Bondenza (previously Ibandronic Acid Roche)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ибандронова киселина

Предлага се от:

Roche Registration Ltd.

АТС код:

M05BA06

INN (Международно Name):

ibandronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Лечение на остеопороза при жени в постменопауза с повишен риск от фрактури. Намаляване на риска от фрактури на прешлени е доказана. Ефективността на femoral-врата фрактури не е установена.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2004-02-23

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
42
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BONDENZA
150 mg филмирани таблетки
ибандронова киселин
а (ibandronic aсid)
ПРОЧЕТЕТЕ В
НИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА, ПРЕДИ ДА
ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовк
а. Може да се наложи да я прочетете
отново.
-
Ако имате н
якакви допълнителни въпроси,
попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТА
ЗИ ЛИСТОВКА
:
ПЛАНИРАНЕ КО
ГА ДА ПРИЕМАТЕ BONDENZA
С ОТЛЕПВАЩИ СЕ СТИКЕРИ ЗА ЛИЧНИЯ ВИ
КАЛЕНДАР
1.
Какво пред
ставлява Bondenza и за какво се използва
2.
Какво трябва да зн
аете, преди да приемете Bondenza
3.
Как да приемате Bondenza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Bondenza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Bondenza 150 mg филмирани таблетк
и
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблет
ка съдържа 150 mg ибандронова киселина
(ibandronic acid) (като
натриев монохидрат).
Помощни ве
щества с известно действие:
Съдържа 162,75 mg лактоза монохидрат
(еквивалентни на 154,6 mg безводна
лактоза).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до кремави филмирани таблетк
и, с eлипсовидна форма, с надпис “BNVA”
от едната
страна и “150” от другата.
4.
КЛ
ИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРА
ПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на о
стеопороза при жени в постменопауза с
увеличен риск от фрактури (вж. точка
5.1).
Доказано е намаление на риска от
вертебрални фрактури; не е установена
ефикасност по
отношение на фрактури на шийката на
бедрената кост.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една
филмирана таблетка от 150 mg веднъж
месечно. За предпочитане
е таблетката да се приема на една и
съща дата всеки месец.
Bondenza трябва да се прилага
сутрин на гладно (без д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-05-2013
Листовка Листовка чешки 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-05-2013
Листовка Листовка датски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-05-2013
Листовка Листовка немски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-05-2013
Листовка Листовка естонски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-05-2013
Листовка Листовка гръцки 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-05-2013
Листовка Листовка английски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-05-2013
Листовка Листовка френски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-05-2013
Листовка Листовка италиански 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-05-2013
Листовка Листовка латвийски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-05-2013
Листовка Листовка литовски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-05-2013
Листовка Листовка унгарски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-05-2013
Листовка Листовка малтийски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-05-2013
Листовка Листовка полски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-05-2013
Листовка Листовка португалски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-05-2013
Листовка Листовка румънски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-05-2013
Листовка Листовка словашки 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-05-2013
Листовка Листовка словенски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-05-2013
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-05-2013
Листовка Листовка фински 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-05-2013
Листовка Листовка шведски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-05-2013
Листовка Листовка норвежки 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-05-2013
Листовка Листовка исландски 13-05-2013
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-05-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите