Invirase

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

08-09-2021

Aktiva substanser:
saquinavir
Tillgänglig från:
Roche Registration GmbH
ATC-kod:
J05AE01
INN (International namn):
saquinavir
Terapeutisk grupp:
Antivirala medel för systemiskt bruk,
Terapiområde:
HIV-infektioner
Terapeutiska indikationer:
Invirase är indicerat för behandling av HIV-1-infekterade vuxna patienter. Invirase ska endast ges i kombination med ritonavir och andra antiretrovirala läkemedel.
Produktsammanfattning:
Revision: 47
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000113
Tillstånd datum:
1996-10-03
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000113

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

17-05-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

08-09-2021

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

08-09-2021

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

08-09-2021

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

17-05-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Invirase 500 mg filmdragerade tabletter

saquinavir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Invirase är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Invirase

Hur du tar Invirase

Eventuella biverkningar

Hur Invirase ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Invirase är och vad det används för

Invirase innehåller den aktiva substansen saquinavir som är ett antiviralt medel. Det tillhör en grupp av

läkemedel som kallas proteashämmare och som används för behandling av HIV-1 (humant immunbrist

virus) infektioner.

Invirase används för att behandla HIV-infekterade vuxna. Invirase ordineras i kombination med

ritonavir (Norvir) och andra antiretrovirala läkemedel.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Invirase

Ta inte Invirase om du har:

en allergi mot saquinavir, ritonavir eller mot något av de övriga innehållsämnena (se ” Invirase

innehåller laktos” längre ner i det här avsnittet och ”Innehållsdeklaration” i avsnitt 6).

något hjärtproblem som kan ses på ett elektrokardiogram (EKG, elektrisk registrering av hjärtat)

– du kan ha fötts med detta.

mycket långsam hjärtfrekvens (bradykardi),

ett svagt hjärta (hjärtsvikt)

tidigare haft oregelbundna hjärtslag (arytmier)

obalans i blodets salthalt, speciellt om du har för låg koncentration kalium i blodet (hypokalemi)

och för närvarande inte behandlas för detta

svår leversjukdom som t ex gulsot, hepatit eller leversvikt - med ökad mängd vätska i bukhålan,

blir förvirrad eller blöder från matstrupen.

nyligen tagit HIV-läkemedlet rilpivirin.

Ta inte Invirase om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare

eller apotekspersonal.

Ta inte Invirase om du tar något av följande läkemedel:

Något läkemedel som kan förändra din hjärtrytm

, som t ex:

vissa läkemedel mot HIV- som atazanavir, lopinavir, rilpivirin

vissa hjärtmediciner- amiodaron, bepridil, disopyramid, dofetilid, flekainid, hydrokinidin, ibutilid,

lidokain, propafenon, kinidin, sotalol

vissa läkemedel mot depression- amitriptylin, imipramin, trazodon, maprotilin

läkemedel för andra svåra psykiska problem som klozapin, haloperidol, mesoridazin, fenotiaziner,

sertindol, sultoprid, tioridazin, ziprasidon)

vissa läkemedel mot infektionssjukdomar som klaritromycin, dapson, erytromycin, halofantrin,

pentamidin, sparfloxacin

vissa starka smärtstillande läkemedel (narkotikaklassade) som alfentanyl, fentanyl, metadon

läkemedel mot erektionsproblem- sildenafil, vardenafil, tadalafil

vissa läkemedel som kan användas för flera olika saker: cisaprid, difemanil, mizolastin, kinidin,

vinkamin

vissa läkemedel som används för att förhindra avstötning av nya organ efter en transplantation

som takrolimus

vissa läkemedel som används för att behandla symtomen av godartad prostataförstoring, som t.ex.

alfuzosin.

vissa läkemedel som vanligen används vid allergiska symtom som t. ex. terfenadin och astemizol.

vissa läkemedel för svåra psykiska problem som t. ex pimozid,

vissa läkemedel (så kallade tyrosinkinashämmare) som används för att behandla olika typer av

cancer som t. ex. dasatinib och sunitinib

Något av följande andra läkemedel:

ergotaminderivat- mot migränattacker

triazolam och midazolam (som tas genom munnen) - används för att hjälpa dig att sova eller mot

ångest

rifampicin- för att förebygga eller behandla tuberkulos

simvastatin och lovastatin- för att sänka kolesterolvärdet i blodet

quetiapin – används för att behandla schizofreni, bipolär sjukdom och egentlig depression

lurasidon – används för att behandla schizofreni

Ta inte Invirase tillsammans med något annat läkemedel utan att du först har talat med din läkare. De

läkemedel som listas ovan kan ge allvarliga biverkningar om du tar dem tillsammans med Invirase.

Ta inte Invirase om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare

eller apotekspersonal innan du tar Invirase.

Varningar och försiktighet

Invirase/ritonavir botar inte din HIV-infektion och du kan fortsätta att utveckla infektioner eller andra

sjukdomar förknippade med din HIV-sjukdom. Du bör därför ha fortsatt kontakt med din läkare under

tiden du tar Invirase/ritonavir.

Du kan fortfarande överföra HIV-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv

antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

För närvarande finns endast begränsad information tillgänglig om behandling med Invirase/ritonavir

hos barn och hos vuxna över 60 år.

Onormal hjärtrytm (arytmi):

Invirase kan ändra hur ditt hjärta slår – detta kan vara allvarligt. Det kan särskilt inträffa om du är

kvinna eller äldre.

Om du tar något läkemedel som sänker kaliumnivåerna i blodet, tala med din läkare innan du tar

Invirase.

Om du får hjärtklappning eller oregelbunden hjärtrytm under behandlingen bör du

omedelbart tala om det för din läkare.

Din läkare kan då vilja göra ett EKG för att kontrollera

din hjärtrytm.

Andra tillstånd

Det finns vissa tillstånd som du kanske har, eller har haft, som kräver extra uppsikt före och när

Invirase/ritonavir används. Du bör därför informera din läkare om du lider av diarré, eller om du är

allergiker (se avsnitt 4) eller om du inte tål vissa sockerarter (se avsnitt ” Invirase innehåller laktos”)

innan du börjar använda detta läkemedel.

Njursjukdom: Rådgör med din läkare om du har eller har haft någon njursjukdom.

Leversjukdom: Rådgör med din läkare om du har eller har haft någon leversjukdom. Patienter med

kronisk hepatit B eller C som behandlas med antiretrovirala läkemedel löper en ökad risk att drabbas

av allvarliga leverbiverkningar, vilka kan vara livshotande. Blodprover kan behövas för att kontrollera

leverfunktionen.

Infektioner: Hos vissa patienter med framskriden HIV infektion (AIDS) och som tidigare haft

opportunistiska infektioner, kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner inträffa

kort tid efter att behandlingen mot HIV påbörjats. Dessa symtom beror troligtvis på en förbättring i

kroppens immunsvar, vilken gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kanske har

funnits utan några tydliga symtom. Informera din läkare omedelbart om du märker några symtom på

infektion, (se avsnitt 4).

Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet

attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din

HIV infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades.

Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar

i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet,

informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

Benproblem: Vissa patienter som får antiretroviral kombinationsbehandling kan utveckla en

bensjukdom som heter osteonekros (benvävnad dör beroende på förlorad blodtillförsel till benet).

Några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen är: långvarig antiretroviral

kombinationsbehandling, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, svår nedsättning av

immunförsvaret och högre kroppsmasseindex. Tecken på osteonekros är stelhet i lederna och smärta

(särskilt i höft, knä och axlar) och svårighet att röra sig. Tala om för din läkare om du upplever några

av dessa symtom.

Andra läkemedel och Invirase

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Invirase/ritonavir

kan tas med

ett antal olika läkemedel som vanligen används vid behandling av HIV-

infektion.

Det finns vissa läkemedel som inte får tas med Invirase/ritonavir (se avsnitt ”Ta inte Invirase om du

tar något av följande läkemedel” ovan ). Det finns även vissa läkemedel för vilka

dosen behöver

minskas

för det läkemedlet eller för Invirase eller ritonavir (se avsnitt ”Läkemedel som kan interagera

med saquinavir eller ritonavir innefattar:” nedan). Fråga din läkare eller apotekspersonal om mer

information då Invirase/ritonavir tas tillsammans med andra läkemedel.

Läkemedel som kan interagera med saquinavir eller ritonavir innefattar:

andra HIV-läkemedel som nelfinavir, indinavir, nevirapin, delavirdin, efavirenz, maravirok,

kobicistat

vissa läkemedel som påverkar immunsystemet som ciklosporin, sirolimus (rapamycin),

takrolimus

olika steroider - som dexametason, etinylöstradiol, flutikason

vissa hjärtmediciner - som kalciumflödeshämmare, kinidin, digoxin

läkemedel som används för att sänka blodkolesterolet – som statiner

svampmedel - ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, mikonazol

epilepsimedel – som fenobarbital, fenytoin, karbamazepin

lugnande medel – som midazolam givet som injektion

vissa antibiotika - som kinupristin/dalfopristin, rifabutin, fusidinsyra

läkemedel för behandling av depression – som nefazodon, tricykliska antidepressiva

blodförtunnande läkemedel - warfarin

naturmedel som innehåller johannesört eller vitlökskapslar

vissa läkemedel som behandlar sjukdomar som beror på syran i magen som omeprazol eller

övriga protonpumpshämmare

läkemedel för behandling av astma eller andra lungsjukdomar såsom Kronisk Obstruktiv

Lungsjukdom (KOL), som salmeterol

läkemedel mot gikt, som kolkicin

läkemedel för behandling av högt blodtryck i lungornas artärer (en sjukdom som kallas

pulmonär arteriell hypertension), som bosentan.

Därför skall du inte ta Invirase/ritonavir med andra läkemedel utan att rådfråga din läkare.

Om du tar p-piller för att förhindra graviditet ska du använda ett ytterligare eller en annan typ av

preventivmedel eftersom ritonavir kan minska effekten av p-piller.

Invirase med mat och dryck

Invirase ska tas tillsammans med ritonavir och tillsammans med mat eller efter måltid.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel om du är gravid eller om du har

för avsikt att bli gravid. Det här läkemedlet skall inte användas under graviditet innan du rådgjort med

din läkare.

Du ska inte amma ditt barn om du tar Invirase/ritonavir.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts. Däremot har yrsel, trötthet och synnedsättning rapporterats vid behandling

med Invirase. Kör inte bil eller använd maskiner om du upplever dessa symtom.

Invirase innehåller laktos

Varje filmdragerad tablett innehåller laktos (monohydrat) 38,5 mg. Om du blivit informerad av din

läkare att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

3.

Hur du tar Invirase

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker. Invirase finns att få som en 500 mg filmdragerad tablett. Din läkare kommer att förskriva

Invirase i kombination med ritonavir (Norvir) och andra HIV- läkemedel

Hur du tar

Ta Invirase samtidigt som du tar din ritonavirkapsel (Norvir).

Ta din Invirasekapsel med eller efter mat.

Svälj dem hela med vatten.

Hur mycket du ska ta

Normal dos

Ta två 500 mg filmdragerade tabletter Invirase två gånger per dag.

Ta en 100 mg kapsel ritonavir (Norvir) två gånger per dag.

Om det här är ditt första läkemedel mot HIV eller om det är första gången du tar ritonavir

(Norvir)

så behöver du ta en lägre dos Invirase under den första veckan.

Vecka 1:

Ta en 500 mg filmdragerad tablett Invirase två gånger per dag.

Ta en 100 mg kapsel ritonavir (Norvir) två gånger per dag.

Vecka 2 och framåt:

Fortsätt med standarddosen

Om du har tagit för stor mängd av Invirase

Om du har tagit mer än den föreskrivna dosen av Invirase/ritonavir måste du kontakta läkare eller

apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Invirase

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta en dos, ta den dosen

tillsammans med lite mat så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan som förut. Ändra aldrig själv den

föreskrivna dosen.

Om du slutar att ta Invirase

Fortsätt att ta detta läkemedel tills din läkare säger till dig att göra något annat.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Under HIV-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos förekomma. Detta

hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas

ett samband med HIV-läkemedel. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

Vid behandling av HIV-infektion är det inte alltid möjligt att skilja mellan oönskade effekter orsakade

av Invirase eller av något av de andra läkemedel du tar samtidigt eller av komplikationer orsakade av

infektionen. Av dessa skäl är det väldigt viktigt att du informerar din läkare vid förändring i ditt

hälsotillstånd.

De vanligaste biverkningarna

(hos fler än 10 av 100 användare)

av saquinavir taget tillsammans med

ritonavir kommer från mag-tarmkanalen, såsom illamående, diarré, trötthet, kräkningar, gaser i magen

och magont. Även förändringar i laboratorievärden (t ex blod- eller urinprover) är mycket vanliga.

Andra biverkningar

(hos fler än 1 av 100 men färre än 1 av 10 användare),

som kan uppkomma är:

hudutslag, klåda, eksem och torr hud, håravfall och muntorrhet, huvudvärk, perifer neuropati

(nervstörningar i fötter och händer som kan ta sig uttryck i form av känslobortfall, krypningar eller en

brännande smärta), svaghet, yrsel, problem med sexlusten, smakförändringar, munsår, torra läppar,

vätskeförlust, magbesvär, dålig matsmältning, viktnedgång, förstoppning, ökad aptit, muskelspasmer,

och andfåddhet.

Andra mindre vanliga biverkningar

(hos

fler än 1 av 1000 men färre än 1 av 100 användare)

innefattar; minskad aptit, synstörningar, inflammation i levern, kramper, allergiska reaktioner, blåsor,

sömnighet, onormal njurfunktion, inflammation i bukspottkörteln, gulfärgad hud eller ögonvitor på

grund av leverproblem och Steven’s Johnson syndrom (en allvarlig sjukdom med blåsor på huden,

ögonen, munnen och genitalierna).

Hos patienter med blödarsjuka typ A och B har det förekommit rapporter om en ökad

blödningsbenägenhet vid intag av denna eller annan proteashämmare. Om detta skulle hända dig skall

du omgående rådgöra med din läkare.

Det finns rapporter om muskelsmärta, ömhet eller svaghet i musklerna, särskilt vid antiretroviral

kombinationsbehandling med proteashämmare och nukleosidanaloger. I sällsynta fall har dessa

muskelproblem varit allvarliga (rabdomyolys).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Invirase ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är saquinavir. En filmdragerad tablett Invirase innehåller 500 mg

saquinavir som saquinavirmesilat.

Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är mikrokristallin cellulosa, kroskaramellosnatrium,

povidon, laktos (monohydrat) 38,5 mg, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (E171),

talk, glyceroltriacetat, gul och röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Invirase 500 mg filmdragerade tabletter är ljusorange till gråaktig eller brunorange filmdragerade

tabletter med oval form med markeringen ”SQV 500” på den ena sidan och ”ROCHE” på den andra

sidan. En plastburk (HDPE) innehåller 120 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Tillverkare

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet

för försäljning.

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 – 6 7 039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Denna bipacksedel ändrades senast

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens

webbplats.

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

INVIRASE 500 mg filmdragerade tabletter.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En filmdragerad tablett innehåller 500 mg saquinavir som saquinavirmesilat.

Hjälpämne med känd effekt: Laktos (vattenfri): 38,5 mg.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Ljusorange till gråaktig eller brunorange filmdragerad tablett med oval, cylindrisk, bikonvex form med

markeringen ”SQV 500” på den ena sidan och ”ROCHE” på den andra sidan.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Invirase är indicerat för behandling av HIV-1 infekterade vuxna patienter. Invirase ska enbart ges i

kombination med ritonavir och andra antiretrovirala läkemedel (se avsnitt 4.2).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling med Invirase bör inledas av läkare med erfarenhet av behandling av HIV-infektion.

I kombination med ritonavir

Rekommenderad dosering av Invirase är 1000 mg (2 x 500 mg filmdragerade tabletter) två gånger

dagligen med ritonavir 100 mg två gånger dagligen i kombination med andra antiretrovirala medel.

Hos obehandlade patienter som börjar behandling med Invirase/ritonavir är den rekommenderade

startdosen av Invirase 500 mg (1 x 500 mg filmdragerad tablett) två gånger dagligen med ritonavir

100 mg två gånger dagligen i kombination med andra antiretrovirala läkemedel under de första 7

dagarna av behandlingen. Efter 7 dagar är den rekommenderade dosen av Invirase 1000 mg två gånger

dagligen med ritonavir 100 mg två gånger dagligen i kombination med andra antiretrovirala

läkemedel. Patienter som byter direkt från behandling med en annan proteashämmare som tas med

ritonavir eller från en behandlingsregim baserad på en icke-nukleosid RT-hämmare, förutom rilpivirin

(se avsnitt 4.5), utan en wash-out period, bör emellertid börja och fortsätta behandlingen med Invirase

med den rekommenderade standarddosen på 1000 mg två gånger dagligen med ritonavir 100 mg två

gånger dagligen.

Nedsatt njurfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med mild till måttligt nedsatt njurfunktion. Försiktighet

bör iakttas för patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion:

Ingen dosjustering är nödvändig för HIV-infekterade patienter med mild leverfunktionsnedsättning.

Ingen dosjustering verkar motiverad för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion, baserat på

begränsade data. Noggrann uppföljning av säkerhet (inklusive tecken på hjärtarytmi) och virologiskt

svar rekommenderas på grund av ökad variabilitet i exponering hos denna population.

Invirase/ritonavir är kontraindicerat hos patienter med dekompenserad leverfunktion (se avsnitt 4.3

och 4.4).

Pediatrisk population:

Säkerhet och aktivitet av saquinavir boostrat med ritonavir hos HIV-infekterade patienter yngre än 2 år

har inte fastställts. Inga dosrekommendationer för pediatriska patienter ≥ 2 års ålder kan fastställas

som är både effektiva och under gränsvärden för risk för förlängda QT- och PR-intervall.

Vuxna över 60 år:

Erfarenheten av Invirase hos vuxna över 60 år är begränsad.

Administreringssätt

Invirase kapslar ska sväljas hela och tas samtidigt som ritonavir tillsammans med mat eller efter måltid

(se avsnitt 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Invirase är kontraindicerat hos patienter med:

överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

dekompenserad leversjukdom (se avsnitt 4.4)

medfödd eller dokumenterad förvärvad QT-förlängning

elektrolytstörningar, särskilt obehandlad hypokalemi

kliniskt signifikant bradykardi

kliniskt signifikant hjärtsvikt med reducerad vänsterkammarejektionsfraktion

tidigare symtomatiska arytmier

samtidig behandling med något av följande läkemedel, vilka kan interagera och resultera i

potentiellt livshotande biverkningar (se avsnitt 4.4, 4.5 och 4.8):

läkemedel som förlänger QT- och/eller PR-intervallet (se avsnitt 4.4 och 4.5)

midazolam administrerat peroralt (avseende försiktighet vid parenteralt administrerat

midazolam, se avsnitt 4.5), triazolam (risk för förlängd eller ökad sedering,

andningsdepression)

simvastatin, lovastatin (ökad risk för myopati inklusive rabdomyolys)

ergotaminderivat (t ex ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin (risk

för akut ergotförgiftning)

rifampicin (risk för allvarlig hepatocellulär toxicitet) (se avsnitt 4.4, 4.5 och 4.8)

quetiapin (risk för koma, se avsnitt 4.5)

lurasidon (risk för allvarliga och/eller livshotande reaktioner, se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Övervägande vid behandlingsstart med Invirase:

Invirase ska inte ges som enda proteashämmare.

Invirase ska ges i kombination med ritonavir (se avsnitt 4.2). Invirase rekommenderas inte att

användas i kombination med

kobicistat

eftersom ingen doseringsrekommendation fastställts för denna

kombination.

Patienterna bör informeras om att saquinavir ej är ett botemedel mot HIV infektion och att de kan

förvärva sjukdomar associerade med framskriden HIV infektion, inklusive opportunistiska infektioner.

En effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har visat sig minska risken för sexuellt

överförd smitta betydligt, men en kvarstående risk kan inte uteslutas. Försiktighetsåtgärder för att

förhindra överföring ska vidtas i enlighet med nationella riktlinjer.

Patienterna bör också informeras om att de kan få biverkningar förknippade med samtidig behandling

med andra läkemedel.

Störningar i hjärtats retledningssystem och repolarisering:

Dosberoende förlängningar av QT- och PR-intervall har observerats hos friska försökspersoner som

fått ritonavir-boostrat Invirase (se avsnitt 5.1).

Samtidig användning av ritonavir-boostrat Invirase

och andra läkemedel som förlänger QT- och/eller PR-intervallet är därför kontraindicerade (se

avsnitt 4.3).

Eftersom omfattningen av QT- och PR-förlängning ökar med ökande koncentrationer av saquinavir,

bör den rekommenderade dosen av ritonavir-boostrat Invirase inte överskridas. Ritonavir-boostrat

Invirase med en dos på 2000 mg en gång dagligen med ritonavir 100 mg en gång dagligen har inte

studerats med avseende på risken för QT-förlängning och rekommenderas inte. Andra läkemedel som

är kända att öka plasmakoncentrationerna av ritonavir-boostrat Invirase bör användas med försiktighet.

Kvinnor och äldre patienter kan vara mer mottagliga för läkemedelsassocierade effekter på QT-

och/eller PR-intervallet.

Klinisk behandling

Man bör överväga att utföra elektrokardiogram innan behandlingen startar samt som uppföljning efter

att behandlingen påbörjats, t ex hos patienter som samtidigt tar läkemedel som är kända att öka

exponeringen av saquinavir (se avsnitt 4.5). Om tecken eller symtom som tyder på hjärtarytmi

uppkommer bör kontinuerlig övervakning av EKG göras. Ritonavir-boostrat Invirase bör avbrytas om

arytmi förekommer eller om förlängning av QT- eller PR-intervallet inträffar.

Patienter som startar behandling med ritonavir-boostrat Invirase:

Ett EKG bör göras på alla patienter innan behandlingen startar: patienter med ett QT-

intervall >450 msek bör inte använda ritonavir-boostrat Invirase. För patienter med ett

QT-intervall < 450 msek rekommenderas ett EKG under behandling.

För tidigare obehandlade patienter som börjar behandling med Invirase/ritonavir

500/100 mg två gånger dagligen under de första 7 dagarna följt av Invirase 1000 mg två

gånger dagligen med ritonavir 100 mg två gånger dagligen efter 7 dagar och med ett

QT-intervall < 450 msek innan behandling startar, föreslås ett EKG efter cirka 10

dagars behandling.

Patienter som visar en senare ökning av QT-intervallet till >480 msek eller förlängning

på >20 msek jämfört med värdet innan behandlingen inleddes bör avsluta ritonavir-

boostrat Invirase.

Patienter stabila på ritonavir-boostrat Invirase och som behöver samtidig behandling med

läkemedel som har potential att öka exponeringen för saquinavir eller patienter som behandlas

med läkemedel som har potential att exponeringen för saquinavir och som behöver samtidig

behandling med ritonavir-boostrat Invirase och där ingen alternativ behandling finns tillgänglig

och fördelarna överväger riskerna:

Ett EKG bör göras innan den samtidiga behandlingen startar: patienter med ett QT-

intervall >450 msek bör inte starta den samtidiga behandlingen (se avsnitt 4.5).

Hos patienter med ett QT-intervall <450 msek innan behandlingen startar bör ett EKG

göras under pågående behandling. För patienter som visar en senare ökning av QT-

intervall till >480 msek eller en ökning med >20 msek efter att den samtidiga

behandlingen påbörjats, bör läkaren göra den bästa kliniska bedömningen att antingen

avsluta ritonavir-boostrat Invirase eller den samtidiga behandlingen eller både och.

Viktig patientinformation

Förskrivare måste säkerställa att patienterna är fullständigt införstådda med följande information

angående störningar i hjärtats retledningssystem och repolarisering:

Patienter som startar behandling med ritonavir-boostrat Invirase bör varnas för

arytmirisken som förknippas med QT- och PR-förlängning och uppmanas att rapportera

tecken eller symtom på misstänkt hjärtarytmi (t ex hjärtklappning, synkope,

presynkope) till sin läkare.

Läkare bör fråga om det finns någon känd hereditet av plötslig död vid ung ålder

eftersom det kan tyda på kongenital QT-förlängning.

Patienter bör informeras om vikten av att inte överskrida den rekommenderade dosen.

Varje patient (eller patients vårdgivare) bör påminnas om att läsa patientinformationen

som finns i förpackningen med Invirase.

Leversjukdom:

Säkerhet och effekt för saquinavir/ritonavir har inte visats för patienter med signifikant

underliggande leversjukdom, och därför ska saquinavir/ritonavir användas med försiktighet hos denna

patientpopulation. Invirase/ritonavir är kontraindicerat för patienter med dekompenserad leversjukdom

(se avsnitt 4.3). Patienter med kronisk hepatit B eller C som får antiretroviral kombinationsbehandling

löper en ökad risk för allvarliga och potentiellt livshotande leverbiverkningar. Vid samtidig antiviral

behandling av hepatit B eller C, se även motsvarande produktinformation för dessa läkemedel.

Patienter med leverdysfunktion, inklusive kronisk aktiv hepatit, har en ökad frekvens av störningar i

leverfunktionen vid antiretroviral kombinationsbehandling och dessa patienter bör övervakas enligt

gällande praxis. Vid tecken på försämrad leversjukdom hos dessa patienter måste uppehåll eller

utsättande av behandlingen övervägas.

Ingen dosjustering verkar motiverad för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion, baserat på

begränsade data. Noggrann uppföljning av säkerhet (inklusive tecken på hjärtarytmi) och virologiskt

svar rekommenderas på grund av ökad variabilitet i exponering hos denna population (se avsnitt 4.2

och 5.2). Det har förekommit rapporter om försämring av kronisk leverdysfunktion, inklusive portal

hypertension, hos patienter med underliggande hepatit B eller C, cirros och andra underliggande

leverabnormaliteter.

Nedsatt njurfunktion:

Utsöndring via njurarna sker endast i ringa omfattning. Saquinavir elimineras

huvudsakligen genom metabolism och utsöndring via levern. Därför behövs ej någon dosjustering för

patienter med nedsatt njurfunktion. Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion har ej studerats. Därför

bör försiktighet iakttas vid behandling med saquinavir/ritonavir av denna population.

Patienter med kronisk diarré eller malabsorption:

Information saknas om boostrat saquinavir och

bara begränsad information finns avseende säkerhet och effekt av icke-boostrat saquinavir på patienter

med kronisk diarré eller malabsorption. Det är okänt om dessa patienter får subterapeutiska

saquinavirkoncentrationer.

Pediatrisk population:

Säkerhet och aktivitet av saquinavir boostrat med ritonavir hos HIV-

infekterade patienter yngre än 2 år har inte fastställts. Inga dosrekommendationer för pediatriska

patienter ≥ 2 års ålder kan fastställas som är både effektiva och under gränsvärden för risk för

förlängda QT- och PR-intervall. Därför rekommenderas inte användning hos denna population.

Vuxna över 60 år:

Erfarenheten av Invirase för vuxna över 60 år är begränsad. Äldre patienter kan

vara mer känsliga för läkemedelsassocierade effekter på QT- och/eller PR-intervall

Laktosintolerans:

Invirase 500 mg filmdragerade tabletter innehåller laktos. Patienter med sällsynta

ärftliga problem med galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption ska inte

ta detta läkemedel.

Patienter med hemofili:

Fall av spontan eller ökad blödningsbenägenhet, inklusive spontana hematom

och hemartroser har rapporterats hos patienter med hemofili typ A och B som behandlats med

proteashämmare. Hos vissa av dessa patienter gavs ytterligare faktor VIII. I mer än hälften av de

rapporterade fallen fortsattes behandlingen med proteashämmare eller återinsattes om behandlingen

avbrutits. Ett orsakssamband mellan behandling av proteashämmare och de ovan beskrivna symtomen

har inte säkert visats. Blödarsjuka patienter skall dock göras uppmärksamma på möjligheten av en

ökad blödningsbenägenhet.

Vikt och metabola parametrar:

Viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet kan

förekomma under antiretroviral behandling. Sådana förändringar kan delvis ha samband med

sjukdomskontroll och livsstil. Vad gäller lipider finns det i vissa fall belägg för en behandlingseffekt

medan det inte finns några starka belägg för ett samband mellan viktökning och någon viss

behandling. Beträffande övervakning av lipider och glukos i blodet hänvisas till etablerade riktlinjer

för HIV-behandling. Lipidrubbningar ska behandlas på ett kliniskt lämpligt sätt.

Osteonekros:

Även om etiologin anses vara beroende av flera faktorer (inklusive kortikosteroid-

användning, alkoholkonsumtion, svår immunsuppression, högre kroppsmasseindex), så har fall av

osteonekros rapporteras, främst hos patienter med framskriden HIV-sjukdom och/eller långvarig

exponering för antiretroviral kombinationsbehandling (CART). Patienter ska rådas att söka läkare ifall

de får ledvärk, stelhet i lederna eller svårighet att röra sig.

Immunreaktiveringssyndrom:

Hos HIV-infekterade patienter med svår immunbrist vid tidpunkten för

insättande av antiretroviral kombinationsterapi, kan en inflammatorisk reaktion på asymtomatiska eller

kvarvarande opportunistiska patogener uppstå och orsaka allvarliga kliniska tillstånd eller förvärrande

av symptom. Vanligtvis har sådana reaktioner observerats inom de första veckorna eller månaderna

efter insättande av antiretroviral kombinationsterapi. Relevanta exempel är cytomegalovirus-retinit,

generella och/eller fokala mykobakteriella infektioner och Pneumocystis carinii pneumoni. Varje

symptom på inflammation skall utredas och behandling påbörjas vid behov.

Autoimmuna tillstånd (som Graves sjukdom och autoimmun hepatit) har också rapporterats vid

immunreaktivering; dock har tid till tillslag varierat och dessa händelser kan inträffa flera månader

efter behandlingsstart.

CYP3A4-interaktioner:

Saquinavir kan interagera och ändra farmakokinetiken för andra läkemedel

som är substrat till CYP3A4 och/eller P-gp och ska användas med försiktighet. Omvänt kan andra

läkemedel som inducerar CYP3A4 även reducera plasmakoncentrationerna av saquinavir. Saquinavirs

plasmanivåer kan behöva följas upp. Se i tabell 1, avsnitt 4.5 vilka läkemedel som är kända för

och/eller riskerar att interagera med saquinavir samt specifika rekommendationer.

Interaktion med ritonavir:

Den rekommenderade dosen av Invirase och ritonavir är 1000 mg Invirase

plus 100 mg ritonavir två gånger dagligen. Högre doser av ritonavir har visat sig vara associerade med

en ökad incidens av biverkningar. Samtidig administrering av saquinavir och ritonavir har givit

allvarliga biverkningar, huvudsakligen diabetisk ketoacidos och leverstörningar särskilt hos patienter

med tidigare leversjukdom.

Interaktion med tipranavir:

Samtidig användning av boostrat saquinavir och tipranavir givet

tillsammans med låg dos ritonavir i en dubbelboostrad behandling resulterade i en signifikant

minskning av plasmakoncentrationerna för saquinavir (se avsnitt 4.5). Därför rekommenderas inte

samtidig användning av boostrat saquinavir och tipranavir givet tillsammans med låg dos ritonavir.

Interaktion med HMG-CoA reduktashämmare:

Försiktighet ska iakttas om Invirase/ritonavir

används tillsammans med atorvastatin som inte är lika beroende av CYP3A4 för sin metabolism. I

detta fall bör en reducerad dos av atorvastatin övervägas. Om behandling med en HMG-CoA

reduktashämmare är indicerad, rekommenderas pravastatin eller fluvastatin med noggrann uppföljning

(se avsnitt 4.5).

Perorala antikonceptionsmedel:

Eftersom koncentrationen av etinylöstradiol kan minska vid samtidig

administrering med Invirase/ritonavir ska alternativa eller kompletterande antikonceptionsmedel

användas då östrogenbaserade perorala antikonceptionsmedel ges samtidigt (se avsnitt 4.5).

Glukokortikoider:

Samtidig användning av boostrat saquinavir och flutikason eller andra

glukokortikoider som metaboliseras via CYP3A4 rekommenderas inte såvida inte nyttan av

behandlingen uppväger riskerna för systemeffekter av kortikosteroider, inklusive Cushing's syndrom

och binjurebarksuppression (se avsnitt 4.5).

Interaktion med efavirenz:

Kombinationen av saquinavir och ritonavir med efavirenz har visats vara

förknippad med en ökad risk för levertoxicitet. Leverfunktionen bör kontrolleras då saquinavir och

ritonavir ges samtidigt med efavirenz. Ingen kliniskt relevant förändring varken av

saquinavirkoncentrationen eller av efavirenzkoncentrationen sågs i studier på friska försökpersoner

eller på HIV-infekterade patienter (se avsnitt 4.5).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

De flesta läkemedelsinteraktionsstudier med saquinavir har utförts med icke-boostrat Invirase eller

icke-boostrat saquinavir mjuka kapslar. Ett begränsat antal studier har avslutats med ritonavir-boostrat

Invirase eller ritonavir-boostrat saquinavir mjuka kapslar.

Observationer från interaktionsstudier som utförts med icke-boostrat saquinavir behöver inte vara

representativa för effekterna som ses vid behandling med saquinavir/ritonavir. Dessutom behöver

resultaten från saquinavir mjuka kapslar inte förutsäga graden av interaktion för Invirase/ritonavir.

Saquinavir metaboliseras delvis via cytokrom P450 med det specifika isoenzymet CYP3A4 som svarar

för 90 % av levermetabolismen. Likaså har

in vitro

studier visat att saquinavir är ett substrat och en

hämmare av P-glykoprotein (P-gp). Därför kan läkemedel som antingen utnyttjar denna

metabolismväg eller modifierar aktiviteten av CYP3A4 och/eller P-pg (se

”Övriga potentiella

interaktioner”

), ändra farmakokinetiken för saquinavir. På samma sätt kan saquinavir ändra

farmakokinetiken för andra läkemedel som är substrat till CYP3A4 eller P-gp.

Ritonavir kan påverka farmakokinetiken för andra läkemedel eftersom det är en potent hämmare av

CYP3A4 och P-gp. Då saquinavir ges tillsammans med ritonavir ska därför ritonavirs möjliga effekter

på andra läkemedel övervägas (se produktresumén för Norvir).

Baserat på fynden av dosberoende förlängningar av QT- och PR-intervall hos friska försökspersoner

som fått Invirase/ritonavir (se avsnitt 4.3, 4.4 och 5.1), kan additiva effekter på QT- och PR-

intervallförlängning förekomma. Därför är samtidig behandling med ritonavir-boostrat Invirase och

andra läkemedel som förlänger QT- och/eller PR-intervallet kontraindicerat. Kombinationen av

Invirase/ritonavir och läkemedel som är kända att öka exponeringen av saquinavir rekommenderas inte

och bör undvikas när andra behandlingsalternativ finns tillgängliga. Om samtidig behandling bedöms

nödvändig på grund av att den potentiella nyttan för patienten överväger risken, är särskild försiktighet

befogat (se avsnitt 4.4; för information om de enskilda läkemedlen, se tabell 1).

Tabell 1: Interaktioner och dosrekommendationer med andra läkemedel

Läkemedel enligt

terapiområde (dos av

Invirase som använts i

studie)

Interaktion

Rekommendationer angående

samtidig administrering

Antiretrovirala medel

Nukleosidanaloger (NRTI)

Zalcitabin och/eller

zidovudin

Inga farmakokinetiska

interaktionsstudier har slutförts.

Användning av oboostrat

saquinavir med zalcitabin och/eller

zidovudin har studerats hos vuxna.

Absorption, distribution och

eliminering av dessa läkemedel är

oförändrat när de används

tillsammans.

Interaktion med zalcitabin är

osannolik på grund av olika vägar

för metabolism och utsöndring. För

zidovudin (200 mg var 8:e tim)

rapporterades en 25%-ig minskning

av AUC när det kombinerades med

ritonavir (300 mg var 6:e tim).

Farmakokinetiken för ritonavir

förblev oförändrad.

Ingen dosjustering krävs.

Didanosin 400 mg singel-

dos (saquinavir/ritonavir

1600/100 mg dagligen)

Saquinavir AUC

30 %

Saquinavir C

25 %

Saquinavir C

Ingen dosjustering krävs.

Tenofovir

disoproxilfumarat 300 mg

dagligen (saquinavir/

ritonavir 1000/100 mg två

gånger/dag)

Saquinavir AUC

Saquinavir C

Saquinavir C

Ingen dosjustering krävs.

Icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI)

Delavirdin

(saquinavir/ritonavir)

Interaktion med Invirase/ritonavir

är inte studerad.

Delavirdin

(oboostrat saquinavir)

Saquinavir AUC ↑ 348 %.

Det finns begränsade säkerhetsdata

och inga effektdata tillgängliga vid

användning av denna kombination.

I en liten, preliminär studie

inträffade hepatocellulära

enzymstegringar hos 13 % av

personerna under de första

veckorna av kombinationen

delavirdin och saquinavir (6 % grad

3 eller 4).

- Hepatocellulära förändringar ska

undersökas ofta om denna

kombination förskrivs.

Läkemedel enligt

terapiområde (dos av

Invirase som använts i

studie)

Interaktion

Rekommendationer angående

samtidig administrering

Efavirenz 600 mg dagligen

(saquinavir/ritonavir

1600/200 mg dagligen,

eller

saquinavir/ritonavir

1000/100 mg två

gånger/dag,

eller

saquinavir/ritonavir

1200/100 mg dagligen)

Saquinavir

Efavirenz

Ingen dosjustering krävs.

Leverfunktionen bör övervakas (se

avsnitt 4.4).

Rilpivirin

Byte direkt från behandling med

rilpivirin till Invirase/ritonavir är

kontraindicerat liksom samtidig

behandling pga risken för

livshotande hjärtarytmi (se avsnitt

4.3 och 4.4)

Nevirapin

(saquinavir/ritonavir)

Interaktion med Invirase/ritonavir

är inte studerad.

Nevirapin

(oboostrat saquinavir)

Saquinavir AUC

Nevirapin AUC

Ingen dosjustering krävs.

HIV proteashämmare (PI)

Atazanavir 300 mg

dagligen

(saquinavir/ritonavir

1600/100 mg dagligen)

Saquinavir AUC ↑ 60 %

Saquinavir C

↑ 42 %

Ritonavir AUC ↑ 41 %

Ritonavir C

↑ 34 %

Atazanavir

Inga kliniska data finns tillgängliga

för kombinationen av

saquinavir/ritonavir 1000/100 mg två

gånger dagligen och atazanavir.

Kontraindicerat i kombination med

Invirase/ritonavir på grund av risken

för livshotande hjärtarytmi (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Fosamprenavir

700 mg två gånger/dag

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg två

gånger/dag)

Saquinavir AUC

15 %

Saquinavir C

Saquinavir C

24 % (låg kvar över

gränsvärdet för effektiv behandling.)

Ingen dosjustering krävs för

Invirase/ritonavir.

Indinavir

(saquinavir/ritonavir)

Låg dos ritonavir ökar

koncentrationen av indinavir.

Ökade koncentrationer av indinavir

kan leda till njurstenssjukdom.

Indinavir 800 mg tre

gånger/dag

(saquinavir 600-

1200 mg singeldos)

Saquinavir AUC ↑ 4,6–7,2-faldigt

Indinavir

Inga säkerhet- och effektdata finns

tillgängliga för denna kombination.

Lämpliga doser av kombinationen

har inte fastställts.

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg två

gånger/dag

(saquinavir 1000 mg två

gånger/dag i kombination

med 2 eller 3 NRTI)

Saquinavir

Ritonavir

(effektivitet som

boostrande medel modifieras inte).

Lopinavir

(baserat på historiska

jämförelser med oboostrat lopinavir).

Kontraindicerat i kombination med

Invirase/ritonavir på grund av risken

för livshotande hjärtarytmi (se

avsnitt 4.3 och 4.4).

Läkemedel enligt

terapiområde (dos av

Invirase som använts i

studie)

Interaktion

Rekommendationer angående

samtidig administrering

Nelfinavir 1250 mg två

gånger/dag

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg två

gånger/dag)

Saquinavir AUC ↑ 13 %

(90 % konfidensintervall (KI): 27

- 74↑)

Saquinavir C

↑ 9 %

(90 % KI: 27

- 61↑ )

Nelfinavir AUC

(90 % KI: 28

- 22↑)

Nelfinavir C

(90 % KI: 23

- 16↑)

Kombinationen rekommenderas

inte.

Ritonavir 100 mg två

gånger/dag

(saquinavir 1000 mg två

gånger/dag)

Saquinavir ↑

Ritonavir

Hos HIV-infekterade patienter gav

Invirase eller saquinavir mjuka

kapslar i kombination med ritonavir

vid doserna 1000/100 mg två gånger

dagligen en systemexponering av

saquinavir under en 24-timmarsperiod

som motsvarande eller överskred den

som erhölls med saquinavir mjuka

kapslar 1200 mg tre gånger dagligen

(se avsnitt 5.2).

Detta är den godkända

kombinationsbehandlingen. Ingen

dosjustering rekommenderas.

Tipranavir/ritonavir

(saquinavir/ritonavir)

Saquinavir C

78 %

Dubbelboostrad

kombinationsbehandling med

proteashämmare hos HIV-positiva

vuxna med erfarenhet av multipla

behandlingar.

Samtidig användning av tipranavir

givet tillsammans med låg dos

ritonavir, med saquinavir/ritonavir,

rekommenderas inte. Om

kombinationen anses nödvändig

rekommenderas starkt en uppföljning

av saquinavirs plasmanivåer (se

avsnitt 4.4).

HIV fusionshämmare

Enfuvirtid

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg två

gånger/dag)

Saquinavir

Enfuvirtid

Ingen kliniskt relevant interaktion

sågs.

Ingen dosjustering krävs.

HIV CCR5- antagonister

Maravirok 100 mg två

gånger/dag

(saquinavir/ritonavir

1000/100 mg två

gånger/dag)

Maravirok AUC

↑ 8,77

Maravirok C

: ↑ 3,78

Koncentrationerna för

saquinavir/ritonavir har ej uppmätts,

ingen effekt förväntas.

Ingen dosjustering av

saquinavir/ritonavir krävs. Dosen av

maravirok bör sänkas till 150 mg två

gånger/dag med monitorering.

Kobicistat-innehållande läkemedel

Kobicistat

Interaktion med Invirase/ritonavir är

inte studerat. Kobicistat

rekommenderas inte att användas i

kombination med behandlingar som

innehåller ritonavir på grund av

liknande effekter av kobicistat och

ritonavir på CYP3A4.

Det rekommenderas inte att använda

Invirase/ritonavir tillsammans med

produkter som innehåller kobicistat

(se avsnitt 4.4).

Läs hela dokumentet

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/165191/2018

EMEA/H/C/000113

Invirase (sakvinavir)

Sammanfattning av Invirase och varför det är godkänt inom EU

Vad är Invirase och vad används det för?

Invirase är ett antiviralt läkemedel som används för att behandla vuxna som är infekterade med

humant immunbristvirus typ 1 (HIV-1), ett virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (aids).

Invirase ges alltid i kombination med ritonavir (ett annat antiviralt läkemedel) och andra antivirala

läkemedel.

Invirase innehåller den aktiva substansen sakvinavir.

Hur används Invirase?

Invirase är receptbelagt och behandling ska inledas av läkare som har erfarenhet av att behandla

hivinfektioner.

Invirase finns som kapslar (200 mg) och tabletter (500 mg). För patienter som redan tar hivläkemedel

är den rekommenderade dosen 1 000 mg Invirase med 100 mg ritonavir två gånger dagligen. För

patienter som inte tar hivläkemedel inleds Invirase vid 500 mg två gånger dagligen med 100 mg

ritonavir två gånger dagligen under de första 7 dagarnas behandling, i kombination med andra

hivläkemedel. Efter de sju första dagarna är den rekommenderade dosen 1 000 mg Invirase med

100 mg ritonavir två gånger dagligen i kombination med andra hivläkemedel.

För att få mer information om hur du använder Invirase, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

Hur verkar Invirase?

Den aktiva substansen i Invirase, sakvinavir, är en proteashämmare. Den blockerar proteas, ett enzym

som medverkar till att hivviruset förökar sig. När enzymet blockeras kan viruset inte föröka sig normalt,

vilket gör att infektionen sprids långsammare. Ritonavir är en annan proteashämmare som används

som förstärkare. Det saktar ner nedbrytningen av sakvinavir, vilket ökar nivåerna av sakvinavir i

blodet. Detta leder till en effektiv behandling samtidigt som dosen sakvinavir som ska ges inte behöver

vara så hög. När Invirase tas i kombination med andra hivläkemedel minskar det virusbelastningen

(mängden hiv i blodet) och håller den på en låg nivå. Invirase botar inte hivinfektion eller aids, men kan

motverka skador på immunsystemet och göra att utvecklingen av infektioner och sjukdomar som har

samband med aids undviks.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

Sida 2/3

Vilka fördelar med Invirase har visats i studierna?

Invirase befanns vara effektivt vid behandling av hivinfektioner i sex huvudstudier med sammanlagt

1 576 patienter.

I de fyra första studierna minskade Invirase i kombination med andra hivläkemedel, men utan

ritonavir, virusbelastningen och förbättrade immunsystemet.

I två ytterligare studier på 656 patienter jämfördes Invirase med indinavir eller lopinavir (andra

hivläkemedel). Läkemedlen gavs i kombination med ritonavir och två andra hivläkemedel. Dessa

studier mätte virusbelastningen efter 48 veckor. Invirase i kombination med ritonavir var lika effektivt

som indinavir men effektivare än lopinavir när det gällde att minska virusbelastningen till mindre än

50 kopior/ml.

Vilka är riskerna med Invirase?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Invirase i kombination med ritonavir (kan uppträda hos

fler än 1 av 10 patienter) är diarré, illamående, ökade nivåer av leverenzymer, kolesterol och

triglycerider (en sorts fett) i blodet och minskade nivåer av trombocyter i blodet (komponenter som gör

att blodet koagulerar). En fullständig förteckning över biverkningar för Invirase finns i bipacksedeln.

Invirase får inte ges till patienter med allvarliga leverproblem, QT-förlängning (en förändring i hjärtats

elektriska aktivitet), onormala elektrolytnivåer i blodet (framför allt låga fosfatnivåer), bradykardi

(långsam hjärtfrekvens) eller hjärtsvikt (när hjärtats pumpförmåga är nedsatt). Det får inte ges till

patienter som har haft arytmi (oregelbundna hjärtslag). Det får inte heller ges till patienter som tar

något av följande läkemedel, som kan leda till skadliga biverkningar om de tas tillsammans med

Invirase:

Läkemedel som kan orsaka QT-förlängning eller PR-förlängning (en annan typ av förändring i

hjärtats aktivitet).

Midazolam som tas genom munnen, triazolam (används för att lindra ångest eller

sömnsvårigheter).

Simvastatin, lovastatin (används för att sänka kolesterolet i blodet).

Ergotalkaloider, t.ex. ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergonovin (används för att

behandla migränhuvudvärk).

Rifampicin (används för att behandla tuberkulos).

Lurasidon, quetiapin (används för att behandla psykiatriska sjukdomar såsom schizofreni).

En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför är Invirase godkänt i EU?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Invirase är större än riskerna och att

Invirase kan godkännas för försäljning i EU.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Invirase?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska vidta

för säker och effektiv användning av Invirase har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Invirase (saquinavir)

EMA/165191/2018

Sida 3/3

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Invirase utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Invirase

Den 4 oktober 1996 beviljades Invirase ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Invirase finns på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 03-2018.

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen