Ibrance

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

palbociclib

Dostupné z:

Pfizer Europe MA EEIG 

ATC kód:

L01XE33

INN (Medzinárodný Name):

palbociclib

Terapeutické skupiny:

Antineoplastické činidlá

Terapeutické oblasti:

Neoplazmy prsníkov

Terapeutické indikácie:

Ibrance je indikovaný na liečbu hormonálne receptory (HR), pozitívnu, ľudskej pokožky growth factor receptor 2 (HER2) negatívne lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu prsníka:v kombinácii s inhibítor aromatázy;v kombinácii s fulvestrant u žien, ktoré dostali pred žliaz s vnútornou sekréciou, terapia. V pre - alebo perimenopauzálnych žien, endokrinný terapie by mali byť kombinované s luteinizačného hormónu uvoľňujúci hormón (LHRH) agonist.

Prehľad produktov:

Revision: 14

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2016-11-09

Príbalový leták

                92
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
93
Písomná informácia pre používateľa
IBRANCE 75 mg tvrdé kapsuly
IBRANCE 100 mg tvrdé kapsuly
IBRANCE 125 mg tvrdé kapsuly
palbociklib
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo
zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto
písomnej informácii. Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
1.
Čo je IBRANCE a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IBRANCE
3.
Ako užívať IBRANCE
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať IBRANCE
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je IBRANCE a na čo sa používa
IBRANCE je liek proti rakovine obsahujúci liečivo palbociklib.
Palbociklib funguje tak, že blokuje bielkoviny nazývané cyklín-dependentné kinázy 4 a 6, ktoré
regulujú rast bunky a jej delenie. Blokovanie týchto bielkovín môže spomaliť rast rakovinových
buniek a oneskoriť zhoršenie vášho ochorenia.
IBRANCE sa používa na liečbu pacientov s určitými typmi rakoviny prsníka (pozitívna na prítomnosť
hormonálnych receptorov, negatívna na prítomnosť receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor
2), ktoré sa rozšírili mimo pôvodného nádoru a/alebo do iných orgánov. Podáva sa spolu s inhibítormi
aromatáz alebo fulvestrantom, ktoré sa používajú na hormonálnu liečbu rakoviny.
2.
Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete IBRANCE
Neuž
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
IBRANCE 75 mg tvrdé kapsuly
IBRANCE 100 mg tvrdé kapsuly
IBRANCE 125 mg tvrdé kapsuly
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
IBRANCE 75 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 75 mg palbociklibu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 56 mg laktózy (ako monohydrát).
IBRANCE 100 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 100 mg palbociklibu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 74 mg laktózy (ako monohydrát).
IBRANCE 125 mg tvrdé kapsuly
Každá tvrdá kapsula obsahuje 125 mg palbociklibu.
Pomocné látky so známym účinkom
Každá tvrdá kapsula obsahuje 93 mg laktózy (ako monohydrát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Tvrdá kapsula.
IBRANCE 75 mg tvrdé kapsuly
Nepriehľadná tvrdá kapsula so svetlooranžovým telom (bielym vytlačené „PBC 75“)
a svetlooranžovým vrchnákom (bielym vytlačené „Pfizer“). Dĺžka kapsuly je 18,0 ± 0,3 mm.
IBRANCE 100 mg tvrdé kapsuly
Nepriehľadná tvrdá kapsula so svetlooranžovým telom (bielym vytlačené „PBC 100“) a karamelovým
vrchnákom (bielym vytlačené „Pfizer“). Dĺžka kapsuly je 19,4 ± 0,3 mm.
IBRANCE 125 mg tvrdé kapsuly
Nepriehľadná tvrdá kapsula s karamelovým telom (bielym vytlačené „PBC 125“) a karamelovým
vrchnákom (bielym vytlačené „Pfizer“). Dĺžka kapsuly je 21,7 ± 0,3 mm.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
IBRANCE je určený na liečbu lokálne pokročilého alebo metastázujúceho karcinómu prsníka
pozitívneho na hormonálne receptory (HR) a negatívneho na prítomnosť receptora pre ľudský
epidermálny rastový faktor 2 (HER2):
-
v kombinácii s inhibítorom aromatáz,
-
v kombinácii s fulvestrantom u žien, ktoré predtým podstúpili endokrinnú liečbu (pozri časť
5.1).
3
U pre- alebo perimenopauzálnych žien sa musí endokrinná liečba kombinovať s agonistom hormónu
uvoľňuj
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták čeština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták poľština 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 06-03-2020
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 26-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 26-10-2022
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 26-10-2022
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 26-10-2022
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 06-03-2020

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov