בנליסטה 400 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

29-01-2020

מרכיב פעיל:
BELIMUMAB
זמין מ:
GLAXO SMITH KLINE (ISRAEL) LTD
קוד ATC:
L04AA26
טופס פרצבטיות:
אבקה להכנת תמיסה מרוכזת לעירוי
הרכב:
BELIMUMAB 400 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
תוך-ורידי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
GLAXO GROUP LTD, UK
קבוצה תרפויטית:
BELIMUMAB
איזור תרפויטי:
BELIMUMAB
סממני תרפויטית:
Benlysta is indicated as add-on therapy in adult patients with active, autoantibody-positive systemic lupus erythematosus (SLE) with a high degree of disease activity (e.g positive anti dsDNA and low complement) despite standard therapy.
leaflet_short:
התחלת הטיפול בתרופה בגירים תינתן לטיפול בחולים העונים על כל אלה: א. חולים בזאבת אדמנתית מערכתית (SLE – Systemic Lupus Erythematosus) פעילה, ללא active severe lupus nephritis ו-CNS lupus בזמן מתן הטיפול.ב. לאחר שהתגובה לטיפול בתכשירים Azathioprine, Hydroxychloroquine, Methotrexate (טיפול אימונוסופרסיבי אחד), לא הייתה מספקת, או שאינם מסוגלים לקבל טיפול כאמור.
מספר אישור:
147 38 33510 00
תאריך אישור:
2017-01-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

29-01-2020

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

27-10-2019

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

03-09-2019

ןולע

ןכרצל

יפל

תונקת

םיחקורה

)

םירישכת

(

משתה

"

ו

-

1986

דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה

הטסילנב

120

מ

"

ג

הקבא

תנכהל

הסימת

תזכורמ

תנכהל

הסימת

יוריעל

ליכמ ןוקובקב לכ

) באמומילב לש ג"מ

Belimumab

) ,(

(הנכה רחאל ל"מ/ג"מ

הטסילנב

400

מ

"

ג

הקבא

תנכהל

הסימת

תזכורמ

תנכהל

הסימת

יוריעל

ליכמ ןוקובקב לכ

) באמומילב לש ג"מ

Belimumab

) ,(

(הנכה רחאל ל"מ/ג"מ

ףיעס האר םינגרלאו םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל

ח לע בושח עדימ" לש םיביכרמהמ קל ףיעסו "הפורתה

."ףסונ עדימ"

שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק .הפורתב

ןולע

הז

ליכמ

עדימ

יתיצמת

לע

הפורתה

םא

שי

ךל

תולאש

תופסונ

הנפ

לא

אפורה

וא

לא

חקורה

ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא ריבעת לא .ךרובע המשרנ וז הפורת

.המוד יאופרה םבצמ יכ

1

.

ל

?הפורתה תדעוימ המ

הטסילנב

איה

הפורת

תשמשמה

לופיטל

תבאזב

)

סופול

(

תיתכרעמ תיתנמדא

ליגמ) םירגובמב

.ליגרה לופיטה תורמל הליעפ דואמ ןיידע םתלחמש ,(הלעמו

תומקרהו םיאתה תא תפקות (םוהיזב תמחלנש תכרעמה) ןוסיחה תכרעמ הבש הלחמ איה תבאז ףוגב רביא לכב טעמכ עוגפל הלוכי הלחמה .םירביאב העיגפלו תקלדל תמרוגו ,ךלש םיבשוחו יאת םיארקנה ,םינבל םד יאת לש גוסל הרושק איהש

יאת רפסמ תא התיחפמ איה .(ישונא ילאנולקונומ ןדגונ) באמומילב הליכמ הטסילנב

ךמדב לש תוליעפה תמיסח תועצמאב

BLyS

יאתל רזועה ןובלח ,

תומרב אצמנו רתוי בר ןמז תויחל

.תבאז םע םישנאב תוהובג

הטסילנב לבקת התא

.תבאזל ךלש ליגרה לופיטל ףסונב

הצובק

תיטיופרת

:

.יביטקלס ןוסיח אכדמ

2

.

הפורתב שומיש ינפל

:םא הפורתב שמתשהל ןיא

התא שיגר

)

יגרלא

(

המ דחא לכל וא באמומילבל

הפורתה הליכמ רשא םיפסונה םיביכר ףיעסב םיטרופמה)

קודב

םע

אפורה

ךלש

י םא

ןכת

.ךילע לח הז

הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

:םא אפורל רפס ,הטסילנבב לופיטה ינפל

עגרכ ךל שי םוהיז

.תובורק םיתיעל םימוהיזמ לבוס התא םא וא ךשמתמ םוהיז ךל שי םא וא םא טילחי ךלש אפורה רשפא

.הטסילנב ךל תתל

התא ןנכתמ

ןסחתהל

וא

תנסחתהש

םתוא תתל ןיאש םינוסיח םנשי .םינורחאה םימיה .וכלהמב וא הטסילנבב לופיטל ךומסב

ךלש תבאזה העיפשמ

לע

תוילכה

וא

לע

תכרעמ

םיבצעה

ךלש

.

לש אשנ ךנ

לש תוכומנ תומר ךל שי םא וא (ישונאה ינוסיחה לשכה ףיגנ) .םינילובולגונומיא

גוסמ תיפיגנ דבכ תקלד ךל התייה וא ךל שי

וא

םירביא תלתשה תרבע

וא .עזג יאת וא םצע חמ

.ןטרס ךל היה

רפס

ךלש אפורל

י םא

י

.ךילע לח הלאמ דחאש ןכת

ד

י

תודבאתהו ןואכ

םימייק ךלהמב תודבאתה תוברל תודבאתה תונויסינו ,תוינדבוא תובשחמ ,ןואכיד לע םיחוויד ה םא .הלא םיבצמ לש הירוטסיה ךל שי םא אפורל רפס .הטסילנב םע לופיטה

םינימסתב שח ךנ :אוהש ןמז לכב םינימסתב הרמחה וא םישדח

.םילוחה תיבל דיימ שג וא ךלש אפורל הנפ

שיש וא אכודמ התא םא י ,דבאתהל וא ךמצעב עוגפל תובשחמ ךל

רפסל ליעומ הזש אצמתו ןכת

םה םא ךל רמול םהמ שקבל לכות .הז ןולע אורקל םהמ שקבלו בורק רבח וא החפשמ בורקל .ךלש תוגהנתהה וא חורה בצמב םייוניש יבגל םיגאדומ

םיבושח םינימסתל בל םיש

ןוסיחה תכרעמ לע תועיפשמה תופורת םילטונה םילפוטמ

רבגומ ןוכיסב תויהל םילולע םהלש

תידקומ בר היתפולפצנאוקיול יורקה רומח ךא רידנ יחומ םוהיזב ללוכ ,םימוהיזב קבדהל .תמדקתמ

.(PML

Progressive Multifocal Leukoencephalopathy)

ףיעסב "יחומ םוהיזל רבגומ ןוכיס" לע ארק ףסונ עדימל

4

.הז ןולעב

:תויתפורת ןיב תובוגת/תויצקארטניא

םא

התא

חקול

,

וא

םא

תחקל

הנורחאל

,

תופורת

תורחא

ללוכ

תופורת

אלל

םשרמ

יפסותו

הנוזת

,

רפס

לע

ךכ

אפורל

וא

חקורל

.

תכרעמ לע תועיפשמה תופורת חקול התא םא דחוימב

:ןוסיחה

תולחמו ןטרס יגוס רפסמב לופיטל תשמשמה הפורת) דימאפסופולקיצ (תוינומיאוטוא

יאת לע העיפשמה הפורת לכ

.(תויתקלד תולחמב וא ןטרסב לופיטל תשמשמ) ךלש

.ךלש אפורל רפס

ןוסיחה תכרעמל םורגל לולע הטסילנב םע בולישב ולאכ תופורתב שומישה

.רומח םוהיזב קבדהל ןוכיסה תא תולעהל לולע רבדה .הליעי תוחפ תויהל ךלש

הקנהו ןויריה

יעצמא

העינמ

םישנב

תוירופה ליגב

ישמתשה

יעצמאב

העינמ

ליעי

ךלהמבו הטסילנבב לופיטה ךלהמב

םישדוח תוחפל

רחאל .הנורחאה הנמה

ןויריה

ךרדב

ללכ

,

הטסילנב

הניא

תצלמומ

םא

תא

ןויריהב

.

ירפס

אפורל

ךלש

םא

תא

ןויריהב

,

.תורהל תננכתמ תא םא וא ןויריהב תאש תבשוח תא םא םא טילחי ךלש אפורה רשפא

.הטסילנב ךל תתל

םא

תסנכנ ןויריהל

ןמזב

תאש

תלפוטמ

הטסילנבב

,

.ךלש אפורל ךכ לע ירפס

הקנה

ירפס

אפורל

ךלש

םא

תא

הקינמ

.

ךלש אפורה .םאה בלחל רובעל הלוכי הטסילנבש חינהל ריבס

קיספהל ךיילע םאה וא הקינמ תאש ןמזב הטסילנבב לופיטה תא קיספהל ךיילע םאה ךתיא חחושי

.קינהל

תונוכמב שומישו הגיהנ

.תונוכמב שמתשהל וא גוהנל ךתלוכיב עוגפל תולולעה יאוול תועפותל םורגל הלוכי הטסילנב

עדימ הפורתה לש םיביכרמהמ קלח לע בושח

:הטסילנב תלוכת לע בושח עדימ

הטסילנב

מ תוחפ הליכמ

) ןרתנ לומילימ

,הנמל (ג"מ תבשחנ הפורתה ןכל

.ןרתנ תלוטנ

3

.

?הפורתב שמתשת דציכ

.אפורה תוארוהל םאתהב דימת רישכתב שמתשהל שי

חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע .רישכתב לופיטה ןפואו ןונימל עגונב

לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה

.דבלב אפורה ידי

העש ךשמב (ידירו ךות יוריע) ךלש דירווה ךותל יוריע תועצמאב הטסילנב ךל ונתי אפור וא תוחא .תחא

ימה הנכה תוארוה ףיעסב תואצמנ יאופרה תווצל תודעו

"

Instructions for use and handling

"

נאב

.הז ןולע ףוסב תילג

אוה ללכ ךרדב לבוקמה ןונימה .ךלש ףוגה לקשמ יפל הנוכנה הנמה תא עבקי ךלש אפורה

ג"מ .ךפוג לקשממ (ג"ק) םרגוליק לכל

בוש זאו לופיטה לש ןושארה םויב הטסילנב לבקת ללכ ךרדב

ךשמהב .ןכמ רחאל םימי .תועובש העבראב םעפ ללכ ךרדב הטסילנב תנתינ

יוריעה ינפל תונתינה תופורת

לבקתש ינפל ,יוריעל ןהשלכ תובוגת תיחפהל ורזעיש תופורת ךל תתל טילחי ךלש אפורהש ןכת תעינמל הפורתו ןימטסיהיטנא תארקנה הפורת לש גוס לולכל תויושע הלא תופורת .הטסילנב י ןה ,ןהשלכ תובוגת ךל ויהי ןכא םאו ,הדומצ החגשהב היהת התא .הובג םוח

.ולפוט

הטסילנבב לופיטה תקספה

.אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג

.הטסילנב לבקל קיספהל ךילע םא טילחי ךלש אפורה

ןיא

רובעל

לע

הנמה

תצלמומה

לש ןוימ רדחל וא אפורל דיימ הנפ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תחקל םא

תיב .ךתיא הפורתה תזירא אבהו םילוח

לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי

.אפורה ידי

רוזחל תחכש םא .םירזוח םירוקיבל עגונב תוחאה וא ךלש אפורה תוארוה יפל גהנתש בושח .ךלש אפורה םע ץעייתה ,עבקנש דעומב ךלש אפורל

הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא םעפ לכב

הש

י

ךנ בכרה .הפורת לטונ ה םא םייפקשמ

י

.םהל קוקז ךנ

.חקורב וא אפורב ץעוויה ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא

4

.

יאוול תועפות

להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל לולע הטסילנבב שומישה ,הפורת לכב ומכ י .יאוולה תועפות תמישר ארקמל

ףאמ לובסת אלו ןכת

.ןהמ תחא

תויגרלא תובוגת

-

יאופר עויס תלבקל דיימ הנפ

יאוול תועפות ולא .(רתי תושיגר) תיגרלא הבוגתל וא ,יוריעל הבוגתל םורגל הלולע הטסילנב תוחיכש

ב עיפוהל תולולע)

ךותמ דחא שמתשמ דע

תועיפומ ,תוחיכש ןניאש יאוול תועפות) תורומח תויהל תולולע ולא תועפות םיתיעל

דע ךותמ דחא שמתשמ

תונכסמ תויהל תולולע ןהו ,(

ולא תורומח תועפותש רתוי ריבס .םייח םימי רפסמ שחרתהלו בכעתהל תולוכי ןה םלוא ,ינשה וא ןושארה לופיטה לש םויב הנשחרתת .ךכ רחא

אפורל דיימ רפס ןוימ רדחל הנפ וא ,תוחאל וא ךלש

ה םא ,בורקה םילוחה תיבב

י

שח ךנ המ דחאב םינימסת

:יוריעל הבוגת וא תיגרלא הבוגת לש םיאבה

ןושלה וא הפה ,םייתפשה ,םינפה לש תוחיפנ

המישנ רצוק וא המישנב םיישק ,המישנב םיפוצפצ

החירפ

תלרח וא רועב תודרגמ תוישושבג

ךרדב ,שחרתהל תולולע ןכ םג הטסילנבל תורומח תוחפ תורחואמ תובוגת ,תורידנ םיתיעל ללכ יבאכ ,תופייע ,הליחב ,החירפ ןוגכ םינימסת תוללוכ ןה .יוריעה רחאל םימי הרשע דע השימח .םינפה לש תוחיפנ וא ,שאר יבאכ ,םירירש

ה םא

י

,ולא םינימסת הווח ךנ

:רתוי וא םינימסת ינש דחי הווח התא םא דחוימב

.תוחאל וא אפורל רפס

םימוהיז

ךל םורגל הלולע הטסילנב ןתשה יכרדב םימוהיז ללוכ ,רתוי ההובג תוריבסב םימוהיזב קבדהל ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומו דואמ תוחיכש יאוול תועפות הלא .המישנהו

קלח . .הכומנ תוחיכשב תוומל םורגלו םירומח תויהל םילולע םימוהיזהמ

םא

התא

הווח

דחא

םינימסתהמ

םיאבה

לש

םוהיז

:

םוח

,לועיש המישנ תויעב

האקה ,לושלש

תשוחת ןתש ןתמ ןמזב הבירצ

הנפ

דיימ

אפורל

ךלש

וא

תוחאל

.

ד

י

תודבאתהו ןואכ

םע לופיטה ךלהמב תודבאתה תונויסינו ,תוינדבוא תובשחמ ,ןואכיד לע םיחוויד םימייק ד .הטסילנב

ב עיפוהל לוכי ןואכ

דע

ךותמ

תוינדבוא תובשחמ ,םישמתשמ

תונויסינו

ב עיפוהל םילוכי תודבאתה

דע

ךותמ

עוגפל תובשחמ ךל שי ,אכודמ התא םא .םישמתשמ חתפמ וא הרימחמ ךתשגרהש ןיחבמו אכודמ התא םא וא ,תורחא תודירטמ תובשחמ וא ךמצעב :םישדח םינימסת

.םילוחה תיבל דיימ שג וא ךלש אפורל הנפ

:יחומ םוהיזל רבגומ ןוכיס

רבגומ ןוכיסב ךתוא םישל תולולע ,הטסילנב ןוגכ ,ךלש ןוסיחה תכרעמ תא תושילחמה תופורת .תמדקתמ תידקומ בר היתפולפצנאוקיול יורקה םייח ןכסמו רומח ךא רידנ יחומ םוהיזב קבדהל

PML - Progressive Multifocal Leukoencephalopathy

םינימסת

:תמדקתמ תידקומ בר היתפולפצנאוקיול לש

ןורכיז ןדבוא

בושחל ישוק

תכלל וא רבדל ישוק

היאר ןדבוא

דיימ ךלש אפורל רפס

ה םא

לעמ וכשמנש תומוד תויעב וא ,ולא םינימסתמ דחא הווח ךנ

.םימי רפסמל

:הטסילנב םע לופיטה תליחת ינפל ולא םינימסת תיווח רבכו הדימב

רפס ךלש אפורל דיימ

ה םא

.הלא םינימסתב םהשלכ םייונישב ןיחבמ ךנ

:תופסונ יאוול תועפות

תועפות

יאוול

תוחיכש

דואמ

ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומ

(ליעל "םימוהיז" הקספ האר) םייקדייח םימוהיז

.לושלש ,הליחב

תועפות

יאוול

תוחיכש

ב תועיפומ

ךותמ דחא שמתשמ דע

הובג םוח

םינבל םד יאת לש הכומנ הריפס (םד תקידבב ןיחבהל ןתינ)

הביקב וא ןורגב ,ףאב םוהיז

םיילגרה תופכב וא םיידיב באכ

הנרגימ

תועפות

יאוול

ןניאש

תוחיכש

ב תועיפומ

ךותמ דחא שמתשמ דע

.רועב החירפ ,(תלרח) תדרגמו תטלוב החירפ

םא

העיפוה

תעפות

יאוול

,

םא

תחא

תועפותמ

יאוולה

הרימחמ

וא

רשאכ

התא

לבוס

תעפותמ

יאוול

אלש

הניוצ

ןולעב

,

ךילע

ץעייתהל

םע

אפורה

.

תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ ) תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע יאוול

www.health.gov.il

:רושיקל הסינכ י"ע וא ,יאוול תועפות לע חווידל ןווקמה ספוטל הנפמה

https://sideeffects.health.gov.il

5

.

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

םתייאר חווטו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ לעו תוקונית וא/ו םידלי לש

ךכ ידי

תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .הלערה ענמת .אפורהמ

) הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא

Date

ךיראת .ןוטרקה יבג לע עיפומה .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ הגופתה

ררקמב ןסחאל שי ןיב)

2°C

8°C

.איפקהל ןיא

שומישל

דח

ימעפ

דבלב

הזיראב ןסחאל שי

.רוא ינפמ ןגהל ידכ תירוקמה

6

.

ףסונ עדימ

:םג הליכמ הפורתה ליעפה ביכרמה לע ףסונ

sucrose

,sodium citrate

dihydrate ,polysorbate and citric acid monohydrate.

ףיעסב האר

"

עדימ

בושח

לע

קלח

םיביכרמהמ

לש

הפורתה

"

:הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ

הטסילנב ןוקובקבב ,יוריעל הסימת תנכהל ,טיוו ףוא ןיבל ןבל ןיב העבצש ,הקבאכ תקוושמ

.ןוקיליס קקפו םוינימולאב םוטאה תיכוכז

.דחא ןוקובקב הליכמ הזירא לכ

לזב 'חר ,מ"עב (לארשי) ןיילקתימסוסקלג :םושירה לעב

.הוקת חתפ ,

.הילגנא ,דרופטנרב ,מ"עב פורג וסקלג :ןרציה םש

ןולע טמרופ

ךיראתב תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ ונכותו תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז

רבמטפס

2016

ךיראתב תואירבה דרשמ תוארוהל םאתהב ןכדועו ,

ילוי

2019

:תואירבה דרשמב יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ

הטסילנב

:ג"מ

147-37-33499

הטסילנב

:ג"מ

147-38-33510

טשפה םשל ינבל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תו .םינימה ינש

לש תורבחה תצובק לש תונייכזב וא תולעבב םניה רחסמ ינמיס

2019©

לש תורבחה תצובק

.הלש ןייכזה וא

Ben PT v3C

The following information is intended for healthcare professionals only:

Instructions for use and handling –

reconstitution, dilution and administration

1) How to reconstitute Benlysta

Reconstitution and dilution needs to be carried out under aseptic conditions.

Allow 10 to 15 minutes for the vial to warm to room temperature (15°C to 25°C).

It is recommended that a 21-25 gauge needle be used when piercing the vial stopper

for reconstitution and dilution.

WARNING: The 5 ml and 20 ml vials are reconstituted with different volumes

of diluent, see below:

120 mg vial

The 120 mg single-use vial of Benlysta is reconstituted with 1.5 ml of water for

injections to yield a final concentration of 80 mg/ml belimumab.

400 mg vial

The 400 mg single-use vial of Benlysta is reconstituted with 4.8 ml of water for

injections to yield a final concentration of 80 mg/ml belimumab.

Amount of

Benlysta

Vial size

Volume of

diluent

Final

concentration

120 mg

5 ml

1.5 ml

80 mg/ml

400 mg

20 ml

4.8 ml

80 mg/ml

The stream of water for injections should be directed toward the side of the vial to

minimize foaming. Gently swirl the vial for 60 seconds. Allow the vial to sit at room

temperature (15°C to 25°C) during reconstitution, gently swirling the vial for 60

seconds every 5 minutes until the powder is dissolved. Do not shake. Reconstitution

is typically complete within 10 to 15 minutes after the water has been added, but it

may take up to 30 minutes. Protect the reconstituted solution from sunlight.

If a mechanical reconstitution device is used to reconstitute Benlysta it should not

exceed 500 rpm and the vial should be swirled for no longer than 30 minutes.

2) Before diluting Benlysta

Once reconstitution is complete, the solution should be opalescent and colorless to

pale yellow, and without particles. Small air bubbles, however, are expected and

acceptable.

120 mg vial

After reconstitution, a volume of 1.5 ml (corresponding to 120 mg belimumab) can

be withdrawn from each 5 ml vial.

400 mg vial

After reconstitution, a volume of 5 ml (corresponding to 400 mg belimumab) can be

withdrawn from each 20 ml vial.

3) How to dilute the solution for infusion

The reconstituted medicinal product is diluted to 250 ml with sodium chloride 9 mg/ml

(0.9%), sodium chloride 4.5 mg/ml (0.45%), or Lactated Ringer’s solution for

injection.

5% glucose intravenous solutions are incompatible with Benlysta and must

not be used.

From a 250 ml infusion bag or bottle of sodium chloride 9 mg/ml (0.9%), sodium

chloride 4.5 mg/ml (0.45%), or Lactated Ringer’s solution for injection, withdraw and

discard a volume equal to the volume of the reconstituted Benlysta solution required

for the patient’s dose. Then add the required volume of the reconstituted Benlysta

solution into the infusion bag or bottle. Gently invert the bag or bottle to mix the

solution. Any unused solution in the vials must be discarded.

Inspect the Benlysta solution visually for particulate matter and discoloration prior to

administration. Discard the solution if any particulate matter or discoloration is

observed.

The reconstituted solution, if not used immediately, should be protected from direct

sunlight and stored refrigerated at 2°C to 8°C. Solutions diluted in sodium chloride 9

mg/ml (0.9%), sodium chloride 4.5 mg/ml (0.45%), or Lactated Ringer’s solution for

injection may be stored at 2°C to 8°C or room temperature (15°C to 25°C).

The total time from reconstitution of Benlysta to completion of infusion should not

exceed 8 hours.

4) How to administer the diluted solution

Benlysta is infused over a 1 hour period.

Benlysta should not be infused concomitantly in the same intravenous line with other

agents.

No incompatibilities between Benlysta and polyvinylchloride or polyolefin bags have

been observed.

Ben PT v3C

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה