Ristempa

Land: Europeiska unionen

Språk: bulgariska

Källa: EMA (European Medicines Agency)

Köp det nu

Ladda ner Bipacksedel (PIL)
07-03-2018
Ladda ner Produktens egenskaper (SPC)
07-03-2018

Aktiva substanser:

пегфилграстин

Tillgänglig från:

Amgen Europe B.V.

ATC-kod:

L03AA13

INN (International namn):

pegfilgrastim

Terapeutisk grupp:

Иммуностимуляторы,

Terapiområde:

Неутропения

Terapeutiska indikationer:

Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при възрастни пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Produktsammanfattning:

Revision: 3

Bemyndigande status:

Отменено

Tillstånd datum:

2015-04-13

Bipacksedel

                26
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
RISTEMPA 6 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
пегфилграстим (pegfilgrastim)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неоп
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Produktens egenskaper

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ristempa 6 mg инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 6 mg пегфилграстим
(pegfilgrastim)* в
0,6 ml инжекционен разтвор.
Концентрацията е 10 mg/ml на базата само
на протеин**.
*Произведен от клетки на
_Escherichia coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология,
последвано от
конюгация с полиетиленгликол (ПЕГ).
**Концентрацията е 20 mg/ml, ако е включена
частта от молекулата на ПЕГ.
Активността на този продукт не трябва
да се сравнява с активността на други
пегилирани или
непегилирани протеини от същия
терапевтичен клас. За повече
информация вижте точка 5.1.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 mg сорбитол (Е420)
Всяка п
                
                Läs hela dokumentet
                
              

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel spanska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper spanska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport spanska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel tjeckiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tjeckiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tjeckiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel danska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper danska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport danska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel tyska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper tyska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport tyska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel estniska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper estniska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport estniska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel grekiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper grekiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport grekiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel engelska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper engelska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport engelska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel franska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper franska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport franska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel italienska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper italienska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport italienska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel lettiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper lettiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport lettiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel litauiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper litauiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport litauiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel ungerska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper ungerska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport ungerska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel maltesiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper maltesiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport maltesiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel nederländska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper nederländska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport nederländska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel polska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper polska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport polska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel portugisiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper portugisiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport portugisiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel rumänska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper rumänska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport rumänska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel slovakiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovakiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovakiska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel slovenska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper slovenska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport slovenska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel finska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper finska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport finska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel svenska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper svenska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport svenska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel norska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper norska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel isländska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper isländska 07-03-2018
Bipacksedel Bipacksedel kroatiska 07-03-2018
Produktens egenskaper Produktens egenskaper kroatiska 07-03-2018
Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport kroatiska 07-03-2018

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik