Ceplene

Europeiska unionen - svenska - EMA (European Medicines Agency)

Bipacksedel Bipacksedel (PIL)

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper (SPC)

01-08-2018

Aktiva substanser:
Histamin dihydrochloride
Tillgänglig från:
Noventia Pharma Srl
ATC-kod:
L03AX14
INN (International namn):
histamine dihydrochloride
Terapeutisk grupp:
Immunstimulatorer,
Terapiområde:
Leukemi, myeloid, akut
Terapeutiska indikationer:
Ceplene underhållsbehandling är indicerad för vuxna patienter med akut myeloid leukemi vid första remission samtidigt behandlad med interleukin-2 (IL-2). Effekten av Ceplene har inte visats fullständigt hos patienter som är äldre än 60 år.
Produktsammanfattning:
Revision: 12
Bemyndigande status:
auktoriserad
Godkännandenummer:
EMEA/H/C/000796
Tillstånd datum:
2008-10-07
EMEA-kod:
EMEA/H/C/000796

Dokument på andra språk

Bipacksedel Bipacksedel - bulgariska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - bulgariska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - bulgariska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - spanska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - spanska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - spanska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tjeckiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tjeckiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tjeckiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - danska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - danska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - danska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - tyska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - tyska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - tyska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - estniska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - estniska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - estniska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - grekiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - grekiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - grekiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - engelska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - engelska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - engelska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - franska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - franska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - franska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - italienska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - italienska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - italienska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - lettiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - lettiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - lettiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - litauiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - litauiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - litauiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - ungerska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - ungerska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - ungerska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - maltesiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - maltesiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - maltesiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - nederländska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - nederländska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - nederländska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - polska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - polska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - polska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - portugisiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - portugisiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - portugisiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - rumänska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - rumänska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - rumänska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovakiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovakiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovakiska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - slovenska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - slovenska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - slovenska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - finska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - finska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - finska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - norska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - norska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - isländska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - isländska

01-08-2018

Bipacksedel Bipacksedel - kroatiska

01-08-2018

Produktens egenskaper Produktens egenskaper - kroatiska

01-08-2018

Offentlig bedömningsrapport Offentlig bedömningsrapport - kroatiska

01-08-2018

Läs hela dokumentet

B. BIPACKSEDEL

Bipacksedel: Information till användaren

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning

histamindihydroklorid

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du

eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Ceplene är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Ceplene

Hur du använder Ceplene

Eventuella biverkningar

Hur Ceplene ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Ceplene är och vad det används för

Ceplene tillhör en grupp läkemedel som kallas immunmodulerande medel. Dessa läkemedel hjälper

kroppens immunförsvar att bekämpa sjukdomar som cancer genom att förstärka immunsystemets

naturliga sjukdomsbekämpande funktion. Den aktiva substansen i Ceplene är histamindihydroklorid,

som är identiskt med det histamin som förekommer naturligt i kroppen. Det ges tillsammans med låga

doser av interleukin-2 (IL-2), ett annat läkemedel som hjälper immunsystemet att bekämpa sjukdomar

som cancer.

Ceplene används till vuxna patienter tillsammans med IL-2 för att behandla en viss typ av leukemi

som kallas akut myeloisk leukemi (AML) som är en cancer i benmärgens blodbildande celler.

används för att upprätthålla remissionen (den period när sjukdomen är mindre allvarlig eller inte kan

upptäckas).

Ceplene tillsammans med IL-2 hjälper ditt immunsystem att angripa de cancerceller som

kan finnas kvar efter en föregående behandling mot cancer.

Under behandlingen använder du alltid IL-2 OCH Ceplene. Vänd dig till din läkare om du har frågor

om Ceplene eller IL-2.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Ceplene

Använd inte Ceplene

om du är allergisk mot histamin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6),

om du har svåra hjärtbesvär,

om du tar något av följande läkemedel:

Steroider, t.ex. prednison och dexametason. Steroider används för att hämma

immunsystemets aktivitet (immunsuppression) och dämpa inflammation.

Klonidin, ett läkemedel som används för att sänka högt blodtryck.

-blockerare, t.ex. cimetidin, ranitidin, famotidin och nizatidin, som används för att

behandla magsår, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och halsbränna.

om du har fått en stamcellstransplantation (en sorts benmärgstransplantation) från en givare,

om du är gravid,

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ceplene.

Ceplene och IL-2 ska inte injiceras samtidigt. IL-2 måste injiceras först. Ceplene ska injiceras 1 till 3

minuter senare.

Ceplene ska injiceras långsamt i vävnadsskiktet precis under huden (subkutant) under ca 5 till 15

minuter. Snabb injektion kan leda till blodtrycksfall och göra att du känner dig matt eller till och med

svimmar.

Du kommer att få börja behandlingen med Ceplene på kliniken under överinseende av läkare. Du ska

övervakas så att man ser hur du svarar på behandlingen. Läkaren kontrollerar blodtryck, puls och

lungfunktion och tar också en del blodprover under behandlingen.

Om du har haft någon av nedanstående åkommor kommer du att övervakas på sjukhuset under de

behandlingsdagar som följer eller under kommande behandlingscykler.

blödande magsår,

slaganfall,

kärlförträngning (systemisk perifer kärlsjukdom),

hjärtsjukdom (för svåra hjärtbesvär, se ovan under ”Använd inte Ceplene”),

historik med autoimmun sjukdom (en sjukdom där immunsystemet angriper kroppens egna celler eller

vävnader, t.ex. systemisk lupus, reumatoid artrit, inflammatorisk tarmsjukdom eller psoriasis).

Tala med din läkare om du tar några andra läkemedel som nämns under ” Andra läkemedel och

Ceplene” eller om du ska genomgå en operation eller en typ av röntgenundersökning som kräver en

injektion.

Om du har en infektion kommer din läkare att övervaka dig noga. Om du inom mindre än 14 dagar

innan du börjar behandlingen med Ceplene har haft en infektion som måste behandlas med läkemedel

(antibiotika, fungicider eller antivirala läkemedel) kommer din läkare att övervaka dig noga.

Om du har njurproblem ska du berätta det för din läkare innan du tar Ceplene. Ditt blodtryck kan sjunka.

Om du har leverproblem ska du berätta det för din läkare innan du tar Ceplene. Din läkare justerar

eventuellt dosen.

Barn och ungdomar

Ceplene rekommenderas inte till barn och ungdomar, eftersom det inte finns några uppgifter om

användning av detta läkemedel på denna åldersgrupp.

Andra läkemedel och Ceplene

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Om du tar något av nedanstående läkemedel är det viktigt att du diskuterar det med läkare eller

apotekspersonal innan du tar Ceplene. Vissa av dessa läkemedel får inte tas under Ceplene-behandling

eller kan kräva särskilda försiktighetsåtgärder.

Steroider

, t.ex. prednison och dexametason. Steroider används för att hämma immunsystemets

aktivitet (immunsuppression) och dämpa inflammation (se ovan under ”Använd inte Ceplene”).

H

2

-blockerare

, t.ex. cimetidin, ranitidin, famotidin och nizatidin, som används för att behandla

magsår, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och halsbränna (se ovan under ”Använd inte

Ceplene”).

Antihistaminer

som används för behandling av allergi.

Vissa

antipsykotika

, t.ex. klorpromazin, flupentixol, thoridazin, klozapin och risperidon. Dessa

läkemedel används för att behandla psykiatriska sjukdomstillstånd.

Tricykliska antidepressiva läkemedel

, t.ex. amitryptilin och imipramin, eller

monoaminoxidashämmare

, t.ex. fenelzin, isokarboxazid, tranylcypromin eller moklobemid.

Dessa läkemedel används för att behandla depression.

Läkemedel mot malaria och läkemedel som används för att behandla infektioner som ger

sömnsjuka.

Betablockerare

, t.ex. propranolol, metoprolol och atenolol, för behandling av kärlkramp och

störningar av hjärtrytmen.

Någon behandling mot

högt blodtryck

(t.ex. tiaziddiuretika [bendrofluazid], ACE-hämmare

[kaptopril], kalciumantagonister [nifedipin] och alfablockerare [prazosin]).

Om du ska genomgå en

operation

eller en

röntgenundersökning

som kräver en injektion, se till att

din läkare i förväg får reda på att du behandlas med Ceplene. Vissa läkemedel som används vid

operationer (t.ex. läkemedel med neuromuskulärt blockerande effekt och narkotiska preparat för

smärtlindring) och kontrastmedel som används för vissa röntgenundersökningar kan störa

behandlingen med Ceplene.

Graviditet och amning

Det finns inga uppgifter om Ceplene-behandling av gravida kvinnor.

Därför ska Ceplene och IL-2 inte användas under graviditet.

Både män och kvinnor som får denna behandling måste använda preventivmedel eftersom det är

viktigt att undvika graviditet under behandling med Ceplene och IL-2.

Det är inte känt om Ceplene utsöndras i bröstmjölk. Därför ska Ceplene och IL-2 inte användas under

amning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Framför inte fordon eller använd maskiner inom en timme efter det att du har fått en injektion av

Ceplene. Läkemedlet kan ge blodtrycksfall som kan orsaka yrsel, förvirring och dimsyn. Detta kan

påverka din förmåga att köra och att använda maskiner.

3.

Hur du använder Ceplene

Använd alltid Ceplene enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller

apotekspersonal om du är osäker.

Denna behandling ska skrivas ut av och användas under överinseende av läkare som har erfarenhet av

akut myeloid leukemi.

Rekommenderad dos

Eftersom du kommer att använda både IL-2 och Ceplene som en kombinationsbehandling anges

doseringen för båda läkemedlen.

Interleukin-2 (IL-2)

IL-2 injiceras två gånger dagligen subkutant (i vävnadsskiktet precis under huden) 1 till 3 minuter före

injektionen med Ceplene. Varje dos beräknas efter din kroppsvikt. Din läkare talar om hur mycket det

är och hur det ska injiceras.

Ceplene

Den normala dosen av Ceplene är 0,5 ml lösning två gånger dagligen som ges som en långsam

subkutan injektion (i vävnadsskiktet precis under huden).

Ceplene ska injiceras 1 till 3 minuter efter IL-2.

Båda läkemedlen, IL-2 och Ceplene, ska injiceras två gånger dagligen, med minst 6 timmar mellan

injektionerna.

Behandlingsperioder och viloperioder

Behandlingen med IL-2 och Ceplene ges under 81 veckor i cykler.

Under de första 18 veckorna: Du använder IL-2 och Ceplene varje dag i 3 veckor. Därefter följer

en viloperiod på 3 veckor (helt utan behandling).

Under de följande 63 veckorna: Du använder IL-2 och Ceplene varje dag i 3 veckor. Därefter

följer en viloperiod på 6 veckor (helt utan behandling).

Självinjektion av Ceplene

Din läkare kan besluta att det skulle vara bekvämare för dig att själv injicera IL-2 och Ceplene.

Läkaren eller en sköterska visar dig hur du injicerar.

Försök inte injicera själv innan du har fått träning

på det av sjukvårdspersonal.

Det rekommenderas att du alltid har någon hos dig när du injicerar läkemedlen, t.ex. en vuxen

familjemedlem, vän eller annan vårdgivare, som kan hjälpa dig om du blir yr eller svimmar.

Närmare anvisningar om hur du själv injicerar detta läkemedel finns i avsnittet ”ANVISNINGAR

FÖR SJÄLVINJEKTION AV CEPLENE” i slutet av denna bipacksedel.

Din läkare kan bedöma att det är lämpligt att du använder en sprutpump för att styra injektionen av

Ceplene. Om du använder en sprutpump ska du följa bruksanvisningen från pumptillverkaren och göra

som du har fått lära dig av läkare, sköterska eller apotekspersonal.

Om du använt för stor mängd av Ceplene

Du ska använda Ceplene exakt enligt ordinationen. Om du av misstag injicerar mer Ceplene än den

mängd du har ordinerats ska du omedelbart kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Ceplene

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen enligt ordinationen. Om

du har glömt en av doserna under en dag, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du slutar att använda Ceplene

Om du vill sluta använda Ceplene ska du försöka rådfråga din läkare i förväg. Informera din läkare

omedelbart om du har slutat använda Ceplene genom eget beslut.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningar som har observerats när Ceplene används enligt anvisningarna i denna

bipacksedel:

Det är mycket vanligt att man drabbas av hypotension (lågt blodtryck) och detta kan leda till yrsel och

svimning. Om du får ett kraftigt blodtrycksfall efter användning av Ceplene skall du kontakta din

läkare omedelbart eller åtminstone före användning av ytterligare Ceplene injektioner.

Mycket vanliga biverkningar

(förekommer hos fler än 1 patient av 10)

Infektioner i övre luftvägarna (svalg, hals, näsa, mun och öron)

Ökat antal av en viss typ av vita blodkroppar i blodet (eosinofili) och minskning av antalet

blodplättar (trombocytopeni)

Huvudvärk och yrsel

Förändrad smakupplevelse (dysgeusi)

Snabba hjärtslag (takykardi)

Blodvallningar

Hosta, andningssvårigheter (dyspné)

Illamående, matsmältningsbesvär (dyspepsi) och diarré

Hudutslag

Led- och muskelsmärta (artralgi och myalgi)

Inflammerad och ojämn hud vid injektionsstället, trötthet, feber (pyrexi), rodnad vid

injektionsstället, värmekänsla, reaktion eller klåda vid injektionsstället, influensaliknande

symptom, frossbrytningar, inflammation och smärta vid injektionsstället.

Vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 patient av 10)

Minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni)

Minskning av antalet en viss typ av vita blodkroppar (neutropeni)

Inflammation i lungorna (lunginflammation)

Aptitförlust (anorexi)

Sömnsvårigheter

Hjärtklappning

Nästäppa

Kräkningar, smärta i övre delen av buken, muntorrhet

Inflammation i magen (gastrit)

Uppblåst mage (utspänd buk)

Onormal hudrodnad (erytem), ökad svettning (hyperhidros), nattsvettningar och klåda

Smärta i armar, ben och rygg

Nässelutslag, blåmärken, hudutslag och svullnad vid injektionsstället, svaghetskänsla (asteni)

och bröstsmärtor

Övriga biverkningar som har observerats när Ceplene används vid andra typer av behandling

Mycket vanliga biverkningar

(förekommer hos fler än 1 patient av 10)

Torr hud

Allmän obehags- eller olustkänsla

Vätskeansamling i kroppen, särskilt i benen (ödem)

Viktnedgång

Vanliga biverkningar

(förekommer hos färre än 1 patient av 10)

Yrsel

Kroppen producerar inte tillräckligt med tyroxin, ett kemiskt ämne i kroppen av den typ som

kallas hormoner (hypotyreoidism)

Minskat antal röda blodkroppar (anemi)

Uttorkning

Depression

Krypningar, stickningar eller känselbortfall i huden (parestesi)

Blodvallningar

Väsande andning

Förstoppning, svullen buk, inflammation i munnen

Smärta och bildning av extra vävnad i huden runt injektionsstället

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan

du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.

Hur Ceplene ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på injektionsflaskans etikett efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Får ej frysas.

Inspektera varje injektionsflaska visuellt beträffande partiklar och missfärgning före administrering.

Använd endast klar och färglös lösning.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är histamindihydroklorid. En injektionsflaska innehåller 0,5 mg

histamindihydroklorid i 0,5 ml lösning.

Övriga innehållsämnen är vatten för injektionslösning och natriumklorid. Ceplene kan dessutom

innehålla natriumhydroxid och/eller saltsyra för pH-justering.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ceplene är en klar, färglös vätska. Läkemedlet tillhandahålls i en injektionsflaska av glas med grå

gummipropp och med en blå manipuleringssäker aluminiumförsegling med snäpplock.

Ceplene finns i förpackningsstorleken 14 injektionsflaskor.

Innehavare av godkännande för försäljning

Noventia Pharma srl

Via Carlo PISACANE 31

I-47121 Forli (FC)

Italien

Tillverkare

Labiana Pharmaceuticals, S.L.U.

C/ Casanova, 27-31

08757 Corbera de Llobregat (Barcelona)

Spanien

Denna bipacksedel ändrades senast

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta

innebär att det inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom

sjukdomen är sällsynt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som kan ha kommit fram

om detta läkemedel och uppdaterar denna bipacksedel när så behövs.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu/. Där finns också länkar till andra webbplatser rörande sällsynta sjukdomar

och behandlingar.

ANVISNINGAR FÖR SJÄLVINJEKTION AV CEPLENE

Detta avsnitt innehåller information om hur du injicerar dig själv med Ceplene.

Allmänna uppgifter om dosering och användning av Ceplene och IL-2 finns i avsnitt 3, ” Hur du

använder Ceplene”.

Läs anvisningarna nedan noga. Det är viktigt att du inte försöker injicera dig själv om du inte har fått

särskild träning på det av läkare eller sköterska. Om du är osäker på hur du ska göra eller har frågor,

be läkaren eller sköterskan om hjälp.

Om du känner dig matt eller yr under eller efter injektionen ska du berätta det för din läkare innan du

tar nästa dos. Läkaren kan vilja förlänga injektionstiden eller justera dosen.

Du ska injicera Ceplene och IL-2 två gånger dagligen subkutant (i vävnadsskiktet precis under huden)

enligt din läkares anvisningar.

Injicera alltid IL-2 först. Ceplene ska injiceras

1 till 3 minuter senare

Ceplene får inte blandas med några andra produkter och får inte spädas.

Din läkare förklarar hur du förbereder och injicerar IL-2.

Det rekommenderas att du

alltid har någon hos dig när du injicerar Ceplene

, t.ex. en vuxen

familjemedlem, vän eller annan vårdgivare, som kan hjälpa dig om du blir yr eller svimmar.

FÖRBEREDELSER FÖR INJEKTION AV CEPLENE

Du behöver följande för att förbereda en dos Ceplene:

1 injektionsflaska med Ceplene-lösning (0,5 ml)

1 steril graderad spruta med sprutspets

1 alkoholsvabb

Metod

Ta ut 1 injektionsflaska ur kartongen. Kontrollera utgångsdatumet (EXP) på injektionsflaskans

etikett.

2. Använd inte läkemedlet efter sista dagen i den månad som anges.

3. Tvätta händerna nog med tvål och vatten.

4. Kontrollera en extra gång på injektionsflaskans etikett att du använder rätt läkemedel. Lösningen

ska vara klar och färglös. Om den inte är det, använd en annan injektionsflaska och berätta för din

läkare eller apotekspersonalen.

5. Ta bort plasthättan från injektionsflaskan så att proppen med den inre gummiringen syns.

6. Torka av proppens gummidel med en alkoholsvabb. Rör inte proppen med händerna.

7. Ta upp den sterila sprutan. Observera de numrerade markeringarna på sprutan. Varje markering

(0,1, 0,2, 0,3 osv.) motsvarar en tiondels milliliter (0,1 ml). Behåll sprutspetsskyddet på och dra ut

kolven så att luft dras in i sprutan till den nivå (det antal milliliter) din läkare har angett.

Se figur 1.

8. Dra av sprutspetsskyddet. Dra rakt uppåt. Ställ injektionsflaskan på en plan yta och för in

sprutspetsen rakt genom gummiproppen ner i injektionsflaskan.

9. Tryck ner sprutkolven så att luft injiceras i injektionsflaskan.

Se figur 2.

10. Håll i både injektionsflaskan och sprutan och vänd injektionsflaskan upp och ned. Justera sprutans läge

så att sprutspetsens topp syns lite ovanför gummiproppen men fortfarande är i lösningen.

Se figur 3.

Figur 3

11. Dra långsamt kolven utåt så att lösning dras upp i sprutan tills den har fyllts till den nivå (det antal

milliliter) som din läkare har angett. Om bubblor syns i sprutan, tryck långsamt tillbaka lösningen

ner i injektionsflaskan och dra upp lösningen igen.

12 Dra ut sprutspetsen ur injektionsflaskan. Lägg inte ner sprutan och låt inte sprutspetsen komma i

beröring med något.

13. Sätt tillbaka skyddet på sprutspetsen.

Lägg sprutan på en ren, plan yta.

14. Det kan finnas lite lösning kvar i injektionsflaskan.

Denna ska återlämnas till apoteket för

destruktion.

OBS: Injektionsflaskan av Ceplene är överfylld för att underlätta doseringen av en enstaka dos på

0,5 ml

15. Kontrollera en extra gång att du har dragit upp rätt mängd lösning.

16. Ta sprutan och följ anvisningarna under ”ANVISNINGAR FÖR INJEKTION” nedan.

ANVISNINGAR FÖR INJEKTION

Figur 1

Figur 2

Normalt injicerar du två doser på 0,5 ml under en dag, om inte din läkare har ordinerat en lägre dos.

Du behöver följande för injektionen:

1 förberedd spruta för IL-2-injektionen (se bipacksedeln för IL-2 och din läkares

doseringsanvisning).

1 förberedd spruta med Ceplene.

Alkoholsvabb(ar).

En timer eller klocka eller armbandsur med sekundvisare.

En sticksäker behållare så att du kan kasta sprutorna säkert.

Metod

1. Välj en bekväm plats med bra ljus där du kan sitta och luta dig tillbaka. Placera de förberedda

sprutorna med IL-2 och Ceplene samt en öppnad alkoholsvabb inom räckhåll. För din egen

säkerhet är det mycket viktigt att du sitter så att du kan luta dig tillbaka eller lägga dig ner när du

injicerar läkemedlen.

2. Injicera IL-2 enligt instruktionerna.

3. Vänta 1 till 3 minuter.

4. Bestäm var du ska injicera Ceplene. Du kan välja lårets in- eller utsida, armen eller magen.

Ceplene och IL-2 ska inte injiceras i samma område.

Om du t.ex. injicerar IL-2 i vänster arm

kan du injicera Ceplene i vänster eller höger lår, magen eller höger arm. Växla alltid

injektionsställe. För möjliga injektionsställen,

se figur 4

Se till att huden är bar på det ställe du har valt. Torka huden med en alkoholsvabb. Låt huden torka

i 10 sekunder.

Nyp mellan tumme och pekfinger tag om en bit av den rengjorda huden utan att klämma.

Se

figur 5.

Figur 5

7. Håll sprutspetsen antingen vertikalt (90°) eller med 45° vinkel och för in den under huden så långt

det går med en enda snabb rörelse. Sprutspetsen måste vara inne under huden, men den ska inte

tränga in i något blodkärl under huden.

Se figur 6.

Figur 4

8. Dra tillbaka kolven en liten bit.

Om det kommer blod, injicera inte Ceplene, eftersom

sprutspetsen har gått in i ett blodkärl.

Dra i så fall ut sprutspetsen och kasta sprutan enligt

anvisningarna. Ta fram nytt material och börja om med proceduren, även om det har gått 3 minuter

sedan du injicerade IL-2.

9. Observera de numrerade markeringarna på varje spruta. Varje markering (0,1, 0,2, 0,3 osv.)

motsvarar en tiondels milliliter (0,1 ml).

10. Tryck ner sprutkolven och injicera en tiondels milliliter (0,1 ml) varje minut, eller långsammare

om din läkare har sagt det.

Se figur 7.

Injicera aldrig Ceplene snabbare och injicera aldrig allt på en gång.

12. När sprutan är tom, dra ut sprutspetsen ur huden.

13. Tryck försiktigt med alkoholsvabben på injektionsstället utan att gnugga.

Sitt eller ligg ner i 20 minuter

efter att du har injicerat Ceplene.

15. Kasta sprutan i den sticksäkra behållaren enligt anvisningarna.

Figur 6

Figur 7

Läs hela dokumentet

BILAGA I

PRODUKTRESUMÉ

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt

identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje

misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Ceplene 0,5 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning.

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En injektionsflaska med 0,5 ml lösning innehåller 0,5 mg histamindihydroklorid.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning.

Klar, färglös vattenlösning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Ceplene underhållsbehandling är indicerad vid samtidig behandling med interleukin-2 (IL-2) för

vuxna patienter med akut myeloisk leukemi (AML) i första remission. Ceplenes effekt har inte visats

fullständigt hos patienter över 60 års ålder.

4.2

Dosering och administreringssätt

Ceplene underhållsbehandling ska ges efter slutförd konsolideringsbehandling till patienter som

samtidigt behandlas med IL-2 under överinseende av läkare som har erfarenhet av att behandla akut

myeloid leukemi.

Dosering

För doseringsanvisningar för Ceplene i kombination med IL-2, se nedan.

Interleukin-2 (IL-2)

IL-2 administreras två gånger dagligen som en subkutan injektion 1 till 3 minuter före administrering

av Ceplene. Varje dos IL-2 är 16 400 IE/kg (1 µg/kg).

Interleukin-2 (IL-2) är kommersiellt tillgänglig som en rekombinant IL-2; aldesleukin. Anvisningarna

för dispensering och förvaring i avsnitt 6.6 är specifika för aldesleukin.

Ceplene

0,5 ml lösning räcker till en dos (se avsnitt 6.6).

Ceplene administreras 1 till 3 minuter efter varje injektion av IL-2. Varje dos Ceplene på 0,5 ml

injiceras långsamt subkutant, under 5-15 minuter (se vidare under ”Administreringsmetod”).

Behandlingscykler

Ceplene och IL-2 administreras i 10 behandlingscykler: varje cykel utgörs av en behandlingsperiod på

21 dagar (3 veckor) som följs av en tre- eller sexveckors behandlingsfri period.

För cyklerna 1-3 utgörs varje cykel av 3 veckors behandling som följs av en behandlingsfri period på 3

veckor. För cyklerna 4-10 utgörs varje cykel av 3 veckors behandling som följs av en behandlingsfri

period på 6 veckor.

Den rekommenderade doseringsregimen visas i tabellerna 1 och 2.

Tabell 1:

Behandlingscyklerna 1-3 med Ceplene och IL-2

Vecka nr (v)*

Behandling*

Cykel 1

Cykel 2

Cykel 3

v1 till v3

(dag 1-21)

v7 till v9

(dag 1-21)

v13 till v15

(dag 1-21)

IL-2

16 400 IE/kg

följt

0,5 ml

Ceplene.

Två gånger dagligen.

v4 till v6

v10 till v12

v16 till v18

Behandlingsfri period (3 veckor)

*se ”Dosjustering” för anvisningar om ändringar av dos och doseringsschema

Tabell 2:

För behandlingscyklerna 4-10 med Ceplene och IL-2 gäller samma anvisningar som enligt

tabell 1 ovan, med undantag av antalet cykler och viloperiodernas längd

Vecka nr (v)*

Behandling*

Cykler

v19

till

v21

v28

till

v30

v37

till

v39

v46

till

v48

v55

till

v57

v64

till

v66

v73

till

v75

IL-2 16 400 IE/kg följt av 0,5 ml Ceplene.

Två gånger dagligen.

v22

till

v27

v31

till

v36

v40

till

v45

v49

till

v54

v58

till

v63

v67

till

v72

v76

till

v81

Behandlingsfri period (6 veckor)

*se ”Dosjustering” för anvisningar om ändringar av dos och doseringsschema

Dosjustering

Patienterna bör övervakas med avseende på de förväntade symptomatiska biverkningar och

förändringar av laboratorievärden som är förknippade med denna behandling. Doserna av Ceplene och

IL-2 ska justeras vid behov utifrån enskilda patienters tolerans för behandlingen. Det rekommenderas

att dosjusteringar övervägs tidigt i behandlingen. Dosen kan sänkas tillfälligt eller permanent.

Om Ceplene-relaterad toxicitet skulle uppträda (t.ex. hypotension, huvudvärk) kan injektionstiden

förlängas från 5 minuter till maximalt 15 minuter.

För patienter som upplever toxicitet grad 1

Ingen ändring av doseringsrekommendationerna utom vid neurologisk toxicitet grad 1 och

generaliserad toxisk dermatit grad 1. För doseringsrekommendationer vid dessa typer av toxicitet grad

1, se relevanta avsnitt nedan:

För patienter som upplever neurologisk toxicitet grad 1-4

Vid toxicitet grad 1 till 3 ska behandlingen avbrytas tills toxicitet grad 0 har uppnåtts.

Behandlingen ska sedan återupptas med 20 procent lägre dos av både Ceplene och IL-2.

Vid toxicitet grad 4 ska utsättning av behandlingen övervägas.

För patienter som upplever generaliserad toxisk dermatit grad 1-4

Vid toxicitet grad 1 ska behandlingen skjutas upp i 48 timmar eller tills alla symptom har

upphört. Behandlingen ska sedan återupptas med full dos Ceplene men med 20 procent

lägre dos IL-2.

Vid toxicitet grad 2 ska IL-2-dosen minskas med 50 procent och ökas till full dos endast

om symptomen inte återkommer. Ceplene- och IL-2-doserna ska ges med 60 minuters

mellanrum. Detta gäller under hela den återstående behandlingen.

Vid toxicitet grad 3 och 4 ska behandlingen avbrytas och inte återupptas förrän

toxicitetssymptomen har upphört. Behandlingen ska återupptas först efter en bedömning

av fördelarna i förhållande till riskerna för patienten.

För patienter som upplever toxicitet grad 2 (som påverkar bland annat hjärtfunktion, njurar och lever)

Behandlingen ska avbrytas tills toxiciteten har återgått till grad 1.

Injektionstiden för Ceplene ska förlängas till maximalt 15 minuter.

Vid toxicitet som drabbar hjärta, lever eller njurar ska 20 procent lägre dos ges av både

Ceplene och IL-2.

För patienter som upplever toxicitet grad 3 och 4 (bland annat hypotension och arytmi)

Behandlingen ska avbrytas tills toxicitetssymptom inte längre föreligger. En fördröjning

motsvarande högst en behandlingscykel kan övervägas i väntan på att symptom på

toxicitet grad 3 och 4 upphör.

Vid ihållande hypotension, huvudvärk och arytmi samt toxicitet som påverkar hjärta, lever och njurar

Injektionstiden för Ceplene ska förlängas till maximalt 15 minuter.

Doserna av både Ceplene och IL-2 ska minskas med 20 procent.

Feber

IL-2 kan sättas ut i 24 timmar varefter behandlingen återupptas med 20 procent lägre dos.

Onormalt antal vita blodkroppar

IL-2-dosen kan minskas med 20 procent under resterande tid av behandlingscykeln. Om

ett onormalt antal vita blodkroppar observeras på nytt under nästföljande cykel

rekommenderas en permanent minskning av IL-2-dosen.

Lokaliserad toxisk dermatit

Behandlingen ska avbrytas tills symptomen har upphört. Behandlingen kan återupptas

med administrering av full dos Ceplene och 50 procent lägre IL-2-dos.

Speciella populationer

Äldre patienter

Ceplenes effekt har inte visats fullständigt hos patienter över 60 års ålder.

Nedsatt njurfunktion

Patienter med nedsatt njurfunktion kan vara känsligare för Ceplenes blodtryckssänkande effekt. Även

om graden av funktionsnedsättning inte har någon påvisbar effekt på Ceplenes farmakokinetiska profil

bör försiktighet iakttas när Ceplene ges till patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion. Normalt krävs

dock ingen minskning av Ceplene-dosen för patienter med nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Ceplene ska användas med försiktighet till patienter med måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion (se

avsnitt 5.2). Plasmanivåerna av Ceplene blir högre hos patienter med måttligt till svårt nedsatt

leverfunktion, och dessa patientgrupper tenderar att uppleva mer takykardi och få lägre blodtryck efter

Ceplene-doserna än patienter med normal eller lätt nedsatt leverfunktion. Plasmanivåerna var dock

inte prediktiva för oönskade effekter, och ingen nära korrelation förelåg mellan effekter och

exponering för läkemedlet. Normalt är ingen minskning av Ceplene-dosen nödvändig för patienter

med nedsatt leverfunktion, men försiktighet bör iakttas vid behandling av sådana patienter.

Pediatrisk population

Säkerhet och effekt för Ceplene för barn under 18 år har ännu inte fastställts. Inga data finns

tillgängliga.

Administreringssätt

Ceplene är endast avsett för subkutant bruk.

1 till 3 minuter efter det att subkutan administrering av IL-2 har slutförts ska Ceplene administreras

genom långsam subkutan injektion med en hastighet som inte överstiger 0,1 ml (0,1 mg

histamindihydroklorid) per minut. Den normala administreringstiden för en dos av Ceplene på 0,5 ml

är 5 minuter. För att minska risken för biverkningar kan administreringstiden förlängas till maximalt

15 minuter, se nedan. Ceplene kan administreras med en mobil sprutpump för infusion eller genom

kontrollerad manuell subkutan injektion med timerförsedd spruta.

Den första dosen av Ceplene och IL-2 på dag 1 av den första behandlingscykeln ska administreras på

kliniken under direkt överinseende av en läkare.

Patientövervakningen dag 1 ska inkludera vitaltecken,

bland annat puls, blodtryck och andningsfrekvens. Om patientens vitaltecken förändras påtagligt ska

läkaren bedöma patientens status och fortsätta övervaka vitala funktioner. Dessa patienter ska

övervakas under efterföljande behandlingar.

Efterföljande injektioner av Ceplene kan göras av patienten själv i hemmet, förutsatt att patienten har

god förståelse för de nödvändiga försiktighetsåtgärderna och har visat sig kunna hantera

injektionstekniken.

Injektionerna ska helst ges under övervakning i närvaro av en vuxen familjemedlem, vän eller annan

vårdgivare närvarande som kan vidta lämpliga åtgärder vid tecken på blodtrycksfall.

Injektionen ska helst göras i låret eller buken. Ceplene ska inte injiceras i samma kroppsdel som IL-2.

De två dagliga doserna av IL-2 och Ceplene ska ges med minst 6 timmars mellanrum. Patienten ska

vila i 20 minuter efter injektion av Ceplene.

Anvisningar om beredning och spädning av Interleukin-2 (aldesleukin) före administrering finns i

produktresumén för kommersiellt tillgänglig IL-2.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Patienter med påtagligt nedsatt hjärtmuskelfunktion, t.ex. NYHA klass III/IV.

Patienter som får systemisk steroidbehandling, klonidin och H

-blockerande medel.

Patienter som har genomgått allogen stamcellstransplantation.

Under graviditet.

Under amning.

4.4

Varningar och försiktighet

Ceplene ska administreras 1 till 3 minuter efter IL-2-administrering och inte samtidigt.

Snabb subkutan injektion eller injektion i det vaskulära rummet kan leda till svår hypotension,

takykardi eller synkope.

Behandling med Ceplene tillsammans med IL-2 ska användas med försiktighet hos patienter med

dåligt kompenserad hjärtfunktion. Patienter med hjärtsjukdom ska bedömas med avseende på

kammarejektionsfraktion och väggfunktion med hjälp av ekokardiografi eller stresstest med

nukleärmedicinska metoder och därefter behandlas med försiktighet.

Patienterna ska övervakas under behandling med avseende på eventuella kliniska komplikationer på

grund av hypotension eller hypovolemi. Ceplene ska administreras på kliniken under överinseende av

läkare på dag 1 i den första behandlingscykeln. Patientövervakningen dag 1 ska inkludera vitaltecken,

inkluderande puls, blodtryck och andningsfrekvens.

Patientövervakningen under efterföljande behandlingsdagar eller -cykler ska göras så länge patienten

fortsätter att uppleva påtagliga förändringar av vitaltecknen under administrering av Ceplene. Om

kraftig hypotension eller relaterade symptom observeras vid efterföljande behandlingscykler ska dosen

minskas och vid behov ska administrering ske på sjukhus tills behandlingssvaret gör administrering i

hemmet möjlig.

Försiktighet ska iakttas för patienter med något av följande: Symptomatisk perifer arteriell

kärlsjukdom, tidigare eller nuvarande peptiska eller esofageala sår med anamnes på blödning, kliniskt

signifikant njursjukdom eller slaganfall inom de senaste 12 månaderna. I tillämpliga fall ska

möjligheten till samtidig behandling med en protonpumpshämmare övervägas.

Patienter med kliniskt signifikant infektion som kräver behandling med antibiotika, fungicider eller

antivirala läkemedel eller som har slutfört en tidigare behandling mot infektion inom mindre än 14 dagar

före

behandlingsstart

behandlas

försiktighet

förutom

dessa

läkemedel

användes

förebyggande syfte.

Patienter

anamnes

autoimmun

sjukdom

(inklusive

systemisk

lupus,

inflammatorisk

tarmsjukdom, psoriasis och reumatoid artrit) ska behandlas med försiktighet.

Monitorering

resultat

från

laboratorietester

rekommenderas,

inklusive

standardanalyser

hematologi och blodkemi.

Patienter som får följande läkemedel ska behandlas med försiktighet (se avsnitt 4.5):

- Betablockerare eller andra läkemedel mot högt blodtryck.

-blockerande medel och neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) med H

-receptorblockerande

egenskaper.

- Tricykliska antidepressiva som kan ha H

- och H

-receptorblockerande egenskaper.

- Monoaminoxidashämmare och läkemedel mot malaria och trypanosomer.

- Substanser med neuromuskulär blockeringseffekt, narkotiska analgetika och olika kontrastmedel.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Även om doseringen skiljer sig åt ska läkare när Ceplene används tillsammans med IL-2 också

konsultera produktresumén för IL-2 och ta hänsyn till respektive läkemedelsinteraktioner.

-receptorantagonister med imidazolstruktur som liknar histamin, t.ex. cimetidin, systemiska

steroider och klonidin får inte användas under behandling med Ceplene (se avsnitt 4.3).

Betablockerare och andra läkemedel mot hypertoni ska användas med försiktighet under behandling

med Ceplene. Samtidig administrering av läkemedel som är kardiotoxiska eller har

blodtryckssänkande effekt kan öka Ceplenes toxicitet.

-receptorblockerande antihistaminer eller neuroleptika (antipsykotiska läkemedel) med H

receptorblockerande egenskaper som kan minska Ceplenes effekt ska undvikas.

Tricykliska antidepressiver kan ha H

- och H

-receptorblockerande egenskaper och ska undvikas.

Monoaminoxidashämmare samt de aktiva substanserna i läkemedel mot malaria och trypanosomer kan

förändra metaboliseringen av Ceplene och ska undvikas (se avsnitt 4.4).

Det har noterats att substanser med neuromuskulär blockeringseffekt, narkotiska analgetika och olika

kontrastmedel kan inducera frisättning av endogent histamin. Hos patienter som genomgår

diagnostiska procedurer eller kirurgiska ingrepp ska därför Ceplenes additiva effekt beaktas före

proceduren eller ingreppet (se avsnitt 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Preventivmetoder för män och kvinnor

Kvinnor i fertil ålder och sexuellt aktiva män måste använda effektiva preventivmetoder under

behandling med Ceplene och IL-2.

Graviditet

Inga kliniska data finns tillgängliga för behandling av gravida med Ceplene. Djurstudier har visat

reproduktionstoxicitet, men endast i maternotoxiska doser, och resultaten från studierna tydde inte på

några direkt skadliga effekter med avseende på graviditet, embryonal/fetal utveckling, förlossning

eller postnatal utveckling (se avsnitt 5.3). Ceplene tillsammans med IL-2 får inte användas under

graviditet.

Amning

Det är okänt om histamin utsöndras i bröstmjölk. Utsöndringen av histamin i mjölk har inte undersökts

i djurstudier men vid tester med maternotoxiska doser på råtta visade avkomman lindriga

toxicitetssymptom under tidig digivning (se avsnitt 5.3). Ceplene tillsammans med IL-2 får inte

användas under amning.

Se produktresumén för IL-2 för information om graviditet och amning i samband med IL-2-

behandling.

Fertilitet

Inga kliniska data finns för Ceplenes effekt på fertiliteten. Djurstudier har inte visat någon negativ

effekt på fertiliteten förutom en liten minskning av antalet implanterade och livsdugliga foster (se

avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ceplene har måttlig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Administrering av

Ceplene kan orsaka hypotension som kan ge yrsel och dimsyn. Patienter ska inte framföra fordon eller

använda maskiner under minst 1 timme efter att ha fått Ceplene.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

Oönskade effekter med åtminstone möjligt samband till behandlingen med IL-2 och Ceplene har

rapporterats för nästan alla patienter i studier avseende akut myeloid leukemi (AML).

De vanligaste biverkningarna, som upplevdes av 30 procent eller mer av de patienter som fick IL-2

och Ceplene (listade i fallande frekvens), var: blodvallningar, huvudvärk, trötthet, granulom vid

injektionsstället, pyrexi och erytem vid injektionsstället.

Tabell över biverkningar

De biverkningar som ansågs kunna ha orsakats av behandling med låga doser av IL-2 tillsammans

med Ceplene i AML-studier (n=280 för behandlingsarmen med IL-2 och Ceplene) listas nedan efter

organsystemklass och frekvens. Biverkningarna presenteras efter fallande allvarlighetsgrad inom varje

frekvensgruppering.

Frekvenserna definieras som mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100 till <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000 till <1/100), sällsynta (≥1/10 000 till <1/1 000), mycket sällsynta

(<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Infektioner och infestationer

övre luftvägsinfektioner

Mycket vanliga

lunginflammation

Vanliga

Blodet och lymfsystemet

eosinofili, trombocytopeni

Mycket vanliga

leukopeni, neutropeni

Vanliga

Metabolism och nutrition

anorexi

Vanliga

Psykiska störningar

sömnsvårigheter

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

huvudvärk, yrsel, dysgeusi

Mycket vanliga

Hjärtat

takykardi

Mycket vanliga

hjärtklappning

Vanliga

Blodkärl

blodvallningar, hypotension

Mycket vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

hosta, dyspné

Mycket vanliga

nästäppa

Vanliga

Magtarmkanalen

illamående, dyspepsi, diarré

Mycket vanliga

kräkningar, smärta i övre delen

av buken, muntorrhet, gastrit,

uppspänd buk

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

hudutslag

Mycket vanliga

erytem, ökad svettning,

nattsvettningar, klåda

Vanliga

Muskuloskeletala systemet och

bindväv

artralgi, myalgi

Mycket vanliga

smärta i extremiteterna,

ryggsmärta

Vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrerings-

stället

granulom vid injektionsstället,

trötthet, pyrexi, erytem vid

injektionsstället, värmekänsla,

reaktion vid injektionsstället,

klåda vid injektionsstället,

influensaliknande symtom,

frossa, inflammation vid

injektionsstället, smärta vid

injektionsstället

Mycket vanliga

urtikaria vid injektionsstället,

blåmärken vid injektionsstället,

hudutslag vid injektionsstället,

svullnad vid injektionsstället,

svaghetskänsla, bröstsmärta

Vanliga

Andra onkologiska studier (avancerade tumörer)

Ceplene och lågdos-IL-2 har undersökts i andra kliniska studier vid andra doser (1 mg histamin-

dihydroklorid två gånger dagligen) och med olika dosregimer av lågdos-IL-2 och alfa-interferon.

Följande oönskade effekter, som inte listats ovan, bedömdes åtminstone möjligen ha samband med

studiemedicinen:

Organsystem

Biverkning

Frekvens

Blodet och lymfsystemet

anemi

Vanliga

Endokrina systemet

hypotyreoidism

Vanliga

Metabolism och nutrition

nedsatt aptit

Mycket vanliga

uttorkning

Vanliga

Psykiska störningar

ångest

Mycket vanliga

depression

Vanliga

Centrala och perifera

nervsystemet

parestesi

Vanliga

Öron och balansorgan

yrsel

Vanliga

Blodkärl

blodvallningar

Vanliga

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

väsande andning

Vanliga

Magtarmkanalen

förstoppning, utspänd buk,

stomatit

Vanliga

Hud och subkutan vävnad

torr hud

Mycket vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid administrerings-

stället

allmän sjukdomskänsla,

perifert ödem

Mycket vanliga

fibros vid injektionsstället,

smärta

Vanliga

Undersökningar

viktminskning

Mycket vanliga

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V.

4.9

Överdosering

Administrering av Ceplene eller IL-2 genom snabb infusion eller in i vaskulära utrymmen, vid högre

doser än de godkända, kan förstärka de biverkningar som är förknippade med Ceplene.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga immunostimulerande medel. ATC-kod: L03AX14.

Verkningsmekanism

Ceplene/IL-2 är en immunbehandling som syftar till att inducera immunmedierad nedbrytning av

återstående myeloiska leukemiceller och därigenom förhindra recidiv av leukemi. Ceplenes roll är att

skydda lymfocyter, särskilt NK- och T-celler, som svarar för den immunmedierade nedbrytningen av

återstående leukemiceller. Rollen för IL-2 är att stimulera NK- och T-cellerna genom att aktivera deras

antileukemiska egenskaper och öka populationerna av dem genom att inducera cellcykelproliferation.

Farmakodynamisk effekt

Mekanismen bakom Ceplenes stimulering av lymfocyternas antileukemiska funktion vid AML är inte

helt klarlagd. Man tror att det rör sig om hämning av reaktiva syreinnehållande ämnen (ROS eller ’fria

syreradikaler’) som syntetiseras av monocyter/makrofager och granulocyter. ROS är kända för att

begränsa de antileukemiska effekterna av lymfocytaktivatorer som IL-2 genom att utlösa dysfunktion

och programmerad celldöd (apoptos) hos NK- och T-celler. Ceplene hämmar NAPDH-oxidas, som

initierar bildning och frisättning av ROS från fagocyter. Genom att hämma oxidasfunktionen och

minska ROS-produktionen skyddar Ceplene IL-2-aktiverade NK- och T-celler från den hämning och

apoptos som induceras av fria syreradikaler. Syftet med samtidig administrering av Ceplene och IL-2

är därför att optimera NK- och T-cellernas antileukemiska funktion.

Klinisk effekt och säkerhet

Två kliniska studier har gjorts för att utvärdera användning av Ceplene för att upprätthålla remission

hos vuxna AML-patienter. Studien AML-1 var en explorativ studie med 39 AML-patienter i

remission. Syftet var att fastställa dos för och användbarhet av Ceplene administrerat tillsammans med

IL-2. Resultaten av denna pilotstudie användes för att utforma och genomföra en multinationell fas 3-

prövning.

I den randomiserade fas 3-prövningen (0201) jämfördes behandling med Ceplene+IL-2 med

ingen behandling på 261 patienter i första remission (CR1) och på ytterligare 59 patienter i

efterföljande remission efter recidiv (CR>1). För CR1-patienterna ökade mediandurationen för den

leukemifria överlevnadstiden från 291 dagar (9,7 månader) till 450 dagar (15 månader) efter

Ceplene/IL-2 jämfört med för de patienter som inte fick någon underhållsbehandling (Intention to

Treat [ITT], p=0,01, n=261). Antalet CR1-patienter som förblev leukemifria i 3 år var 40 procent efter

Ceplene+IL-2 jämfört med 26 procent av dem som inte fick denna behandling (p=0,01).

Pediatrisk population

Ceplene är indicerat för användning av vuxna. Det finns inga data över farmakodynamiska

förhållanden hos barn under 18 år.

Detta läkemedel har godkänts i enlighet med reglerna om ’godkännande i undantagsfall’. Detta

innebär att det inte har varit möjligt att få fullständig information om detta läkemedel eftersom

sjukdomen är sällsynt. Europeiska läkemedelsmyndigheten går varje år igenom all ny information som

kan ha kommit fram om detta läkemedel och uppdaterar denna produktresumé när så behövs.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Histamin absorberas snabbt efter subkutan injektion. Maximal plasmakoncentration uppnås ca 10

minuter efter att den subkutana injektionen har slutförts. Histaminkoncentrationer och farmakokinetik

varierade kraftigt såväl mellan studierna som inom grupperna av friska frivilliga och patientgrupperna.

Distribution

Patienter visade en högre grad av variabilitet avseende systemisk exponering jämfört med friska

frivilliga. Överhuvudtaget var systemisk exponering av Ceplene högre i patienter jämfört med friska

frivilliga men denna skillnad var inte statistiskt signifikant.

Det är inte känt om histamin passerar placenta.

Metabolism/Eliminering

Histamin elimineras genom metabolism i njure, lever och annan vävnad. Huvud enzymen involverade

i metabolismen av histamin är HNMT (histamine-N-metyltransferas) och DAO (diamin oxidas).

Metaboliterna utsöndras huvudsakligen via urin. Medel halveringstiden är 0,75 till 1,5 timme i

patienter.

Varken ålder eller vikt har någon signifikant inverkan på histamins farmakokinetiska egenskaper.

Clearance för Ceplene är nästan dubbelt så hög hos kvinnor, vilket innebär att den systemiska

exponeringen är betydligt lägre för kvinnor än för män.

Nedsatt njurfunktion

Farmakokinetiken för histamin är densamma hos friska frivilliga med normal njurfunktion som hos

dem med lätt, måttligt eller svårt nedsatt njurfunktion. Hos deltagare med svårt nedsatt njurfunktion

förekom sänkt systoliskt och diastoliskt blodtryck vid histaminhalter i plasma som inte gav någon

mätbar blodtryckssänkning hos andra deltagare. Individer med svårt nedsatt njurfunktion kan alltså

vara känsligare för den blodtryckssänkande effekten av exogent administrerat histamin än individer

med normal njurfunktion eller med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion. Trots att graden av

njurfunktionsnedsättning har liten effekt på histamins farmakokinetik ska försiktighet iakttas vid

administrering av histamin till patienter med svårt nedsatt njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

En studie gjordes för att mäta histamins farmakokinetik hos friska frivilliga jämfört med hos patienter

med lätt, måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion. Inga kliniskt signifikanta skillnader förelåg för

säkerhetsparametrarna eller farmakodynamiken. Plasmakoncentrationerna av histamin varierade

kraftigt och var avsevärt högre hos patientgrupper med måttligt eller svårt nedsatt leverfunktion

(medianen var 10 respektive 5 gånger högre än hos friska frivilliga). Patienter med alla grader av

leverfunktionsnedsättning kan uppleva takykardi eller hypotension i 30-60 minuter efter

administrering av Ceplene+IL-2.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Gängse studier avseende, allmäntoxicitet, lokal tolerans och genotoxicitet visade inte några särskilda

risker för människa. I toxikologiska studier sågs effekter endast vid exponeringar avsevärt högre än

klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans. Inga karcinogenicitetsstudier

har gjorts med Ceplene.

Histamindihydroklorid var inte teratogent hos råtta eller kanin vid doser som gav flera hundra gånger

högre systemisk exponering än den kliniska. Hos honråttor som doserades före parning och fram till

dräktighetens sjunde dag observerades en minskning av antalet implanterade och livsdugliga foster,

men utan någon dosrespons och inom intervallet för historiska kontrolldata. I den peri-postnatala

utvecklingsstudien orsakade höga doser av histamindihydroklorid maternell toxicitet, och avkomman

visade toxicitetssymptom under laktationen (färre levande ungar på dag 21 jämfört med vid

laktationen på dag 4) men inte efter avvänjning.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Natriumklorid

Natriumhydroxid (för pH-justering)

Saltsyra (för pH-justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel,

spädningsvätskor eller infusionslösningar.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Får ej frysas.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

2 ml injektionsflaska av typ I-glas med brombutylgummipropp och aluminiumförsegling med

snäpplock, innehållande 0,5 ml lösning (0,7 ml inklusive överfyllning).

Varje kartong innehåller 14 injektionsflaskor.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Ceplene

Injektionsflaskorna innehåller 0,70 ml lösning (inklusive överfyllning) för att underlätta uppdragning

av en dos på 0,5 ml.

Patienterna skall förses med polypropylensprutor med hätta och instrueras att dra upp 0,5 ml lösning i

sprutan.

Lösningen ska inspekteras visuellt för kontroll av partiklar och missfärgning. Lösningen ska vara klar

och färglös.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Interleukin-2 (IL-2; aldesleukin)

Spätt IL-2 dispenserat i tuberkulinsprutor av polypropen med lock ska beredas av apoteket i en

kontrollerad aseptisk miljö och förvaras i kylskåp vid 2°C – 8°C.

För instruktion för

initial

beredning

och spädning av Interleukin-2 (aldesleukin) till 200 µg/ml

före

administrering, se produktresumén för kommersiellt tillgänglig IL-2.

Dispenseringsanvisningar för IL-2 (aldesleukin)

IL-2 (aldesleukin) ska av apoteket beredas, spädas och dispenseras aseptiskt i tuberkulinsprutor av

polypropen med lock, baserat på den enskilda patientens vikt (se administreringstabell för aldesleukin

nedan), vid den rekommenderade dosen på 16 400 IE/kg (1 µg/kg). Patienten kan få förfyllda

tuberkulinsprutor med lock för upp till två veckors administrering i hemmet, med anvisningar om att

sprutorna ska förvaras i kylskåp vid 2°C – 8°C före administrering.

Studier har visat kemisk stabilitet och sterilitet för spätt aldesleukin (dispenserat i tuberkulinsprutor av

polypropen med lock) i upp till tre veckor om de bereds i en kontrollerad aseptisk miljö och förvaras i

kylskåp vid 2°C – 8°C

OBSERVERA! Aldesleukin måste dispenseras under kontrollerade aseptiska förhållanden.

Dispensering av spätt IL-2 (aldesleukin) för varje patient

Spätt IL-2 (aldesleukin) dras aseptiskt upp i sterila tuberkulinsprutor av polypropen och förses med

lock för varje patient vid en dos på 1 µg/kg, med en minsta standarddos på 0,25 ml (50 µg) och en

maximal dos på 0,5 ml (100 µg). Doseringsvolymer baserade på patientvikt anges i Tabell 3 nedan. I

tabellen anges också den volym som krävs om en dosreduktion på 20 % ordineras.

Tabell 3: Administreringstabell för IL-2 (aldesleukin)

Patientvikt (kg)

Standarddosering

(µg)

Injektionsvolym*

(ml)

Injektionsvolym

(ml) vid 20 %

dosreduktion**

≤50

50

0,25

0,20

>50 till ≤60

60

0,30

0,25

>60 till ≤70

70

0,35

0,30

>70 till ≤80

80

0.40

0,30

>80 till ≤90

90

0,45

0,35

>90 till ≤100

100

0,50

0,40

>100

100

0,50

0,40

*Injektionsvolym avrundad uppåt till närmaste 0,05 ml

** Injektionsvolymer baserade på 20 % reduktioner är avrundade och de faktiska dosreduktionerna varierar

mellan 15 % och 25 %

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Noventia Pharma srl

Via Carlo PISACANE 31

I-47121 Forli (FC)

Italien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/1/08/477/001

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet:

07/10/2008

Datum för den senaste förnyelsen:

26/08/2013

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Läs hela dokumentet

EMA/486869/2018

EMEA/H/C/000796

Ceplene (histamindihydroklorid)

Sammanfattning av Ceplene och varför det är godkänt inom EU

Vad är Ceplene och vad används det för?

Ceplene är ett läkemedel som används i kombination med interleukin-2 (ett cancerläkemedel) som

underhållsbehandling av vuxna med akut myeloisk leukemi (AML), en typ av cancer som drabbar de

vita blodkropparna. Det används under patienternas första ”remission” (en period utan symtom på

sjukdomen efter den första behandlingscykeln).

AML är sällsynt och Ceplene klassificerades som särläkemedel (ett läkemedel som används vid

sällsynta sjukdomar) den 11 april 2005. Mer information om klassificeringen som särläkemedel finns

här: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Ceplene innehåller den aktiva substansen histamindihydroklorid.

Hur används Ceplene?

Ceplene är receptbelagt och ska ges under överinseende av en läkare som har erfarenhet av att

behandla AML.

Det finns som injektionsvätska, lösning för injektion under huden. Den rekommenderade dosen av

Ceplene är en injektion två gånger dagligen, en till tre minuter efter en injektion med interleukin-2.

Ceplene och interleukin-2 ges under 10 behandlingscykler. En behandlingscykel pågår i 3 veckor.

Mellan varje behandlingscykel ska det finnas en behandlingsfri period på 3 veckor. Varje injektion av

Ceplene måste ges långsamt under fem till 15 minuter, på ett annat ställe än där interleukin-2

injiceras, och helst i låret eller buken (magen). Patienterna kan injicera sig själva efter att de lärt sig

hur det går till.

När Ceplene ges första gången måste patientens blodtryck, hjärtfrekvens och lungfunktion

kontrolleras. Beroende på patientens svar på behandlingen och biverkningar kan behandlingen behöva

skjutas upp eller så kan dosen behöva justeras.

För att få mer information om hur du använder Ceplene, läs bipacksedeln eller tala med läkare eller

apotekspersonal.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hur verkar Ceplene?

Den aktiva substansen i Ceplene, histamindihydroklorid, är en immunmodulator. Detta innebär att den

förändrar aktiviteten i immunsystemet (kroppens naturliga försvar). Histamin är ett naturligt

förekommande ämne i kroppen som deltar i många processer. Vid behandling av AML antas dess

verkan bero på att den skyddar immunsystemets celler mot skada. Detta förbättrar effekten av

interleukin-2, ett läkemedel som stimulerar immunsystemet att angripa cancerceller. När Ceplene ges

med interleukin-2, hjälper det immunsystemet att döda de leukemiceller som kan finnas kvar i kroppen

under remission. Detta kan öka den tid som patienten förblir i remission.

Vilka fördelar med Ceplene har visats i studierna?

Effektiviteten av Ceplene har studerats i en huvudstudie på 320 vuxna med AML som var i remission

efter leukemibehandling. Ceplene gavs i kombination med interleukin-2 och jämfördes med ingen

behandling.

För patienter som var i sin första remission var kombinationen Ceplene och interleukin-2 effektivare än

ingen behandling när det gällde att öka tiden fram tills AML kom tillbaka eller patienten avled av någon

orsak: den genomsnittliga tiden utan sjukdom ökade från 291 dagar utan behandling till 450 dagar

efter behandling med Ceplene och interleukin-2. Ingen effekt av Ceplene och interleukin-2 sågs hos

patienter i andra eller senare remission.

Vilka är riskerna med Ceplene?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Ceplene (kan uppträda hos fler än 1 av 10 patienter) är

blodvallning (rodnad), huvudvärk, trötthet, feber och inflammation eller rodnad vid injektionsstället. En

fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Ceplene finns i bipacksedeln.

Ceplene får inte ges till patienter som har svåra hjärtbesvär eller till kvinnor som är gravida eller

ammar. Det får heller inte ges till patienter som har fått en benmärgstransplantation från en givare,

eller som tar steroider (läkemedel som används för att dämpa eller förhindra inflammation) som ges

systemiskt (genom munnen eller genom injektion), klonidin (används för att sänka högt blodtryck)

eller histamin H2-blockerare (används för att behandla magsår, matsmältningsbesvär eller

halsbränna). En fullständig förteckning över restriktioner finns i bipacksedeln.

Varför har Ceplene godkänts?

Europeiska läkemedelsmyndigheten fann att fördelarna med Ceplene är större än riskerna och att

Ceplene skulle godkännas för försäljning i EU.

Ceplene har godkänts enligt reglerna om ”godkännande i undantagsfall”. Detta innebär att det inte

varit möjligt att få fullständig information om Ceplene eftersom sjukdomen är sällsynt. Europeiska

läkemedelsmyndigheten kommer att granska ny information om produkten varje år och uppdatera

denna sammanfattning när så behövs.

Vilken information om Ceplene saknas för närvarande?

Företaget som marknadsför Ceplene ska lämna årliga uppdateringar om säkerhet och effekt av

Ceplene i kombination med interleukin-2 hos AML-patienter i första remission.

Ceplene (histamindihydroklorid)

EMA/486869/2018

Sida 2/3

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Ceplene?

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder som hälso- och sjukvårdspersonal och patienter ska

iaktta för säker och effektiv användning av Ceplene har tagits med i produktresumén och bipacksedeln.

Liksom för alla läkemedel övervakas de vetenskapliga uppgifterna för läkemedlet kontinuerligt.

Biverkningar som har rapporterats för Ceplene utvärderas noggrant och nödvändiga åtgärder för att

skydda patienter vidtas.

Mer information om Ceplene

Den 7 oktober 2008 beviljades Ceplene ett godkännande för försäljning som gäller i hela EU.

Mer information om Ceplene finns på EMA:s webbplats: ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European public assessment reports.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 07-2018.

Ceplene (histamindihydroklorid)

EMA/486869/2018

Sida 3/3

Liknande Produkter

Sök varningar relaterade till denna produkt

Visa dokumenthistorik

Dela den här informationen