Ristaben

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ситаглиптин

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

A10BH01

INN (Международно Name):

sitagliptin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

За възрастни пациенти с тип-2 захарен диабет, Ristaben е показан за подобряване на гликемичния контрол:като монотерапии:при пациенти, неадекватно контролирани с помощта на диета и тренировъчна сам и за които метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;като двойна перорална терапия в комбинация с:метформином, когато диета и физически упражнения, плюс metformin себе си не осигуряват адекватен гликемичен контрол;сульфонилмочевины, когато диета и физически упражнения, плюс максимална переносимая доза сульфонилмочевины сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол, и когато метформин е неподходящ поради противопоказания или непоносимост;в пролифераторами пероксисом-активиран рецептор гама (PPARy) агонист (аз. тиазолидиндионом), когато използването на агонист PPARy е подходящо и когато диета и физически упражнения, плюс агонист PPARy сам не осигуряват адекватен гликемичен контрол;като тройната пероральная терапия в комбинация с сульфонилмочевины и метформином, когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарства не осигуряват адекватен гликемичен контрол;агонист PPARy и метформин при използване на агонист PPARy е подходящо и когато диета и физически упражнения, плюс двойна терапия с тези лекарства не осигуряват адекватен гликемичен контрол. Ristaben също се посочва като допълнение към инсулин (Със или без метформина), когато диетата и физическите упражнения, плюс стабилна доза инсулин, не осигуряват адекватен гликемичен контрол.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-03-15

Листовка

                24
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
ВЪНШНА КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ristaben 25
mg филмирани таблетки
ситаглиптин
2.
ОБЯВЯВАНЕ
НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на 25
mg
ситаглиптин.
3.
СПИСЪК НА
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО
В
ЕДНА ОПАКОВКА
14
филмирани таблетки
28
филмирани таблетки
30
филмирани таблетки
56
филмирани таблетки
84
филмирани таблетки
90
филмирани таблетки
98
филмирани таблетки
50 x 1
филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА)
НА ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете
листовката.
Перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за
деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
,
АКО Е НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен
до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява под
25 °C.
25
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
ИЛИ ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ОТ
ТЯХ, АКО СЕ ИЗИСКВАТ ТАКИВА
11.
ИМЕ И АДРЕС Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ristaben 25
mg филмирани таблетки
Ristaben 50
mg филмирани таблетки
Ristaben 100
mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Ristaben 25
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на 25
mg ситаглиптин
(sitagliptin).
Ristaben 50
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на 50
mg ситаглиптин
(sitagliptin).
Ristaben 100
mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа ситаглиптин
фосфат монохидрат, еквивалентен на 100
mg ситаглиптин
(sitagliptin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Ristaben 25
mg филмирани таблетки
Кръгла, розова филмирана таблетка с
надпис “221” от едната страна.
Ristaben 50
mg филмирани таблетки
Кръгла, светлобежова филмирана
таблетка с надпис “112” от едната
страна.
Ristaben 100
mg филмирани таблетки
Кръгла,
бежова
филмирана таблетка с надпис “277” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
При възрастни пациенти със захарен
диабет тип
2 Ristaben е показан за подобряване на
гликемичния контрол:
като моноте
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-09-2023
Листовка Листовка чешки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-09-2023
Листовка Листовка датски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-09-2023
Листовка Листовка немски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-09-2023
Листовка Листовка естонски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-09-2023
Листовка Листовка гръцки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-09-2023
Листовка Листовка английски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-03-2015
Листовка Листовка френски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-09-2023
Листовка Листовка италиански 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-03-2015
Листовка Листовка латвийски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-03-2015
Листовка Листовка литовски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-09-2023
Листовка Листовка унгарски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-09-2023
Листовка Листовка малтийски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-03-2015
Листовка Листовка полски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-09-2023
Листовка Листовка португалски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-03-2015
Листовка Листовка румънски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-09-2023
Листовка Листовка словашки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-09-2023
Листовка Листовка словенски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-03-2015
Листовка Листовка фински 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-09-2023
Листовка Листовка шведски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-09-2023
Листовка Листовка норвежки 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-09-2023
Листовка Листовка исландски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-09-2023
Листовка Листовка хърватски 21-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите