Olysio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

simeprevir

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

J05AE14

INN (Международно Name):

simeprevir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Olysio е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит С (CHC) при възрастни пациенти. Вирусът на хепатит С (HCV) генотипа на определен вид дейност .

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2014-05-14

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
OLYSIO 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
симепревир (simeprevir)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява OLYSIO и за какво се
из
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
OLYSIO 150 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа
симепревир натрий, еквивалентен на 150
mg симепревир
(simeprevir).
Помощно вещество с известно действие:
всяка капсула съдържа 78,4 mg лактоза
(като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Бяла желатинова капсула с
приблизителна дължина 22 mm, маркирана с
“TMC435 150” с черно
мастило.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
OLYSIO е показан в комбинация с други
лекарствени продукти за лечение на
хроничен
хепатит C (CHC) при възрастни пациенти
(вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).
За хепатит С вирус (HCV)
генотип-специфично действие, вижте
точки 4.4 и 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-05-2018
Листовка Листовка чешки 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-05-2018
Листовка Листовка датски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-05-2018
Листовка Листовка немски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-05-2018
Листовка Листовка естонски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-05-2018
Листовка Листовка гръцки 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-05-2018
Листовка Листовка английски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-05-2018
Листовка Листовка френски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-05-2018
Листовка Листовка италиански 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-05-2018
Листовка Листовка латвийски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-05-2018
Листовка Листовка литовски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-05-2018
Листовка Листовка унгарски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-05-2018
Листовка Листовка малтийски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-05-2018
Листовка Листовка полски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-05-2018
Листовка Листовка португалски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-05-2018
Листовка Листовка румънски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-05-2018
Листовка Листовка словашки 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-05-2018
Листовка Листовка словенски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-05-2018
Листовка Листовка фински 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-05-2018
Листовка Листовка шведски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-05-2018
Листовка Листовка норвежки 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-05-2018
Листовка Листовка исландски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-05-2018
Листовка Листовка хърватски 23-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите