабин (capecitabine).

Предлага се под формата на таблетки (150, 300 и 500 mg).

Capecitabine Medac „генерично“ и „хибридно“ лекарство. Това означава, че е подобно на

„референтното лекарство”, но съдържа капецитабин в нова концентрация в допълнение към вече

налични концентрации. Докато референтното лекарство, Xeloda, се предлага под формата на

таблетки 150 и 500 mg, Capecitabine Accord се предлага също и под формата на таблетки 300 mg.

За повече подробности относно генеричните и хибридните лекарства вижт

е документа от типа

„въпроси и отговори“ тук.

За какво се използва Capecitabine Medac?

Capecitabine Medac е противораково лекарство. Използва се за лечение на:

рак на дебелото черво. Capecitabine Medac се използва със или без други противоракови

лекарства при пациенти, които са преминали хирургично лечение за рак на дебелото черво

стадий ІІІ или стадий C по Dukes.

метастазирал колоректален рак (рак на дебелото черво, който се е разпространил в други

части на тялото). Capecitabine Medac се използва със или без други противоракови

лекарств

авансирал рак на стомаха. Capecitabine Medac се използва с други противоракови лекарства,

включително съдържащи платина противоракови лекарства, например цисплатин;

локално авансирал или метастатичен рак на млечната жлеза (рак, който е започнал да се

разпространява в други части на тялото). Capecitabine Medac се използва с доцетаксел

(друго противораково лекарство) след неуспех на лечение с антрациклини (други

противорако

ви лекарства). Може да се използва и като монотерапия след неуспех на

лечение с антрациклини и таксани (други противоракови лекарства) или когато за пациента

не е показана повторно лечение с антрациклини.

Лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание.

Как да използвате Capecitabine Medac?

Capecitabine Medac трябва да се предписва само от лекар, квалифициран в прилагането на

противоракови лекарства.

Capecitabine Medac се приема два пъти дневно в дози между 625 и 1250 mg на квадратен метър от

телесната повърхност (изчислява се на базата на височината и теглото на пациента). Дозировката

зависи от типа на лекувания рак. Лекарят изчислява броя на таблетките от 150 mg и 5

00 mg,

които пациентът трябва да приеме. Таблетките Capecitabine Medac трябва да се поглъщат с вода

през първите 30 минути след хранене.

Лечението продължава шест месеца след хирургичната операция на дебелото черво. За други

видове рак лечението се прекратява, ако заболяването се влоши или пациентът не може повече

да понася лечението. При пациенти с черн

одробни или бъбречни заболявания и при пациенти,

които развиват определени нежелани лекарствени реакции, дозите трябва да бъдат коригирани.

Пълна информация може да се намери в Кратката характеристика на продукта (също част от

EPAR).

Как действа Capecitabine Medac?

Активното вещество в Capecitabine Medac, капецитабин, е цитотоксично лекарство (лекарство,

което убива делящи се клетки, каквито са раковите клетки), принадлежащо към групата на

„антиметаболитите“. Капецитабин е „пролекарство“, което се превръща в 5-флуороурацил в

организма, като това става в по-голяма степен в туморните клетки, отколкото в нормалните

тъкани. Приема се под формата на таблетки, докато 5-флуоро

урацилът обикновено трябва да се

инжектира.

5-флуороурацилът е аналог на пиримидина. Пиримидинът е част от генетичния материал на

клетките (ДНК и РНК). В организма 5-флуороурацилът заема мястото на пиримидина и повлиява

ензимите, участващи в производството на нова ДНК. В резултат той потиска растежа на туморните

клетки и накрая ги убива.

Как е проучен Capecitabine Medac?

Компанията е предоставила данни от публикуваната литература за капецитабин.

Компанията провежда проучване за биоеквивалентност, за да докаже, че 500 mg Capecitabine

Medac произвеждат в кръвта същите нива на капецитабин като 500 mg Xeloda.

Capecitabine Medac

EMA/751634/2012

Страница 2/3

Capecitabine Medac

EMA/751634/2012

Страница 3/3

Какви са ползите и рисковите, свързани с Capecitabine Medac?

Тъй като Capecitabine Medac съдържа същите активни вещества като референтното лекарство, се

приема, че ползите и рисковете са същите като при референтното лекарство.

Какви са основанията за одобряване на Capecitabine Medac?

CHMP заключава, че в съответствие с изискванията на ЕС е доказано, че Capecitabine Medac е със

сравнимо качество и представлява биоеквивалент с Xeloda. Следователно CHMP е на мнение,

както при Xeloda, ползите превишават установените рискове. Комитетът препоръчва на

Capecitabine Medac да бъде издадено разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Capecitabine Medac:

Европейската комисия издава разрешение за употреба, валидно в Европейския съюз, за

Capecitabine Medac на 19 ноември 2012 г.

Пълният текст на EPAR относно Capecitabine Medac може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Capecitabine Medac прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Дата на последно актуализиране на текста ноември 2012.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Капецитабин medac 150 mg филмирани таблетки

Капецитабин medac 300 mg филмирани таблетки

Капецитабин medac 500 mg филмирани таблетки

капецитабин (capecitabine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Капецитабин medac и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Капецитабин medac

Как да приемате Капецитабин medac

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Капецитабин medac

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Капецитабин medac и за какво се използва

Капецитабин medac принадлежи към групата лекарства, наречени “цитостатични лекарства”,

които спират растежа на раковите клетки. Капецитабин medac съдържа капецитабин, който сам

по себе си не е цитостатично лекарство. Само след като се абсорбира в организма, той се

превръща в активно противораково средство (повече в туморната тъкан, отколкото в

нормалната тъкан).

Капецитабин medac се използва за лечение на рак на дебелото черво, правото черво, рак на

стомаха или рак на млечната жлеза.

Освен това Капецитабин medac се използва за предотвратяване на нова поява на рак на

дебелото черво след пълното отстраняване на тумора чрез операция.

Капецитабин medac може да се прилага самостоятелно или в комбинация с други лекарства.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Капецитабин medac

Не приемайте Капецитабин medac :

ако сте алергични към капецитабин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6). Трябва да уведомите Вашия лекар, ако Ви е известно, че

имате алергия или прекалена чувствителност към това лекарство,

ако преди това сте имали тежки реакции към лечение с флуоропиримидини (група

противоракови лекарства като флуороурацил),

ако сте бременна или кърмите,

ако имате много ниско ниво на белите кръвни клетки или на тромбоцитите в кръвта

(левкопения, неутропения или тромбоцитопения),

ако имате тежки проблеми с черния дроб или бъбреците,

ако знаете, че нямате никаква активност на ензима дихидропиримидин дехидрогеназа

(DPD),

ако се лекувате в момента или сте лекувани през последните 4 седмици с бривудин като

част от лечение на херпес зостер (варицела или херпес).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар преди да приемете Капецитабин medac

ако знаете, че имате частичен дефицит на активността на ензима дихидропиримидин

дехидрогеназа (DPD),

ако имате чернодробно или бъбречно заболяване,

ако имате или сте имали сърдечни проблеми (например неравномерна сърдечна дейност

или болки в гърдите, челюстта и гърба, предизвикани от физическо усилие и дължащи се

на проблеми с притока на кръв към сърцето),

ако имате заболявания на мозъка (например рак, който се е разпространил в мозъка)

или увреждане на нервите (невропатия),

ако имате нарушен калциев баланс (наблюдавано при кръвните изследвания),

ако имате диабет,

ако в резултат на тежко гадене и повръщане не можете да задържите храна или вода,

ако имате диария,

ако сте обезводнени или се обезводнявате,

ако имате нарушен баланс на йоните в кръвта (електролитен дисбаланс, наблюдаван при

изследване),

ако имате анамнеза за очни проблеми, тъй като ще имате нужда от допълнително

наблюдение на Вашите очи,

ако имате тежки кожни реакции.

Дефицит на DPD

Дефицитът на DPD е рядко състояние, което е налице при раждането и което обикновено не се

свързва със здравословни проблеми, освен ако не приемате някои лекарства. Ако имате

неразпознат дефицит на DPD и приемате Капецитабин medac, Вие сте изложени на повишен

риск от остри, с ранно начало и в тежка форма нежелани реакции, описани в точка 4

“Възможни нежелани реакции”. Свържете се с Вашия лекар незабавно, ако сте обезпокоени за

някоя от реакциите или ако забележите допълнителни нежелани реакции, неописани в тази

листовка (вижте точка 4 “Възможни нежелани реакции”).

Деца и юноши

Капецитабин medac не е показан при деца и юноши. Не давайте Капецитабин medac на деца и

юноши.

Други лекарства и Капецитабин medac

Преди да започнете лечението, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате,

наскоро се приемали или е възможно да приемете други лекарства. Това е изключително важно,

тъй като приемането на повече от едно лекарство по едно и също време може да усили или да

отслаби действието на лекарствата.

Не трябва да приемате бривудин (антивирусно лекарство за лечение на херпес зостер или

варицела) по едно и също време с лечение с капецитабин (включително и по време на

периоди на почивка, когато не приемате таблетки капецитабин).

Ако сте приели бривудин трябва да изчакате най-малко 4 седмици след спиране на

бривудин преди да започнете прием на капецитабин

Вижте също точка „Не приемайте

Капецитабин medac“

Трябва да бъдете особено внимателни, ако приемате някое от следните:

лекарства против подагра (алопуринол),

лекарства против съсирване на кръвта (кумарин, варфарин),

лекарства против гърчове или треперене (фенитоин),

интерферон алфа,

лъчелечение и някои лекарства, използвани за лечение на рак (фолинова киселина,

оксалиплатин, бевацизумаб, цисплатин, иринотекан),

лекарства използвани за лечение на дефицит на фолиева киселина.

Капецитабин medac с храна и напитки

Трябва да приемате

Капецитабин medac не по-късно от 30 минути след хранене.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Капецитабин medac

, ако сте бременна или мислите, че е възможно да

сте бременна. Не трябва да кърмите, ако приемате Капецитабин medac и в продължение на

2 седмици след последната доза.

Ако сте жена, която би могла да забременее, трябва да използвате ефективни методи за

предпазване от забременяване по време на лечение с Капецитабин medac и в продължение на

6 месеца след приема на последната доза.

Ако сте мъж и Вашата партньорка би могла да забременее, трябва да използвате ефективни

методи за предпазане от забременяване по време на лечение с Капецитабин medac и в

продължение на 3 месеца след приема на последната доза.

Шофиране и работа с машини

Капецитабин medac може да причини чувство на замайване, гадене или умора. Поради това е

възможно Капецитабин medac

да повлияе върху Вашата способност да шофирате или да

работите с машини.

Капецитабин medac съдържа лактоза

Ако Вашият лекар Ви е казал, че проявявате непоносимост към някои захари, свържете се с

лекуващия си лекар, преди да вземете това лекарство.

Капецитабин medac съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на филмирана таблетка, т.е. може

да се каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Капецитабин medac

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Капецитабин medac трябва да се предписва само от лекар с опит в използването на

противоракови лекарства.

Лекуващият Ви лекар ще Ви предпише доза и схема на лечение, които са подходящи за

Вас

Дозата на Капецитабин medac се основава на телесната Ви повърхност. Тя се изчислява от

ръста и теглото Ви. Обичайната доза за възрастни е 1 250 mg/m² телесна повърхност и се

приема два пъти дневно (сутрин и вечер). Тук се дават два примера: лице, чието телесно тегло е

64 kg и ръст - 1,64 m, има телесна повърхност 1,7 m² и трябва да приеме 4 таблетки от 500 mg и

1 таблетка от 150 mg два пъти дневно. Лице, чието телесно тегло е 80 kg и ръст - 1,80 m, има

телесна повърхност 2,00 m² и трябва да приеме 5 таблетки от 500 mg два пъти дневно.

Вашият лекар ще Ви каже каква доза е необходимо да приемате, кога и колко

продължително трябва да я приемате.

Вашият лекар може да поиска от Вас да приемате комбинация от таблетки от 150 mg, 300 mg и

от 500 mg за всяка доза.

Приемайте таблетките

сутрин и вечер

, както е предписано от Вашия лекар.

Приемайте таблетките

до 30

минути след приключване на храненето

(закуска и вечеря)

и ги поглъщайте цели с вода

Важно е да приемате Вашето лекарство така, както е предписано от Вашия лекар.

Таблетките Капецитабин medac обикновено се приемат в продължение на 14 дни, последвани

от 7-дневен период на почивка (по време на който не се приемат таблетки). Този 21-дневен

период представлява един цикъл на лечение.

При комбинация с други лекарствa обичайната доза при възрастни може да бъде под

1 250 mg/m² телесна повърхност и може да се наложи да приемате таблетките за различен

период от време (напр. всеки ден, без период на почивка).

Ако сте приели повече от необходимата доза Капецитабин medac

Свържете се незабавно с Вашия лекар, преди да вземете следващата доза.

Можете да получите следните нежелани реакции, ако приемете много повече капецитабин,

отколкото трябва: гадене или повръщане, диария, възпаление или язви на червата или

устата, болка или кървене от червата или стомаха, или потискане на костния мозък (намаляване

броя на някои видове кръвни клетки). Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате някой от

тези симптоми.

Ако сте пропуснали да приемете Капецитабин medac

Не приемайте пропуснатата доза изобщо. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатата доза. Вместо това, продължавайте с Вашата редовна схема на прилагане и се

консултирайте с Вашия лекар.

Ако сте спрели приема на Капецитабин medac

Няма нежелани реакции, причинени от спирането на лечението с капецитабин. Ако използвате

кумаринови антикоагуланти (съдържащи фенпрокумон), след спирането на капецитабин може

да се наложи Вашият лекар да коригира дозата на антикоагуланта.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

СПРЕТЕ

незабавно приема на Капецитабин medac и се свържете с Вашия лекар, ако се появи

някой от следните симптоми:

Диария:

ако имате 4 или повече изхождания на ден в сравнение с обичайното или диария

през нощта.

Повръщане:

ако повърнете повече от веднъж за 24-часов период.

Гадене:

ако загубите апетит и количеството храна, което изяждате на ден е много по-

малко от обичайното.

Стоматит:

ако имате болка, зачервяване, подуване или възпаление в устата и/или

гърлото.

Кожна реакция “ръка и крак”:

ако имате болка, подуване, зачервяване или изтръпване

на дланите и/или стъпалата.

Повишена температура

: ако имате температура 38

С или по-висока.

Инфекция:

ако се появят признаци на инфекция, причинена от бактерии или вируси, или

други микроорганизми.

Болка в гърдите

: ако имате болка, локализирана в центъра на гърдите, особено ако тя се

появява при физическо усилие.

Синдром на Stevens-Johnson

: ако имате болезнен червен или лилав обрив, който се

разпространява, и започнат да се появяват мехури и/или други лезии по лигавиците (напр.

уста и устни), особено ако преди сте имали фоточувствителност, инфекции на

дихателните пътища (напр. бронхит) и/или треска.

Дефицит на DPD:

ако имате известен дефицит на DPD, Вие сте изложени на повишен

риск от остра токсичност с ранно начало и тежки, животозастрашаващи или летални

нежелани реакции, предизвикани от Капецитабин medac (напр. стоматит, възпаление на

лигавиците, диария, неутропения и невротоксичност).

Ако бъдат доловени рано, тези нежелани реакции обикновено се облекчават за 2 до 3 дни след

спиране на лечението. Ако обаче тези нежелани реакции продължават, незабавно се свържете с

Вашия лекар. Вашият лекар може да Ви посъветва да започнете отново лечението с по-малка

доза.

Кожната реакция „ръка-крак“ може да доведе до загуба на пръстовите отпечатъци, което би

могло да повлие Вашето идентифициране посредством сканиране на пръстов отпечатък.

Когато Капецитабин medac се прилага самостоятелно, най-честите нежелани реакции , които

могат да засегнат повече от 1 на 10 души, са:

коремна болка

обрив, суха кожа или сърбеж по кожата

умора

загуба на апетит (анорексия).

Тези нежелани реакции може да станат тежки; поради това е важно

винаги незабавно да се

свързвате с Вашия лекар

, когато се появи нежелана реакция. Вашият лекар може да Ви

посъветва да намалите дозата и/или временно да прекратите лечението с Капецитабин medac. С

това ще се намали вероятността нежелана реакция да продължи или да стане тежка.

Други нежелани реакции са:

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

намаление на броя на белите или на червените кръвни клетки, (наблюдавано при

изследване)

обезводняване, загуба на тегло

безсъние (инсомния), депресия

главоболие, сънливост, замаяност, неестествено усещане по кожата

(изтръпване или мравучкане), промяна във вкуса

дразнене на очите, сълзене от очите, зачервяване на окото (конюнктивит)

възпаление на вените (тромбофлебит)

задух, кървене от носа, кашлица, хрема

херпес на устните или други херпесни инфекции

инфекции на белите дробове или дихателната система (напр. пневмония или бронхит)

кървене от червата, запек, болка в горната част на корема, нарушено храносмилане,

прекомерно отделяне на газове, сухота в устата

кожен обрив, косопад (алопеция), зачервяване на кожата, суха кожа, сърбеж (пруритус),

промяна на цвета на кожата, белене на кожата, възпаление на кожата, нарушение на

ноктите

болка в ставите или в крайниците, гърдите или гърба

повишена температура, подуване на крайниците, общо неразположение

нарушения на чернодробната функция (установени при кръвни изследвания) и повишен

билирубин в кръвта (екскретиран чрез черния дроб)

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души):

инфекция на кръвта, инфекция на пикочните пътища, инфекция на кожата, инфекции в

носа и гърлото, гъбични инфекции (включително на устата), грип, гастроентерит, абсцес

на зъб

бучки под кожата (липом)

намаляване броя на кръвните клетки, включително тромбоцити, разреждане на кръвта

(наблюдавани при изследвания)

алергия

диабет, намаляване на калия в кръвта, недохранване, увеличен брой на триглицеридите в

кръвта

състояние на обърканост, пристъпи на паника, потиснато настроение, намалено либидо

затруднен говор, нарушена памет, загуба на координация на движенията, нарушение на

равновесието, припадъци, увреждане на нервите (невропатия) и проблеми със

сетивността

замъглено или двойно зрение

виене на свят, болки в ушите

неравномерна сърдечна дейност и сърцебиене (аритмия), болка в гърдите и сърдечен

удар (инфаркт)

кръвни съсиреци в дълбоките вени, високо или ниско кръвно налягане, високо или ниско

кръвно налягане, горещи вълни, студени крайници, пурпурни петна по кожата

кръвни съсиреци във вените в белите дробове (белодробна емболия), колабирал бял дроб,

кашляне на кръв, астма, задух при усилие

запушване на червата, събиране на течност в корема, възпаление на тънкото или дебелото

черво, на стомаха или хранопровода, болка в долната част на корема, коремен

дискомфорт, киселини в стомаха (рефлукс на храната от стомаха), кръв в изпражненията

жълтеница (пожълтяване на кожата и очите)

кожни язви и мехури, реакция на кожата на слънчева светлина, зачервяване на дланите,

подуване или болка на лицето

подуване на ставите или скованост, болки в костите, мускулна слабост или скованост

събиране на течност в бъбреците, често уриниране през нощта, незадържане на

урината, кръв в урината, увеличение на креатинина в кръвта (признаци на нарушена

бъбречна функция)

необичайно кървене от влагалището

подуване (оток), студени тръпки и втрисане

Някои от тези нежелани реакции са по-чести, когато капецитабин се използва с други лекарства

за лечение на рак. Други нежелани ефекти, наблюдавани при тази ситуация, са следните:

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

намаляване на натрия, магнезия или калция в кръвта, повишаване на кръвната захар

невралгична болка

звънене или бръмчене в ушите (тинитус), загуба на слуха

възпаление на вена

хълцане, промяна в гласа

болка или променено/необичайно усещане в устата, болки в челюстта

изпотяване, нощни изпотявания

мускулни спазми

затруднено уриниране, кръв или белтък в урината

образуване на синини или реакция на мястото на инжектиране (причинена от лекарства,

приложени чрез инжек

ция по същото време)

Редки

(могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

стеснение или запушване на слъзния канал (стеноза на слъзния канал)

чернодробна недостатъчност

възпаление, което води до нарушение на функцията или запушване на

жлъчката (холестатичен хепатит)

специфични промени в електрокардиограмата (удължаване на QT-интервала)

някои видове аритмия (включително камерно мъждене, torsade de pointes и брадикардия)

възпаление на окото, причиняващо болка в окото и евентуално проблеми със зрението

възпаление на кожата, което води до поява на червени лющещи се петна поради

заболяване на имунната система

Много редки

(могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

тежка кожна реакция, като кожен обрив, язви и мехури, която може да включва язви в

устата, носа, гениталиите, ръцете, стъпалата и очите (червени и подути очи)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

рекации. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Капецитабин medac

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след “Годен до:” и “EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения

месец.

За алуминий-алуминиеви блистери:

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

За PVC/PVdC-алуминиеви блистери:

Да не се съхранява над 30°C.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Капецитабин medac

Активното вещество е: капецитабин

Всяка 150 mg филмирана таблетка съдържа 150 mg капецитабин

Всяка 300 mg филмирана таблетка съдържа 300 mg капецитабин

Всяка 500 mg филмирана таблетка съдържа 500 mg капецитабин

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: безводна лактоза, кроскармелоза натрий (E468), хипромелоза (E464),

микрокристална целулоза (E460), магнезиев стеарат (E572) – вижте точка 2 „Капецитабин

medac съдържа лактоза”.

Обвивка на таблетката:

Капецитабин medac 150 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (E464), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен

оксид (E 172), талк.

Капецитабин medac 300 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (E464), титанов диоксид (E171), талк.

Капецитабин medac 500 mg филмирани таблетки

Хипромелоза (E464), титанов диоксид (E171), жълт железен оксид (E172), червен железен

оксид (E172), талк.

Как изглежда Капецитабин medac и какво съдържа опаковката

Капецитабин medac 150 mg филмирани таблетки

Светлооранжева, с елипсовидна форма, двойноизпъкнала таблетка с вдлъбнато релефно

означение “150” от едната страна и гладка от другата.

Капецитабин medac 300 mg филмирани табретки

Бяла до почти бяла, с елипсовидна форма, двойноизпъкнала таблетка, с вдлъбнато релефно

означение “300” от едната страна и гладка от другата страна.

Капецитабин medac 500 mg филмирани таблетки

Оранжева, с елипсовидна форма, двойноизпъкнала таблетка, с вдлъбнато релефно означение

“500” от едната страна и гладка от другата страна.

Капецитабин medac се предлага на блистери (алуминий-алуминиеви или PVC/PVdC-

алуминиеви).

Всяка опаковка съдържа 28, 30, 56, 60, 84, 112 или 120 филмирани таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

medac

Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH

Theaterstr. 6

22880 Wedel

Германия

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040 Barcelona

Испания

Производител

Pharmacare Premium Limited,

HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia

BBG 3000, Малта

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.