Cialis

Krajina: Európska únia

Jazyk: slovenčina

Zdroj: EMA (European Medicines Agency)

Kúpte ho teraz

Aktívna zložka:

tadalafil

Dostupné z:

Eli Lilly Nederland B.V.

ATC kód:

G04BE08

INN (Medzinárodný Name):

tadalafil

Terapeutické skupiny:

Urologika

Terapeutické oblasti:

Erektilná dysfunkcia

Terapeutické indikácie:

Liečba erektilnej dysfunkcie. Aby bol tadalafil účinný, vyžaduje sa sexuálna stimulácia. Cialis nie je indikovaný na použitie u žien.

Prehľad produktov:

Revision: 30

Stav Autorizácia:

oprávnený

Dátum Autorizácia:

2002-11-12

Príbalový leták

                
61
B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA
62
Písomná informácia pre používateľa
CIALIS 2,5 mg filmom obalené tablety
tadalafil
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať
tento liek, pretože
obsahuje pre vás dôležité informácie.
-
Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
-
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
-
Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
-
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.
V tejto písomnej informácii sa dozviete
:
1.
Čo je CIALIS a na čo sa používa
2.
Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete CIALIS
3.
Ako užívať CIALIS
4.
Možné vedľajšie účinky
5.
Ako uchovávať CIALIS
6.
Obsah balenia a ďalšie informácie
1.
Čo je CIALIS a na čo sa používa
CIALIS je určený pre dospelých mužov s erektilnou dysfunkciou. Za erektilnú dysfunkciu sa považuje
stav, keď muž nevie dosiahnuť a udržať dostatočnú erekciu na pohlavnú aktivitu. Je dokázané, že
CIALIS významne zlepšuje schopnosť dosiahnutia stoporenia penisu dostatočného na pohlavnú
aktivitu.
CIALIS obsahuje liečivo tadalafil, ktoré patrí do skupiny látok nazývaných inhibítory fosfodiesterázy
typu 5. Po pohlavnej stimulácii CIALIS uvoľňuje hladkú svalovinu ciev vo vašom penise a umožňuje
vtok krvi do jeho tkanív. Výsledkom je zlepšenie erektilnej funkcie. CIALIS vám nepomôže, ak
nemáte erektilnú dysfunkciu.
Je dôležité si uvedomiť, že CIALIS nepôsobí bez pohlavnej stimulácie. S vašou partnerkou sa musíte
venovať predohre práve tak, ako keby ste neužívali liek na liečbu erektilnej dysfunkcie.
2.
Čo potrebujete ve
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Súhrn charakteristických

                
1
PRÍLOHA I
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
2
1.
NÁZOV LIEKU
CIALIS 2,5 mg filmom obalené tablety
2.
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Každá tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilu.
Pomocná látka so známym účinkom
Každá obalená tableta obsahuje 87 mg laktózy (vo forme monohydrátu).
Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.
3.
LIEKOVÁ FORMA
Filmom obalená tableta (tableta).
Bledé oranžovo-žlté tablety, mandľového tvaru a na jednej strane označené „C 2 ½“.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikácie
Liečba erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov.
Na dosiahnutie účinku tadalafilu je potrebná sexuálna stimulácia.
CIALIS nie je indikovaný na použitie u žien.
4.2
Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie
Dospelí muži
Vo všeobecnosti, odporúčaná dávka je 10 mg podaná pred očakávanou pohlavnou aktivitou bez
ohľadu na príjem potravy.
U pacientov, u ktorých tadalafil v dávke 10 mg nevedie k očakávanému účinku, sa môže použiť dávka
20 mg. Liek sa môže užiť aspoň 30 minút pred pohlavnou aktivitou.
Maximálne dávkovanie je jedenkrát denne.
Tadalafil 10 a 20 mg je určený na užívanie pred očakávanou sexuálnou aktivitou a neodporúča sa na
trvalé každodenné užívanie.
U pacientov, u ktorých sa predpokladá časté užívanie CIALISU (t.j. aspoň dvakrát týždenne) možno
bude vhodné zvážiť dávkovanie s najnižšou dávkou CIALISU jedenkrát denne, na základe
rozhodnutia pacienta a zváženia lekára.
U týchto pacientov sa odporúča dávka 5 mg jedenkrát denne v približne rovnakom čase. Dávku je
možné znížiť na 2,5 mg jedenkrát denne podľa znášanlivosti pacienta.
Vhodnosť kontinuálneho používania jedenkrát denne sa má pravidelne prehodnocovať.
3
Osobitné skupiny pacientov
Starší muži
U starších pacientov nie je potrebná žiadna úprava dávky.
Muži s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s ľahkou až stredne závažnou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná žiadna ú
                
                Prečítajte si celý dokument
                
              

Dokumenty v iných jazykoch

Príbalový leták Príbalový leták bulharčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických bulharčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení bulharčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták španielčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických španielčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení španielčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták čeština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických čeština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení čeština 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták dánčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických dánčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení dánčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták nemčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nemčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení nemčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták estónčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických estónčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení estónčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták gréčtina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických gréčtina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení gréčtina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták angličtina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických angličtina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení angličtina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták francúzština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických francúzština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení francúzština 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták taliančina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických taliančina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení taliančina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták lotyština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických lotyština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení lotyština 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták litovčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických litovčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení litovčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták maďarčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maďarčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maďarčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták maltčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických maltčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení maltčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták holandčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických holandčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení holandčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták poľština 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických poľština 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení poľština 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták portugalčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických portugalčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení portugalčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták rumunčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických rumunčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení rumunčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták slovinčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických slovinčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení slovinčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták fínčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických fínčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení fínčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták švédčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických švédčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení švédčina 24-09-2015
Príbalový leták Príbalový leták nórčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických nórčina 11-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták islandčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických islandčina 11-10-2021
Príbalový leták Príbalový leták chorvátčina 11-10-2021
Súhrn charakteristických Súhrn charakteristických chorvátčina 11-10-2021
Verejná správa o hodnotení Verejná správa o hodnotení chorvátčina 24-09-2015

Vyhľadávajte upozornenia súvisiace s týmto produktom

Zobraziť históriu dokumentov