Clopidogrel ratiopharm

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

12-12-2013

Aktiva substanser:
klopidogrel
Tillgänglig från:
Archie Samuel s.r.o.
ATC-kod:
B01AC04
INN (International namn):
clopidogrel
Terapeutisk grupp:
Antitrombotiska medel
Terapiområde:
Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction
Terapeutiska indikationer:
Clopidogrel är indicerat hos vuxna för förebyggande av atherothrombotic händelser i:patienter som lider av hjärtinfarkt (från några dagar till mindre än 35 dagar), ischemisk stroke (från 7 dagar till mindre än 6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom. För ytterligare information hänvisas till avsnitt 5.
Produktsammanfattning:
Revision: 5
Bemyndigande status:
kallas
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/001173
Tillstånd datum:
2009-09-23
EMEA-kod:
EMEA/H/C/001173

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - danska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - franska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - polska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - finska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

12-12-2013

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - norska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

12-12-2013

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

12-12-2013

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

12-12-2013

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Bipacksedel: Information till användaren

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmdragerade tabletter

Klopidogrel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

-

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

-

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

-

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem,

även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

-

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Clopidogrel ratiopharm är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Clopidogrel ratiopharm

Hur du tar Clopidogrel ratiopharm

Eventuella biverkningar

Hur Clopidogrel ratiopharm ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Clopidogrel ratiopharm är och vad det används för

Clopidogrel ratiopharm innehåller det aktiva innehållsämnet klopidogrel, som tillhör en grupp av

läkemedel som kallas trombocythämmande medel. Trombocyter (blodplättar) är mycket små celler

som bildar koagel (klumpar) vid koagulation av blodet (blodets levring). Genom att hindra denna

bildning av koagel minskar trombocythämmande medel riskerna för att blodkoagel bildas (en process

som kallas trombos eller bildning av blodproppar).

Clopidogrel ratiopharm används av vuxna för att förhindra bildning av blodproppar (tromboser) i

åderförkalkade blodkärl (artärer), ett förlopp som kallas aterotrombos, som kan leda till

aterotrombotiska händelser (såsom slaganfall (stroke), hjärtattack eller död).

Du har fått Clopidogrel ratiopharm för att förhindra bildning av blodproppar och för att minska risken

för dessa allvarliga händelser på grund av att:

-

Du lider av åderförkalkning (även känt som ateroskleros), och

-

Du har tidigare haft en hjärtattack, slaganfall eller lider av något som kallas perifer

arteriell sjukdom (rubbat blodflöde i armar eller ben på grund av kärlocklusioner).

2.

Innan du tar Clopidogrel ratiopharm

Ta inte Clopidogrel ratiopharm:

Om du är allergisk mot klopidogrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

Om du lider av någon sjukdom som gör att du har en aktiv blödning, som t ex magsår

eller blödning i hjärnan

Om du lider av allvarlig leversjukdom

Om du tror att några av dessa passar in på dig, eller om du har några tveksamheter, så rådgör med din

läkare innan du börjar med Clopidogrel ratiopharm.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Clopidogrel ratiopharm:

om du har risk för blödning som t ex:

en sjukdom som gör att du riskerar inre blödning (som t ex magsår)

en blodsjukdom som gör att du riskerar inre blödning (i kroppens vävnader, organ eller

leder)

en nyligen inträffad allvarlig skada

en nyligen genomgången operation (inklusive tandoperationer)

en planerad operation (inklusive tandoperationer) inom den närmaste veckan

om du har haft en allergi eller reaktion mot andra läkemedel för behandling av din sjukdom.

om du har haft en propp i en artär i din hjärna (ischemisk stroke) som inträffade inom den

senaste veckan

om du lider av njur- eller leversjukdom

Medan du tar Clopidogrel ratiopharm:

Du bör informera din läkare om en operation (inklusive tandoperation) är planerad.

Du bör även informera din läkare omedelbart om du utvecklar ett medicinskt tillstånd

(även känt som Trombotisk Trombocytopen Purpura eller TTP) som inkluderar feber och

blåmärken under huden som kan uppstå som röda knappnålsstora prickar, med eller utan

oförklarad svår kraftlöshet, förvirring, gulfärgning av huden eller ögonen (gulsot) (se

avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Om du skär eller skadar dig själv kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta.

Detta är kopplat till hur din medicin fungerar eftersom den förhindrar bildningen av

blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre skärsår och skador som t ex

om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning kontakta dock din

läkare omedelbart (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Din läkare kan beställa blodtester.

Barn

Ge inte detta läkemedel till barn eftersom det inte hjälper.

Andra läkemedel och Clopidogrel ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Vissa andra läkemedel kan påverka användningen av Clopidogrel ratiopharm eller vice versa.

KlopidogrelDet är speciellt viktigt att du talar om för din läkare om du tar

blodförtunnande läkemedel som tas oralt, läkemedel som används för att minska bildning av

blodproppar

icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID), vilka vanligtvis används vid behandling av

smärtsamma och/eller inflammatoriska tillstånd i muskler och leder,

heparin, ett annat läkemedel som injiceras för att minska bildning av blodproppar.

omeprazol, esomeprazol eller cimetidin, läkemedel för behandling av magbesvär

flukonazol, vorikonazol, ciprofloxacin eller kloramfenikol, läkemedel som används för att behandla

bakteriella infektioner eller svampinfektioner

fluoxetin, fluvoxamin eller moklobemid, läkemedel som används för att behandla depression

karbamazepin eller oxkarbazepin, läkemedel som används för att behandla olika former av epilepsi

ticlopidin, ett annat trombocythämmande medel.

Acetylsalicylsyra, en substans som förekommer i många läkemedel som används för att lindra smärta

och sänka feber: tillfällig användning av acetylsalicylsyra (inte mer än 1 000 mg under 24 timmar)

anses inte generellt utgöra något problem, men långvarig användning under andra förhållanden ska

diskuteras med din läkare.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Clopidogrel ratiopharm med mat och dryck

Clopidogrel ratiopharm kan tas med eller utan mat.

Graviditet och amning

Detta läkemedel ska helst inte tas under graviditet.

Om du är gravid eller misstänker att du är gravid bör du tala om det för läkare eller apotekspersonal

innan du börjar använda Clopidogrel ratiopharm. Om du blir gravid under tiden du använder

Clopidogrel ratiopharm ska du omedelbart ta kontakt med din läkare eftersom det inte är

rekommenderat att ta klopidogrel under graviditet.

Du bör inte amma när du tar detta läkemedel.

Om du ammar eller planerar att amma prata med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner:

Det är osannolikt att Clopidogrel ratiopharm påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Clopidogrel ratiopharm innehåller hydrerad ricinolja

Detta kan ge magbesvär eller diarré.

3.

Hur du tar Clopidogrel ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Den rekommenderade dosen är 75 mg Clopidogrel ratiopharm per dag som bör sväljas, med eller utan

föda och vid samma tidpunkt varje dag.

Du bör ta Clopidogrel ratiopharm så länge din läkare ordinerar det.

Om du har tagit för stor mängd av Clopidogrel ratiopharm

Kontakta din läkare eller närmaste akutavdelning pga den ökade risken för blödning.

Om du har glömt att ta Clopidogrel ratiopharm

Om du glömmer att ta en dos Clopidogrel ratiopharm, och upptäcker det inom 12 timmar, ta tabletten

så fort du upptäcker det och ta nästa tablett vid den vanliga tidpunkten. Om det hinner gå mer än

12 timmar innan du upptäcker det, tar du helt enkelt bara nästa dagliga dos vid vanlig tid. Ta inte

dubbla doser för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Clopidogrel ratiopharm

Avbryt inte behandlingen om inte din läkare ber dig göra detta.

Kontakta läkare eller

apotekspersonal innan du avbryter behandlingen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Kontakta din läkare omedelbart om du har:

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

-

feber, tecken på infektion eller svår kraftlöshet. Detta kan bero på sällsynt minskning av

vissa blodkroppar.

-

tecken på leverproblem såsom gulfärgning av huden och/eller ögonen (gulsot), med eller

utan samtidiga små punktformiga blödningar under huden (syns som röda prickar)

och/eller förvirring (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

-

svullnad i munnen eller hudbesvär såsom utslag och klåda, blåsor på huden. Detta kan

vara tecken på en allergisk reaktion.

Den vanligaste biverkningen

som rapporterats vid användning av klopidogrel är blödning

.

Blödning

kan uppträda som blödning i mage eller tarm, blåmärken, hematom (ovanlig blödning eller blåmärken

under huden), näsblödning, blod i urinen. I ett fåtal fall har även blödningar i ögat, inre blödningar i

huvudet, lungorna eller lederna rapporterats.

Om du får förlängd blödning när du tar Clopidogrel ratiopharm.

Om du skär eller skadar dig kan

det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta. Detta är kopplat till hur din medicin fungerar

eftersom den förhindrar bildningen av blodproppar. Detta har normalt ingen betydelse vid mindre

skärsår och skador som t ex om du skär dig själv vid rakning. Om du är orolig för din blödning

kontakta dock din läkare omedelbart (se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”).

Andra biverkningar som har rapporterats vid användning av Clopidogrel ratiopharm är:

Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

Diarré, buksmärtor, matsmältningsbesvär eller halsbränna.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

Huvudvärk, magsår, kräkningar, illamående, förstoppning, ökad gasbildning i magen eller

tarmarna, utslag, klåda, svindel, känsla av stickningar och domnad.

Sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):

Yrsel.

Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 000 personer):

Gulsot, svår buksmärta med eller utan ryggsmärta, feber, svårigheter att andas ibland samtidigt

med hosta, generaliserade (spridda) allergiska reaktioner, (t ex en känsla av värme med plötslig

obehagskänsla tills svimning), svullnad i munnen, blåsor på huden, hudallergi, ont i munnen

(stomatit), minskning av blodtryck, förvirring, hallucinationer, smärtor i leder, muskelsmärtor,

smakförändringar.

Dessutom kan din läkare upptäcka förändringar i dina blod- eller urintester.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella

rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

informationen om läkemedels säkerhet.

5.

HUR CLOPIDOGREL RATIOPHARM SKA FÖRVARAS

Förvaras i originalblisterförpackningen. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterförpackningen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Clopidogrel ratiopharm om du upptäcker några synliga tecken på skador på

blisterförpackningen eller de filmdragerade tabletterna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är klopidogrel. Varje tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som besilat).

Övriga innehållsämnen är (se avsnitt 2 ” Clopidogrel ratiopharm GmbH innehåller hydrerad ricinolja”:

Tablettkärna:

Makrogol 6000

Cellulosa,

mikrokristallin (E460)

Krospovidon typ A

Ricinolja, hydrerad

Filmdragering:

Makrogol 6000

Etylcellulosa (E462)

Titandioxid (E171)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmdragerade tabletter är vita till benvita, marmorerade, runda och

bikonvexa. De säljs i förpackningar (kartonger) som innehåller 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 och 100

tabletter i blister av aluminium. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Archie Samuel s.r.o.

Slunná 16

61700 Brno

Tjeckien

Tillverkare

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Tyskland

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta

läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB "Sicor Biotech"

Tel: +370 5 266 0203

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Magyarország Zrt.

Tel.: +36 1 288 64 00

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Danmark

Teva Denmark ApS

Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Drugsales Ltd.

Tel: +356 21 419070

Deutschland

ratiopharm GmbH

Tel: +49 731 402 02

Nederland

ratiopharm Nederland B.V.

Tel: +31 800 0228 400

Eesti

UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal

Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1 97 007

España

ratiopharm España, S.A.

Tél: +34 91 567 29 70

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 345 93 00

France

Teva Santé SAS

Tél: +33 1 55 91 78 00

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 423 59 10

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L

Tel: +40 21 230 65 24

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 51 321740

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva UK Limited, Bretland

Sími: +44 1323 501 111

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 57 26 79 11

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 02 89 17 98 1

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42 12 11 00

Latvija

UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā

Tel: +371 677 849 80

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1323 501 111

Denna bipacksedel ändrades senast

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Clopidogrel ratiopharm 75 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg klopidogrel (som besilat).

Hjälpämne med känd effekt: Varje filmdragerad tablett innehåller 3,80 mg hydrerad ricinolja.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Vita till benvita, marmorerade, runda och bikonvexa filmdragerade tabletter.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Klopidogrel är indicerad hos vuxna för förebyggande behandling av aterotrombotiska händelser hos:

Patienter med hjärtinfarkt (från några få dagar till mindre än 35 dagar), ischemisk stroke (från

7 dagar till mindre än 6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom.

För ytterligare information hänvisas till avsnitt 5.1.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Vuxna och äldre

Klopidogrel skall ges en gång dagligen i dosen 75 mg.

Om en dos glöms bort:

Inom mindre än 12 timmar efter ordinarie doseringstillfälle: patienterna skall ta dosen

omedelbart och sedan ta nästa dos på ordinarie doseringstillfälle.

Mer än 12 timmar: patienterna skall ta nästa dos vid ordinarie doseringstillfälle och skall

inte dubblera dosen.

Pediatrisk population

Klopidogrel ska integes till barn på grund av effektmässiga skäl (se avsnitt 5.1).

Nedsatt njurfunktion

Behandlingserfarenheten är begränsad för patienter med nedsatt njurfunktion (se

avsnitt 4.4).

Nedsatt leverfunktion

Behandlingserfarenheten är begränsad för patienter med måttlig leversjukdom som kan ha

ökad blödningsbenägenhet (se avsnitt 4.4).

Administreringssätt

Oral användning.

Det kan ges med eller utan föda.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i

avsnitt 2 eller 6.1.

Allvarlig nedsättning av leverfunktionen.

Aktiv patologisk blödning som t ex peptiskt ulcus eller intrakraniell blödning.

4.4

Varningar och försiktighet

Blödningar och hematologiska störningar

På grund av risken för blödningar och hematologiska biverkningar, bör bestämning av antalet blodkroppar

och/eller annan lämplig undersökning övervägas omedelbart när kliniska symtom som tyder på blödning

uppkommer under behandlingen (se avsnitt 4.8). I likhet med andra trombocythämmande läkemedel bör

klopidogrel användas med försiktighet hos patienter som kan ha ökad blödningsrisk i samband med

trauma, kirurgiska ingrepp eller andra sjukliga tillstånd och för patienter som behandlas med ASA,

heparin, glykoprotein IIb/IIIa-hämmare eller icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

inklusive COX-2-hämmare. Patienterna bör noggrant följas med avseende på tecken på blödning

inkluderat ockult blödning, särskilt under de första behandlingsveckorna. På grund av risken för ökad

blödning, rekommenderas inte samtidig behandling med klopidogrel och orala trombocythämmande

läkemedel (se avsnitt 4.5).

Hos patienter som skall genomgå elektiva kirurgiska ingrepp och där inverkan på trombocytaggregation

för tillfället inte är önskvärd, bör behandling med klopidogrel sättas ut 7 dagar före operation. Patienter

bör informera läkare och tandläkare om att de använder klopidogrel före planering av kirurgiska ingrepp

och innan nya läkemedel tas i användning. Klopidogrel förlänger blödningstiden och bör användas med

försiktighet till patienter som har tillstånd med blödningsbenägenhet (särskilt gastrointestinala och

intraokulära).

Patienterna bör informeras att det kan ta längre tid än normalt att stoppa blödning när de använder

klopidogrel, och att de bör informera sin egen läkare om varje ovanlig blödning (lokalisation eller

varaktighet).

Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP)

I mycket sällsynta fall har Trombotisk Trombocytopen Purpura (TTP) rapporterats vid behandling

med klopidogrel, ibland kort efter läkemedlets insättande. TTP karakteriseras av trombocytopeni och

mikroangiopatisk hemolytisk anemi associerad antingen med neurologiska fynd, njursvikt eller feber.

TTP är ett potentiellt dödligt tillstånd som kräver snabbt insättande av behandling inklusive

plasmaferes.

Nyligen genomgången ischemisk stroke

Med hänsyn till avsaknaden av data, kan klopidogrel inte rekommenderas under de första 7 dagarna efter

akut ischemisk stroke.

Cytokrom P450 2C19 (CYP2C19)

Farmakogenetik: Hos långsamma CYP2C19-metaboliserare bildar klopidogrel, vid rekommenderade

doser, mindre av den aktiva metaboliten av klopidogrel och har mindre effekt på trombocytfunktion. Det

finns tester som identifierar patienters CYP2C19-genotyp.

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19, kan läkemedel som

hämmar aktiviteten hos detta enzym förväntas resultera i minskade läkemedelsnivåer av klopidogrels

aktiva metabolit. Den kliniska relevansen för denna interaktion är oklar. Som en försiktighetsåtgärd bör

man avråda från samtidig användning av kraftiga eller måttliga hämmare av CYP2C19 (se avsnitt 4.5 för

en lista på CYP2C19-hämmare, se även avsnitt 5.2). klopidogrelklopidogrel.

Allergisk korsreaktion

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Patienter bör utredas angående tidigare överkänslighet mot annan tienopyridin (såsom tiklopidin,

prasugrel) eftersom allergisk korsreaktion hos tienopyridiner har rapporterats (se avsnitt 4.8). Patienter

som tidigare har haft överkänslighet mot andra tienopyridiner bör följas noggrant för symtom på

överkänslighet mot klopidogrel under behandlingen.

Nedsatt njurfunktion

Klinisk erfarenhet av klopidogrelklopidogrel är begränsad för patienter med nedsatt njurfunktion.

KlopidogrelKlopidogrel bör därför användas med försiktighet till denna grupp av patienter (se

avsnitt 4.2).

Nedsatt leverfunktion

Erfarenheten är begränsad för patienter med måttlig leversjukdom som kan ha ökad

blödningsbenägenhet. KlopidogrelKlopidogrel bör därför användas med försiktighet hos denna

population (se avsnitt 4.2).

Hjälpämnen

Clopidogrel ratiopharm innehåller hydrerad ricinolja som kan ge magbesvär och diarré.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Oralatrombocythämmande läkemedel:

På grund av risken för ökad blödning, rekommenderas inte

samtidig behandling med klopidogrel och orala trombocythämmande läkemedel (se avsnitt 4.4). Även

om administrering av klopidogrel 75 mg/dag inte ändrade S-warfarins farmakokinetik eller INR

(International Normalised Ratio ) hos patienter som erhöll långtidsbehandling med warfarin, ökar

samtidig administrering av klopidogrel och warfarin blödningsrisken på grund av oberoende effekter på

homeostasen.

Glykoprotein IIb/IIIa-hämmare:

KlopidogrelKlopidogrel bör användas med försiktighet hos patienter

som samtidigt behandlas med glykoprotein IIb/IIIa-hämmare (se avsnitt 4.4).

Acetylsalicylsyra (ASA):

ASA påverkade inte på klopidogrelmedierad hämning av ADP-inducerad

trombocytaggregation, men klopidogrel förstärkte effekten av ASA på kollageninducerad

trombocytaggregation. Samtidig administrering av 500 mg ASA 2 gånger dagligen under en dag ökade

dock inte signifikant den förlängning av blödningstiden som inducerades av klopidogrel. En

farmakodynamisk interaktion mellan klopidogrel och acetylsalicylsyra är möjlig, med ökad

blödningsrisk som följd. Försiktighet bör därför iakttagas vid samtidig behandling (se avsnitt 4.4).

Heparin:

I en klinisk prövning på friska försökspersoner medförde klopidogrel inte att heparindosen

behövde ändras eller att effekten av heparin på koagulationen påverkades. Samtidig administrering av

heparin hade ingen effekt på hämning av trombocytaggregation inducerad av klopidogrel. En

farmakodynamisk interaktion mellan klopidogrel och heparin är möjlig, med ökad blödningsrisk som

följd. Försiktighet bör därför iakttagas vid samtidig behandling (se avsnitt 4.4).

Trombolytika:

Säkerheten vid samtidig administrering av klopidogrel, fibrin eller icke-fibrin specifika

trombolytiska medel och hepariner undersöktes hos patienter med akut hjärtinfarkt. Frekvensen av

kliniskt signifikant blödning var jämförbar med vad som ses när trombolytiska medel och heparin ges

samtidigt med ASA (se avsnitt 4.8).

NSAID:

I en klinisk prövning på friska försökspersoner ökade ockult gastrointestinal blodförlust vid

samtidig administrering av klopidogrel och naproxen. Avsaknad av interaktionsstudier med andra

NSAID-preparat gör det emellertid för närvarande oklart om det föreligger ökad risk för

gastrointestinal blödning med alla NSAID-preparat. Samtidigt intag av NSAID inklusive COX-2-

hämmare och klopidogrel bör därför ske med försiktighet (se avsnitt 4.4).

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Annan samtidig behandling:

Eftersom klopidogrel metaboliseras till sin aktiva metabolit delvis av CYP2C19 kan läkemedel som

hämmar aktiviteten hos detta enzym förväntas leda till minskade läkemedelsnivåer av klopidogrels aktiva

metabolit. Den kliniska relevansen för denna interaktion är oklar. Som en försiktighetsåtgärd bör man

avråda från samtidig användning av l kraftiga eller måttliga hämmare av CYP2C19 (se avsnitt 4.4 och

5.2).

Läkemedel som hämmar CYP2C19 innefattar omeprazol och esomeprazol, fluvoxamin, fluoxetin,

moklobemid, vorikonazol, flukonazol, ticlopidin, ciprofloxacin, cimetidin, karbamazepin, oxkarbazepin

och kloramfenikol.

Protonpumpshämmare:

Omeprazol 80 mg en gång dagligen administrerat antingen samtidigt med klopidogrel eller med 12

timmars mellanrum minskade exponeringen av aktiv metabolit med 45% (laddningsdos) och 40%

(underhållsdos). Minskningen var kopplad till 39% (laddningsdos) och 21% (underhållsdos) minskning i

trombocytaggregationshämning. Esomeprazol förväntas ge en liknande interaktion med klopidogrel.

Motsägelsefulla data angående den kliniska relevansen av denna farmakodynamiska och

farmakokinetiska interaktion när det gäller större kardiovaskulära händelser har rapporterats både från

observations och kliniska studier. Som en försiktighetsåtgärd bör man avråda från samtidig användning av

omeprazol eller esomeprazol (se avsnitt 4.4).

Mindre uttalad minskning i metabolitexponering har observerats med pantoprazol eller lansoprazol.

Plasmakoncentrationen av aktiv metabolit minskade med 20% (laddningsdos) och 14%

(underhållsdos) vid samtidig behandling med pantoprazol 80 mg en gång dagligen. Detta var kopplat

till en minskning av den genomsnittliga trombocytaggregationshämningen med 15% respektive 11%.

Dessa resultat tyder på att klopidogrel kan administreras med pantoprazol.

Det finns ingen evidens för att andra läkemedel som minskar magsyra såsom H2-blockerare (förutom

cimetidin som är en CYP2C19-hämmare) eller antacida skulle interferera med klopidogrels

trombocytaggregationshämmande aktivitet.

Andra läkemedel:

Ett antal andra kliniska studier har genomförts med klopidogrel och andra läkemedel givna samtidigt för

att undersöka risken för farmakodynamiska och farmakokinetiska interaktioner. Inga kliniskt signifikanta

farmakodynamiska interaktioner observerades när klopidogrel användes samtidigt med atenolol, nifedipin

eller både atenolol och nifedipin. Dessutom påverkades inte den farmakodynamiska aktiviteten av

klopidogrel vid samtidigt intag av fenobarbital eller östrogen.

Farmakokinetiken hos digoxin eller teofyllin ändrades inte vid samtidig tillförsel av klopidogrel. Antacida

påverkade inte absorptionen av klopidogrel.

Data från CAPRIE-studien visar att fenytoin och tolbutamid som metaboliseras av CYP2C9 kan ges

tillsammans med klopidogrel utan säkerhetsproblem.

Förutom den specifika informationen om läkemedelsinteraktioner beskrivna ovan, har

interaktionsstudier inte utförts med klopidogrel och en del läkemedel som vanligen ges till patienter

med aterotrombotisk sjukdom. Patienterna som ingick i kliniska studier med klopidogrel fick

emellertid en mängd olika läkemedel samtidigt inkluderat diuretika, betablockerare, ACE-hämmare,

kalciumantagonister, kolesterolsänkare, kranskärlsutvidgande läkemedel, antidiabetika (inkluderat

insulin), antiepileptika och GPIIb/IIIa-hämmare utan några tecken på kliniskt signifikanta

ogynnsamma interaktioner.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Eftersom data saknas från behandling under graviditet, bör man som en försiktighetsåtgärd undvika att

använda klopidogrel under graviditet.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-

/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel (se avsnitt 5.3).

Amning

Det är okänt om klopidogrelutsöndras i human bröstmjölk. Djurstudier har visat utsöndring av

klopidogrel i bröstmjölk. Som en försiktighetsåtgärd bör inte amning fortsätta under behandling med

klopidogrel.

Fertilitet

Klopidogrel påverkade inte fertiliteten i djurstudier.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Klopidogrel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Klopidogrel har utvärderats säkerhetsmässigt i 1 år eller längre. De kliniskt relevanta biverkningarna

som observerats i CAPRIE-studien presenteras nedan. Klopidogrel 75 mg/dag var jämförbart med

ASA 325 mg/dag i CAPRIE oberoende av ålder, kön och ras. Utöver erfarenhet från kliniska studier så

har biverkningar även spontanrapporterats.

Blödning är den vanligaste biverkningen som rapporterats både i kliniska studier och i klinisk praxis

där det främst har rapporterats under den första behandlingsmånaden.

Hos patienter som behandlades med antingen klopidogrel eller ASA i CAPRIE var den totala

incidensen av blödning 9,3 %. Incidensen av allvarliga fall var liknande för klopidogrel och ASA.

Lista med biverkningar i tabellform

Biverkningar som inträffade antingen under kliniska prövningar eller som rapporterades spontant

redovisas i tabell nedan. Frekvensen definieras enligt följande: vanlig (≥1/100, <1/10); mindre vanlig

(≥1/1 000, <1/100), sällsynt (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynt (<1/10 000), ingen känd frekvens

(kan inte beräknas från tillgängliga data). Biverkningarna presenteras inom varje organsystem efter

fallande allvarlighetsgrad.

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta eller ingen

känd frekvens*

Blodet och

lymfsystemet

Trombocytopeni,

leukopeni,

eosinofili

Neutropeni,

inklusive

allvarlig

neutropeni

Trombotisk Trombocytopen

Purpura (TTP) (se

avsnitt 4.4), aplastisk

anemi, pancytopeni,

agranulocytos, allvarlig

trombocytopeni,

granulocytopeni, anemi

Immunsystemet

Serumsjuka, anafylaktoida

reaktioner, korsreaktiv

läkemedelsöverkänslighet

hos tienopyridiner (såsom

tiklopidin, prasugrel) (se

avsnitt 4.4)*

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta eller ingen

känd frekvens*

Psykiska störningar

Hallucinationer, konfusion

Centrala och perifera

nervsystemet

Intrakraniell

blödning (vissa

fall

rapporterades

med dödlig

utgång),

huvudvärk,

parestesier,

svindel

Smakförändringar

Ögon

Ögonblödning

(konjunktival,

okulär, retinal)

Öron och

balansorgan

Vertigo

Blodkärl

Hematom

Allvarig blödning, blödning

i operationssår, vaskulit,

hypotension

Andningsvägar,

bröstkorg och

mediastinum

Epistaxis

Blödning i luftvägarna

(blodiga upphostningar,

blödning i lungan),

bronkospasm, interstitiell

pneumonit

Magtarmkanalen

Gastro-

intestinal

blödning,

diarré,

buksmärta,

dyspepsi

Ventrikel- och

duodenalsår,

gastrit, kräkning,

illamående,

förstoppning,

flatulens

Retroperitoneal

blödning

Gastrointestinal och

retroperitoneal blödning

med dödlig utgång,

pankreatit, kolit (inklusive

ulcerös eller lymfocytär

kolit), stomatit

Lever och gallvägar

Akut leversvikt, hepatit,

onormala

leverfunktionsvärden

Hud och subkutan

vävnad

Blåmärken

Hudutslag,

klåda,

hudblödning

(purpura)

Bullös dermatit (toxisk

epidermal nekrolys, Stevens

Johnsons syndrom,

erythema multiforme),

angioödem,

läkemedelsinducerat

överkänslighetssyndrom,

läkemedelsutslag med

eosinofili och systemiska

symtom (DRESS),

erytematösa utslag,

urtikaria, eksem, lichen

planus

Muskuloskeletal a

systemet och

bindväv

Muskuloskeletal blödning

(hemartros), artrit, atralgi,

myalgi

Njurar och urinvägar

Hematuri

Glomerulonefrit, ökning av

blodkreatinin

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Organsystem

Vanliga

Mindre vanliga

Sällsynta

Mycket sällsynta eller ingen

känd frekvens*

Allmänna symtom

och/eller symtom vid

administreringsstället

Blödning vid

punktionsstället

Feber

Undersökningar

Ökad

blödningstid,

minskning av

neutrofiler,

minskning av

blodplättar

* Information relaterad för klopidogrel med ingen känd frekvens.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Överdosering efter administerering av klopidogrel kan leda till förlängd blödningstid och efterföljande

blödningskomplikationer. Lämplig behandling bör övervägas om blödningar observeras. Ingen antidot

till klopidogrel är känd. Om snabb korrigering av den förlängda blödningstiden krävs, kan

trombocyttransfusion motverka effekterna av klopidogrel.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Trombocytaggregationshämmande medel exklusive heparin,

ATC-kod: B01AC04.

Verkningsmekanism

Klopidogrel är en prodrug, och en av dess metaboliter är en trombocytaggregationshämmare. Klopidogrel

måste metaboliseras av CYP450-enzymer för att bilda den aktiva metabolit som hämmar

trombocytaggregation. Klopidogrels aktiva metabolit hämmar selektivt bindningen av adenosindifosfat

(ADP) till dess trombocyt-P2Y

-receptor och efterföljande ADP-medierad aktivering av glykoprotein

GPIIb/IIIa-komplex, och hämmar därigenom trombocytaggregation.

klopidogrelKlopidogrelKlopidogrelEftersom bindningen är irreversibel påverkas exponerade

trombocyter för klopidogrelresten av sin livslängd (ungefär 7-10 dagar) och återhämtning av normal

trombocytfunktion sker med en hastighet som motsvarar trombocytomsättningen.

Trombocytaggregation som inducerats av andra agonister än ADP hämmas också genom blockering

av amplifieringen av trombocytaggregering av frisatt ADP.

Eftersom den aktiva metaboliten bildas av CYP450-enzymer, av vilka några är polymorfa eller hämmas

av andra läkemedel, kommer inte alla patienter att erhålla adekvat trombocytaggregationshämning.

Farmakodynamisk effekt

Upprepade doser om 75 mg per dag resulterade i en väsentlig hämning av ADP-inducerad

trombocytaggregation från första dagen: denna ökade progressivt och steady-state uppnåddes mellan

dag 3 och dag 7. Vid steady state var den observerade graden av hämning med en dos om 75 mg per

dag mellan 40 % och 60 %. Trombocytaggregation och blödningstid återvände gradvis till

utgångsvärdena, vanligtvis inom 5 dagar efter utsättande av behandlingen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Klinisk effekt och säkerhet

Nyligen genomgången hjärtinfarkt, nyligen genomgången ischemisk stroke elller etablerad perifer

arteriell sjukdom

I CAPRIE-studien inkluderades 19 185 patienter med aterotrombos i anamnesen i form av nyligen

genomgången hjärtinfarkt (<35 dagar), nyligen genomgångnen ischemisk stroke (mellan 7 dagar och

6 månader) eller etablerad perifer arteriell sjukdom (PAD). Patienterna randomiserades till klopidogrel

75 mg/dag eller ASA 325 mg/dag, och följdes under 1 till 3 år. I subgruppen med hjärtinfarkt, fick de

flesta patienterna ASA under de första dagarna efter den akuta hjärtinfarkten.

Klopidogrel reducerade signifikant frekvensen av nya ischemiska händelser (kombinerad

slutmätpunkt: hjärtinfarkt, ischemisk stroke och vaskulär död) jämfört med ASA Vid "intention-to-

treat"-analys observerades 939 fall i klopidogrelgruppen och 1 020 fall med ASA (relativ

riskreduktion (RRR) 8,7 % (95 % CI: 0,2 till 16,4 %) p=0,045), vilket motsvarar, för varje 1 000

patienter behandlade i 2 år, 10 ytterligare patienter (CI: 0 till 20), som skyddas från att uppleva en ny

ischemisk attack. Analys av total mortalitet som en sekundär «end-point» visade ingen signifikant

skillnad mellan klopidogrel (5,8 %) och ASA (6,0 %).

I en subgruppsanalys med avseende på bakomliggande orsak (hjärtinfarkt, ischemisk stroke och PAD)

tycktes fördelen med klopidogrel störst (motsvarande statistisk signifikans vid p=0,003) hos patienter

rekryterade på grund av PAD (speciellt de som också uppvisade hjärtinfarkt i anamnesen)

(RRR=23,7 %; CI : 8,9 till 36,2) och svagare (ej signifikant skilt från ASA) hos strokepatienter

(RRR=7,3 %; CI : -5,7 till 18,7 [p=0,258]). Hos patienter som rekryterades i prövningen enbart på

grund av nyligen genomgången hjärtinfarkt, var klopidogrel numeriskt sämre, men inte statistiskt skilt

från ASA (RRR=-4,0 %; CI: -22,5 till 11,7 [p=0,639]). Dessutom antydde en subgruppsanalys att

fördelen av klopidogrel till patienter över 75 år var mindre än den som observerades hos patienter

≤75 år.

Då CAPRIE-studien inte var planerad för att utvärdera effekten i individuella subgrupper, är det inte

klart om skillnaden i relativ riskreduktion i förhållande till underliggande orsak är verklig, eller

beroende på slumpen.

Pediatrisk population

I en dosupptrappningsstudie med 86 nyfödda eller spädbarn upp till 24 månaders ålder i riskzonen för

trombos (PICOLO), utvärderades klopidogrel vid konsekutiva doser om 0,01, 0,1 och 0,2 mg/kg hos

nyfödda och 0,15 mg/kg endast hos nyfödda. Dosen på 0,2 mg/kg uppnådde en hämning på i medel

49,3 % (5 µM ADP-inducerad trombocytaggregation) vilket var jämförbart med den då vuxna tar

Plavix 75 mg/dag.

I en randomiserad, dubbelblind, parallellgrupps-studie (CLARINET), randomiserades 906 pediatriska

patienter (nyfödda och spädbarn) med cyanotisk kongenital hjärtsjukdom lindrade med en systemisk-

till-pulmonell shunt att få klopidogrel 0,2 mg/kg (n=467) eller placebo (n=439) tillsammans med

samtidig bakgrundsbehandling fram till tiden för kirurgi i andra stadiet. Medeltiden mellan shunt-

lindring och första administrering av studieläkemedel var 20 dagar. Ungefär 88% av patienterna erhöll

samtidigt ASA (från 1 till 23 mg/kg/dag). Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna i den

första sammansatta endpointen död, shunt-trombos eller hjärtrelaterad intervention innan 120 dagars

ålder efter en händelse ansedd som trombotisk (89 [19.1%] för klopidogrelgruppen och 90 [20.5%] för

placebogruppen) (se avsnitt 4.2). Blödning var den mest frekvent rapporterade biverkningen i både

klopidogrel- och placebogrupperna, det var emellertid ingen signifikant skillnad i blödningshastighet

mellan grupperna. I långtidsuppföljningen av säkerhet av den här studien fick 26 patienter som

fortfarande hade shunten kvar vid ett års ålder klopidogrel upp till 18 månaders ålder. Inga nya

säkerhetsaspekter noterades under den här långtidsuppföljningen.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

CLARINET- och PICOLO-prövningarna utfördes med användande av en konstituerad lösning av

klopidogrel. I en studie av relativ biotillgänglighet hos vuxna, uppvisade den konstituerade lösningen

av klopidogrel en liknande absorptionsomfattning och något högre absorptionshastighet av den

cirkulerande (inaktiva) huvudmetaboliten jämfört med den godkända tabletten.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter enkel och upprepad oral dosering om 75 mg/dag absorberas klopidogrelklopidogrel snabbt.

Maximala plasmakoncentrationer av oförändrat klopidogrel (ungefär 2,2-2,5 ng/ml efter en enkel 75 mg

oral dos) inträffade i medeltal ungefär 45 minuter efter dosering. Absorptionen är minst 50%, baserad på i

urinen utsöndrade klopidogrelklopidogrelmetaboliter.

Distribution

Klopidogrel och den cirkulerande KlopidogrelklopidogrelklopidogrelklopidogrelKlopidogrel(inaktiva)

huvudmetaboliten binds reversibelt

in vitro

till humana plasmaproteiner (98% respektive 94%).

Bindningen är ej mättnadsbar

in vitro

inom ett brett koncentrationsområde.

Metabolism

Klopidogrel metaboliseras extensivt i levern.

In vivo

in vitro

metaboliseras klopidogrel enligt två

metabola huvudvägar: en medierad av esteraser vilken leder till hydrolys till dess

inaktivakarboxylsyrederivat (85 % av cirkulerande metaboliter), och en medierad av multipla cytokrom

P450. Klopidogrel metaboliseras först till en 2-oxo-klopidogrel intermediärmetabolit. Efterföljande

metabolism av 2-oxo-klopidogrel intermediärmetaboliten resulterar i bildning av den aktiva metaboliten;

ett thiol-derivat av klopidogrel.

In vitro

medieras den här vägen av CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 och

CYP2B6. Den aktiva thiol-metaboliten som har isolerats

in vitro

, binder snabbt och irreversibelt till

trombocytreceptorer, därigenom hämmande trombocytaggregation.

för den aktiva metaboliten är dubbelt så hög efter en singeldos på 300 mg klopidogrel

(laddningsdos) som efter fyra dagar av 75 mg som underhållsdos. C

inträffar ca 30 till 60 minuter

efter dosering.

Eliminering

Efter en oral dos av

C-märkt klopidogrelklopidogrel till människa utsöndrades ungefär 50% i urinen och

ungefär 46% i faeces under loppet av ett 120-timmars intervall efter intag. Efter en enkel oraldos på 75 mg

har klopidogrel en halveringstid på ca 6 timmar. Halveringstiden för elimination av den cirkulerande

(inaktiva) huvudmetaboliten var 8 timmar efter enstaka doser och upprepad tillförsel.

klopidogrel

Farmakogenetik

CYP2C19 är involverat i bildningen av både den aktiva metaboliten och 2-oxo-klopidogrel

intermediärmetaboliten. Farmakokinetik och trombocythämmande effekt hos den aktiva metaboliten av

klopidogrel, mätt genom

ex vivo

trombocytaggregationstester, skiljer sig med avseende på CYP2C19-

genotyp.

CYP2C19*1-allelen korresponderar med fullt funktionell metabolism medan CYP2C19*2- och

CYP2C19*3-allelerna korresponderar med icke-funktionell metabolism. CYP2C19*2- och

CYP2C19*3-allelerna svarar för majoriteten av alleler kopplade till reducerad funktion hos kaukasiska

(85%) och asiatiska (99%) långsamma metaboliserare. Andra alleler förknippade med frånvaro av eller

minskad metabolism är mindre frekventa och inkluderar CYP2C19*4, *5, *6, *7, och *8. En person

som är en långsam metaboliserare har två alleler som ger avsaknad av funktion som definierat ovan.

Publicerade frekvenser för genotyperna långsamma CYP2C19-metaboliserare är ungefär 2% hos

kaukasier, 4% hos svarta och 14% hos kineser. Tester finns tillgängliga för bestämning av en patients

CYP2C19-genotyp.

En cross-over studie med 40 friska individer, 10 av varje av de fyra CYP2C19 metabolismgrupperna

(ultrarapida, extensiva, intermediära och långsamma), utvärderade farmakokinetik och

trombocythämmande svar vid användning av 300 mg följt av 75 mg/dag och 600 mg följt av 150

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

mg/dag, alla i totalt 5 dagar (steady-state). Ingen påtaglig skillnad i exponering av aktiv metabolit och

medelvärde för trombocytaggregationshämning observerades mellan ultrarapida, extensiva och

intermediära metaboliserare. Hos långsamma metaboliserare minskade exponeringen för aktiv

metabolit med 63-71% jämfört med extensiva metaboliserare. Efter 300 mg/75 mg dosregimen

minskade trombocythämmande svaret hos långsamma metaboliserare med medelvärde för

trombocytaggregationshämning (5 μM ADP) på 24 % (24 timmar) och 37% (Dag 5) jämfört med

medelvärde för trombocytaggregationshämning på 39% (24 timmar) och 58% (dag 5) hos extensiva

metaboliserare och 37% (24 timmar) och 60 % (dag 5) hos intermediära metaboliserare. När

långsamma metaboliserare fick 600 mg/150 mg regimen var exponeringen för aktiv metabolit större än

med 300 mg/75 mg regimen. Medelvärde för trombocytaggregationshämning var dessutom 32% (24

timmar) och 58% (dag 5), vilket var större än hos långsamma metaboliserare som fick 300 mg/75 mg

regimen och var liknande övriga CYP2C19 metabolismgrupper som fick 300 mg/75 mg regimen. En

lämplig dosregim för denna patientpopulation har inte fastställts i kliniska studier.

I linje med ovan resultat har metaanalyser av 6 studier med 335 klopidogrelbehandlade individer vid

steady-state visat att exponering för aktiv metabolit minskade med 28% för intermediära

metaboliserare och 72% för långsamma metaboliserare medan trombocytaggregationshämning (5 μM

ADP) minskade med skillnader i medelvärde för trombocytaggregationshämning på 5,9% respektive

21,4% jämfört med extensiva metaboliserare.

Den kliniska betydelsen av CYP2C19 genotyp hos patienter som behandlas med klopidogrel har inte

utvärderats i prospektiva, randomiserade, kontrollerade prövningar. Det har gjorts flertalet

retrospektiva analyser, dock på att utvärdera denna effekt i patienter behandlade med klopidogrel för

vilka det finns genotypningsresultat: CURE (n=2721), CHARISMA (n=2428), CLARITY-TIMI 28

(n=227), TRITON-TIMI 38 (n=1477), ACTIVE-A (n=601) samt ett antal publicerade kohortstudier.

I TRITON-TIMI 38 och 3 av kohortstudierna (Collet, Sibbing, Giusti) hade den sammanlagda gruppen

av patienter med antingen intermediär eller långsam metabolismstatus en högre frekvens av

kardiovaskulära händelser (död, hjärtinfarkt och stroke) eller stent-trombos jämfört med extensiva

metaboliserare.

I CHARISMA och en kohortstudie (Simon) observerades en ökad händelsefrekvens endast hos

långsamma metaboliserare jämfört med extensiva metaboliserare.

I CURE, CLARITY, ACTIVE-A och en kohortstudie (Trenk) observerades ingen ökning i

händelsefrekvens baserat på metabolismstatus.

Ingen av dess analyser var av en tillräcklig storlek för att upptäcka skillnader i utfall hos långsamma

metaboliserare.

Särskilda patientgrupper

Farmakokinetiken hos klopidogrels aktiva metabolit är inte känd i dessa särskilda patientgrupper.

Nedsatt njurfunktion

Efter upprepade doser av 75 mg klopidogrel per dag hos försökspersoner med svår njursjukdom

(kreatininclearance från 5-15 ml/min) var hämning av ADP-inducerad trombocytaggregation lägre (25%)

än den som observerades hos friska försökspersoner, ökning av blödningstiden var dock densamma som

den som observerats hos friska försökspersoner som fick 75 mg klopidogrel/dag. Dessutom var den

kliniska toleransen god hos samtliga patienter.

klopidogrel

Nedsatt leverfunktion

Efter upprepade doser av 75 mg klopidogrelklopidogrel per dag i 10 dagar klopidogrelklopidogrelhos

patienter med gravt nedsatt leverfunktion, var hämningen av ADP-inducerad trombocytaggregation

liknande som den som observerats hos friska individer. Medelförlängningen av blödningstid var också

likartad i de två grupperna.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Ras

Prevalensen av CYP2C19 alleler som resulterar i intermediär och långsam metabolism skiljer sig

beroende på ras/etnicitet (se Farmakogenetik). Från litteraturen finns begränsade data hos asiatiska

populationer tillgängliga för att utvärdera den kliniska betydelsen av genotypning av denna CYP för utfall

av kliniska händelser.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I icke-kliniska studier på råtta och babian sågs främst leverförändringar. Dessa effekter noterades vid

doser motsvarande minst 25 gånger exponeringen hos människa vid den kliniska doseringen

75 mg/dag och var en följd av påverkan på levermetaboliserande enzymer. Klopidogrel i terapeutisk

dos gav ingen effekt på levermetaboliserande enzym.

Mycket höga doser av klopidogrel orsakade även en uttalad försämring av gastrointestinal tolerans

(gastrit, frätskador och/eller kräkningar) hos råtta och babian.

Inga tecken på carcinogen effekt rapporterades vid administrering av klopidogrel under 78 veckor till

möss och 104 veckor till råttor i doser upp till 77 mg/kg per dag (motsvarande åtminstone 25 gånger

den exponering som ses hos människa vid den kliniska dosen 75 mg/dag).

Klopidogrel har undersökts i en rad genotoxiska studier

in vitro

in vivo

, och inte uppvisat någon

genotoxisk aktivitet.

Klopidogrel hade inte någon inverkan på fertiliteten hos han- eller honråttor och var inte teratogent i

råttor eller kaniner. En viss fördröjning i utvecklingen av avkomman sågs i studier där klopidogrel

administrerats till lakterande råttor. Specifika farmakokinetiska studier som utförts med radioaktivt

märkt klopidogrel har visat att modersubstansen eller dess metaboliter utsöndras i modersmjölk. Som

en följd av detta, kan en direkt effekt (viss toxicitet), eller en indirekt effekt (mindre välsmakande) inte

uteslutas.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna:

Makrogol 6000

Cellulosa, mikrokristallin (E460)

Krospovidon typ A

Ricinolja, hydrerad

Filmdragering:

Makrogol 6000

Etylcellulosa (E462)

Titandioxid (E171)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i originalblisterförpackningen. Fuktkänsligt.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Blister av aluminium/aluminium innehållande 7, 14, 28, 30, 50, 84, 90 och 100 filmdragerade tabletter

förpackade i kartonger.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion <och övrig hantering>

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Archie Samuel s.r.o.

Slunná 16

61700 Brno

Tjeckien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/09/554/001 - Kartonger med 14 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

EU/1/09/554/002 - Kartonger med 28 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

EU/1/09/554/003 - Kartonger med 30 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

EU/1/09/554/004 - Kartonger med 50x1 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

EU/1/09/554/005 - Kartonger med 84 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

EU/1/09/554/006 - Kartonger med 90 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

EU/1/09/554/007 - Kartonger med 100 filmdragerade tabletter i blisterkartor av aluminium

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

23 september 2009

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Läs hela dokumentet

EMA/670858/2012

EMEA/H/C/001173

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Clopidogrel ratiopharm

klopidogrel

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Clopidogrel

ratiopharm. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den

kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina

rekommendationer om hur läkemedlet ska användas

Vad är Clopidogrel ratiopharm?

Clopidogrel ratiopharm är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen klopidogrel. Det finns

som tabletter (75 mg).

Clopidogrel ratiopharm är ett generiskt läkemedel, vilket innebär att det liknar ett referensläkemedel

som redan är godkänt i EU. Referensläkemedlet är Plavix. Mer information om generiska läkemedel

finns i dokumentet med frågor och svar här

Vad används Clopidogrel ratiopharm för?

Clopidogrel ratiopharm ges till vuxna för att förebygga aterotrombotiska händelser (problem som

orsakas av blodproppar och åderförkalkning). Clopidogrel ratiopharm kan ges till följande grupper av

patienter:

Patienter som nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtinfarkt). Man kan börja med Clopidogrel

ratiopharm ett par dagar efter infarkten och upp till 35 dagar efter den.

Patienter som nyligen har haft en s.k. ischemisk stroke, en stroke (ett slaganfall) som orsakas av

att blodförsörjningen till hjärnan är otillräcklig. Man kan börja med Clopidogrel ratiopharm mellan

sju dagar och upp till sex månader efter stroken.

Patienter med perifer artärsjukdom (problem med blodflödet i artärerna).

Läkemedlet är receptbelagt

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Hur används Clopidogrel ratiopharm?

Standarddosen Clopidogrel ratiopharm är en tablett på 75 mg en gång dagligen.

Hur verkar Clopidogrel ratiopharm?

Den aktiva substansen i Clopidogrel ratiopharm, klopidogrel, är en trombocytaggregationshämmare.

Det betyder att den hjälper till att förhindra att det bildas blodproppar. När blodet koagulerar beror det

på att vissa celler i blodet som kallas blodplättar aggregerar (klibbar ihop). Klopidogrel hindrar

blodplättarna från att aggregera genom att hindra ett ämne som kallas ADP från att fästa vid en

särskild receptor på blodplättarnas yta. Detta gör att blodplättarna inte blir ”klibbiga”, vilket minskar

risken för att det bildas blodproppar och hjälper till att förhindra en ny hjärtinfarkt eller stroke.

Hur har Clopidogrel ratiopharms effekt undersökts?

Eftersom Clopidogrel ratiopharm är ett generiskt läkemedel har studierna begränsats till tester som

visar att det är bioekvivalent med referensläkemedlet Plavix. Två läkemedel är bioekvivalenta när de

bildar samma halter av den aktiva substansen i kroppen.

Vilka är fördelarna och riskerna med Clopidogrel ratiopharm?

Eftersom Clopidogrel ratiopharm är ett generiskt läkemedel och är bioekvivalent med

referensläkemedlet anses dess nytta och risker vara desamma som för referensläkemedlet.

Varför har Clopidogrel ratiopharm godkänts?

CHMP fann att det styrkts att Clopidogrel ratiopharm i enlighet med EU:s krav har likvärdig kvalitet och

är bioekvivalent med Plavix. CHMP fann därför att nyttan är större än de konstaterade riskerna, liksom

för Plavix. Kommittén rekommenderade att Clopidogrel ratiopharm skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Clopidogrel ratiopharm

Den 23 september 2009 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av

Clopidogrel ratiopharm som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Clopidogrel ratiopharm finns i sin helhet på

EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Mer information om behandling med Clopidogrel ratiopharm finns i bipacksedeln (ingår också i

EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för referensläkemedlen finns också i sin helhet

på EMA:s webbplats.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 11-2012.

Clopidogrel ratiopharm

EMA/670858/2012

Sida 2/2

Läkemedlet är inte längre godkänt för försäljning

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen