DARUNAVIR TEVA 800MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DARUNAVIR (DARUNAVIRUM)
Dostupné s:
Teva B.V., Haarlem
ATC kód:
J05AE10
INN (Mezinárodní Name):
DARUNAVIR (DARUNAVIR)
Dávkování:
800MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
60X1; 60; 30X1; 100 II; 90(3X30) II; 30 II; 100 I; 90(3X30) I; 30 I; 100X1; 100; 90X1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
DARUNAVIR
Přehled produktů:
DARUNAVIR TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
42/ 825/16-C
Datum autorizace:
2018-06-04

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls314605/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Darunavir Teva 800 mg

potahované tablety

darunavirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Darunavir Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Darunavir Teva užívat

Jak se přípravek Darunavir Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Darunavir Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Darunavir Teva a k

čemu se používá

Co je přípravek Darunavir Teva?

Přípravek

Darunavir

Teva

obsahuje

léčivou

látku

darunavir.

Přípravek

Darunavir

Teva

antiretrovirový lék užívaný k léčbě infekce způsobené virem lidské imunitní nedostatečnosti (HIV).

Patří do skupiny léků zvaných inhibitory proteázy. Přípravek Darunavir Teva působí snížení množství

viru HIV ve Vašem těle. Zlepší se tak Váš imunitní systém a sníží se riziko rozvoje onemocnění

provázejících infekci HIV.

K čemu se přípravek

Darunavir Teva

používá?

Přípravek Darunavir Teva 800 mg se používá k léčbě dospělých a dětí (od 3 let věku a s tělesnou

hmotností alespoň 40 kilogramů), kteří jsou nakaženi HIV a

kteří dosud neužívají žádnou antiretrovirovou léčbu

u určitých pacientů, kteří již užívali dříve jinou antiretrovirovou léčbu (rozhodne o tom lékař).

Přípravek Darunavir Teva se musí užívat v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru a dalšími léky proti

HIV. Váš lékař Vám vysvětlí, která kombinace léků je pro Vás nejvhodnější.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Darunavir Teva

užívat

Neužívejte

přípravek

Darunavir Teva:

jestliže

jste

alergický(á)

darunavir

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo na ritonavir.

jestliže trpíte

závažnými jaterními problémy

. Poraďte se se svým lékařem, pokud si nejste

jistý(á) mírou závažnosti Vašeho jaterního onemocnění. Mohou být zapotřebí další vyšetření.

Neužívejte přípravek

Darunavir Teva

společně s žádným z těchto léčivých přípravků:

Jestliže užíváte některé z dále uvedených léčivých přípravků, poraďte se s lékařem o možnosti

převedení na jiný léčivý přípravek.

Léčivý přípravek

Účel podávání léčivého přípravku

Avanafil

k léčbě erektilní dysfunkce (poruchy erekce)

Astemizol nebo terfenadin

k léčbě projevů alergie

Triazolam

perorální

(ústy

podaný)

midazolam

k podpoře spánku a/nebo úlevě od úzkosti

Cisaprid

k léčbě některých žaludečních obtíží

Kolchicin (jestliže máte problémy s ledvinami

a/nebo játry)

k léčbě dny a familiární středomořské horečky

Lurasidon, pimozid, kvetiapin nebo sertindol

k léčbě psychiatrických stavů

Námelové

alkaloidy

jako

ergotamin,

dihydroergotamin,

ergometrin

methylergometrin

k léčbě migrénozních bolestí hlavy

Amiodaron, bepridil, dronedaron,

ivabradin,

chinidin, ranolazin

k léčbě některých srdečních onemocnění, např.

nepravidelného tepu srdce

Lovastatin, simvastatin a lomitapid

ke snížení hladin cholesterolu

Rifampicin

k léčbě některých infekcí, např. tuberkulózy

Kombinovaný přípravek lopinavir/ritonavir

tento lék proti HIV patří do stejné skupiny

jako přípravek Darunavir Teva

Elbasvir/grazoprevir

k léčbě hepatitidy (zánětu jater) typu C

Alfuzosin

k léčbě zvětšené prostaty

Sildenafil

k léčbě vysokého tlaku krve v plicním oběhu

Dabigatran, tikagrelor

pomáhá zastavit shlukování krevních destiček

při léčbě pacientů po srdečním infarktu

Naloxegol

k léčbě zácpy vyvolané opioidy

Dapoxetin

k léčbě předčasné ejakulace

Domperidon

k léčbě pocitu na zvracení a zvracení

Nekombinujte přípravek Darunavir Teva s přípravky, které obsahují třezalku tečkovanou (Hypericum

perforatum).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Darunavir Teva se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou.

Přípravek Darunavir Teva nevyléčí infekci HIV. I když užíváte tento léčivý přípravek, stále můžete

šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních

potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

pacientů

užívajících

přípravek

Darunavir

Teva

mohou

přesto

propuknout

infekce

nebo

jiná

onemocnění provázející infekci HIV. Musíte proto udržovat pravidelný kontakt se svým lékařem.

U pacientů užívajících přípravek Darunavir Teva se může objevit kožní vyrážka. Někdy může být

vyrážka závažná nebo potenciálně život ohrožující. Kdykoli se u Vás objeví vyrážka, kontaktujte

svého lékaře.

pacientů

užívajících přípravek

Darunavir

Teva a

raltegravir (kvůli infekci

HIV)

vyrážky

(většinou mírného nebo středního charakteru) mohou vyskytnout častěji než u pacientů užívajících

jeden z těchto léčivých přípravků samostatně.

Informujte lékaře o svém

zdravotním stavu PŘED léčbou a BĚHEM léčby

Ujistěte se, že jste zkontroloval(a) následující body a sdělil(a) svému lékaři, zda se Vás některý z

těchto bodů týká.

Informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti trpěl(a)

jaterním onemocněním

, včetně

hepatitidy (zánětu jater) typu B nebo C. Váš lékař posoudí závažnost jaterního onemocnění a

rozhodne, zda můžete užívat přípravek Darunavir Teva.

Informujte svého lékaře, pokud máte cukrovku. Přípravek Darunavir Teva může zvýšit

hladinu krevního cukru.

Informujte svého lékaře okamžitě, pokud zpozorujete jakékoli

příznaky infekce

(například

zvětšené lymfatické uzliny a horečku). U některých pacientů s pokročilou infekcí HIV a dříve

prodělanými přidruženými infekcemi se mohou krátce po zahájení léčby HIV dostavit známky

a příznaky zánětu způsobené předchozími infekcemi. Předpokládá se, že tyto projevy jsou

vyvolány zlepšením imunitní odpovědi a umožňují organismu bojovat s infekcí, která již

mohla být přítomna bez viditelných příznaků.

Jakmile začnete užívat léčivé přípravky k léčbě infekce HIV, mohou se u Vás kromě

oportunních infekcí vyskytnout autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když

imunitní systém napadá zdravé tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho

měsíců po zahájení léčby. Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou

svalová slabost, slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující směrem k trupu, bušení

srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte ihned svého lékaře a požádejte o nezbytnou

léčbu.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte

hemofilií

. Přípravek Darunavir Teva může zvýšit riziko

krvácení.

Informujte svého lékaře, pokud jste

alergický(á) na sulfonamidy

(např. užívané k léčbě

určitých infekcí).

Informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli

obtíže týkající se svalů nebo kostí.

některých pacientů, kteří užívají kombinovanou antiretrovirovou léčbu, se může vyvinout

onemocnění kostí zvané osteonekróza (odumření kostní tkáně způsobené ztrátou zásobování

kostní

tkáně

krví).

Délka

kombinované

antiretrovirové

léčby,

užívání

kortikosteroidů,

konzumace alkoholu, závažné snížení imunity, obezita a další mohou být některými z mnoha

rizikových faktorů pro rozvoj tohoto onemocnění. Osteonekróza se projevuje ztuhlostí a

bolestí kloubů (především kyčelních, kolenních a ramenních kloubů) a obtížemi při pohybu.

Jestliže zpozorujete jakýkoli z těchto projevů, sdělte to prosím svému lékaři.

Starší osoby

Darunavir byl užíván pouze omezeným počtem nemocných ve věku 65 let nebo starších. Jestliže se

řadíte k této věkové skupině, poraďte se prosím s lékařem, zda můžete přípravek Darunavir Teva

užívat.

Děti a dospívající

Přípravek Darunavir Teva 800 mg není určen pro děti mladší 3 let nebo s tělesnou hmotností nižší než

40 kilogramů.

Další léčivé přípravky a přípravek

Darunavir Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky

nesmíte kombinovat

s přípravkem Darunavir Teva. Tyto léky jsou uvedeny výše v bodu

pod názvem: „Neužívejte přípravek Darunavir Teva společně s žádným z těchto léčivých přípravků“.

Přípravek Darunavir Teva se může ve většině případů kombinovat s léky proti HIV, které patří do jiné

skupiny [např. NRTIs (nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy), NNRTIs (ne-nukleosidové

inhibitory reverzní transkriptázy), antagonisté CCR5 a FI (inhibitory fuze)]. Přípravek Darunavir Teva

s ritonavirem nebyl testován se všemi PI (inhibitory proteázy) a s jinými HIV PI se nesmí užívat. V

některých případech je nutné změnit dávkování jiných léků. Sdělte proto vždy svému lékaři, zda

užíváte jiné léky proti HIV a dodržujte pečlivě lékařova doporučení, které léky se mohou kombinovat.

Účinky přípravku Darunavir Teva mohou být sníženy, pokud užíváte současně následující léky.

Informujte lékaře, jestliže užíváte:

Fenobarbital, fenytoin (používané proti křečím)

Dexamethason (kortikosteroid)

Efavirenz (používaný proti infekci HIV)

Rifapentin, rifabutin (používané k léčbě některých infekčních onemocnění, jako je tuberkulóza)

Sachinavir (používaný proti infekci HIV).

Přípravek Darunavir Teva může ovlivnit účinky jiných léků. Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

Amlodipin,

diltiazem,

disopyramid,

karvediol,

felodipin,

flekainid,lidokain,

metoprolol,

mexiletin,

nifedipin,

nikardipin,

propafenon,

timolol,

verapamil

srdeční

onemocnění),

protože léčebný účinek nebo nežádoucí účinky těchto léků mohou být zvýšeny.

Apixaban, edoxaban, rivaroxaban, warfarin, klopidogrel (na snížení krevní srážlivosti), protože

jeho léčebný účinek nebo nežádoucí účinky mohou být změněny. Je možné, že lékař bude muset

zkontrolovat Vaši krev.

Hormonální antikoncepci a náhradní hormonální léčbu založenou na estrogenech. Přípravek

Darunavir Teva může snižovat jejich účinek. Jestliže užíváte léky proti otěhotnění, doporučují

se alternativní metody nehormonální antikoncepce.

-

Ethinylestradiol / drospirenon. Darunavir by mohl zvyšovat riziko, tím že drospirenon zvýší

hladiny draslíku.

Atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (na snížení hladiny cholesterolu). Může být zvýšeno

riziko poškození svalové tkáně. Váš lékař posoudí, který způsob snižování cholesterolu je ve

Vašem případě nejlepší.

Klarithromycin (antibiotikum).

Cyklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (tlumící Váš imunitní systém), protože léčebný

účinek nebo nežádoucí účinky těchto léčivých přípravků by mohly být zvýšeny. Lékař může

požadovat některá další vyšetření.

Kortikosteroidy

zahrnující

bethametason,

budesonid,

flutikason,

mometason,

prednison,

triamcinolon. Tyto léky se používají k léčbě alergií, astmatu, zánětlivých onemocnění střev,

zánětlivých onemocnění očí, kloubů a svalů a dalších zánětlivých onemocnění. Jestliže nelze

použít alternativní léčbu, mohou být užívány pouze po pečlivém lékařském posouzení a za

pečlivého dohledu lékaře z důvodu nežádoucích účinků kortikosteroidů.

Buprenorfin/naloxon (k léčbě závislosti na opioidech).

Salmeterol (k léčbě astmatu).

Artemether/lumefantrin (kombinovaný přípravek k léčbě malárie).

Dasatinib, everolimus,

irinotekan

,

nilotinib, vinblastin, vinkristin (k léčbě rakoviny).

Sildenafil, tadalafil, vardenafil (k léčbě erektilní dysfunkce nebo k léčbě onemocnění srdce a

plic nazývané plicní arteriální hypertenze).

-

Glecaprevir/pibrentasvir (k léčbě hepatitidy typu C)

-

Fentanyl, oxykodon, tramadol (k léčbě bolesti)

- Fesoterodin, solifenacin (k léčbě urologických poruch).

Může být zapotřebí změnit dávkování některých dalších léků, protože při kombinaci může být změněn

jejich léčebný účinek nebo nežádoucí účinky nebo mohou být změněny léčebné nebo nežádoucí

účinky přípravku Darunavir Teva.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

Alfentanil (injekční, silný a krátkodobě působící lék proti bolesti používaný při operacích)

Digoxin (užívaný při srdečních obtížích)

Klarithromycin (antibiotikum)

Itrakonazol, isavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (k léčbě houbových infekcí).

Vorikonazol je možné užívat pouze po zhodnocení lékařem.

Rifabutin (proti bakteriálním infekcím)

Sildenafil, vardenafil, tadalafil (užívané při erektilní dysfunkci nebo vysokém tlaku krve v

plicním oběhu)

Amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (k léčbě

deprese a úzkosti)

Maravirok (k léčbě infekce HIV)

Methadon (k léčbě závislosti na opiátech)

Karbamazepin, klonazepam (určený k prevenci záchvatů nebo k léčbě některých typů nervové

bolesti)

Kolchicin (k léčbě dny nebo familiární středomořské horečky)

Bosentan (k léčbě vysokého tlaku krve v plicním oběhu)

Buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam,

pokud se podává injekčně

,

zolpidem (uklidňující látky)

-

Perfenazin

,

risperidon, thioridazin (k léčbě psychotických stavů)

Metformin (k léčbě cukrovky 2. typu)

Toto

není

celý seznam léčivých přípravků. Informujte svého lékaře o

všech

léčivých přípravcích,

které užíváte.

Přípravek Darunavir T

eva

s jídlem a pitím

Viz bod 3 „Jak se přípravek Darunavir Teva užívá“.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte, informujte neprodleně svého lékaře. Těhotné ženy

nebo kojící matky nemají přípravek Darunavir Teva užívat s ritonavirem, pokud jim to lékař výhradně

nedoporučil. Ženy těhotné nebo kojící nemají užívat přípravek Darunavir Teva s kobicistatem.

Ženy s infekcí HIV nesmí kojit, kvůli možné nákaze kojence HIV prostřednictvím mateřského mléka a

kvůli neznámým účinkům léku na Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud máte po užití přípravku Darunavir Teva závratě.

3.

Jak se přípravek

Darunavir Teva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

I v případě, že se cítíte lépe, neukončujte užívání přípravku Darunavir Teva a ritonaviru bez porady s

lékařem.

Po zahájení léčby nesmí být dávka nebo léková forma měněny a léčba nesmí být ukončena bez porady

s lékařem.

Přípravek Darunavir Teva 800 mg je určený pouze k podávání jednou denně.

Dávka pro dospělé, kteří dříve neužívali antiretrovirovou léčbu (rozhodne o tom Váš lékař)

Obvyklá dávka darunaviru je 800 mg jednou denně (1 tableta přípravku Darunavir Teva 800 mg

jednou denně).

Přípravek Darunavir Teva musíte užívat každý den a vždy v kombinaci se 100 miligramy ritonaviru a

s jídlem. Bez ritonaviru a potravy nemůže přípravek Darunavir Teva správně účinkovat. Během 30

minut před užitím přípravku Darunavir Teva a ritonaviru se musíte najíst nebo si dát nějaké

občerstvení. Druh potravy není důležitý. I když se cítíte lépe, nepřestávejte užívat přípravek Darunavir

Teva a ritonavir bez porady s lékařem.

Pokyny pro dospělé

Vezměte si jednu 800mg tabletu každý den ve stejnou denní dobu.

Přípravek Darunavir Teva užívejte vždy společně se 100 mg ritonaviru.

Přípravek Darunavir Teva užívejte s jídlem.

Tabletu spolkněte spolu s nápojem jako je voda nebo mléko.

Užívejte další přípravky pro léčbu infekce HIV v kombinaci s přípravkem Darunavir Teva a

ritonavirem, jak Vám doporučil lékař.

Dávka pro dospělé, kteří již dříve užívali antiretrovirovou léčbu (rozhodne o tom Váš lékař)

Dávka je buď:

800 mg darunaviru (1 tableta přípravku Darunavir Teva 800 mg) společně se 100 mg ritonaviru

jednou denně.

NEBO

600 miligramů darunaviru (k vytvoření této dávky je potřeba použít jiný přípravek obsahující

darunavir) společně se 100 mg ritonaviru dvakrát denně.

Prosím poraďte se s lékařem, která dávka je pro Vás správná.

Dávka pro děti od 3 let

a

s tělesnou hmotností větší než

40

kilogramů, které nebyly dosud léčeny

antiretrovirotiky (rozhodne o tom Váš dětský lékař)

-

obvyklá dávka darunaviru je 800 mg (1 tableta přípravku Darunavir Teva 800 mg) společně se

100 mg ritonaviru jednou denně.

Dávka pro děti od 3 let věku a s tělesnou hmotností větší než

40

kilogramů, které již užívaly

antiretrovirotika (rozhodne o tom Váš dětský lékař)

Dávka je buď:

800 mg darunaviru (1 tableta přípravku Darunavir Teva 800 mg) společně se 100 mg ritonaviru

jednou denně.

NEBO

600 miligramů darunaviru (k vytvoření této dávky je potřeba použít jiný přípravek obsahující

darunavir) společně se 100 mg ritonaviru dvakrát denně.

Prosím poraďte se s lékařem, která dávka je pro Vás správná.

Pokyny pro děti

od 3 let a s

tělesnou hmotností větší než

40 kg

Vezměte si 800 mg darunaviru (1 tableta přípravku Darunavir Teva 800 mg) každý den ve

stejnou denní dobu.

Přípravek Darunavir Teva užívejte vždy společně se 100 mg ritonaviru.

Přípravek Darunavir Teva užívejte s jídlem.

Tablety spolkněte spolu s nápojem jako je voda nebo mléko.

Užívejte další přípravky pro léčbu infekce HIV v kombinaci s přípravkem Darunavir Teva a

ritonavirem jak Vám doporučil lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Darunavir Teva, než jste měl(a)

Okamžitě kontaktujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Darunavir Teva

Pokud si vzpomenete

během

12 hodin, musíte užít tablety ihned. Vždy užijte také ritonavir a jídlo.

Pokud si vzpomenete po

více než 12

hodinách

, zapomenutou dávku vynechejte a další dávku užijte

jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud budete po užití přípravku Darunavir Teva a ritonaviru zvracet

Pokud budete zvracet do 4 hodin od okamžiku, kdy jste přípravek užil(a), je nutno co nejdříve

s jídlem užít další dávku přípravku Darunavir Teva a ritonaviru. Pokud od okamžiku, kdy jste

přípravek užil(a), budete zvracet

po více než 4 hodinách

, pak do doby plánovaného užití příští dávky

další dávku přípravku Darunavir Teva a ritonaviru užít nemusíte.

Pokud si nejste jistý(á)

ohledně toho, co dělat pokud vynecháte dávku nebo zvracíte, obraťte se na

svého lékaře.

Přípravek Darunavir Teva nepřestávejte užívat, aniž byste se nejdříve poradil(a) se svým

lékařem.

Přípravky k léčbě HIV infekce mohou vést k tomu, že se budete cítit lépe. I když se cítíte lépe,

nepřestávejte přípravek Darunavir Teva užívat. Nejdříve se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a hladiny lipidů a glukózy v krvi. To je

částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životního stylu a v případě hladiny lipidů v krvi

někdy také samotnými léky proti HIV. Váš lékař bude tyto změny sledovat.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Oznamte svému lékaři, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků.

Byly hlášeny problémy s játry, které mohou být občas závažné. Váš lékař Vám udělá krevní testy před

zahájením léčby přípravkem Darunavir Teva. Jestliže trpíte chronickou hepatitidou (zánětem jater)

typu B nebo C, bude Vám lékař kontrolovat krevní testy častěji, protože je u Vás riziko rozvoje

problémů s játry. Informujte svého lékaře o známkách a příznacích jaterních problémů. Ty mohou

zahrnovat zežloutnutí kůže nebo očního bělma, tmavou moč (barva čaje), světle zbarvenou stolici

(pohyby střev), pocit na zvracení, zvracení, ztrátu chuti, nebo bolest, bolestivost nebo bolest a

nepříjemné pocity na pravé straně pod žebry.

Kožní vyrážka (častější při užívání kombinace s raltegravirem), svědění. Vyrážka je obvykle mírná

nebo středně závažná. Kožní vyrážka může být také projevem vzácného, ale závažného stavu. Je proto

důležité, abyste si při výskytu vyrážky poradil(a) s lékařem. Váš lékař Vám poradí, jak máte vyrážku

léčit nebo zda musí být léčba přípravkem Darunavir Teva ukončena.

Ostatními závažnými nežádoucími účinky byly cukrovka (časté) a zánět slinivky břišní (méně časté).

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

průjem.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

zvracení, pocit na zvracení, bolest nebo nadmutí břicha, trávicí obtíže, nadýmání

bolesti hlavy, únava, závratě, slabost, snížení citlivosti, brnění nebo bolest rukou nebo nohou,

ztráta síly, potíže s usínáním.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

bolest na hrudi, změny na EKG (elektrokardiogram), rychlý tlukot srdce

snížení kožní citlivosti nebo neobvyklá kožní citlivost, mravenčení, porucha pozornosti, ztráta

paměti, problémy s rovnováhou

dušnost, kašel, krvácení z nosu, podráždění krku

zánět žaludku nebo sliznice dutiny ústní, pálení žáhy, návrat kyselého obsahu žaludku do jícnu,

sucho v ústech, bolest břicha, zácpa, říhání

selhání ledvin, ledvinové kameny, problémy při močení, časté močení nebo nadměrná tvorba

moči, někdy v noci

kopřivka, závažný otok kůže nebo jiných tkání (nejčastěji rtů nebo očí), ekzém, nadměrné

pocení, noční pocení, vypadávání vlasů, akné, šupinatá kůže, zbarvení nehtů

bolesti svalů, svalové křeče nebo svalová slabost, bolest končetin, řídnutí kostí

snížení funkce štítné žlázy. To lze zjistit z rozborů krve.

vysoký krevní tlak, zrudnutí

červené nebo suché oči

horečka, otoky dolních končetin způsobené zadržováním tekutin, malátnost, podráždění, bolest

příznaky infekce, opar

porucha erekce, zvětšení prsů

problémy se spánkem, spavost, deprese, úzkost, abnormální sny, snížení sexuální touhy

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

reakce nazývaná DRESS (závažná vyrážka, která může být provázena horečkou, únavou,

otokem obličeje nebo mízních žláz, zvýšeným počtem eozinofilů (typ bílých krvinek), účinkem

na játra, ledviny nebo plíce)

srdeční záchvat, pomalý tlukot srdce, bušení srdce

porucha zraku

zimnice, neobvyklý pocit

pocit zmatenosti nebo dezorientace, změna nálady, neklid

mdloba, epileptické záchvaty, změna nebo ztráta chuti

vřídky v ústech, zvracení krve, zánět rtů, suché rty, povlak jazyka

rýma

poranění kůže, suchá kůže

ztuhnutí svalů nebo kloubů, bolesti kloubů se zánětem nebo bez něj

změny některých hodnot krevního obrazu nebo laboratorních hodnot. To se může projevit u

výsledků vyšetření krve a/nebo moči. Váš lékař Vám to vysvětlí. Například: nízký počet

některých bílých krvinek

Některé nežádoucí účinky jsou typické pro léky proti HIV ze stejné skupiny jako je přípravek

Darunavir Teva. Patří mezi ně:

svalové bolesti, citlivost nebo slabost. Ve vzácných případech mohou být svalové poruchy

závažné.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Darunavir Teva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Blistry: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvičky: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo

lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

příprave

k Darunavir Teva obsahuje

Léčivou látkou je darunavirum. Jedna tableta obsahuje darunavirum 800 mg.

Pomocnými látkami jsou

Jádro tabety: mikrokrystalická celulosa (E 460), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E 551),

kopovidon, krospovidon (E 1202), hydrogenfosforečnan vápenatý (E 341), magnesium-stearát

(E 470b).

Potahová vrstva tablety: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol, mastek (E

553b) a červený oxid železitý (E 172).

Jak

přípravek

Darunavir Teva

vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Darunavir Teva jsou červené, oválné potahované tablety na jedné straně s půlicí

rýhou a s vyraženým „800“ na druhé straně o rozměrech asi 21 mm x 10 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Přípravek

Darunavir

Teva

dostupný

v blistrech

velikostech

balení

potahovaných tablet, v perforovaných jednodávkových blistrech o velikostech balení 30x1, 60x1,

90x1, nebo 100x1 potahovaných tablet a v HDPE lahvičkách s dětským bezpečnostním PP uzávěrem

obsahujících 30, 90 (3x30) nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva B. V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko

Výrobci

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o.,

ul. Mogilska 80,

Krakov, Polsko

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren, Baden-Wuerttemberg,

Německo

Teva Pharma B.V.,

Swensweg 5,

Haarlem, Nizozemsko

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.),

Prilaz baruna Filipovića 25,

Záhřeb, Chorvatsko

Teva UK Ltd,

Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Darunavir Teva

Estonsko: Darunavir Teva

Francie: DARUNAVIR TEVA 800 mg, comprimé pelliculé

Chorvatsko: Darunavir Pliva 800 mg filmom obložene tablete

Itálie: DARUNAVIR TEVA ITALIA

Německo: Darunavir-ratiopharm 800 mg Filmtabletten

Nizozemsko: Darunavir Teva 800 mg, filmomhulde tabletten

Polsko: Darunavir Teva

Portugalsko: Darunavir Teva, comprimidos revestidos por película

Rakousko: Darunavir ratiopharm 800 mg Filmtabletten

Rumunsko: DARUNAVIR TEVA 800 mg comprimate filmate

Slovinsko: Darunavir Teva 800 mg filmsko obložene tablete

Španělsko: Darunavir Teva 800 mg comprimidos recubiertos noc película EFG

Švédsko: Darunavir Teva 800 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie: Darunavir 800 mg Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 2. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls314605/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Darunavir Teva 800 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje darunavirum 800 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Červená, oválná potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně a s vyraženým “800” na druhé

straně, s rozměry přibližně 21 x 10 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indika

ce

Přípravek Darunavir Teva podávaný současně s nízkou dávkou ritonaviru je určen v kombinaci s

dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky k léčbě pacientů s infekcí způsobenou virem lidské

imunodeficience (HIV-1).

Přípravek Darunavir Teva 800 mg lze použít k zajištění vhodného dávkovacího režimu k léčbě infekce

HIV-1 u dospělých pacientů a u pediatrických pacientů od 3 let věku a s tělesnou hmotností alespoň

40 kg, kteří:

nebyli dosud léčeni antiretrovirotiky (ART – antiretroviral treatment) (viz bod 4.2)

již byli dříve léčeni

antiretrovirotiky a

kterých nejsou

přítomny mutace spojené

rezistencí k darunaviru (DRV-RAMs) a kteří mají HIV-1 RNA v plazmě < 100 000

kopií/ml a počet CD4+ buněk ≥ 100 buněk x 10

/l. Při rozhodování o zahájení léčby

přípravkem Darunavir Teva u těchto pacientů mají být zváženy genotypové testy (viz body

4.2, 4.3, 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena ošetřujícím lékařem, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV. Po zahájení

léčby přípravkem Darunavir Teva je nutno pacienty upozornit, aby neměnili dávkování, lékovou

formu nebo neukončovali léčbu bez porady s ošetřujícím lékařem.

Dávkování

Přípravek Darunavir Teva musí být vždy podáván perorálně s nízkou dávkou ritonaviru za účelem

zvýšení farmakokinetického účinku a v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky. Z

tohoto důvodu musí být vždy před zahájením léčby přípravkem Darunavir Teva přihlédnuto k údajům

uvedeným v souhrnu údajů o přípravku pro ritonavir.

Pro podání pediatrickým pacientům nebo pacientům, kteří nejsou schopni polykat tablety, jsou vhodné

jiné lékové formy/síly léčivých přípravků obsahujících darunavir.

Dospělí pacienti dosud neléčení antiretrovirotiky

Doporučené dávkování je 800 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou denně společně s jídlem.

Přípravek Darunavir Teva 800 mg lze použít k zajištění dávkování 800 mg jednou denně.

Dospělí pacienti již dříve léčení antiretrovirotiky

Doporučené dávkovací režimy jsou následující:

u pacientů již léčených antiretrovirotiky, u kterých nejsou přítomny mutace spojené s rezistencí

k darunaviru (DRV-RAMs)* a kteří mají HIV-1 RNA v plazmě < 100 000 kopií/ml a počet

CD4+ buněk ≥ 100 buněk x 10

/l (viz bod 4.1) 800 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru

jednou denně užívané spolu s jídlem. Přípravek Darunavir Teva 800 mg lze použít pro

zajištění dávkování 800 mg jednou denně.

u všech ostatních pacientů již léčených antiretrovirotiky nebo pokud není dostupné testování

genotypu HIV-1 600 mg dvakrát denně se 100 mg ritonaviru dvakrát denně spolu s jídlem.

Viz Souhrn údajů o přípravku pro jiné síly přípravků obsahujících darunavir.

DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V a L89V

Pediatričtí pacienti dosud neléčení antiretrovirotiky (od 3 do 17 let

a

s tělesnou hmotností alespoň 40

kilogramů)

Doporučené dávkování je 800 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou denně spolu s jídlem.

Pediatričtí pacienti již dříve léčeni antiretrovirotiky (od 3 do 17 let a s tělesnou hmotností alespoň 40

kilogramů)

Doporučené dávkovací režimy jsou následující:

u pacientů, u kterých nejsou přítomny mutace spojené s rezistencí k darunaviru (DRV-RAMs)*

a kteří mají HIV-1 RNA v plazmě < 100 000 kopií/ml a počet CD4+ buněk ≥ 100 buněk x

/l (viz bod 4.1) 800 mg jednou denně se 100 mg ritonaviru jednou denně užívané spolu

s jídlem. Přípravek Darunavir Teva 800 mg lze použít pro zajištění dávkování 800 mg jednou

denně.

u všech ostatních pacientů nebo pokud není dostupné testování genotypu HIV-1 je doporučené

dávkování

popsáno

v souhrnu

údajů

přípravku

jiné

síly

přípravků

obsahujících

darunavir.

DRV-RAM: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V a L89V

Doporučení při vynechání dávky

V případě, že při podávání dávky jednou denně si pacient uvědomí vynechání dávky přípravku

Darunavir Teva a/nebo ritonaviru do 12 hodin od doby, kdy obvykle dávku užívá, doporučuje se užít

předepsanou dávku s jídlem, jakmile je to možné. Jestliže si to uvědomí déle než za 12 hodin od doby,

kdy dávku obvykle užívá, je potřeba dávku vynechat a dále dodržovat předepsaný dávkovací režim.

Toto

doporučení

založeno

poločasu

darunaviru

v přítomnosti

ritonaviru

doporučeném

dávkovacím intervalu asi 24 hodin.

Pokud bude pacient během 4 hodin po užití přípravku zvracet, je nutno co nejdříve užít další dávku

přípravku Darunavir Teva s ritonavirem spolu s jídlem. Pokud bude pacient zvracet po

více než 4 hodinách po užití přípravku, nebude do doby plánovaného příštího pravidelného podání

další dávku přípravku Darunavir Teva s ritonavirem potřebovat.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Zkušenosti s podáváním v této populaci jsou omezené, proto má být darunavir v této skupině užíván s

opatrností (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce jater

Darunavir je metabolizován játry. U pacientů s lehkou (Child-Pugh třída A) nebo středně těžkou

(Child-Pugh třída B) poruchou funkce jater není doporučena úprava dávkování, darunavir je však u

těchto pacientů nutno používat s opatrností. Pro pacienty s těžkou poruchou funkce jater nejsou k

dispozici žádné farmakokinetické údaje. Těžká porucha funkce jater by mohla vést ke zvýšení

expozice darunaviru a zhoršení bezpečnostního profilu. Darunavir se proto nesmí používat u pacientů

s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C) (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování pro darunavir/ritonavir (viz body

4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Darunavir se nemá používat u pediatrických pacientů

- mladších 3 let z důvodu bezpečnosti (viz body 4.4 a 5.3), nebo

- s tělesnou hmotností nižší než 15 kg, protože u této populace nebyla stanovena dávka na

základě dostatečného počtu pacientů (viz bod 5.1).

Tablety přípravku Darunavir Teva 800 mg nejsou pro tuto populaci vhodné. K dispozici jsou další

formy podání od jiných držitelů rozhodnutí o registraci. Doporučení ohledně dávkování u dětí viz

Souhrn údajů o přípravku pro jiné síly přípravků obsahujících darunavir.

Těhotenství a období po porodu

průběhu

těhotenství

porodu

není

nutná

úprava

dávkování

darunaviru/ritonaviru.

Darunavir/ritonavir lze užívat v těhotenství pouze v případě, že přínos léčby převýší možné riziko (viz

body 4.4, 4.6 a 5.2).

Způsob podání

Pacienty je nutno poučit, že mají darunavir užívat s nízkou dávkou ritonaviru během 30 minut po jídle.

Druh jídla nemá vliv na expozici darunaviru (viz body 4.4, 4.5 a 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třída C).

Souběžná léčba s některým z následujících léčivých přípravků vzhledem k

očekávanému poklesu plazmatických koncentrací darunaviru a ritonaviru a potenciálu pro ztrátu

terapeutického účinku (viz body 4.4 a 4.5).

Týká se darunaviru potencovaného ritonavirem:

- Kombinace s přípravky s obsahem lopinaviru/ritonaviru (viz bod 4.5).

- Současné podávání se silnými induktory CYP3A rifampicinem a rostlinnými přípravky obsahujícími

třezalku

tečkovanou

(Hypericum

perforatum).

Při

současném

užívání

očekáváno

snížení

plazmatických koncentrací darunaviru a ritonaviru, které může vést ke ztrátě terapeutického účinku a

rozvoje rezistence (viz body 4.4. a 4.5).

Darunavir potencovaný účinkem ritonaviru inhibuje eliminaci léčivých látek, jejichž metabolismus je

vysoce závislý na CYP3A, která vede ke zvýšení expozice těchto souběžně užívaných přípravků. Z

tohoto důvodu je souběžné užívání takových léčivých přípravků, u nichž jsou zvýšené koncentrace v

plazmě doprovázeny výskytem závažných nežádoucích účinků a/nebo život ohrožujících příhod

kontraindikováno (týká se darunaviru potencovaného ritonavirem). K těmto léčivým látkám patří

např.:

alfuzosin

amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, chinidin, ranolazin

astemizol, terfenadin

kolchicin, pokud je užívaný u pacientů s poruchou funkce ledvin a/nebo jater (viz bod 4.5)

námelové alkaloidy (např. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergometrin)

elbasvir/grazoprevir

cisaprid

- dapoxetin

- domperidon

- naloxegol

lurasidon, pimozid, kvetiapin, sertindol (viz bod 4.5)

triazolam, midazolam podávaný perorálně, (upozornění na midazolam podávaný parenterálně

viz bod 4.5)

sildenafil, pokud je užit k léčbě plicní arteriální hypertenze, avanafil

simvastatin, lovastatin a lomitapid (viz bod 4.5)

dabigatran, tikagrelor (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko

sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu v

souladu s národními doporučeními.

Doporučuje

pravidelné

hodnocení

virologické

odpovědi.

případě

nedostatečné

virologické

odpovědi nebo její ztráty je nutno provést testování rezistence.

Darunavir musí být vždy užíván perorálně s nízkou dávkou ritonaviru pro zvýšení farmakokinetického

účinku a v kombinaci s dalšími antiretrovirovými léčivými přípravky (viz bod 5.2). Je tudíž vhodné

před zahájením léčby darunavirem nahlédnout do souhrnu údajů o přípravku pro ritonavir.

Zvýšení dávky ritonaviru nad dávku doporučenou v bodu 4.2 již významně neovlivnilo koncentrace

darunaviru. Nedoporučuje se měnit dávkování ritonaviru.

Darunavir

váže

především

-kyselý

glykoprotein.

Tato

proteinová

vazba

závislá

koncentraci, která indikuje saturaci vazby. Proto nelze vyloučit vytěsnění léčivých přípravků vysoce

vázaných na α

-kyselý glykoprotein (viz bod 4.5).

Pacienti již dříve léčení antiretrovirotiky – dávkování jednou denně

U již dříve léčených pacientů se darunavir užívaný v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru jednou

denně nesmí podávat v případě, že pacienti vykazují jednu nebo více než jednu mutaci spojenou s

rezistencí k darunaviru (DRV-RAM) nebo při HIV-1 RNA v plazmě ≥ 100 000 kopií/ml nebo počtu

CD4+ buněk < 100 buněk x 10

/l (viz bod 4.2). Kombinace s optimalizovaným základním režimem

(OBR) jiným než ≥ 2 NRTI nebyla u této populace hodnocena. Omezené údaje jsou dostupné pro

pacienty s jinými podtypy HIV-1 než B (viz bod 5.1).

Pediatrická populace

Darunavir se nedoporučuje u pediatrické populace mladší než 3 roky nebo s tělesnou hmotností menší

než 15 kg (viz body 4.2 a 5.3).

Těhotenství

Darunavir/ritonavir lze užívat v těhotenství pouze v případě, že přínos léčby převýší možné riziko.

Opatrnosti

zapotřebí

těhotných

žen

užívajících

současně

léčivé

přípravky,

které

mohou

podporovat snížení expozice darunavirem (viz body 4.5 a 5.2).

Starší pacienti

O užívání darunaviru pacienty ve věku 65 let a staršími jsou k dispozici pouze omezené informace.

Starším pacientům, kteří užívají darunavir, má být věnována zvýšená pozornost vzhledem k vyšší

frekvenci snížené funkce jater a probíhajících onemocnění nebo k jiné léčbě (viz body 4.2 a 5.2).

Závažné kožní reakce

Během klinického vývojového programu darunaviru/ritonaviru (n = 3 063) byly u 0,4 % pacientů

hlášeny těžké kožní reakce, které mohly být provázeny horečkou a/nebo zvýšením aminotransferáz.

Vzácně (< 0,1 %) byly hlášeny DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptom =

poléková kožní vyrážka s eozinofilií a celkovými příznaky) a Stevens-Johnsonův syndrom a během

postmarketingového používání byly hlášeny toxická epidermální nekrolýza a akutní generalizovaná

exantematózní pustulóza. Vyvinou-li se příznaky těžké kožní reakce, je nutno léčbu kombinací

darunavir/ritonavir okamžitě ukončit. Závažné kožní příznaky mohou zahrnovat těžkou vyrážku nebo

vyrážku provázenou horečkou, celkovou malátnost, únavu, bolesti svalů nebo kloubů, puchýře, léze v

ústech,

konjunktivitidu,

hepatitidu

a/nebo

eozinofilii,

příznaky

však

nejsou

omezeny

pouze

vyjmenované.

Vyrážka

vyskytovala

častěji

pacientů

již

dříve

léčených

kombinací

darunavir/ritonavir

raltegravir než u pacientů léčených pouze kombinací darunavir/ritonavir bez raltegraviru nebo pouze

raltegravirem (bez darunaviru) (viz bod 4.8).

Darunavir obsahuje sulfonamidovou složku. Darunavir má být používán s opatrností u pacientů se

známou alergií na sulfonamidy.

Hepatotoxicita

U darunaviru byla hlášena léčivou látkou vyvolaná hepatitida (např. akutní hepatitida, cytolytická

hepatitida). Během klinického vývojového programu darunaviru/ritonaviru (n = 3 063) byla hepatitida

hlášena

pacientů

dostávajících

kombinovanou

antiretrovirovou

léčbu

darunavirem/ritonavirem. U pacientů s existující dysfunkcí jater, včetně chronické aktivní hepatitidy B

nebo C, je zvýšené riziko abnormalit jaterních funkcí včetně závažných a potenciálně fatálních

nežádoucích účinků na játrech. V případě současné antivirové léčby hepatitidy B nebo C se informujte

v příslušných souhrnech údajů o přípravku těchto léčivých přípravků.

Před zahájením léčby darunavirem užívaným v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru je nutné provést

náležitá laboratorní vyšetření a pacienty je během léčby nutno sledovat. U pacientů s chronickou

hepatitidou, cirhózou nebo u pacientů, kteří měli před léčbou zvýšenou hladinu aminotransferáz, je

nutno

zvážit

častější

sledování

AST/ALT

zejména

během

několika

počátečních

měsíců

léčby

darunavirem v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru.

Objeví-li

pacientů

užívajících

darunavir

v kombinaci

s nízkou

dávkou

ritonaviru

zhoršení

jaterních funkcí (včetně klinicky významného zvýšení jaterních enzymů a/nebo příznaky jako únava,

anorexie, nauzea, žloutenka, tmavá moč, citlivost jater, hepatomegalie), je nutno okamžitě zvážit

přerušení nebo ukončení léčby.

Pacienti se souběžnými onemocněními

Porucha funkce jater

Bezpečnost a účinnost darunaviru nebyly stanoveny u pacientů s probíhajícími těžkými jaterními

poruchami, a darunavir je proto kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater. Vzhledem

ke zvýšeným hladinám volného darunaviru v plazmě má být darunavir používán s opatrností u

pacientů s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s ledvinovým onemocněním se nevyžaduje žádné zvláštní opatření nebo úprava dávky pro

kombinaci darunavir/ritonavir. Vzhledem k vysoké vazebnosti darunaviru a ritonaviru na plazmatické

proteiny je nepravděpodobné, že budou významně eliminovány hemodialýzou nebo peritoneální

dialýzou. U těchto pacientů proto nejsou nutná žádná zvláštní opatření nebo úpravy dávky (viz body

4.2 a 5.2).

Pacienti s hemofilií

Byly hlášeny případy zvýšeného krvácení, včetně spontánních kožních hematomů a krvácení do

kloubů u pacientů s hemofilií A a B, kteří byli léčeni PI. Některým pacientům byl navíc podáván

faktor VIII. Léčba PI pokračovala nebo byla obnovena u více než poloviny hlášených případů, pokud

došlo k jejímu ukončení. Třebaže mechanismus účinku nebyl objasněn, uvažovalo se o kauzální

souvislosti. Pacienti s hemofilií mají být upozorněni na možnost zvýšené krvácivosti.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnout zvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů a

glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem.

U lipidů existuje v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti

není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba

sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Osteonekróza

Ačkoliv je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující užívání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi, vysoký BMI), byly případy osteonekrózy hlášeny zvláště u pacientů s

pokročilým

onemocněním

a/nebo

pacientů

dlouhodobou

expozicí

kombinované

antiretrovirové terapii (CART). Pacientům je třeba doporučit, aby vyhledali lékaře, jestliže pociťují

bolest kloubů, ztuhlost kloubů nebo obtíže při pohybu.

Imunorestituční zánětlivý syndrom

infikovaných

pacientů

těžkou

imunodeficiencí

době

zahájení

kombinované

antiretrovirové

léčby

(CART)

může

dostavit

zánětlivá

reakce

dosud

asymptomatické

nebo

reziduální oportunní patogeny a může způsobit závažné klinické stavy nebo zhoršení příznaků.

Obvykle byly takovéto reakce pozorovány v prvních týdnech nebo měsících po zahájení CART.

Relevantními

příklady

jsou

retinitida

vyvolaná

cytomegalovirem,

generalizované

a/nebo

fokální

mykobakteriální infekce a pneumonie vyvolaná patogenem Pneumocystis jirovecii (dříve známa jako

Pneumocystis carinii). Jakékoli zánětlivé projevy by měly být vyšetřeny a v případě nutnosti má být

zahájena léčba. V klinických studiích s darunavirem v kombinaci s nízkou dávkou ritonaviru byla dále

pozorována reaktivace virů herpes simplex a herpes zoster.

Při imunitní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba

a autoimunitní hepatitida)

), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se

mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.8).

Interakce s léčivými přípravky

S darunavirem bylo provedeno několik interakčních studií, a to při nižších, než doporučených

dávkách. Vliv na současně podávané léčivé přípravky, proto může být podhodnocen a může tedy být

indikováno klinické hodnocení bezpečnosti. Pro úplné informace o interakcích s jinými

léčivými přípravky viz bod 4.5.

Zvýšení farmakokinetického účinku a současně užívané léky

Současné

podávání

darunaviru/ritonaviru

s lopinavirem/ritonavirem,

rifampicinem

rostlinnými

přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) je kontraindikováno (viz bod

4.5).

Podání efavirenzu v kombinaci s darunavirem může vést k nižším než optimálním C

. Je-li nutno

podat efavirenz společně s darunavirem, musí se použít režim darunavir/ritonavir 600/100 mg dvakrát

denně. Viz souhrn údajů o přípravku pro jiné síly přípravků obsahujících darunavit (viz bod 4.5).

U pacientů léčených kolchicinem a silnými inhibitory CYP3A a P-glykoproteinu (P-gp) byly hlášeny

život ohrožující a fatální lékové interakce (viz body 4.3 a 4.5).

4.5

Interakce s jin

ými léčivými přípravky a jiné formy interakce

L

éč

iv

é

p

ří

pravky, kter

é

ovliv

ň

uj

í

expozici darunaviru (ritonavir pro zlep

š

en

í

farmakokinetiky)

Darunavir a ritonavir jsou metabolizovány prostřednictvím CYP3A. U léčivých přípravků, které

indukují působení CYP3A lze očekávat zvýšení clearance darunaviru a ritonaviru, což vede ke snížení

plazmatických

koncentrací

těchto

látek

důsledku

toho

dochází

darunaviru

ztrátě

terapeutického účinku a možného vývoje rezistence (viz body 4.3 a 4.4). Induktory CYP3A, které jsou

kontraindikovány jsou např. rifampicin, třezalka tečkovaná a lopinavir.

Současné užívání darunaviru a ritonaviru s jinými léčivými přípravky, které inhibují CYP3A může

snižovat clearance darunaviru a ritonaviru, což může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací

darunaviru a ritonaviru. Současné podávání se silnými inhibitory CYP3A4 se nedoporučuje a je třeba

zvýšené opatrnosti. Tyto interakce jsou popsány v tabulce interakcí níže (např. indinavir, azolová

antimykotika,jako klotrimazol).

P

ří

pravky, kter

é

mohou b

ý

t ovlivn

ě

ny darunavirem

potencovaným

ritonavirem

Darunavir a ritonavir jsou inhibitory CYP3A, CP2D6 a P-gp. Současné užívání darunaviru/ ritonaviru

s léčivými přípravky metabolizovanými převážně CYP3A a/nebo CYP2D6 nebo transportovanými P-

gp, může vést ke zvýšení jejich systémové expozice, které může vést ke zvýšení nebo prodloužení

jejich terapeutického účinku a nežádoucích účinků.

Darunavir podávaný s nízkou dávkou ritonaviru nesmí být kombinován s léčivy, jejichž vylučování je

vysoce závislé na CYP3A a u kterých je zvýšení plazmatických koncentrací doprovázeno výskytem

závažných nežádoucích a život ohrožujících příhod (nízký terapeutický index) (viz bod 4.3).

Současné podávání potencovaného darunaviru s léčivy, jejichž aktivní metabolit(y) se vytváří

(vytvářejí) prostřednictvím CYP3A, může vést ke sníženým plazmatickým koncentracím tohoto

aktivního metabolitu (těchto aktivních metabolitů), což může potenciálně vést ke ztrátě jejich

terapeutického účinku (viz tabulka interakcí uvedená níže).

Celkové zvýšení farmakokinetického účinku vyvolané ritonavirem vedlo přibližně ke 14násobnému

zvýšení systémové expozice darunaviru po jedné perorálně podané dávce 600 mg darunaviru v

kombinaci s ritonavirem 100 mg dvakrát denně. Z tohoto důvodu musí být darunavir užíván pouze v

kombinaci s přípravkem, který optimalizuje farmakokinetiku (viz bod 5.2).

Klinická

studie,

které

byla

použita

směs

léčivých

přípravků

metabolizovaných

cytochromy

CYP2C9, CYP2C19 a CYP2D6, prokázala zvýšení aktivity CYP2C9 a CYP2C19 a inhibici aktivity

CYP2D6 v přítomnosti darunaviru/ritonaviru, což lze přičíst přítomnosti nízkých dávek

itonaviru.

Společné podávání darunaviru a ritonaviru s léčivými přípravky, které jsou primárně metabolizovány

CYP2D6

(jako

např.

flekainid,

propafenon,

metoprolol),

může

vést

zvýšení

plazmatických

koncentrací těchto léčivých přípravků, což může zvýšit nebo prodloužit jejich terapeutický účinek a

nežádoucí

účinky.

Společné

podávání

darunaviru

ritonaviru

léčivých

přípravků

primárně

metabolizovaných CYP2C9 (jako např. warfarin) a CYP2C19 (jako např. methadon) může vést ke

snížení

systémové

expozice

těmto

léčivých

přípravkům,

což

může

snížit

nebo

zkrátit

jejich

terapeutický účinek.

Ačkoli účinek na CYP2C8 byl studován pouze in vitro, společné podávání darunaviru a ritonaviru a

léčivých

přípravků

primárně

metabolizovaných

CYP2C8

(jako

např.

paklitaxel,

rosiglitazon,

repaglinid) může vést ke snížení systémové expozice těmto léčivých přípravkům, což může snížit nebo

zkrátit jejich terapeutický účinek.

Ritonavir

inhibuje

transportéry

p-glykoproteinu

OATP1B1

OATP1B3

současné

užívání

substráty těchto transportérů může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací těchto látek (např.

dabigartan-etexilát, digoxin, statiny a bosentan; viz níže uvedená tabulka interakcí).

Tabulka interakcí

Studie interakcí byly provedeny jen u dospělých.

Některé ze studií interakcí (v tabulce níže označené #) byly provedeny s nižšími než doporučenými

dávkami darunaviru nebo s odlišným dávkovacím režimem (viz bod 4.2 Dávkování). Účinky na

současně podávané léčivé přípravky mohou být proto podhodnoceny a může být zapotřebí klinické

sledování bezpečnosti.

Interakce mezi darunavirem/ritonavirem a antiretrovirovými i ne-antiretrovirovými léčivými přípravky

jsou uvedeny v tabulce níže . Směr šipky u každého z farmakokinetických

parametrů je založen na 90% intervalu spolehlivosti poměru geometrických průměrů (GMR)

v rozmezí (↔) 80 – 125 %, pod ním (↓) nebo nad ním (↑) (nebylo stanoveno„ND“).

V tabulce níže je darunavir užívaný současně s nízkou dávkou ritonaviru označen jako „potencovaný

darunavir“.

Níže uvedený seznam příkladů lékových interakcí nezahrnuje všechny a proto je nutné se seznámit s

informacemi týkajícími se metabolismu, způsobů interakce, potenciálních rizik a spefických působení

u každého z přípravků, které mají být podávány současně s darunavirem.

INTERAKCE A DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ S

JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY

Léčivé přípravky podle

terapeutické oblasti

Interakce

Změna geometrického průměru (%)

Doporučení

týkající

se

současného

podávání

HIV ANTIRETROVIROTIKA

Inhibitory přenosu řetězce integrázou

Dolutegravir

AUC dolutegraviru ↓ 32 %

dolutegraviru 38 %

dolutegraviru ↓ 11 %

darunavir ↔*

použitím

zkřížené

studie

srovnávající

s předešlými farmakokinetickými údaji

Potencovaný

darunavir

dolutegravir

může být užíván bez úpravy dávkování.

Raltegravir

Některá klinická hodnocení naznačují, že

by raltegravir mohl způsobovat mírný

pokles plazmatických koncentrací

darunaviru.

V současnosti se zdá, že účinek

raltegraviru na plazmatické

koncentrace darunaviru není

klinicky relevantní. Potencovaný

darunavir a raltegravir lze použít bez

úpravy dávkování.

Nukleo(s/t)idové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)

Didanosin

400 mg jednou denně

AUC didanosinu ↓ 9 %

didanosinu ND

didanosinu ↓ 16 %

AUC darunaviru ↔

darunaviru ↔

darunaviru ↔

Potencovaný darunavir s didanosinem

lze použít bez úpravy dávkování.

Didanosin je nutno podávat na

lačno, tedy 1 hodinu před nebo

2 hodiny po podání potencovaného

darunaviru s potravou.

Tenofovir-disoproxil

245 mg jednou denně

AUC tenofoviru ↑ 22 %

tenofoviru ↑ 37 %

tenofoviru ↑ 24 %

#AUC darunaviru ↑ 21 %

darunaviru ↑ 24 %

darunaviru ↑ 16 %

(↑ tenofovir vzhledem k účinku na

MDR-1 transport v tubulech ledvin)

Pokud je užíván potencovaný darunavir

v kombinaci s tenofovir-disoproxilem,

může být zapotřebí sledování

ledvinových funkcí, především u

pacientů se základním systémovým

onemocněním, onemocněním ledvin

nebo u pacientů, kteří užívají

nefrotoxické látky.

Emtricitabin/tenofovir-

alafenamid

Tenofovir-alafenamid ↔ Tenofovir ↑

Pokud se používají s potencovaným

darunavirem, je doporučená dávka

emtricitabinu/tenofovir-alafenamidu

200/10 mg jednou denně.

Abakavir

Emtricitabin

Lamivudin

Stavudin

Zidovudin

Nebylo studováno. Na základě různých

způsobů vylučování ostatních NRTI,

zidovudinu, emtricitabinu, stavudinu,

lamivudinu, které jsou primárně

vylučovány ledvinami, a abakaviru, který

není metabolizován CYP450, se

nepředpokládají interakce těchto léčiv a

potencovaného darunaviru.

Potencovaný darunavir lze použít s

NRTI bez úpravy dávkování.

Nenukleo(s/t)idové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI)

Efavirenz

600 mg jednou denně

AUC efavirenzu ↑ 21 %

efavirenzu ↑ 17 %

efavirenzu ↑ 15 %

Při současném užívání darunaviru

podávaného společně s nízkou dávkou

ritonaviru, může být v kombinaci

AUC darunaviru ↓ 13 %

darunaviru ↓ 31 %

darunaviru ↓ 15 %

(↑ efavirenzu na základě inhibice

CYP3A)

(↓

darunaviru

základě

indukce

CYP3A)

s efavirenzem zapotřebí klinické

sledování centrálního nervového

systému z důvodu toxicity způsobené

zvýšenou expozicí efavirenzu.

Efavirenz v kombinaci s

darunavirem/ritonavirem 800/100 mg

jednou denně může vést k nižším než

optimálním C

. Je-li nutno podat

efavirenz společně s kombinací

darunavir/ritonavir, musí se použít

režim darunavir/ritonavir 600/100 mg

dvakrát denně (viz bod 4.4).

Etravirin

100 mg dvakrát denně

AUC etravirinu ↓ 37%

etravirinu ↓ 49 %

etravirinu ↓ 32 %

AUC darunaviru ↑ 15 %

darunaviru ↔

darunaviru ↔

Kombinaci darunaviru podávaného

společně s nízkou dávkou ritonaviru a

etravirinem

200 mg dvakrát denně

použít bez úpravy dávkování.

Nevirapin

200 mg dvakrát denně

AUC nevirapinu ↑ 27 %

nevirapinu ↑ 47 %

nevirapinu ↑ 18 %

darunavir: koncentrace

byly konzistentní s historickými údaji

(↑

nevirapinu

základě

inhibice

CYP3A)

Kombinaci darunaviru podávaného

společně s nízkou dávkou ritonaviru a

nevirapinem lze použít bez úpravy

dávkování.

Rilpivirin

150 mg jednou denně

AUC rilpivirinu ↑ 130 %

rilpivirinu ↑ 178 %

rilpivirinu ↑ 79 %

AUC darunaviru ↔

darunaviru ↓ 11 %

darunaviru ↔

Potencovaný darunavir a rilpivirin lze

použít bez úpravy dávkování.

HIV inhibitory protéz

y (PI)

bez souběžného podávání nízké dávky ritonaviru

Atazanavir

300 mg jednou denně

AUC atazanaviru ↔

atazanaviru ↑ 52 %

atazanaviru ↓ 11 %

AUC darunaviru ↔

darunaviru ↔

darunaviru ↔

Atazanavir: srovnání

atazanaviru/ritonaviru 300/100 mg

jednou denně proti atazanaviru 300 mg

jednou denně v kombinaci

s darunavirem/ritonavirem 400/100 mg

dvakrát denně

Darunavir: srovnání arunaviru/ritonaviru

400/100 mg dvakrát denně proti

darunaviru/ritonaviru 400/100 mg

dvakrát denně v kombinaci s

atazanavirem 300 mg jednou denně.

Kombinaci darunaviru podávaného

společně s nízkou dávkou ritonaviru a

atazanavirem lze použít bez úpravy

dávkování.

Indinavir

800 mg dvakrát denně

AUC indinaviru ↑ 23 %

indinaviru ↑ 125 %

indinaviru ↔

AUC darunaviru ↑ 24 %

darunaviru ↑ 44 %

darunaviru ↑ 11 %

Indinavir: srovnání indinaviru/ritonaviru

800/100 mg dvakrát denně proti

indinaviru/darunaviru/ritonaviru

800/400/100 mg dvakrát denně

Darunavir: srovnání

darunaviru/ritonaviru

Pokud je indinavir užíván v kombinaci

s darunavirem podávaným s nízkou

dávkou ritonaviru, může být

v případě nesnášenlivosti přípustná

úprava dávky indinaviru z 800 mg

dvakrát denně na 600 mg dvakrát

denně.

400/100 mg dvakrát denně proti

darunaviru/ritonaviru 400/100 mg

kombinaci

indinavirem

dvakrát denně.

Sachinavir

1 000 mg dvakrát denně

AUC darunaviru ↓ 26 %

darunaviru ↓ 42 %

darunaviru ↓ 17 %

AUC sachinaviru ↓ 6 %

sachinaviru ↓ 18 %

sachinaviru ↓ 6 %

Sachinavir: srovnání

sachinaviru/ritonaviru 1 000/100 mg

dvakrát denně proti

sachinaviru/darunaviru/ritonaviru

1 000/400/100 mg dvakrát denně

Darunavir: srovnání

darunaviru/ritonaviru

400/100 mg dvakrát denně proti

darunaviru/ritonaviru 400/100 mg

v kombinaci se sachinavirem 1 000 mg

dvakrát denně.

Kombinace darunaviru podávaného s

nízkou dávkou ritonaviru se

sachinavirem se nedoporučuje.

HIV inhibitory proteázy (PI) –

se souběžným podáváním nízkých dávek ritonaviru

Lopinavir/ritonavir

400/100 mg dvakrát

denně

Lopinavir/ritonavir

533/133,3

dvakrát

denně

AUC lopinaviru ↑ 9 %

lopinaviru ↑ 23 %

lopinaviru ↓ 2 %

AUC darunaviru ↓ 38%

darunaviru ↓ 51 %

darunaviru ↓ 21 %

AUC lopinaviru ↔

lopinaviru ↑ 13 %

lopinaviru ↑ 11 %

AUC darunaviru ↓ 41 %

darunaviru ↓ 55 %

darunaviru ↓ 21 %

založeno na hodnotách nenormalizovaných

dávek

Vzhledem ke snížení expozice

(AUC) darunaviru o 40 % nebyly

odpovídající dávky pro kombinaci

stanoveny. Proto je současné

podávání darunaviru s nízkou dávkou

ritonaviru s kombinovaným

přípravkem obsahujícím

lopinavir/ritonavir

kontraindikováno (viz bod 4.3).

ANTAGONISTÉ CCR5

Maravirok

150 mg dvakrát denně

AUC maraviroku ↑ 305 %

maraviroku ND

maraviroku ↑ 129 %

Koncentrace darunaviru/ritonaviru byly

konzistentní s historickými údaji.

Dávka maraviroku při současném

podávání s potencovaným darunavirem

má být 150 mg dvakrát denně.

ANTAGONISTÉ α1 ADRENORECEPTORU

Alfuzosin

Na základě teoretického posouzení se

předpokládá zvýšení plazmatických

koncentrací alfuzosinu (inhibice

CYP3A)

Současné podání alfuzosinu a

potencovaného darunaviru je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

ANESTETIKA

Alfentanil

Nebylo studováno. Metabolismus

alfentanilu je zprostředkován CYP3A a

tak může být inhibován potencovaným

darunavirem.

Současné užívání potencovaného

darunaviru může vyžadovat snížení

dávky alfentanilu a sledování rizika

prodloužené a zpožděné respirační

deprese.

ANTIANGINÓZ

A/ANTIARYTMIKA

Disopyramid

Flekainid

Lidokain (systémový)

Mexiletin

Propafenon

Nebylo studováno. Očekává se, že

potencovaný darunavir zvýší

plazmatickou

koncentraci těchto antiarytmik.

(inhibice CYP3A a/nebo CYP2D6)

Je třeba opatrnosti a je doporučeno

sledování terapeutických

koncentrací, jsou-li k dispozici, u

těchto antiarytmik, pokud jsou

současně podávána s potencovaným

darunavirem.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace