YAZ

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • YAZ Filmuhúðuð tafla 0, 02 mg / 3 mg
 • Skammtar:
 • 0, 02 mg / 3 mg
 • Lyfjaform:
 • Filmuhúðuð tafla
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • YAZ Filmuhúðuð tafla 0,02 mg / 3 mg
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 90642759-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 15-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Yaz 0,02 mg / 3 mg filmuhúðuð tafla

Etinýlestradíól/dróspírenón

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum.

Það getur valdið þeim skaða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli

.

Sjá kafla 4.

Mikilvægar upplýsingar um samsettar hormónagetnaðarvarnir:

Þær eru ein áreiðanlegasta afturkræfa getnaðarvörnin ef notuð rétt

Þær auka lítillega hættuna á blóðtappa í bláæðum og slagæðum, einkum á fyrsta ári notkunar

eða þegar byrjað er að nota samsetta hormónagetnaðarvörn aftur eftir a.m.k. 4 vikna hlé

Vinsamlega sýndu aðgát og leitaðu til læknisins ef þú telur að þú gætir haft einkenni blóðtappa

(sjá kafla 2 „Blóðtappar“)

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Yaz og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Yaz

Ekki má nota Yaz

Varnaðarorð og varúðarreglur

Blóðtappar

Yaz og krabbamein

Milliblæðingar

Hvað gera þarf ef engar blæðingar verða á lyfleysudögum

Notkun annarra lyfja samhliða Yaz

Notkun Yaz með mat eða drykk

Rannsóknarstofupróf

Meðganga

Brjóstagjöf

Akstur og notkun véla

Yaz inniheldur laktósa

Hvernig nota á Yaz

Spjaldið undirbúið

Hvenær er byrjað á fyrsta töfluspjaldinu?

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef gleymist að nota Yaz

Ef uppköst verða eða kröftugur niðurgangur

Ef óskað er eftir að fresta tíðablæðingum

Ef óskað er eftir að breyta fyrsta degi blæðinga

Ef hætt er að taka Yaz

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Yaz

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Yaz og við hverju það er notað

Yaz er getnaðarvarnartafla og er notuð til að koma í veg fyrir þungun.

Hver hinna 24 ljósbleiku taflna inniheldur örlítið magn af tveimur kvenhormónum sem nefnast

dróspírenón og etinýlestradíól.

Hvítu töflurnar 4 innihalda engin virk efni og nefnast einnig lyfleysutöflur.

Getnaðarvarnartöflur sem innihalda tvö hormón kallast „samsettar“ töflur.

Áður en byrjað er að nota Yaz

Almennar upplýsingar

Áður en byrjað er að nota Yaz skaltu lesa upplýsingar um blóðtappa í kafla 2. Einkum er mikilvægt að

lesa um einkenni blóðtappa, sjá kafla 2 „Blóðtappar“.

Áður en byrjað er að taka Yaz spyr læknirinn spurninga sem varða heilsuna og heilsu náinna ættingja.

Læknirinn mælir einnig blóðþrýstinginn og gerir hugsanlega einnig önnur próf eftir því sem við á.

Í fylgiseðli þessum er komið inn á ýmsar aðstæður þar sem hætta verður að taka Yaz, eða þar sem

öryggi Yaz getur verið skert. Þá á annaðhvort ekki að hafa samfarir eða gera aðrar öryggisráðstafanir

án hormóna, t.d. nota smokk eða aðrar getnaðarvarnir án hormóna. Ekki

á að notast við örugga daga

eða hitaaðferðina. Slíkar aðferðir geta verið óáreiðanlegar því Yaz hefur áhrif á mánaðarlegar

breytingar á líkamshita og slímhúð í leghálsi.

Getnaðarvarnartöflur, þar með talin Yaz, veita ekki vörn gegn sýkingu af völdum HIV-veiru

(alnæmi) eða öðrum sjúkdómum sem smitast við kynmök.

Ekki má nota Yaz

Þú skalt ekki nota Yaz ef þú ert með einhvern þeirra sjúkdóma sem taldir eru upp hér fyrir neðan. Ef

þú hefur einhvern þessara sjúkdóma verður þú að segja lækninum frá því. Læknirinn mun ræða við þig

um það hvaða getnaðavörn henti þér betur.

Ekki nota Yaz

ef þú ert með (eða hefur fengið) blóðtappa í æð í fótlegg (segamyndun í djúpum bláæðum),

lungum (lungnasegarek) eða öðrum líffærum;

ef þú veist að þú ert með sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðstorknun, t.d. skort á C- próteini, skort á

S-próteini, andtrombín-III skort, Factor V Leiden eða andfosfólípíðmótefni;

ef skurðaðgerð er fyrirhuguð eða við langvarandi hreyfingarleysi (sjá kaflann „Blóðtappar“);

ef þú hefur fengið hjartaáfall eða heilaslag;

ef þú ert með (eða hefur fengið) hjartaöng (sjúkdómur sem veldur nístandi brjóstverk og getur

verið fyrsta einkenni um hjartaáfall) eða skammvinnt blóðþurrðarkast (TIA – skammtíma einkenni

heilaslags);

ef þú ert með einhvern af eftirfarandi sjúkdómum sem kunna að auka hættuna á blóðtappa í

slagæð:

alvarlega sykursýki ásamt æðaskemmdum

mjög háan blóðþrýsting

mjög hátt fitumagn í blóði (kólesteról eða þríglýseríð)

ástand sem nefnist aukning hómósysteins í blóði

ef þú ert með (eða hefur fengið) mígreni sem nefnist „mígreni með fyrirboðaeinkennum“;

ef þú ert eða hefur verið með lifrarsjúkdóm og lifrarstarfsemin er ekki komin í eðlilegt horf

ef þú ert með alvarlega skerta nýrnastarfsemi (nýrnabilun)

ef þú ert með eða hefur fengið æxli í lifur

ef þú ert með eða hefur fengið brjóstakrabbamein eða krabbamein í kynfærum eða grunur leikur

á slíku

ef þú ert með blæðingar frá leggöngum af óþekktum orsökum

ef um er að ræða ofnæmi fyrir etinýlestradíóli eða dróspírenóni eða einhverju öðru

innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Ofnæmi lýsir sér sem kláði, útbrot eða bólga.

Ekki má nota Yaz ef þú ert með lifrarbólgu C og tekur lyf sem innihalda

ombitasvír/paritaprevír/rítónavír eða dasabuvír (sjá einnig kaflann „Notkun annarra lyfja og Yaz“).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Hvenær skal hafa samband við lækninn?

Leita skal tafarlaust til læknis

ef vart verður við hugsanleg einkenni blóðtappa sem gætu gefið til kynna að þú sért með

blóðtappa í fótlegg (t.d. segamyndun í djúpum bláæðum), blóðtappa í lunga (t.d.

lungnasegarek), hjartaáfall eða heilaslag (sjá kaflann „Blóðtappa “ hér á eftir).

Finna má lýsingu á einkennum þessara alvarlegu aukaverkana í „Hvernig má bera kennsl á blóðtappa“.

Láttu lækninn vita ef eitthvað af eftirfarandi á við um þig

Í sumum tilvikum þarf að sýna sérstaka varúð við töku Yaz eða annarra samsettra

getnaðarvarnartaflna, og það getur verið nauðsynlegt að vera undir reglulegu eftirliti hjá lækni.

Ef eitthvert eftirfarandi kemur fram eða versnar meðan á notkun Yaz stendur skaltu einnig láta

lækninn vita.

ef náinn ættingi er með eða hefur fengið brjóstakrabbamein

ef lifrar- eða gallblöðrusjúkdómur er til staðar

við sykursýki

við þunglyndi

ef þú ert með Crohns sjúkdóm eða sáraristilbólgu (langvinn þarmabólga);

ef þú ert með rauða úlfa (SLE – sjúkdómur sem hefur áhrif á náttúrulegt varnarkerfi

líkamans);

ef þú ert með blóðlýsuþvageitrunarheilkenni (HUS – blóðstorkuröskun sem veldur

nýrnabilun);

ef þú ert með sigðkornablóðleysi (arfgengur sjúkdómur í rauðum blóðkornum);

ef þú ert með hækkað fitumagn í blóðinu (of mikið þríglýseríð í blóði) eða fjölskyldusögu um

þennan sjúkdóm. Of mikið þríglýseríð í blóði hefur verið tengt aukinni hættu á myndun

brisbólgu (bólgu í brisi);

ef skurðaðgerð er fyrirhuguð eða við langtíma hreyfingarleysi (sjá kafla 2 „Blóðtappar“) .

ef þú hefur fætt barn nýlega ertu í aukinni hættu á að fá blóðtappa. Spyrðu lækninn hve fljótt

eftir barnsburð þú megir hefja töku Yaz

ef þú ert með bólgu í bláæðum undir húðinni (grunn segabláæðabólga);

ef þú ert með æðahnúta.

við flogaveiki (sjá ,,Notkun annarra lyfja samhliða Yaz“)

ef til staðar er sjúkdómur sem kom fyrst fram á meðgöngu eða við fyrri notkun kynhormóna

(t.d. heyrnarskerðing, porfýría (blóðsjúkdómur), meðgöngublöðrubóla (útbrot á húð með

blöðrum á meðgöngu), rykkjadans (Sydenhams chorea, taugasjúkdómur þar sem skyndilegir

kippir koma fram í líkamanum)

ef þungunarfreknur (Chloasma, gulbrúnir blettir á húð, sérstaklega í andliti) eru eða hafa verið

til staðar. Sé svo á að forðast beint sólarljós eða útfjólublátt ljós.

Ef þú ert með arfgengan ofsabjúg geta lyf sem innihalda estrógen framkallað sjúkdóminn eða

gert einkenni verri. Þú skalt undir eins hafa samband við lækni, ef þú færð einkenni um

ofsabjúg, eins og t.d. bólgu í andliti, tungu og/eða koki og/eða þú finnur fyrir erfiðleikum við

að kyngja eða færð ofnæmisútbrot ásamt öndunarörðugleikum.

Leitið ráða hjá lækninum áður en Yaz er notað.

Blóðtappar

Notkun samsettrar hormónagetnaðarvarnar á borð við Yaz eykur hættuna á

blóðtappa

samanborið við

enga notkun. Í mjög sjaldgæfum tilfellum getur blóðtappi stíflað æðar og valdið alvarlegum

vandamálum.

Blóðtappar geta myndast

í bláæðum (nefnist „segamyndun í bláæðum“’ eða „bláæðasegarek“)

í slagæðum (nefnist „segamyndun í slagæðum“ eða „slagæðasegarek“).

Ekki næst alltaf fullur bati eftir blóðtappa. Í mjög sjaldgæfum tilfellum geta komið fram alvarleg

varanleg áhrif sem örsjaldan eru banvæn.

Mikilvægt er að muna að heildaráhætta skaðlegra blóðtappa vegna Yaz er lítil

HVERNIG MÁ BERA KENNSL Á BLÓÐTAPPA

Leita skal tafarlaust til læknis ef vart verður við eftirfarandi einkenni.

Hefur orðið vart við eitthvað af þessum einkennum?

Hvað getur það hugsanlega

verið?

Þroti í öðrum fótlegg eða eftir bláæð fótleggjar, einkum ef

fylgir:

verkur eða eymsli í fótlegg sem aðeins kemur fram

þegar staðið er eða gengið

aukin hitatilfinning í fótleggnum

breyting á húðlit fótleggjar, t.d. fölvi, roði eða blámi

Segamyndun í djúpum

bláæðum

skyndileg, óútskýrð andnauð eða hraður andardráttur;

skyndilegur hósti án augljósrar ástæðu, sem blóð getur

fylgt;

nístandi brjóstverkur sem kann að aukast við djúpa öndun;

svimi eða sundl;

hraður eða óreglulegur hjartsláttur

mikill kviðverkur;

Ef þú ert ekki viss skaltu ræða við lækninn þar sem sum af

þessum einkennum, eins og hósti eða mæði, gætu verið

mistúlkuð sem vægara ástand eins og sýking í öndunarvegi (t.d.

„kvef“).

Lungnasegarek

Einkenni koma oftast fram í öðru auga:

skyndilegt sjóntap eða

sársaukalaus þokusýn sem getur þróast yfir í sjóntap

Segamyndun í bláæð

sjónhimnu (blóðtappi í auga)

brjóstverkur, óþægindi, þrýstingur, þyngsli

tilfinning um herping eða þrengsli fyrir brjósti, í handlegg

eða undir bringubeini;

seddutilfinning, meltingarónot eða köfnunartilfinning;

óþægindi í efri hluta líkamans sem leiða út í bak, kjálka,

háls, handlegg og kvið;

aukin svitamyndun, ógleði, uppköst eða sundl;

verulegt máttleysi, kvíði eða mæði;

hraður eða óreglulegur hjartsláttur

Hjartaáfall

skyndilegt máttleysi eða dofi í andliti, handlegg eða fótlegg,

einkum öðrum megin í líkamanum;

skyndilegt ringl, erfiðleikar við málnotkun eða skilning;

skyndilegar sjóntruflanir í öðru eða báðum augum;

skyndilegir erfiðleikar við göngu, sundl, jafnvægisskortur

eða truflun ásamhæfingu;

skyndilegur, alvarlegur eða langvarandi höfuðverkur án

þekktrar ástæðu;

meðvitundarleysi eða yfirlið með eða án krampa.

Stundum geta einkenni heilaslags staðið stutt yfir og gengið

nánast strax til baka en samt skal leita læknishjálpar tafarlaust

þar sem þú gætir verið í hættu á að fá annað heilaslag

Heilaslag

þroti og örlítill blámi í útlim;

verulegur magaverkur (bráðir kviðverkir)

Blóðtappar sem stífla aðrar

æðar

BLÓÐTAPPAR Í BLÁÆÐ

Hvað getur gerst ef blóðtappi myndast í bláæð?

Notkun samsettra hormónagetnaðarvarna tengist aukinni hættu á blóðtöppum í bláæð

(segamyndun í bláæðum). Hins vegar eru þetta mjög sjaldgæfar aukaverkanir. Algengast er að þær

komi fram á fyrsta ári notkunar samsettrar hormónagetnaðarvarnar.

Ef blóðtappi myndast í æð í fótlegg eða fæti getur það valdið segamyndun í djúpum bláæðum.

Ef blóðtappi berst frá fótlegg og yfir í lunga getur hann valdið lungnasegareki.

Örsjaldan kemur fyrir að blóðtappi myndist í bláæð í öðru líffæri, svo sem auga (segamyndun í

bláæð sjónhimnu).

Hvenær er hættan á myndun blóðtappa í bláæð mest?

Hættan á myndun blóðtappa í bláæð er mest á fyrsta ári sem samsett hormónagetnaðarvörn er tekin í

fyrsta skipti. Hættan getur einnig verið meiri ef þú byrjar aftur að taka samsetta hormónagetnaðarvörn

(sama lyf eða annað lyf) eftir hlé í a.m.k. 4 vikur.

Að fyrsta árinu liðnu minnkar hættan en hún er alltaf örlítið meiri en ef engin samsett

hormónagetnaðarvörn er notuð.

Þegar notkun Yaz er hætt verður hættan á blóðtappa aftur eins og áður innan nokkurra vikna.

Hver er hættan á myndun blóðtappa?

Hættan fer eftir eðlislægri hættu á bláæðasegareki og tegund samsettrar hormónagetnaðarvarnar sem

tekin er.

Heildarhættan á blóðtappa í fótlegg eða lunga með Yaz er lítil.

Af þeim 10.000 konum sem ekki nota samsetta hormónagetnaðarvörn og eru ekki þungaðar fá

u.þ.b. 2 blóðtappa á ári.

Af þeim 10.000 konum sem nota samsetta hormónagetnaðarvörn sem inniheldur

levónorgestrel, noretisterón, eða norgestimat munu u.þ.b. 5-7 fá blóðtappa á ári.

Af þeim 10.000 konum sem nota samsetta hormónagetnaðarvörn sem dróspírenón á borð við

Yaz munu u.þ.b. 9 til 12 konur fá blóðtappa á ári.

Hættan á því að fá blóðtappa er háð sjúkrasögu konunnar (sjá „Þættir sem auka hættu á

blóðtappa“ hér fyrir neðan).

Hætta á myndun blóðtappa á

ári

Konur sem

nota ekki

samsetta hormónatöflu/-plástur/-

hring og eru ekki þungaðar

U.þ.b. 2 af hverjum

10.000 konum

Konur sem nota samsetta hormónatöflu sem inniheldur

levónorgestrel, noretisterón eða norgestimat

U.þ.b. 5-7 af hverjum

10.000 konum

Konur sem nota YAZ

U.þ.b. 9-12 af hverjum

10.000 konum

Þættir sem auka hættu á blóðtappa í bláæð

Hættan á blóðtappa með Yaz er lítil en sumar aðstæður auka hættuna. Áhættan er meiri:

ef þú ert í mikilli yfirþyngd (líkamsþyngdarstuðull eða BMI yfir 30 kg/m

ef einhver nákominn ættingi hefur fengið blóðtappa í fótlegg, lunga eða annað líffæri á unga aldri

(t.d. yngri en u.þ.b. 50 ára). Ef svo er getur verið að þú sért með arfgenga blóðstorkutruflun;

ef þú þarft að fara í skurðaðgerð eða við langvarandi hreyfingarleysi vegna meiðsla eða sjúkdóms,

eða ef þú ert með fótlegg í gifsi. Nauðsynlegt getur verið að hætta notkun Yaz nokkrum vikum

fyrir skurðaðgerð eða meðan þú getur lítið hreyft þig. Ef þú þarft að hætta notkun Yaz skaltu

spyrja lækninn hvenær þú megir byrja að nota það aftur.

með hækkandi aldri (einkum eftir u.þ.b. 35 ára aldur);

ef þú fæddir barn á síðustu vikum

Hættan á að fá blóðtappa eykst eftir því sem fleiri af þessum aðstæðum eru fyrir hendi.

Flugferðir (>4 klst.) kunna að auka tímabundið hættuna á blóðtappa, einkum ef fleiri þættir sem taldir

eru upp eiga við þig.

Mikilvægt er að láta lækninn vita ef eitthvað af þessu á við um þig, jafnvel þó þú sért ekki viss.

Læknirinn kann að ákveða að hætta verði notkun Yaz.

Segðu lækninum ef eitthvað af eftirfarandi aðstæðum breytast meðan á notkun Yaz stendur, t.d. ef

náinn fjölskyldumeðlimur fær segamyndun af óþekktum ástæðum; eða ef þú þyngist mikið.

BLÓÐTAPPAR Í SLAGÆÐ

Hvað getur gerst ef blóðtappi myndast í slagæð?

Rétt eins og blóðtappi í bláæð getur blóðtappi í slagæð valdið alvarlegum vandamálum. Hann getur til

dæmis valdið hjartaáfalli eða heilaslagi.

Þættir sem auka hættu á blóðtappa í slagæð

Mikilvægt er að vita að hættan á hjartaáfalli eða heilaslagi vegna notkunar Yaz er mjög lítil en getur

aukist:

með hækkandi aldri (eftir u.þ.b. 35 ára aldur)

ef þú reykir.

Ef þú notar samsetta hormónagetnaðarvörn á borð við Yaz er þér ráðlagt að

hætta að reykja. Ef þú getur ekki hætt að reykja og ert eldri en 35 ára er hugsanlegt að

læknirinn ráðleggi þér að nota aðra tegund getnaðarvarnar

ef þú ert í yfirþyngd

ef þú ert með háan blóðþrýsting

ef einhver þér mjög nákominn hefur fengið hjartaáfall eða heilaslag snemma á ævinni (innan

við u.þ.b. 50 ára). Ef svo er getur verið að þú sért í meiri hættu á að fá hjartaáfall eða heilaslag

ef þú eða einhver þér mjög nákominn eruð með hátt fitumagn í blóðinu (kólesteról eða

þríglýseríð)

ef þú færð mígreni, einkum mígreni með fyrirboðaeinkennum

ef þú átt við hjartakvilla að stríða (lokukvilla, truflun á hjartslætti sem nefnist gáttatif)

ef þú ert með sykursýki.

Ef fleiri en einn af þessum þáttum á við um þig eða ef einhver þeirra reynist mjög alvarlegur getur

hættan á blóðtappa jafnvel aukist enn frekar.

Ef einhver af ofantöldum þáttum breytist meðan þú notar Yaz stendur, til dæmis ef þú byrjar að reykja,

ef einhver nákominn fær segamyndun af óþekktum ástæðum; eða ef þú þyngist mikið skaltu segja

lækninum frá því.

Yaz og krabbamein

Brjóstakrabbamein er heldur algengara hjá konum sem nota samsettar getnaðarvarnartöflur, en ekki er

vitað hvort meðferðinni er um að kenna. Það getur t.d. verið að fleiri æxli komi í ljós hjá konum sem

nota samsettar getnaðarvarnartöflur af því að þær fara oftar í læknisskoðun. Tíðni æxla í brjóstum

lækkar smám saman eftir að notkun samsettra hormónagetnaðarvarnataflna er hætt.

Áríðandi er að konan skoði brjóstin reglulega og hafi samband við lækninn ef vart verður við ber í

brjósti.

Það er mjög sjaldgæft að fram hafi komið góðkynja lifraræxli í notendum getnaðarvarnartaflna og

jafnvel enn sjaldgæfari eru illkynja lifraræxli. Hafðu samband við lækni, ef fram koma óvenjulega

miklir verkir í kviðarholi.

Milliblæðingar

Á fyrstu mánuðunum sem Yaz er tekið geta komið fram óvæntar blæðingar (blæðingar utan

lyfleysudaga). Ef slíkar blæðingar standa lengur en nokkra mánuði eða ef þær hefjast að nokkrum

mánuðum liðnum, verður læknirinn að athuga hvað þessu veldur.

Hvað gera þarf ef engar blæðingar verða á lyfleysudögum

Ef allar ljósbleiku, virku töflurnar hafa verið teknar rétt, engin uppköst eða alvarlegur niðurgangur

hafa orðið og engin önnur lyf hafa verið tekin, er mjög ólíklegt að um þungun sé að ræða.

Ef blæðingar verða ekki tvisvar í röð, getur verið að þú sért þunguð. Hafðu strax samband við lækni.

Byrjaðu ekki á næstu þynnupakkningu fyrr en þú ert viss um að þú sért ekki þunguð.

Notkun annarra lyfja samhliða Yaz

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, einnig

þau sem fengin eru án lyfseðils. Einnig þarf að segja öðrum læknum eða tannlæknum sem gefa

fyrirmæli um önnur lyf (eða lyfjafræðingi) frá því að verið sé að taka Yaz. Þeir geta sagt fyrir um

hvort beita þurfi frekari varúðarráðstöfunum til getnaðarvarna (t.d. smokki) og þá hve lengi eða hvort

breyta þurfi notkun annarra lyfja sem þú notar.

Tiltekin lyf

geta haft áhrif á þéttni Yaz í blóði

geta

dregið úr getnaðarvarnarvirkni taflnanna

geta valdið óvæntum blæðingum.

Meðal þeirra eru

lyf til meðferðar við

flogaveiki (t.d. prímidón, fenýtóín, barbítúröt, karbamazepín, oxkarbazepín)

berklum (t.d. rífampicín)

HIV eða lifrarbólgu C sýkingum (svonefndir próteasahemlar og bakritahemlar sem ekki eru

núkleósíð, svo sem rítónavír, nevírapín, efavírenz)

sveppasýkingum (t.d. gríseófúlvín, ketókónazól)

liðagigt, liðhrörnun (arthrosis) (etoricoxíb)

háum blóðþrýstingi í lungnaæðum (bósentan)

náttúrulyfið jóhannesarjurt

Yaz getur haft áhrif á verkun annarra lyfja, t.d.

lyfja sem innihalda ciklósporín

flogaveikilyfsins lamótrígíns (þá getur fjöldi flogakasta aukist)

teófyllíns (notað við öndunarkvillum)

tízanidíns (notað við vöðvaverkjum og/eða vöðvakrömpum)

Ekki má nota Yaz ef þú ert með lifrabólgu C og tekur lyf sem innihalda

ombitasvír/paritaprvír/rítónavír eða dasabuvír þar sem þau geta valdið hækkun á lifrargildum

(hækkun á ALT sem er lifrarensím). Lækninn mun ávísa þér annarri gerð getnaðarvarnar áður en þú

hefur meðferð með þessum lyfjum. Hægt er að hefja töku Yaz aftur u.þ.b. 2 vikum eftir að þeirri

meðferð lýkur. Sjá kaflann „ Ekki má nota Yaz“.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Notkun Yaz með mat eða drykk

Yaz má taka með eða án matar, með svolitlu vatni ef þurfa þykir.

Rannsóknarstofupróf

Þegar farið er í blóðrannsókn á að láta lækninn eða rannsóknastofuna vita að verið sé að taka

getnaðarvarnartöflur vegna þess að þær geta haft áhrif á niðurstöður nokkurra prófa.

Meðganga

Ekki má taka Yaz ef um þungun er að ræða. Ef þú verður þunguð meðan þú ert að taka Yaz verðurðu

að hætta því strax og hafa samband við lækninn. Ef þú vilt verða þunguð getur þú hætt að taka Yaz

hvenær sem er (sjá einnig „Ef þú hættir að taka Yaz“).

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Brjóstagjöf

Notkun Yaz er yfirleitt ekki ráðlögð þegar kona er með barn á brjósti.

Ef þú vilt taka getnaðarvarnartöflur meðan á brjóstagjöf stendur skaltu hafa samband við lækninn.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Akstur og notkun véla

Engar upplýsingar gefa til kynna að notkun Yaz hafi áhrif á akstur eða notkun véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Yaz inniheldur laktósa

Ef þú þolir ekki ákveðnar tegundir sykurs, skaltu hafa samband við lækninn áður en þú tekur Yaz.

3.

Hvernig nota á Yaz

Í hverri þynnupakkningu eru 24 ljósbleikar virkar töflur og 4 hvítar lyfleysutöflur.

Þessum tveimur litum af Yaz töflum er raðað í rétta röð. Hvert spjald er með 28 töflum.

Taktu eina töflu af Yaz daglega, með örlitlu vatni ef þörf krefur. Taka má töflurnar með eða án matar,

en töflurnar á að taka á nokkurn veginn sama tíma á hverjum degi.

Ekki ruglast á töflum:

Taktu ljósbleikar töflur fyrstu 24 dagana og svo hvítar töflur síðustu 4 dagana.

Síðan skal byrja strax á nýju spjaldi (24 ljósbleikar og svo 4 hvítar töflur). Þannig verður ekkert bil á

milli spjalda.

Vegna ólíks innihalds taflnanna verður að byrja á fyrstu töflunni efst vinstra megin og taka síðan eina

töflu á hverjum degi. Fylgdu örvunum á spjaldinu til að taka töflurnar í réttri röð.

Spjaldið undirbúið

Til að hjálpa notandanum að fylgjast með inntökunni eru 7 límmiðar, hver með öllum sjö dögum

vikunnar, fyrir hvert spjald af Yaz. Velja skal vikulímmiða sem byrjar daginn sem þú hefur inntöku á

töflunum. Ef þú til dæmis byrjar á miðvikudegi skal nota límmiðann sem byrjar á „MIГ.

Settu vikumiðann efst á Yaz-spjaldið þar sem stendur „ Límdu strimilinn með vikudögunum hér“, svo

fyrsti dagurinn sé fyrir ofan töfluna sem merkt er „1“.

Núna sést dagur fyrir ofan sérhverja töflu og þú getur séð hvaða töflur þú hefur tekið. Örvarnar sýna í

hvaða röð taka á töflurnar.

Á þeim 4 dögum sem þú tekur hvítu lyfleysutöflurnar (lyfleysudagar), ættu blæðingar að byrja

(svokallaðar hreinsunarblæðingar). Venjulega byrja slíkar blæðingar á 2.-3. degi eftir að hætt er að

taka ljósbleiku virku töflurnar af Yaz. Þegar búið er að taka síðustu hvítu töfluna á að byrja á næsta

spjaldi, hvort sem blæðingum er lokið eða ekki. Það þýðir að þú byrjar á öllum spjöldunum sama

vikudag og blæðingar ættu að koma á sömu dögum í hverjum mánuði.

Ef Yaz er tekið á þennan hátt fæst líka vörn gegn þungun þá 4 daga sem lyfleysutöflurnar eru teknar.

Hvenær er byrjað á fyrsta töfluspjaldinu?

Ef ekki hefur verið notuð hormónagetnaðarvörn síðasta mánuðinn

Fyrstu Yaz töfluna skal taka á fyrsta degi tíðahrings (þ.e. fyrsta dag tíðablæðinga).

Ef byrjað er að taka Yaz á fyrsta degi tíðablæðinga, hefst þungunarvörnin strax.

Einnig er hægt að byrja á 2.-5. degi tíðahrings, en þá verður að nota aukagetnaðarvörn (t.d. smokk)

fyrstu 7 dagana.

Þegar skipt er af annarri tegund samsettra getnaðarvarnartaflna, skeiðarhring eða -

getnaðarvarnarplástri

Byrja á notkun Yaz helst daginn eftir síðustu virku töfluna (síðustu töfluna með virku efnunum) á

fyrri tegund getnaðarvarnartaflna, en ekki síðar en daginn eftir töfluhléið á fyrri tegund

getnaðarvarnartaflna (eða eftir síðustu óvirku töfluna af fyrri töflutegund). Þegar skipt er af

skeiðarhring eða getnaðarvarnarplástri, á að fara að ráðum læknisins.

Þegar skipt er af getnaðarvarnartöflum sem aðeins innihalda prógesterón, stungulyfi, lyfi í vef eða

leginnleggi sem gefur frá sér prógesterón

Skipta má af töflum sem aðeins innihalda prógesterón hvaða dag sem er (af lyfi í vef eða

leginnleggi daginn sem það er fjarlægt, af stungulyfi daginn sem ráðgert var að fá næstu

inndælingu), en nota verður aukagetnaðarvörn (t.d. smokk) fyrstu 7 daga töflutökunnar í öllum

þessum tilvikum.

Eftir fósturlát

Leita skal ráða hjá lækni.

Eftir fæðingu

Eftir fæðingu má byrja að nota Yaz 21-28 dögum síðar. Ef byrjað er eftir 28. dag verður að nota

getnaðarvörn án hormóna (t.d. smokk) fyrstu sjö dagana sem Yaz er tekið.

Ef kynmök eiga sér stað eftir fæðingu áður en byrjað er að nota Yaz (aftur), verður fyrst að ganga

úr skugga um að þungun hafi ekki átt sér stað eða bíða næstu tíðablæðinga.

Sé óskað eftir að taka Yaz (aftur) eftir fæðingu meðan barnið er á brjósti

Sjá kaflann ,,Brjóstagjöf”.

Leita skal ráða hjá lækninum ef ekki er vitað hvenær hefja skal notkun taflnanna.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Engar tilkynningar hafa borist um alvarlegar, skaðlegar afleiðingar þess að taka of margar Yaz töflur.

Ef nokkrar töflur eru teknar í einu getur þér orðið óglatt, þú kastað upp eða blætt getur úr leggöngum.

Stúlkur sem enn hafa ekki fengið sínar fyrstu tíðablæðingar en hafa fyrir slysni tekið lyfið geta jafnvel

fengið slíkar blæðingar.

Leita skal ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi ef teknar hafa verið of margar Yaz töflur eða í ljós kemur

að barn hefur tekið töflur.

Ef gleymist að nota Yaz

Síðustu 4 töflurnar í

4. röð

á strimlinum eru lyfleysutöflur. Getnaðarvörn Yaz skerðist ekkert þótt þú

gleymir að taka eina af þessum töflum. Hentu lyfleysutöflunni sem gleymdist að taka.

Ef gleymist að taka ljósbleika, virka töflu (1.-24. tafla á töfluspjaldinu), skal gera eftirfarandi:

Ef liðnar eru

minna en 24 klukkustundir

frá því að taka átti síðustu töflu, er getnaðarvörnin ekki

skert. Taktu gleymdu töfluna strax og þú manst eftir og síðan næstu töflu á venjulegum tíma.

Séu liðnar

meira en 24 klukkustundir

frá því að taka átti síðustu töflu, hefur getnaðarvörnin

hugsanlega minnkað. Því fleiri töflur sem gleymst hafa, því meiri hætta er á þungun.

Hættan á skertri getnaðarvörn er mest ef ljósbleik tafla fyrst eða síðast á spjaldi gleymist.

Því skal fylgja eftirfarandi reglum (sjá einnig skýringarmynd):

Fleiri en 1 tafla hefur gleymst á spjaldinu

Leita skal ráða hjá lækninum.

1 tafla hefur gleymst á 1.-7. degi (fyrsta röð)

Taka skal töfluna sem gleymdist strax og munað er eftir, jafnvel þótt það þýði að taka þurfi 2 töflur

samtímis. Taka skal næstu töflur á venjulegum tíma eins og ráð var fyrir gert og nota

auka

getnaðarvörn,

t.d. smokk, næstu 7 daga. Ef hafðar hafa verið samfarir í vikunni áður en

getnaðarvarnartaflan gleymdist, verðurðu að gera þér ljóst að það getur verið hætta á þungun.

Þá skal hafa samband við lækni.

1 tafla hefur gleymst á 8.-14. degi (önnur röð)

Taka skal töfluna sem gleymdist strax og munað er eftir, jafnvel þótt það þýði að taka þurfi 2 töflur

samtímis. Taktu síðan næstu töflu á venjulegum tíma. Getnaðarvörnin hefur ekki minnkað og ekki þarf

að nota auka getnaðarvörn.

1 tafla hefur gleymst á 15.-24. degi (þriðja eða fjórða röð)

Velja má annan af eftirfarandi möguleikum:

Taktu töfluna sem gleymdist strax og munað er eftir, jafnvel þótt það þýði að taka þurfi

2 töflur samtímis. Taktu síðan næstu töflu á venjulegum tíma. Í stað þess að taka hvítar

lyfleysutöflur á þessu spjaldi skal henda þeim og byrja strax á næsta spjaldi (upphafsdagur

breytist þá).

Líklega koma tíðablæðingar eftir seinna töfluspjaldið - á meðan hvítu lyfleysutöflurnar eru teknar - en

blettablæðingar eða milliblæðingar geta einnig orðið meðan á töku taflna af seinna spjaldinu stendur.

Einnig má hætta að taka virku, ljósbleiku töflurnar og fara beint í að taka lyfleysutöflurnar

fjórar

(skráðu daginn sem gleymdist að taka töflu áður en þú tekur lyfleysutöflurnar).

Ef áhugi er á að byrja á nýju spjaldi á venjulegum byrjunardegi, skaltu taka lyfleysutöflurnar

skemur en 4 daga

Ef öðrum hvorum kostinum er fylgt helst vörn gegn þungun.

Ef gleymst hefur að taka getnaðarvarnartöflur af spjaldi og tíðablæðingar verða ekki á

lyfleysutímabili, er hugsanlega um þungun að ræða. Hafa skal samband við lækninn áður en

byrjað er á næsta töfluspjaldi.

Aðeins 1 ljósbleik tafla

hefur gleymst ( í meira

en 24 klst.)

Dagur 8 - 14

Dagur 15 - 24

Dagur 1 - 7

Samband haft við lækninn

Taflan sem gleymdist tekin glggleymdist

Aukavörn (smokkur)

næstu 7 daga

Klára töfluspjaldltrimilinnFinish the strip

Hætta strax á ljósbleiku töflunum

Byrja strax á 4 hvítu töflunum

Byrja svo á næsta töfluspjaldi

Taflan sem gleymdist tekin

Klára ljósbleiku töflurnar

Henda hvítu töflunum 4

Byrja á næsta töfluspjaldi

Meira en 1

ljósbleik tafla hefur

gleymst á 1 spjaldi

Taflan sem gleymdist tekin

Klára töfluspjald

eða

Samfarir vikuna áður en taflan gleymdist?

Ef uppköst verða eða kröftugur niðurgangur

Ef uppköst verða eða kröftugur niðurgangur 3-4 klst. eftir að virk, ljósbleik tafla hefur verið tekin eða

við alvarlegan niðurgang, er hætta á að virku efnin í töflunni hafi ekki frásogast að fullu í líkamann.

Það er hliðstætt því að tafla hafi gleymst. Eftir uppköst eða niðurgang skal taka aðra ljósbleika töflu af

nýju spjaldi eins fljótt og auðið er. Ef þess er nokkur kostur skal taka hana innan 24 klst. frá þeim tíma

sem taflan er venjulega tekin. Ef þetta er ekki mögulegt eða 24 klukkustundir eru liðnar, skal fylgja

leiðbeiningum í kaflanum ,,Ef gleymist að nota Yaz”.

Ef óskað er eftir að fresta tíðablæðingum: Nauðsynlegt að vita

Þótt það sé ekki æskilegt, er hægt að fresta tíðablæðingum með því að taka ekki hvítu lyfleysutöflurnar

úr fjórðu röð, heldur byrja strax á nýju spjaldi af Yaz og klára það. Hugsanlega koma léttar blæðingar

eða blæðingar sem líkjast tíðablæðingum meðan verið er að nota seinna spjaldið. Ljúktu við seinna

spjaldið með því að taka hvítu töflurnar 4 úr fjórðu röðinni. Byrjaðu svo á næsta spjaldi.

Hægt er að leita ráða hjá lækninum áður en ákveðið er hvort fresta skuli tíðablæðingum.

Ef óskað er eftir að breyta fyrsta degi blæðinga: Nauðsynlegt að vita

Ef getnaðarvarnartöflurnar eru teknar samkvæmt leiðbeiningum byrja tíðablæðingar á

lyfleysudögunum. Ef nauðsynlegt er að breyta deginum á að fækka lyfleysudögum – þegar þú tekur

hvítu lyfleysutöflurnar – (en aldrei fjölga þeim– 4 er hámarkið!). Ef þú byrjar t.d. að taka

lyfleysutöflur á föstudegi og þú vilt færa þann dag yfir á þriðjudag (3 dögum fyrr) verður þú að byrja á

nýjum strimli

3 dögum fyrr en venjulega. Hugsanlega færðu ekki blæðingar á þessum tíma. Um vægar blæðingar eða

blæðingar sem líkjast tíðablæðingum gæti þá orðið að ræða.

Ef óvissa er um hvað gera skal, á að leita ráða hjá lækninum.

Ef hætt er að taka Yaz

Notkun Yaz má hætta hvenær sem er. Ef ekki er óskað eftir þungun skal ráðfæra sig við lækni um

aðrar öruggar getnaðarvarnir. Ef þú vilt verða þunguð, áttu að hætta að taka Yaz og bíða eftir

tíðablæðingum áður en þú reynir að eignast barn. Þá er auðveldara að reikna út væntanlegan

fæðingardag.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Yaz valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Hafðu

samband við lækninn ef þú færð einhverjar aukaverkanir, einkum ef þær eru alvarlegar og þrálátar, eða

ef breytingar verða á heilsunni sem þú telur að rekja megi til Yaz.

Aukin hætta á blóðtöppum í bláæðum (bláæðasegarek) eða blóðtöppum í slagæðum (slagæðasegarek)

er fyrir hendi hjá öllum konum sem taka samsettar hormónagetnaðarvarnir. Sjá nánari upplýsingar um

mismunandi áhættu sem tengist töku samsettra hormónagetnaðarvarna, kafla 2 „Áður en byrjað er að

notaYaz“.

Eftirfarandi aukaverkanir hafa tengst notkun Yaz:

Algengar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 konum):

skapsveiflur

höfuðverkur

ógleði

eymsli í brjóstum, tíðatruflanir eins og t.d. óreglulegar blæðingar, tíðateppa

Sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 konum):

þunglyndi, taugaveiklun, syfja

sundl, náladofi

mígreni, æðahnútar, hækkaður blóðþrýstingur

magaverkur, uppköst, meltingartruflanir, uppþemba, magabólga, niðurgangur

þrymlabólur, kláði, útbrot

eymsli, t.d. bakverkur, útlimaverkur, sinadráttur

sveppasýking í leggöngum, verkir í grindarholi, brjóstastækkun, góðkynja þykkildi í brjósti,

blæðingar úr legi/leggöngum (sem hætta venjulega með áframhaldandi meðferð), útferð frá

kynfærum, hitakóf, bólga í leggöngum (leggangabólga), tíðatruflanir, tíðaþrautir, litlar

tíðarblæðingar, miklar tíðablæðingar, þurrkur í leggöngum, óeðlilegt strok úr leghálsi, minni

kynlöngun

orkuleysi, aukin svitamyndun, vökvasöfnun

þyngdaraukning

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

(koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 konum):

hvítsveppasýking

blóðleysi, fjölgun blóðflagna í blóði

ofnæmisviðbrögð

hormónakvillar í innkirtlum

aukin matarlyst, lystarleysi, óeðlilega mikið kalíum í blóðinu, óeðlilega lítið af natríum í

blóðinu

geta til að fá fullnægingu tapast, svefnleysi

svimi, skjálfti

augnkvillar, t.d. bólgið augnlok og augnþurrkur

óeðlilega hraður hjartsláttur

bólgin bláæð, blóðnasir, yfirlið

þaninn kviður, þarmakvilli, uppþemba, kviðarhaull, sveppasýking í munni, harðlífi,

munnþurrkur

verkur í gallrás eða gallblöðru, gallblöðrubólga

gulbrúnir flekkir á húð, exem, hárlos, þrymlabólulík húðbólga, húðþurrkur, bólgin þykkildi á

húð, óæskilegur hárvöxtur, húðvandamál, slitmerki á húð, húðbólga, ljósnæm og bólgin húð,

hnúðar á húð

Erfiðleikar eða sársauki við samfarir, skapa- og leggangabólga, blæðing eftir samfarir ,

hreinsunarblæðingar, belgmein í brjósti, frumufjölgun í brjóstum (ofholdgun), illkynja æxli í

brjósti, óeðlilegur vöxtur slímhúðar í leghálsi (leghálssepi), rýrnun slímhúðar í leghálsi,

blöðrur á eggjastokkum, legstækkun

almenn vanlíðan

þyngdartap

hættulegir blóðtappar í bláæð eða slagæð, til dæmis:

í fótlegg eða fæti (þ.e. segamyndun í djúpum bláæðum)

í lunga (þ.e. lungnasegarek)

hjartaáfall

heilaslag

minniháttar heilaslag eða tímabundin einkenni sem líkjast heilaslagi, sem nefnast

skammvinnt blóðþurrðarkast (TIA)

blóðtappar í lifur, maga/þörmum, nýrum eða auga.

Hættan á að fá blóðtappa getur verið meiri ef aðrir þættir eru fyrir hendi sem auka áhættuna (sjá

frekari upplýsingar í kafla 2 um þær aðstæður sem auka hættu á blóðtöppum og um einkenni

blóðtappa)

Einnig hefur verið tilkynnt um eftirfarandi aukaverkanir en ekki hægt að áætla tíðni út frá

fyrirliggjandi gögnum: ofnæmi, regnbogaroðasótt (útbrot með afmörkuðum rauðum flekkjum eða

sárum).

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar,

www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar

um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Yaz

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum á eftir ,,fyrnist“ eða

,,EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Yaz inniheldur

Virku innihaldsefnin eru etinýlestradíól (sem betadex samstæða) og dróspírenón

.

Hver virk, ljósbleik, filmuhúðuð tafla inniheldur 0,020 milligrömm af etinýlestradíóli (sem

betadex samstæðu (clathrate)) og 3 milligrömm af dróspírenóni.

Hvítu filmuhúðuðu töflurnar innihalda engin virk efni (lyfleysu).

Önnur innihaldsefni eru:

Ljósbleikar, filmuhúðaðar töflur með virku efni:

Töflukjarni: laktósaeinhýdrat, maíssterkja, magnesíumsterat (E470b)

Töfluhúð: hýprómellósi (E464), talkúm (E553b), títantvíoxíð (E171) og rautt járnoxíð (E172).

Hvítar, filmuhúðaðar lyfleysutöflur:

Töflukjarni: laktósaeinhýdrat, örkristölluð sellulósa, magnesíumsterat (E470b).

Töfluhúð: hýprómellósi (E464), talkúm (E553b) og títantvíoxíð (E171).

Lýsing á útliti Yaz og pakkningastærðir

Hvert spjald af Yaz inniheldur 24 ljósbleikar, filmuhúðaðar töflur með virku efni í 1., 2., 3. og 4.

röð spjaldsins og 4 hvítar lyfleysutöflur í 4. röð.

Bæði ljósbleiku og hvítu Yaz töflurnar eru filmuhúðaðar; kjarni töflunnar er húðaður.

Virka taflan er ljósbleik, kringlótt með ávölu yfirborði, önnur hliðin er merkt „DS“ með

upphleyptu letri inni í reglulegum sexhyrningi.

Lyfleysutaflan er hvít, kringlótt með ávölu yfirborði, önnur hliðin er merkt „DP“ með upphleyptu

letri inni í reglulegum sexhyrningi.

Yaz fæst í þynnupakkningum með 1, 3, 6 og 13 þynnum, hver með 28 töflum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

Bayer AB

Box 606

SE-169 26

Svíþjóð

Framleiðandi

Bayer AG

Bayer Weimar GmbH & Co Produktion KG

13342 Berlín, Þýskaland

Döbereinstr. 20, 99427 Weimar, Þýskaland

Umboð á Íslandi

Icepharma hf

Lynghálsi 13

110 Reykjavík

Þetta lyf hefur fengið markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Búlgaría, Tékkland, Eistland, Frakkland, Þýskaland, Ísland, Írland, Ítalía, Lettland, Litháen,

Lúxemborg, Malta, Pólland, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn:

YAZ

Austurríki, Belgía, Króatía, Danmörk, Finnland, Noregur, Portúgal, Svíþjóð, Bretland:

Yaz

Holland:

YAZ 24+4

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í ágúst 2017.