Desloratadine ratiopharm

Երկիր: Եվրոպական Միություն

Լեզու: բուլղարերեն

Աղբյուրը: EMA (European Medicines Agency)

Գնել հիմա

Ակտիվ բաղադրիչ:

деслоратадин

Հասանելի է:

Ratiopharm GmbH

ATC կոդը:

R06AX27

INN (Միջազգային անվանումը):

desloratadine

Թերապեւտիկ խումբ:

Антихистамини за системно приложение,

Թերապեւտիկ տարածք:

Rhinitis, Allergic, Perennial; Urticaria; Rhinitis, Allergic, Seasonal

Թերապեւտիկ ցուցումներ:

Desloratadine ratiopharm is indicated in adults for the relief of symptoms associated with:allergic rhinitischronic idiopathic urticaria as initially diagnosed by a physician.

Ապրանքի ամփոփագիր:

Revision: 12

Լիազորման կարգավիճակը:

упълномощен

Հաստատման ամսաթիվը:

2012-01-13

Տեղեկատվական թերթիկ

                20
Б. ЛИСТОВКА
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
DESLORATADINE RATIOPHARM 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
деслоратадин (desloratadine)
За възрастни
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги приемайте това лекарство точно
както е описано в тази листовка или
както Ви е казал
Вашият лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
-
Ако след 7 дни не се чувствате по-добре
или състоянието Ви се влоши, трябва да
потърсите лекарска помощ.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Desloratadine ratiopharm и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Desloratadine ratiopharm
3.
Как да приемате Desloratadine ratiopharm
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Desloratadine ratiopharm
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DESLORATADINE RATIOPHARM И ЗА
К
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Ապրանքի հատկությունները

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Desloratadine ratiopharm 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 5 mg
деслоратадин (desloratadine).
Помощно(и) вещество(a) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 14,25 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Кръгла, двойноизпъкнала, синя
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Desloratadine ratiopharm е показан при възрастни
за облекчаване на симптоми на:
−
алергичен ринит (вж. точка 5.1)
−
хронична идиопатична уртикария
първоначално диагностицирана от
лекар (вж. точка 5.1)
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
веднъж дневно.
Продължителност на лечението
Продължителността на лечението
зависи от типа, продължителността и
развитието на
симптомите.
Ако симптомите продължават повече от 7
дни или се влошат, пациентите трябва
да се
посъветват с лекар, за да се сведе до
минимум риска от маскиране на
подлежащо заболяване.
Интермитентният алергичен ринит
(наличие на сим
                
                Կարդացեք ամբողջական փաստաթուղթը
                
              

Փաստաթղթեր այլ լեզուներով

Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսպաներեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսպաներեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ չեխերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ դանիերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները դանիերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ գերմաներեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները գերմաներեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ էստոներեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները էստոներեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունարեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունարեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ անգլերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները անգլերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆրանսերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆրանսերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իտալերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իտալերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լատվիերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լատվիերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լիտվերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները լիտվերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հունգարերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հունգարերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ մալթերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները մալթերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ հոլանդերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները հոլանդերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ լեհերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ պորտուգալերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները պորտուգալերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ռումիներեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ռումիներեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովակերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովակերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ սլովեներեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները սլովեներեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ ֆիններեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները ֆիններեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ շվեդերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները շվեդերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ Նորվեգերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները Նորվեգերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ իսլանդերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները իսլանդերեն 24-06-2022
Տեղեկատվական թերթիկ Տեղեկատվական թերթիկ խորվաթերեն 24-06-2022
Ապրանքի հատկությունները Ապրանքի հատկությունները խորվաթերեն 24-06-2022

Փնտրեք այս ապրանքի հետ կապված ահազանգերը

Դիտել փաստաթղթերի պատմությունը