Preotact

Country: Unjoni Ewropea

Lingwa: Ċek

Sors: EMA (European Medicines Agency)

Ixtrih issa

Ingredjent attiv:

parathyroidní hormon (rDNA)

Disponibbli minn:

NPS Pharma Holdings Limited

Kodiċi ATC:

H05AA03

INN (Isem Internazzjonali):

parathyroid hormone (rDNA)

Grupp terapewtiku:

Vápníková homeostáza

Żona terapewtika:

Osteoporóza, postmenopauzální

Indikazzjonijiet terapewtiċi:

Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen s vysokým rizikem zlomenin (viz bod 5). Bylo prokázáno významné snížení výskytu zlomenin obratlů, ale bez zlomeniny kyčle.

Sommarju tal-prodott:

Revision: 4

L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:

Staženo

Data ta 'l-awtorizzazzjoni:

2006-04-24

Fuljett ta 'informazzjoni

                19
B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přípavek již není registrován
20
Příbalová informace: Informace pro uživatele
Preotact 100 mikrogramů prášku pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo
v
předplněném peru
hormonum parathyroidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat protože
obsahuje pro Vás důležité údaje
.
-
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
-
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
-
Tento přípravek byl předepsán pouze Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
-
Pokud se vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci..
Co naleznete v této
příbalové informaci
1.
Co je přípravek Preotact a k čemu se používá
:
2.
Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Preotact používat
3.
Jak se přípravek Preotact používá
4.
Možné nežádoucí účinky
5.
Jak přípravek Preotact uchovávat
6.
Obsah balení a další informace
1.
Co je přípravek
Preotact a k
čemu se používá
Preotact se používá k léčbě osteoporózy u žen po menopauze s vysokým rizikem zlomenin.
Osteoporóza je nemoc, která způsobuje řídnutí a křehkost kostí. Je zvláště častá u žen po menopauze.
Nemoc postupuje pozvolna, takže v začátku nemusíte cítit žádné příznaky. Ale pokud máte
osteoporózu, můžete si mnohem pravděpodobněji zlomit kosti, zvláště v páteři, kyčlích a zápěstí.
Nemoc může také způsobit bolest zad, ztrátu tělesné hmotnosti a ohnutí zad.
Preotact snižuje riziko zlomení kostí páteře, protože zvyšuje kvalitu a pevnost vašich kostí.
Není prokázáno, že Preotact snižuje riziko zlomeniny kyčle.
2.
Čemu mus
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Karatteristiċi tal-prodott

                1
PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Přípavek již není registrován
2
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Preotact 100 mikrogramů prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem v předplněném peru
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedno předplněné pero obsahuje 1,61 mg hormonum parathyroidum, to odpovídá 14 dávkám.
Po rekonstituci jedna dávka 71,4 mikrolitrů obsahuje 100 mikrogramů hormonum parathyroidum
(parathormonu), vyrobeného za použití kmene Escherichia coli modifikovaného technologií genového
inženýrství (rekombinantní DNA technologie).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.
Bílý až téměř bílý prášek a čiré, bezbarvé rozpouštědlo.
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
Terapeutické indikace
Preotact je určen k léčbě osteoporózy u žen v postmenopauze s vysokým rizikem fraktur (viz bod 5.1).
Bylo prokázáno významné snížení výskytu vertebrálních, avšak nikoliv kyčelních fraktur.
4.2
Dávkování a způsob podání
Doporučená dávka přípravku je 100 mikrogramů parathormonu podávaná jednou denně.
Dávkování
Pacienky by měly dostávat k doplnění výživy vápník a vitamín D, pokud je jejich příjem ve stravě
nedostatečný.
Údaje podporují kontinuální léčbu přípravkem Preotact po dobu až 24 měsíců (viz bod 4.4).
V dalším léčení pacientek, které si aplikovaly Preotact, lze pokračovat podáváním bisfosfonátu pro
další zvyšování kostní denzity (viz bod 5.1).
Porucha funkce ledvin
Zvláštní populace
U pacientek s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu 30 až 80 ml/min)
není zapotřebí dávkování nijak přizpůsobit. Pacientkám s těžkou poruchou funkce ledvin se vzhledem
k chybějícím údajům léčba přípravkem Preotact nedoporučuje (viz bod 4.3).
Porucha jater
U pacientek s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater (celkové skóre 7 až 9 podle klasifikace
Ch
                
                Aqra d-dokument sħiħ
                
              

Dokumenti f'lingwi oħra

Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Bulgaru 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Bulgaru 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Spanjol 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Spanjol 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Daniż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Daniż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ġermaniż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ġermaniż 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ġermaniż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Estonjan 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Estonjan 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Estonjan 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Grieg 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Grieg 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ingliż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ingliż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Franċiż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Franċiż 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Franċiż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Taljan 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Taljan 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Latvjan 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Latvjan 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Litwanjan 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Litwanjan 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Litwanjan 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Ungeriż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Ungeriż 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Ungeriż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Malti 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Malti 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Olandiż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Olandiż 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Olandiż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Pollakk 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Pollakk 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Portugiż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Portugiż 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Portugiż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Rumen 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Rumen 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Slovakk 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Slovakk 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Sloven 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Sloven 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Finlandiż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Finlandiż 02-07-2014
Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika Finlandiż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Svediż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Svediż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Norveġiż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Norveġiż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Iżlandiż 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Iżlandiż 02-07-2014
Fuljett ta 'informazzjoni Fuljett ta 'informazzjoni Kroat 02-07-2014
Karatteristiċi tal-prodott Karatteristiċi tal-prodott Kroat 02-07-2014

Fittex twissijiet relatati ma 'dan il-prodott

Ara l-istorja tad-dokumenti