Enviage

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

aliskiren

Dostupné z:

Novartis Europharm Ltd.

ATC kód:

C09XA02

INN (Medzinárodný Name):

aliskiren

Terapeutické skupiny:

Činidlá pôsobiace na systém renín-angiotenzín

Terapeutické oblasti:

vysoký tlak

Terapeutické indikácie:

Liečba esenciálnej hypertenzie.

Prehľad produktov:

Revision: 4

Stav Autorizácia:

uzavretý

Dátum Autorizácia:

2007-08-22

Príbalový leták

                
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
38
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV
Enviage 150 mg filmom obalené tablety
Aliskiren
Pozorne si preč
ítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať
Váš liek.
-
Túto písom
nú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
-
Ak zač
nete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie
účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím,
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
V tejto písomnej informácii pre používateľov sa d
ozviete
:
1.
Čo je Enviage a na čo sa používa
2.
Skôr ako užijete Enviage
3.
Ako užívať Enviage
4.
Možné vedľajšie úč
inky
5.
Ako uchovávať Enviage
6.
Ďalšie informácie
1.
ČO JE ENVIAGE A NA ČO SA POUŽÍVA
Enviage patrí do novej triedy liekov nazývaných i
nhibítory renínu. Pomáha znižovať vysoký krvný
tlak. Inhibítory renínu zmenšujú množstvo angiotenzínu II, ktoré si telo môže vytvoriť. Angiotenzín II
spôsobuje zúženie krvných ciev, čo zvyšuje krvný tlak. Zmenšenie množstva angiotenzínu II umožní
uvoľnenie krvných ciev, čo znižuje krvný tlak.
Vysoký krvný tlak zvyšuje pracovnú záťaž srdca
a ciev. Ak takýto stav trvá dlho, môžu sa poškodiť
krvné cievy mozgu, srdca a obličiek, čo môže vyústiť do mŕtvice, zlyhania srdca, srdcového infarktu
alebo zlyhania obličiek. Zníženie krvného tlaku na normálnu hodnotu zmenšuje riziko vzniku týchto
ochorení.
2.
SKÔR AKO UŽIJETE ENVIAGE
Neužívajte Enviage
-
keď ste al
ergický (precitlivený) na aliskiren alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Enviage. Ak
si myslíte, že môžete 
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
1
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
1.
NÁZOV LIEKU
Enviage 150 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 m
g aliskirenu (ako hemifumarát).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri č
asť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta
Svetloružová, bikonvexná, okrúhla tableta s vyrazeným označ
ením „IL“ na jednej strane a „NVR“ na
druhej strane.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Lieč
ba esenciálnej hypertenzie.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Odporúč
aná dávka Enviage je 150 mg raz denne. U pacientov s nedostatočne zníženým tlakom krvi
dávku možno zvýšiť na 300 mg raz denne.
Antihypertenzívny úč
inok sa výrazne prejaví do dvoch týždňov (85-90%) od začatia liečby dávkou
150 mg raz denne.
Enviage možno podávať samotný alebo v kombinácii s inými antihypertenzívami (pozri časti 4.4
a 5.1).
Enviage sa má užívať s ľah
kým jedlom raz denne, pokiaľ možno každý deň v rovnakom čase.
Grapefruitová šťava sa nemá požiť spolu s Enviage.
Poškodenie funkcie oblič
iek
U pacientov s miernym až ťažký
m poškodením funkcie obličiek nie je potrebná úprava začiatočnej
dávky (pozri časti 4.4 a 5.2).
Poškodenie funkcie pečene
U pacientov s miernym až ťažkým poškodením funkcie pečene nie je potrebná úprava začiatočnej
dávky (pozri časť 5.2).
Starší pacienti (nad 65 rokov)
U starších pacientov nie je potrebná úprava začiatočnej dávky.
Pediatrickí pacienti (mladší ako 18 rokov)
Enviage sa neodporúč
a používať u detí a adolescentov mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim
údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časť 5.2).
2
Liek s ukončenou platnosťou registrácie
4.3
Kontraindikácie
Precitlivenosť na lieč
ivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok.
Anamnéza angioedému pri lieč
be aliskirenom.
Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časť 4.6).

                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták čeština 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták poľština 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 19-05-2011
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 19-05-2011
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 19-05-2011
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 19-05-2011

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov