Raxone

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

идебенон

Предлага се от:

Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH

АТС код:

N06BX13

INN (Международно Name):

idebenone

Терапевтична група:

Други психостимуланти и ноотропы, Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Оптична атрофия, наследствена, Лебер

Терапевтични показания:

Raxone е показан за лечение на зрително увреждане при юноши и възрастни пациенти с наследствена невропатия на Лебер (LHON).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-08

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RAXONE 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
идебенон (idebenone)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Raxone и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКT
Raxone 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
идебенон (idebenone).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 46 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,23 mg сънсет
жълто
FCF (E110).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Оранжева, кръгла, двойноизпъкнала
филмирана таблетка с диаметър 10 mm,
гравирана с логото
на Santhera от едната страна и със „150“ от
другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Raxone е показан за лечението на зрително
увреждане при юноши и възрастни
пациенти с
наследствена оптична невропатия на
Leber (LHON) (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
_ _
Лечението трябва да се започне и да се
контролира от лек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-10-2022
Листовка Листовка чешки 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-10-2022
Листовка Листовка датски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-10-2022
Листовка Листовка немски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-10-2022
Листовка Листовка естонски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-10-2022
Листовка Листовка гръцки 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-10-2022
Листовка Листовка английски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-09-2015
Листовка Листовка френски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-10-2022
Листовка Листовка италиански 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-09-2015
Листовка Листовка латвийски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-09-2015
Листовка Листовка литовски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-10-2022
Листовка Листовка унгарски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-10-2022
Листовка Листовка малтийски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-09-2015
Листовка Листовка нидерландски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-09-2015
Листовка Листовка полски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-10-2022
Листовка Листовка португалски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-09-2015
Листовка Листовка румънски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-10-2022
Листовка Листовка словашки 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-10-2022
Листовка Листовка словенски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-09-2015
Листовка Листовка фински 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-10-2022
Листовка Листовка шведски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-10-2022
Листовка Листовка норвежки 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-10-2022
Листовка Листовка исландски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-10-2022
Листовка Листовка хърватски 27-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-09-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите