Efavirenz Teva

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
efavirenz
Dostupné s:
Teva B.V.
ATC kód:
J05AG03
INN (Mezinárodní Name):
efavirenz
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
HIV infekce
Terapeutické indikace:
Efavirenz je indikován v kombinaci s antivirovou kombinací u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 let a starších, kteří jsou infikovaní virem 1 (HIV-1). Efavirenz dosud nebyl dostatečně hodnocen u pacientů v pokročilém stádiu onemocnění HIV, tedy u pacientů s počtem buněk CD4 < 50 buněk/mm3 nebo po selhání léčby inhibitorem proteázy (PI)-obsahuje režimy. I když zkřížená rezistence efavirenzu v kombinaci s inhibitory proteázy (PIs) nebyla prokázána, jsou v současnosti k dispozici dostatek údajů o účinnosti následného použití PI založené na kombinaci terapie po selhání léčebných režimů obsahujících efavirenz.
Přehled produktů:
Revision: 9
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002352
Datum autorizace:
2012-01-09
EMEA kód:
EMEA/H/C/002352

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-10-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

27-01-2012

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-10-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

17-10-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

17-10-2019

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace : informace pro uživatele

Efavirenz Teva 600 mg potahované tablety

efavirenzum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Efavirenz Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Efavirenz Teva užívat

Jak se přípravek Efavirenz Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Efavirenz Teva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Efavirenz Teva a k čemu se používá

Přípravek Efavirenz Teva, který obsahuje léčivou látku efavirenz, patří do skupiny protiretrovirových

přípravků, které se nazývají nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI). Jedná se o

přípravek proti retrovirům, který působí proti infekci virem lidské imunodeficience (HIV-1)

snižováním množství těchto virů v krvi. Používá se u dospělých, dospívajících a dětí ve věku 3 roky

a starších.

Lékař Vám předepsal přípravek Efavirenz Teva, protože jste infikován(a) virem HIV. Přípravek

Efavirenz Teva užívaný v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky snižuje množství tohoto

viru v krvi. To posílí Váš imunitní systém a sníží riziko rozvoje nemocí souvisejících s infekcí HIV.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Efavirenz Teva užívat

Neužívejte přípravek Efavirenz Teva

jestliže jste alergický/á

na efavirenz nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

-

jestliže trpíte onemocnění srdce, jako jsou změny rytmu nebo rychlosti srdečního tepu,

pomalý srdeční tep nebo závažné srdeční onemocnění.

jestliže některý člen Vaší rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) náhle zemřel kvůli srdečním

problémům nebo se narodil se srdečními problémy.

pokud Vám Váš lékař řekl, že máte vysokou nebo nízkou hladinu elektrolytů, např. draslíku

nebo hořčíku v krvi.

jestliže v současné době užíváte kterýkoli z

následujících léčivých přípravků (viz také „Další

léčivé přípravky a přípravek Efavirenz Teva“:

astemizol nebo terfenadin

(používané k léčbě příznaků alergie)

bepridil

(používaný k léčbě onemocnění srdce)

cisaprid

(používaný k léčbě pálení žáhy)

námelové alkaloidy

(například ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin (ergometrin) a

methylergometrin (methylergometrin)) (používané k léčbě migrény a bodavých bolestí

hlavy)

midazolam a triazolam

(používané k usnadnění usínání)

pimozid, imipramin, amitriptylin nebo klomipramin

(používaný k léčbě určitých

duševních poruch)

elbasvir nebo grazoprevir

[používaný k léčbě hepatitidy (zánětu jater) typu C]

třezalku tečkovanou

Hypericum perforatum

) (rostlinný prostředek používaný k léčbě

depresí a úzkosti)

flekainid, metoprolol

(používá se k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

určitá antibiotika

(makrolidy, fluorochinolony, imidazol)

triazolová antimykotika (používaná k léčbě plísňových onemocnění)

určitá

antimalarika

methadon

(užívaný k léčbě závislosti na opiátech)

Pokud užíváte kterýkoli z těchto léků, ihned o tom uvědomte ošetřujícího lékaře.

Užívání těchto

léků s přípravkem Efavirenz Teva by mohlo vést k těžkým a/nebo život ohrožujícím nežádoucím

účinkům nebo by mohlo zabránit řádnému účinku přípravku Efavirenz Teva.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Efavirenz Teva se poraďte se svým lékařem

Přípravek Efavirenz Teva musí být užíván spolu s dalšími přípravky působícími proti viru

HIV.

Pokud se přípravek Efavirenz Teva začne užívat proto, že Vaše nynější léčba nezabránila

množení viru, je nutno začít současně užívat další přípravek, který jste předtím neužíval/a.

I během užívání tohoto léku

stále můžete být přenašečem HIV

, akčkoliv toto riziko je účinnou

antiretrovirovou léčbou sníženo. Poraďte se se svým lékařem o potřebných opatřeních

k zabránění nákazy jiných lidí. Tento přípravek infekci HIV nevyléčí, přičemž se u Vás mohou

dále rozvíjet infekce nebo jiné nemoci související s onemocněním HIV.

Po dobu užívání přípravku Efavirenz Teva musíte zůstat pod dohledem ošetřujícího lékaře.

Sdělte ošetřujícímu lékaři:

pokud jste v minulosti prodělal/a duševní chorobu

, včetně deprese nebo jste

nadužíval/a alkohol nebo užíval/a drogy. Okamžitě uvědomte ošetřujícího lékaře, pokud

budete pociťovat depresi, budete mít sebevražedné nebo podivné myšlenky (viz bod 4,

Možné nežádoucí účinky).

pokud jste v minulosti prodělal/a záchvaty křečí

nebo jestliže jste léčen/a

antiepileptiky, jako je karbamazepin, fenobarbital a fenytoin. Pokud užíváte kterýkoli z

těchto léčivých přípravků, lékař může potřebovat zkontrolovat hladinu antiepileptika v

krvi, aby zjistil, že není užíváním přípravku Efavirenz Teva ovlivněna. Ošetřující lékař

Vám může předepsat jiné antiepileptikum.

pokud jste prodělal/a onemocnění jater, včetně aktivní chronické hepatitidy.

Pacienti

s chronickou hepatitidou B nebo C léčení antiretrovirovými přípravky jsou vystaveni

zvýšenému riziku závažných a potenciálně život ohrožujících problémů s játry. Váš lékař

může provádět krevní testy pro kontrolu funkce jater nebo Vás může převést na jiný lék.

Pokud máte závažné onemocnění jater, přípravek Efavirenz Teva neužívejte

(viz

bod 2, Neužívejte přípravek Efavirenz Teva).

jestliže trpíte onemocněním srdce, jako je prodloužení QTc intervalu (změna EKG

záznamu).

-

Jakmile začnete přípravek Efavirenz Teva užívat, sledujte, zda se u Vás neobjeví

příznaky závrati, potíže se spánkem, ospalost, potíže se soustředěním nebo

abnormální sny

. Tyto nežádoucí účinky se mohou objevit první 1 nebo 2 dny léčby a

obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech.

jakékoli projevy kožní vyrážky

. Pokud zpozorujete jakékoli projevy těžké kožní

vyrážky s tvorbou puchýřů nebo horečkou, přestaňte přípravek Efavirenz Teva užívat a

ihned informujte ošetřujícího lékaře. Pokud jste měl/a vyrážku při užívání jiného

nenukleosidového inhibitoru reverzní transkriptázy (NNRTI), může být u Vás při užívání

přípravku Efavirenz Teva vyšší riziko vzniku vyrážky.

jakékoli projevy zánětu nebo infekce

.U některých pacientů s HIV infekcí (AIDS) v

pokročilém stádiu, kteří dříve prodělali oportunní infekci (infekce, které se organismus za

normálních okolností dokáže bránit), se mohou brzy po zahájení anti-HIV léčby

vyskytnout známky a příznaky zánětu z předchozích infekcí. Má se za to, že tyto příznaky

jsou důsledkem zlepšení imunitní odpovědi organismu umožňující zdolávat infekce, které

možná byly v těle přítomné bez viditelných příznaků. Pokud zaznamenáte jakékoli

projevy infekce, ihned to, prosím, sdělte svému lékaři. Jakmile začnete užívat léčivé

přípravky k léčbě HIV infekce, mohou se u Vás kromě oportunních infekcí vyskytnout

autoimunitní onemocnění (stavy, které se vyskytují, když imunitní systém napadá zdravé

tkáně). Autoimunitní onemocnění se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Pokud zaznamenáte příznaky infekce nebo jiné příznaky jako jsou svalová slabost,

slabost začínající v rukách a chodidlech a postupující směrem k tělesnému trupu, bušení

srdce, třes nebo hyperaktivita, prosím, informujte ihned svého lékaře a požádejte o

nezbytnou léčbu.

problémy s kostmi.

U některých pacientů se může při užívání kombinované

antiretrovirové terapie vyvinout kostní onemocnění zvané osteonekróza (odumírání kostní

tkáně způsobené nedostatečným zásobením kosti krví). Délka kombinované

antiretrovirové terapie, používání kortikosteroidů, konzumace alkoholu, závažné snížení

imunity a vyšší index tělesné hmotnosti mohou být některými z mnoha rizikových faktorů

vzniku tohoto onemocnění. Známkami osteonekrózy jsou ztuhlost kloubů, bolesti kloubů

(zvláště kyčlí, kolen a ramen) a pohybové potíže. Pokud zpozorujete některé z těchto

příznaků, informujte o tom prosím svého lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek Efavirenz Teva potahované tablety se nedoporučuje u dětí mladších 3 let nebo s tělesnou

hmotností méně než 40 kg.

Další léčivé přípravky a přípravek Efavirenz Teva

S určitými léčivými přípravky nesmíte přípravek Efavirenz Teva užívat.

Tyto léčivé přípravky

jsou uvedeny v části Neužívejte přípravek Efavirenz Teva, na začátku bodu 2. Zahrnují určité běžné

léčivé přípravky a bylinný přípravek (třezalka tečkovaná), které mohou způsobit závažné interakce.

Informujte svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste

užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Přípravek Efavirenz Teva se může ovlivňovat s jinými léky, včetně rostlinných přípravků, jako jsou

výtažky z

Ginkgo biloba

. V důsledku toho mohou být ovlivněna množství přípravku Efavirenz Teva

nebo jiných léků ve Vaší krvi. To může bránit řádnému fungování těchto léků nebo může zhoršit

kterýkoli z nežádoucích účinků. V některých případech bude ošetřující lékař muset dávku upravit nebo

hladiny léku v krvi zkontrolovat.

Je důležité, abyste ošetřujícího lékaře nebo lékárníka

informoval/a, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

jiné léky užívané k léčbě infekce HIV

inhibitory proteázy: darunavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, ritonavir, ritonavirem

potencovaný atazanavir, sachinavir nebo fosamprenavir/sachinavir. Ošetřující lékař může

zvážit podávání jiného léku nebo změnu dávky inhibitoru proteázy.

maravirok

kombinovaný přípravek, který obsahuje efavirenz, emtricitabin a tenofovir se s

přípravkem Efavirenz Teva nesmí užívat, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař, protože

obsahuje efavirenz, což je léčivá látka přípravku Efavirenz Teva.

-

léky používané k léčbě infekce virem hepatitidy C :

boceprevir, telaprevir,

elbasvir/grazoprevir, simeprevir, sofosbuvir/velpatasvir, sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir,

glekaprevir/pibrentasvir.

léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí

, včetně tuberkulózy, a kombinaci léčiv užívaných

při infekce

Mycobacterium avium

související s AIDS: klarithromycin, rifabutin, rifampicin.

Ošetřující lékař může zvážit změnu dávky nebo podávání jiného antibiotika. Kromě toho Vám

lékař může předepsat vyšší dávku přípravku Efavirenz Teva.

léky užívané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika):

vorikonazol. Přípravek Efavirenz Teva může snižovat množství vorikonazolu v krvi a

vorikonazol může zvyšovat množství efavirenzu v krvi. Pokud tyto dva léčivé přípravky

užíváte společně, musí být dávka vorikonazolu zvýšena a dávka efavirenzu musí být

snížena. Musíte se napřed poradit s ošetřujícím lékařem.

itrakonazol. Přípravek Efavirenz Teva může snižovat množství itrakonazolu v krvi.

posakonazol. Přípravek Efavirenz Teva může snižovat množství posakonazolu v krvi.

léky používané k léčbě malárie :

artemether/lumefantrin: Přípravek Efavirenz Teva může snižovat množství

artemetheru/lumefantrinu ve Vaší krvi.

-

atovachon/proguanil : Přípravek Efavirenz Teva může snižovat množství

atovachonu/proguanilu v krvi.

léky používané k léčbě křečí (antiepileptika):

karbamazepin, fenytoin, fenobarbital. Přípravek

Efavirenz Teva může snížit nebo zvýšit množství antiepileptika v krvi. Karbamazepin může

snížit účinnost přípravku Efavirenz Teva. Váš lékař může zvážit podávání jiného antiepileptika.

-

léky užívané ke snížení krevních tuků (rovněž nazývané statiny):

atorvastatin, pravastatin,

simvastatin. Přípravek Efavirenz Teva může snížit množství statinů v krvi. Ošetřující lékař

zkontroluje hladiny cholesterolu a v případě potřeby zváží změnu dávky statinu.

Methadon

(lék užívaný k léčbě závislosti na opiátech): ošetřující lékař Vám může doporučit

alternativní léčbu.

Sertralin

(lék k léčbě depresí): ošetřující lékař možná bude muset dávku sertralinu změnit.

Bupropion

(lék k léčbě depresí nebo usnadňující přestat s kouřením) : Váš lékař možná bude

muset dávku bupropionu změnit.

-

Diltiazem nebo podobné léky (nazývané blokátory vápníkového kanálu, což jsou léčiva

obvykle používaná k léčbě vysokého krevního tlaku nebo problémů se srdcem):

když

začnete přípravek Efavirenz Teva užívat, lékař možná bude muset Vaši dávku blokátoru

vápníkového kanálu upravit.

-

Imunosupresiva, jako je cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus

(léky používané k

zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu): když začnete přípravek Efavirenz Teva užívat

nebo jej vysadíte, bude ošetřující lékař pečlivě sledovat hladiny imunosupresiva v krvi a možná

bude muset jeho dávku upravit.

-

Hormonální antikoncepce, jako jsou pilulky proti početí, injekční antikoncepce (např.

Depo-Provera) nebo antikoncepční implantáty (např. Implanon):

musíte užívat také

spolehlivé bariérové metody antikoncepce (viz Těhotenství, kojení a fertilita). Přípravek

Efavirenz Teva může způsobit snížení účinku hormonální antikoncepce. Vyskytly se případy,

kdy ženy užívající přípravek Efavirenz Teva otěhotněly, přestože používaly antikoncepční

implantát, ačkoli nebylo prokázáno, že selhání antikoncepce způsobila léčba přípravkem

Efavirenz Teva.

Warfarin nebo acenokumarol

(léky používané ke snížení srážlivosti krve): ošetřující lékař

možná bude muset dávku warfarinu nebo acenokumarolu upravit.

Výtažky z Ginkgo biloba

(rostlinný přípravek).

Léky, které ovlivňují srdeční rytmus:

Léky používané k léčbě problémů se srdečním rytmem:

jako je flekainid nebo

metoprolol.

Léky používané k léčbě deprese

, jako jsou imipramin, amitriptylin nebo klomipramin.

Antibiotika

, včetně následujících typů: makrolidy, fluorochinolony nebo imidazol.

Přípravek Efavirenz Teva s jídlem a pitím

Užívání přípravku Efavirenz Teva nalačno může snížit výskyt nežádoucích účinků. Během léčby

přípravkem Efavirenz Teva je nutno se vyhýbat užívání grapefruitové šťávy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Ženy nesmějí během léčby

přípravkem Efavirenz Teva a

12 týdnů poté otěhotnět

. Před zahájením

léčby přípravkem Efavirenz Teva může lékař po Vás chtít těhotenský test, aby se ujistil, že nejste

těhotná.

Pokud byste během léčby přípravkem Efavirenz Teva mohla otěhotnět

, musíte používat

spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce (například kondom) spolu s dalšími antikoncepčními

metodami včetně perorální (pilulka) nebo jiné hormonální antikoncepce (například implantát, injekce).

Efavirenz může v krvi přetrvávat nějaký čas po ukončení léčby. Proto musíte výše uvedenou

antikoncepci používat dále po dobu 12 týdnů po vysazení přípravku Efavirenz Teva.

Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět.

Jste-li těhotná,

můžete přípravek Efavirenz Teva užívat pouze v případě, že spolu s lékařem dospějete k závěru, že

přípravek Efavirenz Teva je pro Vás naprosto nutný. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

U nenarozených zvířat a u dětí žen léčených efavirenzem nebo kombinovaným lékem obsahujícím

efavirenz, emtricitabin a tenofovir, v těhotenství byly pozorovány závažné vrozené vady. Pokud jste

přípravek Efavirenz Teva nebo kombinovanou tabletu obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir

užívala během těhotenství, může lékař požadovat pravidelné krevní testy a další diagnostické testy ke

sledování vývoje dítěte.

Pokud užíváte přípravek Efavirenz Teva,

neměla byste kojit

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Efavirenz Teva obsahuje efavirenz a může způsobovat závrať, zhoršenou schopnost

soustředění a ospalost

. Pokud u sebe tyto příznaky zpozorujete, neřiďte ani nepoužívejte žádné

nástroje nebo stroje.

Přípravek Efavirenz Teva obsahuje laktózu

Tento léčivý přípravek obsahuje 9,98 mg monohydrátu laktózy v jedné tabletě.

Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, vyhledejte svého lékaře dříve, než začnete tento

lék užívat.

Přípravek Efavirenz Teva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Efavirenz Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lékař Vám sdělí pokyny ohledně vhodného

dávkování.

Dávka pro dospělé je 600 mg jednou denně.

Dávka přípravku Efavirenz Teva se možná bude muset zvýšit nebo snížit, pokud současně

užíváte některé další léčivé přípravky (viz Další léčivé přípravky a přípravek Efavirenz Teva).

Přípravek Efavirenz Teva je určen k podání ústy. Doporučuje se užívat přípravek Efavirenz

Teva nalačno, nejlépe před spaním. To může mít za následek, že některé nežádoucí účinky

(například závrať nebo malátnost) budou méně obtěžující. Stav nalačno je obvykle definován

jako 1 hodina před nebo 2 hodiny po jídle.

Doporučuje se spolknout celou tabletu s vodou.

Přípravek Efavirenz Teva se musí užívat každý den.

K léčbě infekce HIV nelze přípravek Efavirenz Teva užívat samotný, přípravek Efavirenz Teva

se musí užívat vždy spolu s dalšími přípravky určenými k léčbě HIV infekce.

Použití u dětí a dospívajících

Efavirenz Teva potahované tablety nejsou vhodné pro děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg.

Dávka u dětí s tělesnou hmotností 40 kg a více je 600 mg jednou denně

Jestliže jste užil(a) více přípravku Efavirenz Teva, než jste měl(a)

Při předávkování přípravkem Efavirenz Teva se obraťte na ošetřujícího lékaře nebo nejbližší

pohotovost o radu. Ponechte si obal léku, abyste mohl/a snadno popsat, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Efavirenz Teva

Snažte se nevynechat dávku. Pokud si přesto zapomenete vzít pravidelnou dávku, vezměte si další

dávku co nejdříve, ale nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud

potřebujete poradit ohledně nejvhodnější doby pro užití přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Efavirenz Teva

Jakmile Vám začne docházet zásoba přípravku

, opatřete si další od svého lékaře nebo lékárníka. To

je velmi důležité, protože v případě i krátkodobého přerušení léčby se množství viru může začít

zvyšovat. Pak je léčba infekce obtížnější.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při léčení infekce HIV není vždy možné říci, zda jsou některé z nežádoucích účinků způsobeny

přípravkem Efavirenz Teva nebo jinými léky, které současně užíváte nebo samotným onemocněním

HIV.

Během léčby HIV může dojít ke zvýšení tělesné hmotnosti a zvýšení hladin lipidů (tuků) a glukózy

v krvi. To je částečně spojeno se zlepšením zdravotního stavu a životním stylem a v případě lipidů

v krvi někdy se samotnou léčbou HIV. Váš lékař bude provádět vyšetření, aby tyto změny zjistil.

Nejnápadnějšími nežádoucími účinky hlášenými při užívání efavirenzu spolu s dalšími léky proti

infekci HIV jsou kožní vyrážka a neurologické příznaky.

Pokud u sebe zjistíte vyrážku, je třeba vyhledat lékaře, protože v některých případech se může jednat o

závažný stav; většinou však vyrážka zmizí sama, aniž by bylo nutno měnit způsob léčby přípravkem

Efavirenz Teva. Vyrážka se častěji vyskytuje u dětí než u dospělých, léčených efavirenzem.

Neurologické příznaky se obvykle vyskytují při zahájení léčby, ale během několika prvních týdnů

obvykle ustupují. V jedné studii se neurologické příznaky často objevovaly během prvních 1-3 hodin

po užití dávky. Jestliže tyto účinky u sebe zpozorujete, může Vám lékař doporučit užívat Efavirenz

Teva před spaním a nalačno.U některých pacientů mohou být tyto nežádoucí účinky závažnější a

mohou ovlivňovat náladu nebo schopnost jasně uvažovat. Někteří pacienti dokonce spáchali

sebevraždu. Tyto obtíže se vyskytují častěji u osob s duševní nemocí v anamnéze. Pokud během

užívání přípravku Efavirenz Teva u sebe zjistíte uvedené příznaky nebo jakékoli nežádoucí účinky,

vždy o tom co nejdříve uvědomte svého lékaře.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, informujte o tom svého lékaře:

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)

kožní vyrážka

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

abnormální sny, potíže se soustředěním, závrať, bolest hlavy, potíže se spánkem, ospalost,

problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou

bolest žaludku, průjem, pocit nevolnosti (nauzea), zvracení

svědění

únava

pocit obav, pocit deprese

Testy mohou ukázat :

zvýšení jaterních enzymů v krvi

zvýšení triglyceridů (mastných kyselin) v krvi

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

nervozita, zapomnětlivost, zmatenost, záchvaty křečí, abnormální myšlenky

rozostřené vidění

pocit točení nebo naklánění (závrať)

bolest v břiše (žaludku) způsobená zánětem slinivky břišní

alergická reakce (přecitlivělost), která může způsobit těžké kožní reakce (erythema multiforme,

Stevens-Johnsonův syndrom)

žlutá kůže nebo bělmo očí, svědění nebo bolest břicha (žaludku) způsobené zánětem jater

zvětšení prsů u mužů

zlobné chování, ovlivnění nálady, vidiny nebo slyšení neexistujících podnětů (halucinace),

mánie (duševní stav vyznačující se obdobími nadměrné aktivity, povznesené nálady nebo

podrážděnosti), stihomam, sebevražedné myšlenky, katatonie (stav, kdy pacient na nějakou

dobu znehybní a zmlkne)

pískání, zvonění nebo jiné trvalé zvuky v uších

třes

návaly horka/zrudnutí

Testy mohou ukázat :

zvýšení cholesterolu v krvi

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)

svědivá vyrážka způsobená reakcí na sluneční světlo

při užívání efavirenzu se objevilo selhání jater, v některých případech vedoucí k úmrtí nebo

transplantaci jater. Většina případů se objevila u pacientů, kteří již onemocněním jater trpěli, ale

existuje několik hlášení o selhání jater i u pacientů, kteří předtím onemocnění jater neměli.-

nevysvětlitelné pocity tísně, které nejsou doprovázeny halucinacemi, nicméně může být

těžké myslet jasně nebo vnímavě

sebevražda

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Efavirenz Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Efavirenz Teva obsahuje

Léčivou látkou je efavirenzum. Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg.

Jádro tablety dále obsahuje mikrokrystalickou celulosu, hyprolosu, natrium-lauryl-sulfát,

sodnou sůl karboxymethylškrobu (typ A), poloxamer 407 a magnesium-stearát. Potah tablety

obsahuje hypromelosu, monohydrát laktózy, oxid titaničitý, makrogol/PEG 3350, triacetin a

žlutý oxid železitý.

Jak přípravek Efavirenz Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta: žlutá, potahovaná tableta ve tvaru tobolky, na jedné straně je vyraženo

„Teva“ a druhé straně „7541“.

Přípravek Efavirenz Teva je dostupný v těchto velikostech balení: 30, 90 potahovaných tablet

nebo 30 x 1/90 x 1 potahovaná tableta (v perforovaném jednodávkovém blistru) nebo

vícenásobné balení (multipack) balíček nebo kartonová krabička obsahující 90 potahovanách

tablet (3 balení 30 x 1 potahovaná tableta). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva BV, Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko

Výrobce

Pliva Croatia Ltd, Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Chorvatsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgique/België/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Sicor Biotech

Tel: +370 52660203

България

Актавис ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o

Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt.

Tel: +36 12886400

Danmark

Teva Denmark A/S

Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland

L-Irlanda

Tel: +353 19630330

Deutschland

ratiopharm GmbH

Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +49 73140202

Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66775590

Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH

Tel: +43 1970070

España

Teva Pharma, S.L.U.

Tel: +34 9138732 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 214767550

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o.

Tel:+ 385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L.

Tel: +40 212306524

Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland

Tel: +353 19630330

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o.

Tel: +386 15890390

Ísland

ratiopharm Oy

Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 201805900

Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +46 42121100

Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 1977628500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

MM/RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Efavirenz Teva 600 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje efavirenzum 600 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 9,98 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žlutá, potahovaná tableta ve tvaru tobolky, na jedné straně je vyraženo „Teva“ a na druhé straně

„7541“.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Efavirenz je indikován ke kombinované antivirové léčbě dospělých, mladistvých a dětí ve věku 3 let a

starších, infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV-1).

Efavirenz dosud nebyl dostatečně hodnocen u pacientů v pokročilém stádiu onemocnění HIV, tedy u

pacientů s počtem buněk CD4 < 50 buněk/mm

nebo po selhání léčebných režimů využívajících

inhibitory proteáz (PI). I když nebyla pozorována zkřížená rezistence efavirenzu s PI, není v

současnosti k dispozici dostatek údajů o účinnosti následného použití kombinované terapie založené

na použití PI po selhání léčebných režimů, při nichž byl použit efavirenz.

Přehled klinických a farmakodynamických informací: viz bod 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Terapii musí zahájit lékař se zkušenostmi s léčbou infekce HIV.

Dávkování

Efavirenz je nutno podávat v kombinaci s jinými antiretrovirovými přípravky (viz bod 4.5).

Aby pacienti lépe snášeli neurologické nežádoucí účinky, doporučuje se užívat přípravek před spaním

(viz bod 4.8).

Dospělí a dospívající s hmotností větší než 40 kg

Doporučená dávka efavirenzu v kombinaci s inhibitory reverzní transkriptázy na bázi nukleosidových

analogů (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitor, NRTI) s nebo bez PI (viz bod 4.5) je 600

mg per os jednou denně.

Efavirenz ve formě potahovaných tablet není vhodný pro děti s hmotností nižší než 40 kg. Pro tyto

pacienty jsou k dispozici jiné lékové formy.

Úprava dávkování

Pokud se efavirenz podává současně s vorikonazolem, musí se udržovací dávka vorikonazolu zvýšit na

400 mg každých 12 hodin a dávka efavirenzu se musí snížit o 50%, t.j. na 300 mg jednou denně.

Pokud je léčba vorikonazolem ukončena, musí se efavirenz začít podávat v původním dávkování (viz

bod 4.5).

Pokud se efavirenz podává současně s rifampicinem pacientům vážícím 50 kg nebo více, je možno

zvážit zvýšení dávky efavirenzu na 800 mg/den (viz bod 4.5).

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika efavirenzu nebyla studována u pacientů s renální nedostatečností ; nicméně, protože

méně než 1% efavirenzu se vylučuje močí v nezměněné formě, vliv renálního poškození na

vylučování efavirenzu by měl být minimální (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Pacienti s mírnou chorobou jater mohou být léčeni běžně doporučovanou

dávkou efavirenzu. Pacienti musí být pečlivě sledováni ohledně na dávce závislých nežádoucích

účinků, zvláště příznaků u nervového systému (viz body 4.3 a 4.4).

Způsob podání

Doporučuje se užívat efavirenz nalačno. Zvýšené koncentrace efavirenzu pozorované následně po

podání efavirenzu spolu s jídlem mohou vést ke zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz body 4.4 a

5.2).

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě

6.1.

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater (třída C Child-Pughovy klasifikace) (viz bod 5.2).

Současné podávání s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem, triazolamem, pimozidem,

bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin a

methylergometrin), protože kompetice efavirenzu o CYP3A4 by mohla vést k inhibici metabolizmu a

případným závažným a/nebo život ohrožujícím nežádoucím účinkům (například poruchy srdečního

rytmu, prodloužení sedace nebo deprese dechové funkce) (viz bod 4.5).

Současné podávání s elbasvirem a grazoprevirem kvůli potenciálnímu významnému snižování

koncentrace elbasviru a grazopreviru v plazmě (viz bod 4.5).

Rostlinné přípravky obsahující třezalku (

Hypericum perforatum

) se v době užívání efavirenzu nesmí

užívat kvůli riziku snížených plazmatických koncentrací a snížených klinických účinků efavirenzu

(viz bod 4.5).

Pacienti s:

rodinnou anamnézou náhlého úmrtí nebo kongenitálním prodloužením QTc intervalu na

elektrokardiogramu nebo s jinými klinickými stavy, u kterých je známo, že prodlužují QTc

interval.

anamnézou symptomatických srdečních arytmií nebo s klinicky relevantní bradykardií nebo

s kongestivním srdečním selháním doprovázeným snížením ejekční frakce levé srdeční

komory.

závažnou poruchou rovnováhy elektrolytů, např. hypokalemie nebo hypomagnesemie.

Pacienti užívající léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QTc interval (proarytmika).

Mezi tyto léčivé přípravky patří:

antiarytmika tříd IA a III,

neuroleptika, antidepresiva,

určitá antibiotika včetně některých látek z následujících tříd: makrolidy, fluorochinoliny,

imidazolová a triazolová antimykotika,

určitá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol),

cisaprid,

flekainid,

určitá antimalarika,

methadon.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při léčbě infekce HIV se efavirenz nesmí používat samostatně ani se nesmí přidávat jako jediný další

přípravek k selhávajícímu léčebnému režimu. Dochází rychle ke vzniku rezistence viru, pokud se

efavirenz podává jako monoterapie. Při volbě nového antiretrovirového přípravku (antiretrovirových

přípravků), podávaného v kombinaci s efavirenzem, je nutno vzít v úvahu možnost zkřížené rezistence

viru (viz bod 5.1).

Současné podávání efavirenzu s tabletovou fixní kombinací obsahující efavirenz, emtricitabin a

tenofovir-disoproxil, se nedoporučuje, pokud není potřebné pro úpravu dávky (například s

rifampicinem).

Současné podávání sofosbuviru/velpatasviru s efavirenzem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Současné podávání velpatasviru/sofosbuviru/voxilapreviru s efavirenzem se nedoporučuje (viz

bod 4.5).

Současné podávání glekapreviru/pibrentasviru s efavirenzem může významně snižovat koncentraci

glekapreviru a pibrentasviru v plazmě, čímž se snižuje terapeutický účinek. Současné podávání

glekapreviru/pibrentasviru s efavirenzem se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Součané užívání výtažků

Ginkgo biloba

se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Při předepisování léčivých přípravků současně s efavirenzem se lékař musí seznámit s příslušným

Souhrnem údajů o přípravku.

Ačkoliv bylo u efektivní virové suprese antiretrovirovou terapií prokázáno postupné snížení rizika

sexuálního přenosu, reziduální riziko nemůže být vyloučeno Měla by být přijata opatření k zabránění

přenostu v souladu s národními pokyny.

Jestliže se pro podezření na nesnášenlivost vysadí z kombinovaného léčebného režimu některý

antiretrovirový léčivý přípravek, je třeba pečlivě zvážit současné vysazení všech antiretrovirových

léčivých přípravků. Opětovnou aplikaci antiretrovirových léčivých přípravků je nutno zahájit

současně, po vymizení symptomů nesnášenlivosti. Přerušovaná monoterapie a následné opětovné

nasazování antiretrovirových přípravků není vhodné, protože se tak zvyšuje možnost selekce

rezistentních virů.

Vyrážka

V klinických studiích s efavirenzem byl hlášen rozvoj mírné až středně těžké vyrážky, která obvykle

při pokračování terapie vymizela. Podávání vhodných antihistaminik a/nebo kortikosteroidů může

zlepšit snášenlivost a urychlit vymizení vyrážky. Závažná vyrážka s tvorbou puchýřů, vlhkou

deskvamací nebo s tvorbou vředů byla popsána u méně než 1% nemocných léčených efavirenzem.

Incidence erythema multiforme nebo Stevensova-Johnsonova syndromu dosahovala přibližně 0,1%. U

pacientů se závažnou vyrážkou provázenou tvorbou puchýřů, deskvamací, postižením sliznic nebo

horečkou se musí podávání efavirenzu přerušit. Pokud se terapie efavirenzem přeruší, je třeba také

zvážit přerušení léčby dalšími antiretrovirovými přípravky, aby se zabránilo vývoji rezistentních virů

(viz bod 4.8). Zkušenosti s efavirenzem u pacientů, kteří vysadili jiná antiretrovirová léčiva ze třídy

NNRTI, jsou omezené (viz bod 4.8). Efavirenz se u pacientů, kteří během užívání jiného léčiva ze

skupiny NNRTI měli život ohrožující kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom),

nedoporučuje.

Psychiatrické symptomy

U pacientů léčených efavirenzem byly popsány nežádoucí psychiatrické účinky. Zdá se, že riziko

těchto závažných psychiatrických nežádoucích účinků je větší u pacientů s psychiatrickými poruchami

v anamnéze. Hlavně těžká deprese se vyskytovala častěji u jedinců s depresí v anamnéze. Po uvedení

přípravku na trh se objevila i hlášení o těžké depresi, dokonané sebevraždě, bludech, chování

připomínajícím psychózu a katatonii. Pacienty je nutno poučit, aby v případě, že se u nich objeví

symptomy jako těžká deprese, psychóza nebo sebevražedné sklony, okamžitě vyhledali svého lékaře,

který zjistí, zda mohou uvedené symptomy souviset s užíváním efavirenzu, a v kladném případě

rozhodne, zda rizika pokračování léčby převažují nad přínosem (viz bod 4.8).

Neurologické symptomy

Symptomy včetně - ne však pouze - závratí, nespavosti, ospalosti, poruchy soustředění a „divokých“

snů představují často uváděné nežádoucí účinky u pacientů, kteří v klinických studiích dostávali

efavirenz v dávce 600 mg denně (viz bod 4.8). Neurologické symptomy se obvykle začínají objevovat

během jednoho nebo dvou dnů terapie a obvykle ustupují po prvních 2-4 týdnech. Pacienty je nutno

informovat o tom, že, pokud se tyto časté symptomy vyskytnou, nejspíše se v dalším průběhu terapie

zmírní a neznamená to, že následně dojde k rozvoji některého z méně častých psychiatrických

symptomů.

Záchvaty

U dospělých a pediatrických pacientů užívajících přípravek efavirenz byly pozorovány konvulze,

obvykle v případě známé anamnézy záchvatů. U pacientů kterým jsou současně podávány

antikonvulzní léčivé přípravky primárně metabolizované játry, jako je fenytoin, karbamazepin a

fenobarbital, může být nutné pravidelně monitorovat plazmatické koncentrace. Ve studii na lékové

interakce došlo k poklesu plazmatické koncentrace karbamazepinu, když byl karbamazepin podán

spolu s efavirenzem (viz bod 4.5). Opatrnosti je třeba u všech pacientů se záchvaty v anamnéze.

Jaterní příhody

U pacientů bez stávající choroby jater nebo jiných identifikovatelných rizikových faktorů bylo po

uvedení na trh hlášeno několik případů selhání jater (viz bod 4.8). U pacientů se stávající dysfunkcí

jater nebo s jinými rizikovými faktory je nutno zvážit monitoring jaterních enzymů.

Prodloužení intervalu QTc

Při použití efavirenzu bylo pozorováno prodloužení intervalu QTc (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud se efavirenz má podávat s léky se známým rizikem výskytu torsade de pointes nebo pacientům

s vyšším rizikem výskytu torsade de pointes, zvažte k němu alternativní léčbu.

Vliv jídla

Podávání efavirenzu spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu (viz bod 5.2) a může vést ke

zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.8). Doporučuje se užívat efavirenz nalačno, nejlépe

před spaním.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie

(combination antiretroviral therapy, CART)

se u

pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na

asymptomatické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky závažné stavy nebo

zhoršení příznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během několika prvních

týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou retinitidu, generalizované

a/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou

Pneumocystis jiroveci

(dříve známá

jako

Pneumocystis carini

). Jakékoli příznaky zánětu by měly být vyhodnoceny a v případě potřeby by

měla být zahájena příslušná léčba. Při imuntiní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních

onemocněnní (jako je Gravesova choroba a autoimunitní hepatitida), avšak hlášená doba do jejich

nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi. Tyto

změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U lipidů existuje

v některých případech důkaz účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není významný

průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba sledovat zavedené

pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Osteonekróza

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci

alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly případy osteonekrózy hlášeny

především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost

kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Zvláštní skupiny pacientů

Jaterní onemocnění

Efavirenz je u pacientů s těžkou poruchou funkce jater kontraindikován (viz body 4.3 a 5.2) a u

pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater se nedoporučuje, protože není k dispozici dostatek

údajů, na základě kterých by bylo možno určit, zda není nutná úprava dávky. Vzhledem k

extenzivnímu metabolizmu efavirenzu zprostředkovanému cytochromem P450 a k omezeným

klinickým zkušenostem u pacientů s chronickým onemocněním jater si podávání efavirenzu

nemocným s mírnou poruchou funkce jater vyžaduje opatrnost. Pacienty je třeba pozorně sledovat zda

u nich nedochází k rozvoji nežádoucích účinků závislých na dávce, zvláště neurologických symptomů.

Za účelem hodnocení stavu onemocnění jater je nutno pravidelně provádět laboratorní testy (viz bod

4.2).

U pacientů s existujícími významnými poruchami funkce jater nebyla bezpečnost a účinnost

efavirenzu stanovena. U pacientů s chronickou hepatitidou typu B nebo C léčených kombinovanou

antiretrovirovou terapií existuje zvýšené riziko závažných a potenciálně fatálních hepatálních

nežádoucích účinků. Pacienti s již přítomnou dysfunkcí jater včetně chronické aktivní hepatitidy mají

během kombinované antiretrovirové terapie zvýšený výskyt poruch jaterní funkce, a měli by být

sledováni způsobem odpovídajícím běžné praxi. Pokud se objeví důkazy o zhoršení jaterního

onemocnění nebo o trvalém zvýšení sérových aminotransferáz na více než pětinásobek horní hranice

normálního rozmezí, je nutno posoudit přínos pokračování léčby efavirenzem oproti potenciálním

rizikům významné hepatální toxicity. U těchto nemocných je nutno zvážit přerušení nebo ukončení

léčby (viz bod 4.8).

Sledování jaterních enzymů se doporučuje i u pacientů užívajících jiné léčivé přípravky spojované s

jaterní toxicitou. V případě současné antivirové terapie hepatitidy typu B nebo C je třeba seznámit se s

odpovídajícími informacemi o těchto přípravcích.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika efavirenzu nebyla zjišťována u pacientů s renální nedostatečností; v nezměněné

podobě se však močí vylučuje méně než 1% dávky efavirenzu, takže by důsledky poruchy renální

funkce na vylučování efavirenzu měly být minimální (viz bod 4.2). K dispozici nejsou žádné

zkušenosti u pacientů se závažným renálním selháním, proto se doporučuje tuto populaci pozorně

sledovat z hlediska bezpečnosti.

Starší pacienti

V klinických studiích nebyl hodnocen dostatečný počet starších jedinců, aby bylo možné stanovit, zda

starší nemocní reagují jinak, než mladší pacienti.

Pediatrická populace

Vyrážka byla hlášená u 59 ze 182 dětí (32%) léčených efavirenzem, přičemž u šesti pacientů byla

závažná. Před zahájením terapie efavirenzem u dětí lze zvážit možnost profylaxe vhodnými

antihistaminiky.

Pomocné látky

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Efavirenz je

in vivo

induktorem CYP3A4, CYP2B6 a UGT1A1. Sloučeniny, které jsou substráty

těchto enzymů, mohou mít snížené plazmatické koncentrace, pokud se podávají spolu s efavirenzem.

In vitro

je efavirenz rovněž inhibitorem CYP3A4. Efavirenz proto teoreticky může zpočátku zvyšovat

expozici substrátům CYP3A4, přičemž u substrátů CYP3A4 s úzkým terapeutickým indexem je nutná

opatrnost (viz bod 4.3). Efavirenz může být induktorem CYP2C19 a CYP2C9 ; nicméně

in vitro

rovněž pozorovat inhibici, přičemž čistý výsledek současného podávání se substráty těchto enzymů

není jasný (viz bod 5.2).

Expozice efavirenzu se může zvýšit, pokud se podává s léčivými přípravky (např. ritonavirem) nebo

potravinami (např. s grapefruitovou šťávou), které inhibují aktivitu CYP3A4 nebo CYP2B6.

Sloučeniny nebo rostlinné přípravky (například výtažky z

Ginkgo biloba

a třezalky tečkované), které

indukují tyto enzymy, mohou vést ke snížení plazmatických koncentrací efavirenzu. Současné užívání

třezalky tečkované je kontraindikováno (viz bod 4.3). Současné užívání výtažků z

Ginkgo biloba

nedoporučuje (viz bod 4.4).

Léky prodlužující QTc interval

Efavirenz je kontraindikován při současném užívání léčivých přípravků (které mohou způsobit

prodloužení QTc intervalu a torsade de pointes) jako jsou: antiarytmika tříd IA a III, neuroleptika a

antidepresiva, určitá antibiotika včetně látek z následujících tříd: makrolidy, fluorochinolony,

imidazolová a triazolová antimykotika, určitá nesedativní antihistaminika (terfenadin, astemizol),

cisaprid, flekainid, určitá antimalarika a methadon (viz bod 4.3).

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Kontraindikace současného podávání

Efavirenz se nesmí podávat současně s terfenadinem, astemizolem, cisapridem, midazolamem,

triazolamem, pimozidem, bepridilem nebo námelovými alkaloidy (např. ergotamin, dihydroergotamin,

ergometrin a methylergometrin), protože inhibice jejich metabolizmu může vést k závažným, život

ohrožujícím příhodám (viz bod 4.3).

Elbasvir/grazoprevir

Současné podávání efavirenzu s elbasvirem/grazoprevirem je kontraindikováno, protože může vést ke

ztrátě virologické odpovědi na elbasvir/grazoprevir. Tato ztráta je důsledkem významného snižování

koncentrace elbasviru a grazopreviru v plazmě způsobovaného indukcí CYP3A4 (viz bod 4.3).

Třezalka tečkovaná (

Hypericum perforatum

)

Současné podávání efavirenzu a třezalky tečkované nebo bylinných přípravků s obsahem třezalky

tečkované je kontraindikováno. Plazmatické hladiny efavirenzu mohou být současným podáváním

třezalky tečkované sníženy v důsledku indukce enzymů metabolizujících léčivo a/nebo transportních

proteinů třezalkou tečkovanou. Pokud pacient již třezalku tečkovanou užívá, vysaďte ji, zkontrolujte

virové hladiny, a pokud je to možné, hladiny efavirenzu. Hladiny efavirenzu se mohou při vysazení

třezalky tečkované zvýšit a dávku efavirenzu může být nutné upravit. Indukční účinky třezalky

tečkované mohou přetrvávat po dobu nejméně 2 týdnů po ukončení léčby (viz bod 4.3).

Další interakce

Interakce mezi efavirenzem a inhibitory proteázy, jinými antiretrovirovými látkami než jsou inhibitory

proteázy a dalšími neantiretrovirovými léčivy jsou uvedeny v Tabulce 2 dále (zvýšení je označeno

symbolem “↑”, pokles symbolem “↓”, beze změny symbolem “↔” a jednou za 8 nebo 12 hodin jako “

à 8h” respektive “ à 12h”). Pokud jsou k dispozici, jsou 90% nebo 95% intervaly spolehlivosti

uvedeny v kulatých závorkách. Studie byly provedeny na zdravých dobrovolnících, pokud není

uvedeno jinak.

Tabulka 1: Interakce mezi efavirenzem a dalšími léčivy u dospělých

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

ANTIINFEKTIVA

HIV antivirotika

Inhibitory proteázy (PI)

Atazanavir/ritonavir/efavirenz

(400 mg jednou denně/100 mg

jednou denně/600 mg jednou

denně, všechny podávané s

jídlem)

Atazanavir (pm):

AUC: ↔* (↓ 9 až ↑ 10)

: ↑ 17%* (↑ 8 až ↑ 27)

: ↓ 42%* (↓ 31 až ↓ 51)

Současné podávání efavirenzu

s atazanavirem/ritonavirem se

nedoporučuje. Jestliže je

současné podávání atazanaviru

s NNRTI nutné, může být

zváženo zvýšení dávky

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Atazanavir/ritonavir/efavirenz

(400 mg jednou denně/200 mg

jednou denně/600 mg jednou

denně, všechny podávané s

jídlem)

Atazanavir (pm):

AUC: ↔*/** (↓ 10 až ↑ 26)

: ↔*/** (↓ 5 až ↑ 26)

: ↑ 12%*/** (↓ 16 až ↑ 49)

(indukce CYP3A4).

* Pokud se srovnává s

atazanavirem 300 mg/ritonavirem

100 mg jednou denně večer bez

efavirenzu. Toto snížení C

atazanaviru může mít negativní

vliv na účinnost atazanaviru.

** na základě historického

srovnání

atazanaviru na 400 mg a

ritonaviru na 200 mg v

kombinaci s efavirenzem za

důkladného klinického

sledování.

Darunavir/ritonavir/efavirenz

(300 mg dvakrát denně*/100

mg dvakrát denně/600 mg

jednou denně)

*nižší než doporučené dávky,

podobná zjištění se očekávají

při doporučených dávkách

Darunavir:

AUC : ↓ 13%

: ↓ 31%

: ↓ 15%

(indukce CYP3A4)

Efavirenz:

AUC : ↑ 21%

: ↑ 17%

: ↑ 15%

(indukce CYP3A4)

Efavirenz v kombinaci s

darunavirem/ritonavirem

800/100 mg jednou denně

může vést k suboptimální C

danuraviru. Pokud se efavirenz

má použít v kombinaci s

darunavirem/ritonavirem, musí

se použít dávkovací režim

darunaviru/ritonaviru

600/100 mg dvakrát denně.

Tato kombinace by se měla

podávat s opatrností.

Viz také ritonavir níže.

Fosamprenavir/ritonavir/efavir

(700 mg dvakrát denně/100

mg dvakrát denně/600 mg

jednou denně)

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

U žádného z těchto léčivých

přípravků není úprava dávky

nezbytná. Viz také řádek pro

ritonavir níže.

Fosamprenavir/nelfinavir/

efavirenz

Interakce nebyly studovány

U žádného z těchto léčivých

přípravků není úprava dávky

nezbytná.

Fosamprenavir/saquinavir/

efavirenz

Interakce nebyly studovány

Nedoporučuje se, protože se

očekává, že expozice oběma

inhibitorům proteázy bude

významně snížena.

Indinavir/efavirenz

(800 mg à 8h/200 mg jednou

denně)

Indinavir:

AUC : ↓ 31% (↓ 8 až ↓ 47)

: ↓ 40%

Podobné snížení expozic

indinaviru bylo pozorováno,

pokud se podávalo 1 000 mg

indinaviru à 8h s 600 mg

efavirenzu denně.

(CYP3A4 indukce)

Efavirenz:

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

Zatímco klinický význam

snížených koncentrací

indinaviru nebyl dosud

stanoven, je nutno při volbě

režimu zahrnujícího jak

efavirenz, tak indinavir brát v

potaz rozsah pozorovaných

farmakokinetických interakcí.

Při podávání s indinavirem

nebo kombinací

indinavir/ritonavir není žádná

úprava dávky efavirenzu

nezbytná.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Indinavir/ritonavir/efavirenz

(800 mg dvakrát denně/100

mg dvakrát denně/600 mg

jednou denně)

Indinavir:

AUC: ↓ 25% (↓ 16 až ↓ 32)b

: ↓ 17% (↓ 6 až ↓ 26)b

: ↓ 50% (↓ 40 až ↓ 59)b

Efavirenz:

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

Střední geometrická hodnota C

indinaviru (0,33 mg/l) při

podávání s ritonavirem a

efavirenzem byla vyšší než střední

historická C

(0,15 mg/l) při

podávání indinaviru samotného v

dávce 800 mg à 8h. U pacientů

infikovaných HIV-1 (n = 6) byly

farmakokinetiky indinaviru a

efavirenzu obecně porovnatelné s

farmakokinetikami zjištěnými u

neinfikovaných dobrovolníků.

Viz také ritonavir o řádek níže.

Lopinavir/ritonavir měkké

tobolky nebo perorální

roztok/efavirenz

Lopinavir/ritonavir

tablety/efavirenz

Podstatný pokles expozice

lopinaviru.

V případě podávání spolu s

efavirenzem je nutno zvážit

zvýšení dávek kombinace

lopinavir/ritonavir v měkkých

tobolkách nebo v perorálním

roztoku o 33% (4 tobolky/~6,5

ml dvakrát denně místo 3

tobolek/5 ml dvakrát denně).

Je třeba opatrnosti, protože

tato úprava dávky nemusí být

u některých pacientů

dostačující. Dávka tablet

lopinaviru/ritonaviru by měla

být zvýšena na 500/125 mg

dvakrát denně, pokud se

podává s efavirenzem 600 mg

jednou denně.

Viz také řádek pro ritonavir

uvedený dále.

(400/100 mg dvakrát

denně/600 mg jednou denně)

Koncentrace lopinaviru:

↓ 30-40%

(500/125 mg dvakrát

denně/600 mg jednou denně)

Koncentrace lopinaviru:

podobné jako u

lopinaviru/ritonaviru 400/100 mg

dvakrát denně bez efavirenzu.

Nelfinavir/efavirenz

(750 mg à 8h/600 mg jednou

denně)

Nelfinavir:

AUC: ↑ 20% (↑ 8 až ↑ 34)

: ↑ 21% (↑ 10 až ↑ 33)

Tato kombinace byla obecně

dobře snášena.

U žádného z léčivých

přípravků není úprava dávky

potřebná.

Ritonavir/efavirenz

(500 mg dvakrát denně/600

mg jednou denně)

Ritonavir:

Ranní AUC: ↑ 18% (↑ 6 až ↑ 33)

Večerní AUC: ↔

Ranní C

: ↑ 24% (↑ 12 až ↑ 38)

Večerní C

: ↔

Ranní C

: ↑ 42% (↑ 9 až ↑ 86) b

Večerní C

: ↑ 24% (↑ 3 až ↑ 50)

Při používání efavirenzu s

ritonavirem v nízkých dávkách

je nutno zvážit možnost

zvýšení incidence nežádoucích

účinků souvisejících s

efavirenzem, a to v důsledku

možných

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Efavirenz:

AUC: ↑ 21% (↑ 10 až ↑ 34)

: ↑ 14% (↑ 4 až ↑ 26)

: ↑ 25% (↑ 7 až ↑ 46) b

(inhibice oxidačního metabolismu

zprostředkovaného CYP)

Pokud byl efavirenz podáván s

ritonavirem v dávce 500 nebo 600

mg dvakrát denně, nebyla tato

kombinace dobře snášena

(vyskytlo se například točení

hlavy, nauzea, parestézie a

zvýšení jaterních enzymů). O

snášenlivosti efavirenzu v

kombinaci s ritonavirem v

nízkých dávkách (100 mg, jednou

nebo dvakrát denně) není k

dispozici dostatek údajů.

farmakodynamických

interakcí.

Saquinavir/ritonavir/efavirenz

Interakce nebyly studovány

Údaje pro doporučení dávky

nejsou k dispozici. Viz také

řádek pro ritonavir výše.

Podávání efavirenzu v

kombinaci se sachinavirem

jako jediným inhibitorem

proteázy se nedoporučuje.

Antagonisté CCR5

Maravirok/efavirenz

(100 mg dvakrát denně/600

mg jednou denně)

Maravirok:

AUC12: ↓ 45% (↓ 38 až ↓ 51)

: ↓ 51% (↓ 37 až ↓ 62)

Koncentrace efavirenzu nebyly

měřeny, není očekáván žádný

vliv.

Viz Souhrn údajů o přípravku

pro léčivý přípravek obsahující

maravirok.

Inhibitor přenosu řetězce integrázou

Raltegravir/efavirenz

(400 mg jednotlivá dávka/ -)

Raltegravir:

AUC: ↓ 36%

C12: ↓ 21%

: ↓ 36%

(indukce UGT1A1)

U raltegraviru není úprava

dávky potřebná.

NRTI a NNRTI

NRTI/efavirenz

Specifické interakční studie s

efavirenzem a NRTI s výjimkou

lamivudinu, zidovudinu a

tenofovir-disoproxilu nebyly

provedeny. Klinicky významné

interakce se nepředpokládají,

protože NRTI se metabolizují

jinou cestou než efavirenz a není

pravděpodobné, že by soutěžily o

stejné metabolické enzymy a

eliminační cesty.

U žádného z těchto léčivých

přípravků není nutné dávku

upravovat.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

NNRTI/efavirenz

Interakce nebyly studovány.

Jelikož se použití dvou NNRTI

z hlediska účinnosti a

bezpečnosti neprokázalo jako

přínosné, současné podávání

efavirenzu a dalšího NNRTI se

nedoporučuje.

Antivirotika proti hepatitidě C

Boceprevir/efavirenz

(800 mg 3krát denně/600 mg

jednou denně)

Boceprevir:

AUC: ↔ 19%*

Cmax: ↔ 8%

Cmin: ↓ 44%

Efavirenz:

AUC: ↔ 20%

Cmax: ↔11%

(indukce CYP3A – účinek na

boceprevir)

*0-8 hodin

Žádný účinek (↔) se rovná

pokledu střední hodnoty odhadu o

≤20% nebo tvýšení střední

hodnoty odhadu o ≤25%

Minimální plazmatická

koncentrace bocepreviru byly

při současném podávání

s efavirenzem sníženy.

Klinické důsledky tohoto

pozorovaného snížení

minimálních koncentrací

bocepreviru nebyly přímo

hodnoceny.

Telaprevir/efavirenz

(1,125 mg každých 8h/600mg

jednou denně)

Telaprevir (ve vztahu k 750 mg

každých 8h ):

AUC : ↓ 18% (↓8 až ↓27)

Cmax : ↓ 14% (↓ 3 až ↓ 24)

Cmin : ↓25% (↓ 14 až ↓34)%

Efavirenz :

AUC :↓ 18% (↓ 10 až ↓ 26)

Cmax : ↓ 24% (↓ 15 až ↓ 32)

Cmin : ↓ 10% (↑ 1 až ↓ 19)%

(indukce CYP3A efavirenzem)

Pokud se efavirenz a telapravir

podávají současně, musí se

telapravir podávat v dávce

1,125 mg každých 8 hodin.

Simeprevir/efavirenz

(150 mg jednou denně /600 mg

jednou denně)

Simeprevir:

AUC: ↓ 71 % (↓ 67 až ↓ 74)

: ↓ 51 % (↓ 46 až ↓ 56)

: ↓ 91 % (↓ 88 až ↓ 92)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Žádný účinek (↔) se rovná poklesu

střední hodnoty odhadu o ≤ 20 %

nebo zvýšení střední hodnoty odhadu

o ≤ 25 %

(indukce enzymu CYP3A4)

Současné podávání simepreviru

s efavirenzem vedlo, vzhledem k

indukci CYP3A4 efavirenzem, k

významnému poklesu

plazmatických koncentrací

simepreviru, který může mít za

následek ztrátu terapeutické

účinnosti simepreviru. Současné

podávání simepreviru

s efavirenzem se nedoporučuje.

Sofosbuvir/velpatasvir

↔ sofosbuvir

↓ velpatasvir

↔ efavirenz

Současné podávání

sofosbuviru/velpatasviru

s efavirenzem vedlo ke snížení

systémové expozice velpatasviru

(přibližně o 50 %). Mechanismem

účinku na velpatasvir je indukce

CYP3A a CYP2B6 efavirenzem.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Současné podávání

sofosbuviru/velpatasviru

s efavirenzem se nedoporučuje.

Další informace naleznete

v pokynech pro preskripci

sofosbuviru/velpatasviru.

Velpatasvir/sofosbuvir/voxilaprev

↓ velpatasvir

↓ voxilaprevir

Současné podávání

velpatasviru/sofosbuviru/voxilapr

eviru s efavirenzem se

nedoporučuje, protože může

snižovat koncentraci velpatasviru

a voxilapreviru. Další informace

naleznete v pokynech pro

preskripci

velpatasviru/sofosbuviru/voxilapr

eviru.

Inhibitor proteázy:

elbasvir/grazoprevir

↓ elbasvir

↓ grazoprevir

↔ efavirenz

Současné podávání efavirenzu

s elbasvirem/grazoprevirem je

kontraindikováno, protože může

vést ke ztrátě virologické

odpovědi na elbasvir/grazoprevir.

Tato ztráta je důsledkem

významného snižování

koncentraceí elbasviru

a grazopreviru v plazmě

způsobovaného indukcí CYP3A4.

Další informace naleznete

v pokynech pro preskripci

elbasviru/grazopreviru.

Glekaprevir/pibrentasvir

↓ glekaprevir

↓ pibrentasvir

Současné podávání

glekapreviru/pibrentasviru

s efavirenzem může významně

snižovat koncentraci glekaprevaru

a pibrentasviru v plazmě, čímž se

snižuje terapeutický účinek.

Současné podávání

glekapreviru/pibrentasviru

s efavirenzem se nedoporučuje.

Další informace naleznete

v pokynech pro preskripci

preskripci

glecapreviru/pibrentasviru.

Antibiotika

Azithromycin/efavirenz

(600 mg jediná dávka /400 mg

jednou denně)

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

U žádného z léčivých

přípravků není úprava dávky

potřebná.

Klarithromycin/efavirenz

(500 mg à 12h/400 mg jednou

denně)

Klarithromycin:

AUC: ↓ 39% (↓ 30 až ↓ 46)

: ↓ 26% (↓ 15 až ↓ 35)

14-hydroxymetabolit

klarithromycinu:

AUC: ↑ 34% (↑ 18 až ↑ 53)

: ↑ 49% (↑ 32 až ↑ 69)

Klinický význam těchto změn

plazmatických hladin

klarithromycinu není znám. Je

možno zvážit alternativy

klarithromycinu (např.

azithromycin). Pro efavirenz

není žádná úprava dávky

potřebná.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↑ 11% (↑ 3 až ↑ 19)

(Indukce CYP3A4)

U 46% neinfikovaných

dobrovolníků, kterým byl podán

efavirenz a klarithromycin vznikla

vyrážka.

Další makrolidová antibiotika

(např. erythromycin)/efavirenz

Interakce nebyly studovány

Údaje pro doporučení dávky

nejsou k dispozici.

Antimykobakteriální látky

Rifabutin/efavirenz

(300 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Rifabutin:

AUC: ↓ 38% (↓ 28 až ↓ 47)

: ↓ 32% (↓ 15 až ↓ 46)

: ↓ 45% (↓ 31 až ↓ 56)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 12% (↓ 24 až ↑ 1)

(Indukce CYP3A4)

Denní dávku rifabutinu je

nutno při podávání s

efavirenzem zvýšit o50%.

Zvažte zdvojnásobení dávky

rifabutinu v režimech, kde je

rifabutin podáván 2- nebo

3krát týdně v kombinaci s

efavirenzem. Klinické účinky

této úpravy dávky nebyly

odpovídajícím způsobem

hodnoceny. Při úpravě dávky

je nutno zvážit individuální

snášenlivost a virologickou

odpověď (viz bod 5.2)

Rifampicin/efavirenz

(600 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Efavirenz:

AUC: ↓ 26% (↓ 15 až ↓ 36)

: ↓ 20% (↓ 11 až ↓ 28)

: ↓ 32% (↓ 15 až ↓ 46)

(indukce CYP3A4 a CYP2B6)

Pokud se užívá s rifampicinem

u pacientů vážících 50 kg nebo

více, může zvýšení denní

dávky efavirenzu na 800 mg

poskytnout expozici podobnou

denní dávce 600 mg při použití

bez rifampicinu. Klinický

efekt této úpravy dávky nebyl

odpovídajícím způsoben

vyhodnocen. Při úpravě dávky

je nutno zvážit individuální

snášenlivost a virologickou

odpověď (viz bod 5.2). U

rifampicinu není žádná úprava

dávky potřebná,

(týká se i dávky

600 mg).

Antimykotika

Itrakonazol/efavirenz

(200 mg à 12h/600 mg jednou

denně)

Itrakonazol:

AUC: ↓ 39% (↓ 21 až ↓ 53)

: ↓ 37% (↓ 20 až ↓ 51)

: ↓ 44% (↓ 27 až ↓ 58)

(pokles koncentrací itrakonazolu:

indukce CYP3A4)

Hydroxyitrakonazol:

AUC: ↓ 37% (↓ 14 až ↓ 55)

Jelikož u itrakonazolu nelze

dát žádné doporučení ohledně

dávky, je nutno zvážit

alternativní antimykotickou

léčbu.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

: ↓ 35% (↓ 12 až ↓ 52)

: ↓ 43% (↓ 18 až ↓ 60)

Efavirenz:

Žádná klinicky významná

farmakokinetická změna.

Posakonazol/efavirenz

--/400 mg jednou denně

Posakonazol:

AUC: ↓ 50%

: ↓ 45%

(indukce UDP-G)

Současného podávání

posakonazolu a efavirenzu je

třeba se vyvarovat, pokud

prospěch pro pacienta

nepřeváží riziko.

Vorikonazol/efavirenz

(200 mg dvakrát denně/400

mg jednou denně)

Vorikonazol:

AUC: ↓ 77%

: ↓ 61%

Efavirenz:

AUC: ↑ 44%

: ↑ 38%

Při současném podávání

efavirenzu s vorikonazolem

musí být udržovací dávka

vorikonazolu zvýšena na 400

mg dvakrát denně a dávka

efavirenzu musí být snížena o

50%, tj. na 300 mg jednou

denně. Při ukončení léčby

vorikonazolem musí být

obnovena původní dávka

efavirenzu.

Vorikonazol/efavirenz

(400 mg dvakrát denně/300

mg jednou denně)

Vorikonazol:

AUC: ↓ 7% (↓ 23 až ↑ 13) *

: ↑ 23% (↓ 1 až ↑ 53) *

Efavirenz:

AUC: ↑ 17% (↑ 6 až ↑ 29)**

: ↔**

*v porovnání s 200 mg dvakrát

denně samotným

** v porovnání se 600 mg jednou

denně samotným

(kompetitivní inhibice

oxidativního metabolismu)

Flukonazol/efavirenz

(200 mg jednou denně/400 mg

jednou denně)

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

Úprava dávky není nezbytná

pro žádný z těchto dvou

léčivých přípravků.

Ketokonazol a další

imidazolová antimykotika

Interakce nebyly studovány

Údaje pro doporučení dávky

nejsou k dispozici.

Antimalarika

Artemether/lumefantrin/efavirenz

(20/120 mg tableta, 6 dávek po

4 tabletách více než 3 dny/600 mg

jednou denně)

Artemether:

AUC: ↓ 51 %

: ↓ 21 %

Dihydroartemisinin:

AUC: ↓ 46 %

: ↓ 38 %

Lumefantrin:

AUC: ↓ 21 %

: ↔

Efavirenz:

AUC: ↓ 17 %

: ↔

(indukceCYP3A4)

Jelikož snížené koncentrace

artemetheru, dihydroartemisininu

nebo lumefantrinu mohou vést ke

snížení účinnosti antimalarik, je

při současném podávání tablet

efavirenzu a

artemetheru/lumefantrinu

doporučována opatrnost.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Atovachon a proguanil

hydrochlorid/efavirenz

(250/100 mg jednorázová

dávka/600 mg jednou denně)

Atovachon :

AUC : ↓ 75% (↓ 62 až ↓ 84)

: ↓ 44% (↓ 20 až ↓ 61)

Proguanil :

AUC : ↓ 43% (↓ 7 až ↓ 65)

: ↔

Současnému podávání

kombinace

atovachon/proguenil s

efavirenzem je nutno se

vyhnout.

ANTACIDA

Antacidum hydroxid hlinitý-

hydroxid hořečnatý –

simetikon /efavirenz

(30 ml jednotlivá dávka/400

mg jednotlivá dávka)

Ani antacida na bázi hydroxidu

hlinitého/hořečnatého, ani

famotidin absorpci efavirenzu

nenarušovaly.

Nepředpokládá se, že by

současné podávání efavirenzu

s léčivými přípravky, které

upravují žaludeční pH,

ovlivňovalo absorpci

efavirenzu.

Famotidin/efavirenz

(40 mg jednotlivá dávka/400

mg jednotlivá dávka)

ANXIOLYTIKA

Lorazepam/efavirenz

(2 mg jednotlivá dávka/600

mg jednou denně)

Lorazepam:

AUC: ↑ 7% (↑ 1 až ↑ 14)

: ↑ 16% (↑ 2 až ↑ 32)

Tyto změny se nepovažují za

klinicky významné.

U žádného z léčiv není úprava

dávky potřebná.

ANTIKOAGULANCIA

Warfarin/efavirenz

Acenokumarol/efavirenz

Interakce nebyly studovány.

Plazmatické koncentrace a účinky

warfarinu nebo acenokumarolu

mohou být efavirenzem zvýšeny

nebo sníženy.

Může být nutné upravit dávku

warfarinu nebo

acenokumarolu.

ANTIKONVULZIVA

Karbamazepin/efavirenz

(400 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Karbamazepin:

AUC: ↓ 27% (↓ 20 až ↓ 33)

: ↓ 20% (↓ 15 až ↓ 24)

: ↓ 35% (↓ 24 až ↓ 44)

Efavirenz:

AUC: ↓ 36% (↓ 32 až ↓ 40)

: ↓ 21% (↓ 15 až ↓ 26)

: ↓ 47% (↓ 41 až ↓ 53)

(pokles koncentrací

karbamazepinu: indukce

CYP3A4; pokles koncentrací

efavirenzu: indukce CYP3A4 a

CYP2B6)

AUC, C

účinného

epoxidového metabolitu

karbamazepinu v rovnovážném

stavu zůstaly nezměněny.

Současné podávání vyšších dávek

buď efavirenzu nebo

karbamazepinu nebylo studováno.

Nelze dát žádné doporučení

ohledně dávek. Je nutno zvážit

alternativní antikonvulzivum.

Plazmatické hladiny

karbamazepinu musí být

pravidelně sledovány.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

Fenytoin, fenobarbital a další

antikonvulziva, která jsou

substráty isoenzymů CYP450

Interakce nebyly studovány. Při

současném podávání s

efavirenzem je zde potenciál pro

snížení nebo zvýšení

plazmatických koncentrací

fenytoinu, fenobarbitalu a dalších

antikonvulziv, která jsou substráty

isoenzymů CYP450.

Pokud se efavirenz podává

současně s antikonvulzivem,

které je substrátem isoenzymů

CYP450, je nutno hladiny

antikonvulziva pravidelně

sledovat.

Kyselina valproová/efavirenz

(250 mg dvakrát denně/600

mg jednou denně)

Žádný klinicky významný vliv na

farmakokinetiku efavirenzu.

Omezená data naznačují, že

neexistuje žádný klinicky

významný vliv na

farmakokinetiku kyseliny

valproové.

Úprava dávky efavirenzu není

nutná. Pacienti by měly být

sledováni, zda se u nich

neobjeví záchvaty.

Vigabatrin/efavirenz

Gabapentin/efavirenz

Interakce nebyly studovány.

Klinicky významné interakce se

neočekávají, protože vigabatrin a

gabapentin se eliminují výlučně

nezměněny močí a není

pravděpodobné, že by soutěžily o

stejné metabolické enzymy a

eliminační cesty s efavirenzem.

U žádného z těchto léčivých

přípravků není úprava dávky

nezbytná.

ANTIDEPRESIVA

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

Sertralin/efavirenz

(50 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Sertralin:

AUC: ↓ 39% (↓ 27 až ↓ 50)

: ↓ 29% (↓ 15 až ↓ 40)

: ↓ 46% (↓ 31 až ↓ 58)

Efavirenz:

AUC: ↔

: ↑ 11% (↑ 6 až ↑ 16)

: ↔

(Indukce CYP3A4)

Zvyšování dávky sertralinu se

musí řídit klinickou odpovědí.

U efavirenzu není žádná

úprava dávky potřebná.

Paroxetin/efavirenz

(20 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

U žádného z léčiv není úprava

dávky potřebná.

Fluoxetin/efavirenz

Interakce nebyly studovány.

Jelikož fluoxetin sdílí s

paroxetinem podobný

metabolický profil, tj. silný

inhibiční účinek na CYP2D6,

předpokládá se u fluoxetinu

podobná nepřítomnost interakcí.

U žádného z léčiv není úprava

dávky potřebná.

Inhibitory zpětného příjmu noradrenalinu a dopaminu

Bupropion/efavirenz [150 mg

jednorázová dávka

(prodloužené

uvolňování)/600 mg jednou

denně]

Bupropion:

AUC: ↓ 55% (↓ 48 až ↓ 62)

: ↓ 34% (↓ 21 až ↓ 47)

Hydroxybupropion :

AUC : ↔

Zvýšení dávky bupropionu se

musí řídit klinickou odpovědí,

nicméně maximální

doporučená dávka bupropionu

se nesmí překročit. U

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

: ↑ 50% (↑ 20 až ↑ 80)

(Indukce CYP2B6)

efavirenzu není úprava dávky

nutná.

ANTIHISTAMINIKA

Cetirizin/efavirenz

(10 mg jednotlivá dávka/600

mg jednou denně)

Cetirizin:

AUC: ↔

: ↓ 24% (↓ 18 až ↓ 30)

Tyto změny se nepovažují za

klinicky významné.

Efavirenz:

Žádná klinicky významná

farmakokinetická interakce.

U žádného z léčiv není úprava

dávky potřebná.

KARDIOVASKULÁRNÍ PŘÍPRAVKY

Blokátory vápníkového kanálu

Diltiazem/efavirenz

(240 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Diltiazem:

AUC: ↓ 69% (↓ 55 až ↓ 79)

: ↓ 60% (↓ 50 až ↓ 68)

: ↓ 63% (↓ 44 až ↓ 75)

Desacetyldiltiazem:

AUC: ↓ 75% (↓ 59 až ↓ 84)

: ↓ 64% (↓ 57 až ↓ 69)

: ↓ 62% (↓ 44 až ↓ 75)

N-monodesmethyldiltiazem:

AUC: ↓ 37% (↓ 17 až ↓ 52)

: ↓ 28% (↓ 7 až ↓ 44)

: ↓ 37% (↓ 17 až ↓ 52)

Efavirenz:

AUC: ↑ 11% (↑ 5 až ↑ 18)

: ↑ 16% (↑ 6 až ↑ 26)

: ↑ 13% (↑ 1 až ↑ 26)

(Indukce CYP3A4)

Zvýšení farmakokinetických

parametrů efavirenzu se

nepovažuje za klinicky významné.

Úprava dávky diltiazemu se

musí řídit klinickou odpovědí

(viz souhrn údajů o přípravku

pro diltiazem). U efavirenzu

není žádná úprava dávky

potřebná.

Verapamil, felodipin, nifedipin

a nikardipin

Interakce nebyly studovány.

Pokud se efavirenz podává

současně s blokátorem

vápníkového kanálu, který je

substrátem enzymu CYP3A4, je

zde potenciál pro snížení

plazmatických koncentrací

blokátoru vápníkového kanálu.

Úprava dávky blokátoru

vápníkového kanálu se musí

řídit klinickou odpovědí (viz

souhrn údajů o přípravku pro

blokátor vápníkového kanálu).

HYPOLIPIDEMIKA

Inhibitory HMG Co-A reduktázy

Atorvastatin/efavirenz

(10 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Atorvastatin:

AUC: ↓ 43% (↓ 34 až ↓ 50)

: ↓ 12% (↓ 1 až ↓ 26)

Hladiny cholesterolu je nutno

pravidelně sledovat. Může být

nutné upravit dávku

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

2-hydroxyatorvastatin:

AUC: ↓ 35% (↓ 13 až ↓ 40)

: ↓ 13% (↓ 0 až ↓ 23)

4-hydroxyatorvastatin:

AUC: ↓ 4% (↓ 0 až ↓ 31)

: ↓ 47% (↓ 9 až ↓ 51)

Celkové účinné inhibitory HMG

Co-A reduktázy:

AUC: ↓ 34% (↓ 21 až ↓ 41)

: ↓ 20% (↓ 2 až ↓ 26)

atorvastatinu (viz souhrn údajů

o přípravku pro atorvastatin).

Dávku efavirenzu není nutné

upravovat.

Pravastatin/efavirenz

(40 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Pravastatin:

AUC: ↓ 40% (↓ 26 až ↓ 57)

: ↓ 18% (↓ 59 až ↑ 12)

Hladiny cholesterolu by měly

být pravidelně sledovány.

Může být nutné upravit dávku

pravastatinu (viz Souhrn údajů

o přípravku pro pravastatin).

Dávku efavirenzu není nutné

upravovat.

Simvastatin/efavirenz

(40 mg jednou denně/600 mg

jednou denně)

Simvastatin:

AUC: ↓ 69% (↓ 62 až ↓ 73)

: ↓ 76% (↓ 63 až ↓ 79)

Simvastatinová kyselina:

AUC: ↓ 58% (↓ 39 až ↓ 68)

: ↓ 51% (↓ 32 až ↓ 58)

Celkové účinné inhibitory HMG

Co-A reduktázy:

AUC: ↓ 60% (↓ 52 až ↓ 68)

: ↓ 62% (↓ 55 až ↓ 78)

(Indukce CYP3A4)

Současné podávání efavirenzu s

atorvastatinem, pravastatinem

nebo simvastatinem nemělo vliv

na hodnoty AUC nebo C

efavirenzu.

Hladiny cholesterolu by měly

být pravidelně sledovány.

Může být nutné upravit dávku

simvastatinu (viz Souhrn údajů

o přípravku pro simvastatin).

Dávku efavirenzu není nutné

upravovat.

Rosuvastatin/efavirenz

Interakce nebyla studována.

Rosuvastatin je převážně

vylučován v nezměněné formě

stolicí, proto se interakce s

efavirenzem neočekává.

Pro tyto léčivé přípravky není

nezbytná úprava dávky.

HORMONÁLNÍ KONTRACEPTIVA

Perorální:

Ethinylestradiol+Norgestimát/

efavirenz

(0,035 mg+0,25 mg jednou

denně/600 mg jednou denně)

Ethinylestradiol:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 8% (↑ 14 až ↓ 25)

Norelgestromin (aktivní

metabolit):

Vedle hormonálních

kontraceptiv musí být

používána spolehlivá bariérová

antikoncepční metoda (viz bod

4.6).

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

AUC: ↓ 64% (↓ 62 až ↓ 67)

: ↓ 46% (↓ 39 až ↓ 52)

: ↓ 82% (↓ 79 až ↓ 85)

Levonorgestrel (aktivní

metabolit):

AUC: ↓ 83% (↓ 79 až ↓ 87)

: ↓ 80% (↓ 77 až ↓ 83)

: ↓ 86% (↓ 80 až ↓ 90)

(indukce metabolismu)

Efavirenz: žádná klinicky

významná interakce.

Klinický význam těchto účinků

není znám.

Injekce:

Depomedroxyprogesteron-

acetát (DMPA)/efavirenz

(150 mg i.m. jednorázová

dávka DMPA)

V 3-měsíční studii lékových

interakcí nebyly významné

rozdíly ve farmakokinetických

parametrech MPA mezi jedinci,

kteří dostali antiretrovirální terapii

obsahující efavirenz, a jedinci,

kterým nebyla antivirotika

podávána. Podobné výsledky byly

zjištěny dalšími investigátory,

avšak plazmatické hladiny MPA

byly ve druhé studii více

proměnlivé. V obou studiích

zůstaly plazmatické hladiny

progesteronu u jedinců užívajících

efavirenz a DMPA nízké v

souladu se supresí ovulace.

Protože jsou k dispozici pouze

omezené údaje, musí být

kromě hormonálních

kontraceptiv používána

spolehlivá bariérová

antikoncepční metoda (viz bod

4.6).

Implantát:

Etonogestrel/efavirenz

Může se očekávat snížená

expozice etonogestrelu (indukce

CYP3A4). Vyskytla se ojedinělá

postmarketingová hlášení selhání

kontraceptiv s etonogestrelem u

pacientek, kterým byl podáván

efavirenz.

Vedle hormonálních

kontraceptiv musí být

používána spolehlivá bariérová

antikoncepční metoda (viz bod

4.6).

IMUNOSUPRESIVA

Imunosupresiva

metabolizovaná CYP3A4

(např. cyklosporin, takrolimus,

sirolimus)/efavirenz

Interakce nebyly studovány. Je

možno očekávat snížení expozice

imunopresivu (indukce CYP3A4).

Neočekává se, že tato

imunosupresiva ovlivňují expozici

efavirenzu.

Mohou být nutné úpravy

dávek imunosupresiv. Při

zahájení nebo ukončení léčby

efavirenzem se doporučuje

pečlivé sledování koncentrací

imunosupresiva po dobu

nejméně 2 týdnů (dokud se

nedosáhne stalé koncentrace).

OPIOIDY

Methadon/efavirenz

Methadon:

AUC: ↓ 52% (↓ 33 až ↓ 66)

: ↓ 45% (↓ 25 až ↓ 59)

Současnému podávání

s efavirenzem je třeba se

vyhnout z důvodu rizika

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

(dávka)

Vliv na hladiny léčiva

Střední hodnota procenta

změny AUC,

, C

min

s

intervaly spolehlivosti, pokud

jsou k dispozici

a

(mechanismus)

Doporučení týkající se

současného podávání s

efavirenzem

(stabilní udržovací, 35-100 mg

jednou denně/600 mg jednou

denně)

(Indukce CYP3A4)

Ve studii na uživatelích

intravenózních drog infikovaných

HIV vedlo současné podávání

efavirenzu s methadonem k

poklesu plazmatických hladin

methadonu a k projevům

opiátových abstinenčních

příznaků. K úlevě od

abstinenčních příznaků byla dávka

methadonu zvýšena o střední

hodnotu 22%.

prodloužení QTc intervalu (viz

bod 4.3).

Buprenorfin/naloxon/efavirenz

Buprenorfin:

AUC: ↓ 50%

Norbuprenorfin:

AUC: ↓ 71%

Efavirenz:

Žádné klinicky významné

farmakokinetické interakce.

Navzdory snížení expozice

buprenorfinu neměl žádný

zúčastněný pacient abstinenční

příznaky. Úprava dávky

buprenorfinu ani efavirenzu

není nezbytná, pokud se

podávají současně.

90% interval spolehlivosti, pokud není uvedeno jinak.

95% interval spolehlivosti.

Ostatní interakce: Efavirenz se neváže na receptory pro kanabinoidy. Falešně pozitivní výsledky

na přítomnost kanabinoidů v moči byly hlášeny s některými screeningovými testy u neinfikovaných

a HIV-infikovaných subjektů, kterým byl podáván efavirenz. V takových případech se doporučují

potvrzující testy za využití specifičtějších metod, jako je plynová chromatografie/hmotnostní

spektrometrie.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v reprodukčním věku

Viz níže a bod 5.3. Efavirenz se během těhotenství nemá užívat, ledaže klinický stav pacientky

takovou léčbu vyžaduje. Ženy v plodném věku musí před zahájením léčby efavirenzem podstoupit

těhotenský test.

Mužská a ženská antikoncepce

Zásadně je nutno používat bariérovou antikoncepci spolu s jinými metodami antikoncepce (například

perorální nebo jinou hormonální antikoncepcí, viz bod 4.5). V důsledku dlouhého biologického

poločasu efavirenzu se doporučuje používání odpovídajících antikoncepčních opatření 12 týdnů po

ukončení léčby efavirenzem.

Těhotenství

Bylo sedm retrospektivních hlášení, která odpovídala zjištění vad neurální trubice, včetně

meningomyelokély, všechna u matek vystavených v prvním trimestru režimům zahrnujícím efavirenz

(s výjimkou jakýchkoli tablet s fixní kombinací dávek obsahujících efavirenz). U tablety s fixní

kombinací dávek obsahující efavirenz, emtricitabin a tenofovir

disoproxil

fumarát byly hlášeny dva

další případy (1 - prospektivní a 1 - retrospektivní) včetně příhod, které odpovídaly nálezu vad

neurální trubice. Příčinná souvislost těchto příhod s podáním efavirenzu nebyla stanovena, přičemž

společný jmenovatel není znám. Jelikož k vadám neurální trubice dochází během prvních 4 týdnů

vývoje plodu (kdy se nervová trubice uzavírá), toto potenciální riziko by se týkalo žen vystavených

efavirenzu v prvním trimestru těhotenství.

Registr těhotenství, vystavených antiretrovirovým látkám (Antiretroviral Pregnancy Registry - APR)

obdržel do července 2013 prospektivní hlášení o 904 těhotenstvích, která byla v prvním trimestru

vystavena režimům zahrnujícím efavirenz, jenž vedla k 766 porodům živých dětí. U jednoho dítěte

byla hlášena vada neurální trubice, přičemž četnost a charakter jiných vrozených vad byly podobné

jako u dětí, které byly vystaveny režimům neobsahujícím efavirenz, i u dětí s HIV negativními nálezy.

Incidence vad neurální trubice v celkové populaci se pohybuje v rozmezí od 0,5 do 1 případu na 1 000

živě narozených dětí.

U plodů opic ošetřovaných efavirenzem byly pozorovány malformace (viz bod 5.3).

Kojení

Bylo prokázáno, že je efavirenz vylučonván do lidského mateřského mléka. Informace o účincích

efavirenzu na novorozence/děti jsou nedostatečné Riziko pro dítě nelze vyloučit. Během léčby

efavirenzem se musí kojení přerušit. Doporučuje se, aby matky infikované virem HIV nekojily za

žádných okolností, aby se zabránilo přenosu HIV.

Fertilita

Učinky efavirenzu na samčí a samičí fertilitu u potkanů byly hodnoceny pouze v dávkách, při kterých

bylo dosaženo stejných nebo nižších hladin léčiva, než jsou hladiny (expozice), kterých je dosaženo

při podávání doporučených dávek efavirenzu u člověka. V těchto studiích efavirenz nenarušoval

páření ani fertilitu samců ani samic potkanů (dávky do 100 mg/kg/dvakrát denně) a neovlivňoval

spermie ani potomstvo samců potkanů vystavených působení efavirenzu (dávky do 200 mg/dvakrát

denně). Reprodukční schopnosti potomstva narozeného samicím potkanů, kterým byl podáván

efavirenz, nebyly ovlivněny.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Efavirenz může vyvolávat závratě, poruchy schopnosti soustředění, a/nebo ospalost. Pacienty je nutno

poučit o tom, že pokud u sebe zjistí uvedené příznaky, nesmí vykonávat potenciálně nebezpečné

činnosti, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Efavirenz byl hodnocen u více než 9 000 pacientů. V podskupině 1 008 dospělých pacientů, kteří v

kontrolovaných klinických studiích dostávali 600 mg efavirenzu denně v kombinaci s PI a/nebo NRTI,

patřily mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky alespoň středně závažné intenzity a uváděné

minimálně u 5% pacientů vyrážka (11,6%), závratě (8,5%), nauzea (8,0%), bolesti hlavy (5,7%) a

únava (5,5%). Nejvýznamnějšími nežádoucími účinky v souvislosti s podáváním efavirenzu jsou

vyrážka a neurologické symptomy. Neurologické symptomy obvykle nastupují brzy po zahájení léčby

a obvykle vymizí po prvních 2 až 4 týdnech. U pacientů léčených efavirenzem byly hlášeny těžké

kožní reakce, jako je Stevens-Johnsonův syndrom a erythema multiforme; psychiatrické nežádoucí

účinky, včetně těžkých depresí, úmrtí v důsledku sebevraždy a psychóze podobného chování; a

záchvaty křečí. Podávání efavirenzu spolu s jídlem může zvyšovat expozici efavirenzu a může vést ke

zvýšení četnosti nežádoucích účinků (viz bod 4.4).

Profil dlouhodobé bezpečnosti léčebných protokolů obsahujících efavirenz byl hodnocen v

kontrolované studii (006), v níž pacienti dostávali efavirenz + zidovudin + lamivudin (n = 412, medián

trvání 180 týdnů), efavirenz + indinavir (n = 415, medián trvání102 týdnů) nebo indinavir + zidovudin

+ lamivudin (n = 401, medián trvání76 týdnů). Dlouhodobé užívání efavirenzu v této studii nevyvolalo

žádné nové obavy o jeho bezpečnost.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky střední nebo větší závažnosti s alespoň možným vztahem k léčebnému režimu (dle

úsudku zkoušejícího) hlášené v klinických studiích s efavirenzem v doporučeném dávkování v

kombinované terapii (n = 1 008) jsou uvedeny níže. Kurzívou jsou rovněž uvedeny nežádoucí účinky

v souvislosti s antiretrovirovými léčebnými režimy obsahujícími efavirenz pozorované po uvedení

přípravku na trh. Frekvence je definována s použitím těchto konvencí: velmi časté (≥ 1/10); časté

(≥ 1/100, < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000, < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1000) nebo velmi vzácné

(< 1/10 000).

Poruchy imunitního systému

méně časté

hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

časté

hypertriglyceridemie*

méně časté

hypercholesterolemie*

Psychiatrické poruchy

časté

abnormální sny, úzkost, deprese, nespavost*

méně časté

náladovost, agresivita, stavy zmatenosti, euforie, halucinace, mánie, paranoia,

psychóza

, pokusy o sebevraždu, suicidální představy, katatonie*

četnost není

známa

bludy

neuróza

dokonaná sebevražda

‡,

Poruchy nervového systému

časté

poruchy mozečkové koordinace a rovnováhy

, poruchy udržení pozornosti (3,6%),

závratě (8,5%), bolesti hlavy (5,7%), somnolence (2,0%)*

méně časté

agitovanost, amnézie, ataxie, poruchy koordinace,

konvulze, abnormální myšlení*,

třes

Poruchy oka

méně časté

rozmazané vidění

Poruchy ucha a labyrintu

méně časté

tinitus

, vertigo

Cévní poruchy

méně časté

návaly horka - zarudnutí

Gastrointestinální poruchy

časté

bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení

méně časté

pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

časté

zvýšení aspartátaminotransferázy (AST)*, zvýšení alaninaminotransferázy

(ALT)*, zvýšení gamaglutamyltransferázy (GGT)*

méně časté

akutní hepatitida

vzácné

selhání jater

‡,

Poruchy kůže a podkožní tkáně

velmi časté

vyrážka (11,6%)*

časté

pruritus

méně časté

erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom*

vzácné

fotoalergická dermatitida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

méně časté

gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

časté

únava

*,

,

Viz část

c. Popis vybraných nežádoucích účinků

Popis vybraných nežádoucích účinků

Informace týkající se studií po uvedení přípravku na trh

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve studiích po uvedení přípravku na trh; jejich četnosti

však byly stanoveny za využití údajů ze 16 klinických hodnocení (n= 3 969).

Tyto nežádoucí účinky byly zjištěny ve sledování po uvedení přípravku na trh, ale v 16

klinických hodnoceních nebyly u pacientů léčených efavirenzem hlášeny jako nežádoucí

příhody v souvislosti s podáváním léčiva. Kategorie četností “vzácné" byla definována podle

Pokynu (SPC Guidline) k Souhrnu údajů o přípravku (rev. 2, září 2009) na základě odhadované

horní hranice 95% intervalu spolehlivosti pro 0 příhod u daného počtu subjektů léčených

efavirenzem v těchto klinických hodnoceních (n= 3 969).

Vyrážka

V klinických studiích došlo u 26% pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg k rozvoji kožní

vyrážky ve srovnání se 17% pacientů v kontrolních skupinách. Kožní vyrážka byla považována za

související s léčbou u 18% nemocných léčených efavirenzem. Těžká vyrážka se vyskytla u méně než

1% pacientů léčených efavirenzem a v 1,7% případů byla léčba kvůli vyrážce ukončena. Incidence

erythema multiforme nebo Stevensova-Johnsonova syndromu byla přibližně 0,1%.

V případě vyrážek se obvykle jedná o mírné až středně těžké makulopapulární kožní výsevy, které se

objeví během prvních dvou týdnů od zahájení terapie efavirenzem. U většiny pacientů vyrážky vymizí

při pokračující léčbě během jednoho měsíce. U pacientů, u nichž byl efavirenz vysazen kvůli vyrážce,

lze léčbu znovu zahájit. Při opětovném zahájení léčby efavirenzem se doporučuje použití vhodných

antihistaminik a/nebo kortikosteroidů.

Zkušenosti s podáváním efavirenzu pacientům, u nichž byly vysazeny jiné antiretrovirové přípravky

ze skupiny NNRTI, jsou omezené. Hlášené počty recidiv vyrážky po převedení z léčby nevirapinem

na léčbu efavirenzem, primárně založené na údajích z retrospektivní kohorty, publikovaných v

odborné literatuře, se pohybují v rozmezí od 13 do 18%, což je srovnatelné s frekvencí pozorovanou u

pacientů léčených efavirenzem v klinických studiích (viz bod 4.4.).

Psychiatrické symptomy

U pacientů léčených efavirenzem byly hlášeny závažné psychiatrické nežádoucí účinky. V

kontrolovaných studiích byla zjištěna následující četnost specifických závažných psychiatrických

příhod:

Léčebný režim zahrnující efavirenz

Kontrolní režim

(n=1008)

(n=635)

těžká deprese

1,6%

0,6%

suicidální myšlenky

0,6%

0,3%

nefatální pokusy o sebevraždu

0,4%

agresivní chování

0,4%

0,3%

paranoidní reakce

0,4%

0,3%

manické reakce

0,1%

Zdá se, že riziko těchto závažných psychiatrických nežádoucích účinků je větší u pacientů s

anamnézou psychiatrických poruch, přičemž četnosti výše uvedených příhod se pohybují od 0,3% u

manických reakcí, do 2,0% u těžkých depresí a sebevražedných myšlenek. Po uvedení přípravku na

trh se objevila i hlášení o dokonané sebevraždě, bludech, chování připomínajícím psychózu a

katatonii.

Neurologické příznaky

V kontrolovaných klinických studiích byly často hlášeny tyto (ne však pouze) nežádoucí účinky:

závratě, nespavost, ospalost, poruchy soustředění a abnormální snové stavy. Středně těžké až těžké

neurologické příznaky byly zjištěny u 19% (těžké u 2%) subjektů ve srovnání s 9,0% (těžké u 1%)

pacientů v kontrolních skupinách. V klinických studiích byla pro takové příznaky terapie ukončena u

2% pacientů léčených efavirenzem.

Neurologické příznaky se obvykle objevují během prvního nebo druhého dne léčby a obvykle vymizí

po prvních 2-4 týdnech. Ve studii s neinfikovanými dobrovolníky měl reprezentativní neurologický

příznak medián času do nástupu 1 hodinu po podání dávky a medián trvání 3 hodiny. Neurologické

příznaky se mohou objevit častěji, pokud se efavirenz užívá s jídlem, nejspíše kvůli zvýšeným

plazmatickým hladinám efavirenzu (viz bod 5.2). Zdá se, že podání přípravku před spaním zlepšuje

snášenlivost těchto příznaků, a proto lze tento způsob podávání doporučit v prvních týdnech terapie a

u pacientů, u nichž tyto příznaky přetrvávají (viz bod 4.2). Snížení dávky ani rozdělení denní dávky

neprokázaly žádný příznivý vliv.

Analýza dlouhodobých údajů ukázala, že po 24. týdnu terapie dále byla incidence nově vzniklých

neurologických příznaků u pacientů léčených efavirenzem celkově podobná jako u subjektů v

kontrolním rameni.

Selhání jater

Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno několik případů jaterního selhání, včetně několika případů

selhání u pacientů bez onemocnění jater v anamnéze nebo bez jiných identifikovatelných rizikových

faktorů. Tyto hlášené případy jaterních selhání měly fulminantní průběh, a v několika případech vedly

k transplantaci nebo úmrtí.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení kombinované antiretrovirové terapie (CART) se u pacientů infikovaných HIV s těžkou

imunodeficiencí může vyskytnout zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní

infekce Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba a autoimunitní

hepatitida), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit

mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4).

Osteonekróza

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými faktory,

s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa

(viz bod 4.4).

Abnormální hodnoty laboratorních testů

Jaterní enzymy

: zvýšení hladin AST a ALT na více než pětinásobek horní hranice normálního rozmezí

(ULN) bylo zjištěno u 3% z 1008 pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg (5-8% po

dlouhodobé léčbě ve studii 006). Podobná zvýšení byla pozorována u pacientů léčených kontrolními

režimy (5% po dlouhodobé léčbě). Zvýšení hladin GMT na více než pětinásobek ULN bylo zjištěno u

4% všech pacientů léčených efavirenzem v dávce 600 mg a u 1,5 – 2% nemocných léčených

kontrolními režimy (7% pacientů léčených efavirenzem a 3% pacientů s kontrolní terapií po

dlouhodobé léčbě). Izolované zvýšení hladin GMT u pacientů užívajících efavirenz může být odrazem

indukce enzymu. V dlouhodobé studii (006) ukončilo účast kvůli poruchám funkce jater nebo

biliárního systému 1% pacientů v každé léčebné větvi.

Amyláza

: v podskupině klinického hodnocení, která zahrnovala 1008 pacientů, byl u 10% pacientů

léčených efavirenzem a u 6% pacientů, kteří sloužili jako kontrolní skupiny, pozorován

asymptomatický vzestup hladin sérové amylázy nad 1,5 násobek horní hranice normálu. Klinický

význam asymptomatického zvýšení sérové amylázy není znám.

Metabolické parametry

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz

bod 4.4).

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky u dětí byly obecně podobné jako u dospělých. U dětí byla častěji hlášena vyrážka

(59 ze 182 pacientů [32 %] léčených přípravkem efavirenz) a byla častěji závažnější než u dospělých

(závažná vyrážka byla hlášena u 6 ze 182 dětí [3,3 %]). Před zahájením léčby efavirenzem u dětí lze

zvážit profylaxi vhodnými antihistaminiky.

Další zvláštní skupiny pacientů

Jaterní enzymy u pacientů současně infikovaných hepatitidou B nebo C

V souboru dlouhodobých údajů ze studie 006 bylo séropozitivních při vyšetření na přítomnost

hepatitidy typu B (pozitivní na povrchový antigen) a/nebo hepatitidu typu C (pozitivní na protilátky

proti hepatitidě typu C) 137 pacientů léčených režimy s efavirenzem (medián trvání terapie 68 týdnů)

a 84 pacientů léčených kontrolním režimem (medián trvání terapie 56 týdnů). U pacientů s

přidruženou infekcí ve studii 006 se hodnoty AST zvýšily na více než pětinásobek ULN u 13%

pacientů léčených efavirenzem a u 7% pacientů v kontrolní skupině, přičemž ke zvýšení hodnot ALT

na více než pětinásobek ULN došlo u 20, respektive 7% pacientů. Z pacientů s přidruženou infekcí ze

studie vystoupila pro poruchy funkce jater 3% pacientů léčených efavirenzem a 2% subjektů v

kontrolním rameni (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Někteří pacienti, kteří náhodně požili 600 mg dvakrát denně, uvedli zvýšenou intenzitu

neurologických příznaků. Jeden pacient popsal mimovolné kontrakce svalů.

Při léčbě předávkování efavirenzem je nutno aplikovat obecná podpůrná opatření, včetně

monitorování vitálních funkcí a sledování klinického stavu pacienta. K usnadnění vyloučení

nevstřebaného efavirenzu lze podat živočišné uhlí. Pro předávkování efavirenzem neexistuje žádné

specifické antidotum. Protože se vysoké procento efavirenzu váže na proteiny, nelze předpokládat, že

by se dialýzou vyloučilo z krve významnější množství efavirenzu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotika pro systémové podání, nenukleosidové inhibitory reverzní

transkriptázy. ATC kód: J05AG03

Mechanizmus účinku

Efavirenz je NNRTI HIV-1. Efavirenz je nekompetitivní inhibitor reverzní transkriptázy (RT) HIV-1 a

neinhibuje významným způsobem RT HIV-2 ani buněčné DNA polymerázy (α, β, γ ani δ).

Elektrofyziologie srdce

Vliv efavirenzu na interval QTc byl hodnocen v otevřené, léčivou látkou a placebem kontrolované

zkřížené studii QT intervalu, hodnotící 3 způsoby léčby ve fixním, jednosekvenčním podání ve třech

obdobích u 58 zdravých subjektů obohacených o polymorfismus CYP2B6. Průměrná hodnota C

efavirenzu u subjektů s genotypem CYP2B6 *6/*6 po podávání dávky 600 mg denně po dobu 14 dní

byla 2,25násobkem průměrné hodnoty C

pozorované u subjektů s genotypem CYP2B6 *1/*1. Byl

pozorován pozitivní vztah mezi koncentrací efavirenzu a prodloužením QTc intervalu. Na základě

vztahu koncentrace - QTc byla u subjektů s genotypem CYP2B6 *6/*6 po podávání denní dávky 600

mg po dobu 14 dní průměrná hodnota prodloužení QTc 8,7 ms a její horní hranice 90% intervalu

spolehlivosti byla 11,3 ms (viz bod 4.5).

Antivirová aktivita

Koncentrace nevázaného efavirenzu, nutné k 90 – 95% inhibici izolovaných patogenů divokého typu

nebo zidovudin-rezistentních laboratorních a klinických izolátů, se

in vitro

pohybovaly v rozmezí od

0,46 do 6,8 nM u linií lymfoblastoidních buněk, mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) a

kultur makrofágů/monocytů.

Rezistence

Účinnost efavirenzu v buněčných kulturách proti variantám virů s náhradou aminokyselin v pozicích

48, 108, 179, 181 nebo 236 v RT nebo variantách s náhradou aminokyselin v proteáze byla podobná

jako účinnost proti virovým kmenům divokého typu. Náhrady jedné aminokyseliny, které vedly k

nejvyšší rezistenci na efavirenz v buněčných kulturách, spočívaly ve výměně leucinu za isoleucin v

pozici 100 (L100I, 17-22násobná rezistence) a lysinu za asparagin v pozici 103 (K103N,

18-33násobná rezistence). Vyšší než 100-násobná ztráta vnímavosti byla pozorována vůči variantám

HIV s expresí K103N navíc k náhradě dalších aminokyselin v RT.

K103N byla nejčastěji pozorovanou náhradou v RT u virů izolovaných od pacientů, u nichž došlo k

významnému opětovnému zvýšení (”rebound”) virové zátěže v klinických studiích s efavirenzem v

kombinaci s indinavirem nebo zidovudinem + lamivudinem. Tato mutace byla pozorována u 90%

pacientů, kteří dostávali efavirenz, a u nichž byla léčba z virologického hlediska neúspěšná. Byly

pozorovány i náhrady v pozicích RT 98, 100, 101, 108, 138, 188, 190 nebo 225, avšak méně často, a

často pouze ve spojení s K103N. Náhrada aminokyselin v RT v souvislosti s rezistencí vůči efavirenzu

nezávisela na ostatních antivirových přípravcích použitých v kombinaci s efavirenzem.

Zkřížená rezistence

Profily zkřížené rezistence efavirenzu, nevirapinu a delavirdinu v buněčných kulturách ukázaly, že

náhrada K103N vede ke ztrátě vnímavosti vůči všem třem NNRTI. Dva ze tří klinicky izolovaných

virů s rezistencí vůči delavirdinu vykazovaly zkříženou rezistenci vůči efavirenzu a byla u nich

zjištěna náhrada K103N. Třetí izolovaný virus s náhradou v pozici 236 RT zkříženou rezistenci vůči

efavirenzu nevykazoval.

Izolované viry, získané z PBMC pacientů, zařazených do klinických studií s efavirenzem, u nichž byly

zjištěny známky selhání léčby (”rebound” virové zátěže), byly vyhodnoceny na vnímavost vůči

NNRTI. Třináct izolovaných virů, které byly dříve označeny jako rezistentní vůči efavirenzu,

vykazovaly rezistenci i vůči nevirapinu a delavirdinu. Ukázalo se, že pět z těchto izolovaných virů s

rezistencí vůči NNRTI, má K103N nebo došlo k náhradě valinu za isoleucin v pozici 108 (V108I) v

RT. Tři z testovaných virů, izolovaných v případě selhání léčby efavirenzem, zůstaly citlivé na

efavirenz v buněčných kulturách a byly senzitivní i vůči nevirapinu a delavirdinu.

Možnost zkřížené rezistence mezi efavirenzem a PI je vzhledem k odlišným cílovým enzymům nízká.

Možnost zkřížené rezistence mezi efavirenzem a NRTI je nízká vzhledem k odlišným cílovým

vazebným místům a mechanizmu účinku.

Klinická účinnost

Efavirenz nebyl zkoušen v kontrolovaných studiích u pacientů s pokročilou formou onemocnění HIV,

tedy u pacientů s počty CD

< 50 buněk/mm

, ani u pacientů, kteří byli již dříve léčeni PI nebo

NNRTI. Klinické zkušenosti z kontrolovaných studií s kombinacemi s didanosinem nebo zalcitabinem

jsou omezené.

Dvě kontrolované studie (006 a ACTG 364) s efavirenzem v kombinaci s NRTI a/nebo PI v délce

přibližně jednoho roku prokázaly snížení virové zátěže pod hranici kvantifikace analýzou a zvýšené

počty lymfocytů CD

u HIV infikovaných pacientů dosud neléčených antiretrovirovou terapií a již

dříve léčených NRTI. Studie 020 prokázala za dobu 24 týdnů podobný účinek u pacientů již dříve

léčených NRTI. V těchto studiích byla dávka efavirenzu 600 mg jednou denně; dávka indinaviru byla

1000 mg každých 8 hodin při kombinaci s efavirenzem a 800 mg každých 8 hodin při podávání bez

efavirenzu. Dávka nelfinaviru byla 750 mg, podávaná třikrát denně. V každé z těchto studií byly

použity standardní dávky NRTI, podávané každých 12 hodin.

Studie 006

, randomizovaná, otevřená studie, srovnávala efavirenz + zidovudin + lamivudin nebo

efavirenz + indinavir s kombinací indinavir + zidovudin + lamivudin u 1266 pacientů, u nichž se

požadovalo, aby nikdy v době před vstupem do studie neužívali efavirenz, lamivudin, NNRTI ani PI.

Průměrný výchozí počet buněk CD

byl 341 buněk/mm

a průměrná výchozí hodnota HIV-RNA činila

60250 kopií/ml. Výsledky účinnosti ve studii 006 na podskupině 614 pacientů zařazených po dobu

minimálně 48 týdnů, jsou uvedeny v Tabulce 2. V analýze počtů respondérů (jedinec, který léčbu

neukončil, se rovná selhání léčby [analýza non-completer = failure, NC = F]), se předpokládalo, že u

pacientů, kteří z jakéhokoli důvodu ukončili účast ve studii předčasně, nebo u nichž chybí naměřená

hodnota HIV-RNA, jejíž hodnotě buď předcházela nebo po níž následovala hodnota nad hranicí

kvantifikace vyšetření, byly v časových bodech s chybějícími údaji hodnoty HIV-RNA vyšší než 50

nebo vyšší než 400 kopií/ml.

Tabulka 2: Výsledky účinnosti ve studii 006

Léčebný

protokol

Procenta pacientů reagujících na léčbu

(NC = F

HIV-RNA v plazmě

Průměrná změna vůči výchozí

hodnotě počtu buněk CD

(S.E.M.

< 400 kopií/ml

(95% C.I.

< 50 kopií/ml

(95% C.I.

48 týdnů

48 týdnů

48 týdnů

EFV +

ZDV + 3TC

(60%, 73%)

(55%, 69%)

(11,8)

EFV + IDV

(47%, 61%)

(41%, 55%)

(11,3)

IDV +

ZDV + 3TC

(38%, 52%)

(34%, 47%)

(12,3)

NC = F (non-completer = failure) osoba, která nedokončila studii = selhání léčby.

C.I. (confidence interval), interval spolehlivosti.

S.E.M. (standard error of the mean), standardní chyba průměru.

EFV, efavirenz; ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir.

Dlouhodobé výsledky po 168 týdnech studie 006 (160 pacientů dokončilo studii s léčbou EFV + IDV,

196 pacientů s EFV + ZDV+ 3TC a 127 pacientů s IDV + ZDV + 3TC) naznačují trvanlivost

odpovědi ve smyslu podílu pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml, HIV RNA < 50 kopií/ml a v

průměrné změně počtu CD4 buněk vůči výchozí hodnotě.

Výsledky účinnosti ve studiích ACTG 364 a 020 jsou uvedeny v Tabulce 3. Do studie ACTG 364 bylo

zařazeno 196 pacientů, kteří se již dříve léčili NRTI, ne však PI ani NNRTI. Do studie 020 bylo

zařazeno 327 nemocných, kteří se již dříve léčili NRTI, ne však PI ani NNRTI. Lékaři směli

pacientům po vstupu do studie změnit jejich léčebný protokol obsahující NRTI. Procenta jedinců s

odpovědí na léčbu byly nejvyšší u pacientů, u nichž došlo ke změně NRTI.

Tabulka 3: Výsledky účinnosti ve studiích ACTG 364 a 020

Podíl pacientů (NC = F

HIV RNA v plazmě

Průměrná změna výchozí

hodnoty počtu buněk CD

Číslo studie/

Léčebné režimy

(95%

C.I.

(95%

C.I.

buněk/mm

(S.E.M.

Studie ACTG 364

48 týdnů

< 500 kopií/ml

< 50 kopií/ml

EFV + NFV +

NRTI

(59, 82)

(17,9)

EFV + NRTI

(46, 70)

(21,0)

NFV + NRTI

(19, 42)

(13,6)

Studie 020

24 týdnů

< 400 kopií/ml

< 50 kopií/ml

EFV + IDV +

NRTI

(52, 68)

(41, 58)

(9,1)

IDV + NRTI

(43, 59)

(30, 45)

(9,9)

NC = F (non-completer = failure) osoba, která nedokončila studii = selhání léčby.

EFV, efavirenz; ZDV, zidovudin; 3TC, lamivudin; IDV, indinavir; NRTI, nukleosidový inhibitor

reverzní transkriptázy; NFV, nelfinavir.

C.I. (confidence interval), interval spolehlivosti pro poměr pacientů s odpovědí.

S.E.M. (standard error of the mean), standardní chyba průměru.

---, neprovedeno.

Pediatrická populace

Studie AI266922 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost,

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku efavirenz podávaného v kombinaci s didanosinem a

emtricitabinem pediatrickým pacientům, kterým dříve byly nebo nebyly podávány antiretrovirové

přípravky. Přípravkem efavirenz bylo léčeno 37 pacientů ve věku 3 měsíce až 6 let (medián 0,7 let).

Ve výchozím stavu byl medián HIV-1 RNA v plazmě 5,88 log

kopií/ml, medián počtu buněk CD4+

byl 1144 buněk/mm

a medián podílu CD4+ činil 25%. Medián doby léčby v rámci studie činil

132 týdnů; 27% pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace podle léčebného

záměru (intent to treat, ITT) bylo ve 48. týdnu celkem 57% (21/37) pacientů s HIV RNA

< 400 kopií/ml a 46% (17/37) pacientů s < 50 kopií/ml. Medián nárůstu počtu CD4+ od výchozího

stavu do 48. týdne činil 215 buněk/mm

a medián nárůstu podílu CD4+ činil 6%.

Studie PACTG 1021 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost,

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku efavirenz podávaného v kombinaci s didanosinem a

emtricitabinem pediatrickým pacientům, kterým nebyly dříve podávány antiretrovirové přípravky.

Přípravek efavirenz byl podáván 43 pacientům ve věku 3 měsíce až 21 let (medián 9,6 let). Ve

výchozím stavu byl medián hodnoty HIV-1 RNA v plazmě 4,8 log

kopií/ml, medián počtu buněk

CD4+ byl 367 buněk/mm

a medián podílu CD4+ činil 18%. Medián doby léčby v rámci studie činil

181 týdnů; 16% pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace ITT bylo ve

48. týdnu celkem 77% (33/43) pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml a 70% (30/43) pacientů s

< 50 kopií/ml. Medián nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu do 48. týdne léčby činil

238 buněk/mm

a medián nárůstu podílu CD4+ činil 13%.

Studie PACTG 382 byla otevřenou studií hodnotící farmakokinetické parametry, bezpečnost,

snášenlivost a protivirovou aktivitu přípravku efavirenz podávaného v kombinaci s nelfinavirem a

NRTI pediatrickým pacientům, kterým nebyly nikdy podávány antiretrovirové přípravky, ale byli

léčeni NRTI. Přípravkem efavirenz byli léčeni 102 pacienti ve věku 3 měsíce až 16 let (medián

5,7 let). Osmdesáti sedmi procentům pacientů byla dříve podána antiretrovirová léčba. Ve výchozím

stavu byl medián hodnoty HIV-1 RNA v plazmě 4,57 log

kopií/ml, medián počtu buněk CD4+ byl

755 buněk/mm

a medián podílu CD4+ činil 30%. Medián doby léčby v rámci studie činil 118 týdnů;

25% pacientů ukončilo léčbu před 48. týdnem. Podle analýzy populace ITT bylo ve 48. týdnu celkem

57% (58/102) pacientů s HIV RNA < 400 kopií/ml a 43% (44/102) pacientů s < 50 kopií/ml. Medián

nárůstu počtu CD4+ od výchozího stavu do 48. týdne činil 128 buněk/mm

a medián nárůstu podílu

CD4+ činil 5%.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Maximální koncentrace efavirenzu v plazmě 1,6-9,1 μM byly dosaženy za 5 hodin po podání

jednorázové perorální dávky 100 mg až 1600 mg neinfikovaným dobrovolníkům. U dávek až do výše

1600 mg bylo v závislosti na dávce pozorováno zvyšování hodnot C

a AUC; toto zvyšování bylo

méně než úměrné, což naznačuje snížené vstřebávání při vyšších dávkách. Doba do dosažení

maximálních plazmatických koncentrací (3-5 hodin) se nezměnila ani po opakovaných dávkách, a

ustálené plazmatické koncentrace byly dosaženy během 6-7 dnů.

U HIV-infikovaných pacientů v ustáleném stavu byla závislost průměrných hodnot C

a AUC

na dávkách 200 mg, 400 mg a 600 mg denně lineární. U 35 pacientů, kteří dostávali efavirenz v dávce

600 mg jednou denně, byly v ustáleném stavu hodnoty C

12,9 ± 3,7 μM (29%) [průměr ± S.D. (%

C.V.)], hodnoty C

v ustáleném stavu byly 5,6 ± 3,2 μM (57%), a hodnoty AUC byly 184 ± 73 μM.h

(40%).

Vliv jídla

AUC a C

jednorázové dávky 600 mg efavirenzu v potahované tabletě podaného neinfikovaným

dobrovolníkům se zvýšila o 28% (90% CI: 22 – 33%), resp. 79% (90% CI: 58 - 102%) při současném

požití jídla s vysokým obsahem tuku ve srovnání s dávkou podanou nalačno (viz bod 4.4).

Distribuce v organismu

Efavirenz se ve velké míře (přibližně 99,5-99,75%) váže na plazmatické proteiny (převážně na

albumin). U pacientů, infikovaných HIV-1 (n = 9), jimž byl efavirenz podáván v dávce 200 až 600 mg

jednou denně po dobu minimálně jednoho měsíce, se koncentrace v mozkomíšním moku pohybovaly

v rozmezí od 0,26 do 1,19% (průměr 0,69%) odpovídajících plazmatických koncentrací. Tato hodnota

je přibližně trojnásobkem hodnoty volné (na protein nevázané) frakce efavirenzu v plazmě.

Biotransformace

Studie provedené u lidí, a

in vitro

studie s použitím humánních jaterních mikrozomů prokázaly, že

efavirenz je metabolizován převážně systémem cytochromu P450 na hydroxylované metabolity, které

dále podléhají glukuronidaci. Tyto metabolity nejsou v podstatě účinné proti HIV-1. Studie provedené

in vitro

naznačují, že CYP3A4 a CYP2B6 jsou hlavními izoenzymy odpovědnými za metabolizmus

efavirenzu, a že efavirenz inhibuje izoenzymy 2C9, 2C19 a 3A4 systému cytochromu P450. V

in vitro

studiích efavirenz neinhiboval CYP2E1 a inhiboval CYP2D6 a CYP1A2 pouze při koncentracích

značně vyšších, než jsou hodnoty dosahované v klinické praxi.

Plazmatická hladina efavirenzu může být zvýšena u pacientů s homozygotní G516T genetickou

variantou izoenzymu CYP2B6. Klinické důsledky tohoto spojení nejsou známy, nicméně možnost

zvýšeného výskytu a závažnosti nežádoucích účinků souvisejících s podáváním efavirenzu se nemůže

vyloučit.

Ukázalo se, že efavirenz indukuje enzymy CYP3A4 a CYP2B6, výsledkem je indukce vlastního

metabolizmu, která může být u některých pacientů klinicky významná. U neinfikovaných

dobrovolníků vedlo podávání dávek 200-400 mg denně po dobu 10 dní k nižší než předpokládané

akumulaci (nižší o 22-42%) a ke kratšímu terminálnímu poločasu v porovnání s jednorázově podanou

dávkou (viz dále). Rovněž bylo prokázáno, že efavirenz indukuje UGT1A1. Expozice raltegraviru

(což je substrát UGT1A1) jsou za přítomnosti efavirenzu sníženy (viz bod 4.5, Tabulka 1).

I když

in vitro

údaje naznačují, že efavirenz inhibuje CYP2C9 a CYP2C19, existují protichůdná

hlášení jak o zvýšení, tak o snížení expozic substrátům těchto enzymů, pokud se

in vivo

podávají spolu

s efavirenzem. Čistý výsledek současného podávání není jasný.

Eliminace z organismu

Efavirenz má poměrně dlouhý terminální poločas vylučování nejméně 52 hodin po jednorázové dávce

a 40-55 hodin po opakovaných dávkách. Přibližně 14-34% radioaktivně značené dávky efavirenzu

bylo zachyceno v moči a méně než 1% dávky se vyloučilo močí ve formě nezměněného efavirenzu.

Porucha funkce jater

Ve studii s jedinou dávkou byl u jediného pacienta s těžkou poruchou funkce jater (třída C Child-

Pughovy stupnice) zdvojnásoben biologický poločas, což ukazuje na potenciál pro mnohem větší

stupeň akumulace. Studie s opakovanými dávkami žádný účinek na farmakokinetiku efavirenzu u

pacientů s mírnou poruchou funkce jater (třída A Child-Pughovy stupnice) v porovnání s kontrolami

neprokázala. K určení, zda středně těžká nebo těžká porucha funkce jater (třída B nebo C Child-

Pughovy stupnice) ovlivňuje farmakokinetiku efavirenzu není k dispozici dostatek údajů.

Pohlaví, rasa, starší jedinci

I když omezené množství dat naznačuje možnost zvýšené expozice efavirenzu u žen, stejně jako u

pacientů z Asie a Tichomoří, nezdá se, že by efavirenz snášeli hůře. Farmakokinetické studie u

starších osob nebyly provedeny.

Pediatrická populace

Farmakokinetické parametry pro efavirenz v ustáleném stavu u pediatrických pacientů byly

predikovány na základě farmakokinetického modelu populace a jsou shrnuty v tabulce 5 podle rozsahů

tělesných hmotností odpovídajících doporučeným dávkám tobolek.

Tabulka 4: Předpokládaná farmakokinetika efavirenzu v ustáleném stavu (tobolky/vysypané

tobolky) u pediatrických pacientů infikovaných HIV

Tělesná hmotnost

Dávka

Průměrná

hodnota AUC

(0-24)

µM·h

Průměrná

hodnota C

µg/ml

Průměrná

hodnota C

µg/ml

3,5-5 kg

100 mg

220,52

5,81

2,43

5-7,5 kg

150 mg

262,62

7,07

2,71

7,5-10 kg

200 mg

284,28

7,75

2,87

10-15 kg

200 mg

238,14

6,54

2,32

15-20 kg

250 mg

233,98

6,47

20-25 kg

300 mg

257,56

7,04

2,55

25-32,5 kg

350 mg

262,37

7,12

2,68

32,5-40 kg

400 mg

259,79

6,96

2,69

>40 kg

600 mg

254,78

6,57

2,82

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V konvenčních studiích genotoxicity nebyl efavirenz mutagenní ani klastogenní.

U potkanů indukoval efavirenz resorpci plodů. U 3 ze 20 plodů/novorozených mláďat samic makaků

Cynomolgus, jimž byly podávány dávky zajišťující plazmatické koncentrace efavirenzu podobné

hodnotám pozorovaným u lidí, byly zjištěny malformace. U jednoho plodu byla zjištěna anencefalie a

unilaterální anoftalmie se sekundárním zvětšením jazyka, u druhého plodu se vyskytla mikrooftalmie a

u třetího plodu došlo k rozštěpu patra. U potkanů ani králíků, jimž byl aplikován efavirenz, žádné

malformace pozorovány nebyly.

Biliární hyperplazie byla zjištěna u makaků, jimž byl efavirenz aplikován po dobu jednoho roku a déle

v dávce vedoucí k průměrným hodnotám AUC přibližně dvojnásobněě vyšším než u osob užívajících

doporučenou dávku. Po vysazení dávek došlo k regresi této biliární hyperplázie. U potkanů byla

pozorována biliární fibróza. U některých opic, které dostávaly efavirenz po dobu jednoho roku a déle

v dávkách, po nichž byly hodnoty AUC v plazmě 4 až 13 krát vyšší než u osob, jimž se podávala

doporučená dávka, byly pozorovány nesetrvalé křeče (viz body 4.4 a 4.8).

Studie karcinogenity prokázaly zvýšenou incidenci jaterních a plicních nádorů u myších samiček, ne

však u samečků. Mechanizmus vzniku nádorů a případný význam u člověka nejsou známy.

Studie karcinogenity u myších samečků a samečků a samiček potkanů byly negativní. I když není

karcinogenní potenciál u člověka znám, tyto údaje naznačují, že klinický přínos efavirenzu převažuje

nad potenciálním rizikem karcinogenity pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

mikrokrystalická celulosa

hyprolosa

natrium-lauryl-sulfát

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

poloxamer 407

magnesium-stearát

Potah tablety

hypromelosa 6cP (HPMC 2910)

monohydrát laktózy

oxid titaničitý

makrogol/PEG 3350

triacetin 3

žlutý oxid železitý

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Bílý opaktní PVC/PVdC-Al nebo Al-Al blistr v kartonové krabičce obsahující 30 nebo

90 potahovaných tablet.

30 x 1 potahovaná tableta v bílém opaktním PVC/PVdC-Al nebo Al-Al perforovaném jednodávkovém

blistru.

90 x 1 potahovaná tableta v bílém opaktním PVC/PVdC-Al nebo Al-Al perforovaném jednodávkovém

blistru.

Vícenásobné balení (multipack) (balíček) obsahující 90 potahovaných tablet (3 balení 30 x 1

potahovaná tableta) v bílém opaktním PVC/PVDC-Al nebo Al-Al perforovaném jednodávkovém

blistru.

Vícenásobné balení (multipack) (kartonová krabička) obsahující 90 potahovaných tablet (3 balení 30 x

1 potahovaná tableta) v bílém opaktním PVC/PVDC-Al nebo Al-Al perforovaném jednodávkovém

blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/11/742/001-011

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9. ledna 2012

Datum posledního prodloužení registrace: 9. září 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/23878/2012

EMEA/H/C/002352

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Efavirenz Teva

efavirenzum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Efavirenz Teva. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé

přípravky (CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí

o registraci a doporučení ohledně podmínek pro používání přípravku Efavirenz Teva.

Co je Efavirenz Teva?

Efavirenz Teva je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku efavirenz. Je dostupný ve formě tablet

(600 mg).

Přípravek Efavirenz Teva je „generikum“. To znamená, že přípravek Efavirenz Teva je obdobou

„referenčního přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku Sustiva. Více

informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde

K čemu se přípravek Efavirenz Teva používá?

Přípravek Efavirenz Teva je antivirotikum. Používá se v kombinaci s jinými antivirotiky k léčbě

dospělých a dětí od tří let nakažených virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1), což je virus

způsobující syndrom získaného selhání imunity (AIDS).

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Efavirenz Teva používá?

Léčbu přípravkem Efavirenz Teva by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou infekce HIV.

Přípravek Efavirenz Teva musí být podáván v kombinaci s dalšími antivirotiky. Doporučuje se, aby

pacienti užívali přípravek Efavirenz Teva nalačno a bez jídla, nejlépe večer před spaním.

Efavirenz Teva

strana 2/2

Doporučená dávka přípravku Efavirenz Teva pro dospělé činí 600 mg jednou denně. Přípravek Efavirenz

Teva ve formě tablet není vhodný pro děti o hmotnosti nižší než 40 kg. Pro tyto pacienty jsou k dispozici

tobolky obsahující efavirenz.

Dávku přípravku Efavirenz Teva je třeba snížit u pacientů, kteří užívají vorikonazol (lék používaný

k léčbě plísňových infekcí). U pacientů, kteří užívají rifampicin (antibiotikum), může být zapotřebí

dávku přípravku Efavirenz Teva zvýšit.

Podrobné informace jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku (rovněž součástí zprávy EPAR).

Jak přípravek Efavirenz Teva působí?

Léčivá látka v přípravku Efavirenz Teva, efavirenz, je nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy

(NNRTI). Blokuje činnost reverzní transkriptázy, což je enzym produkovaný virem HIV, který viru

umožňuje nakazit buňky v těle a tvořit další viry. Blokováním tohoto enzymu přípravek Efavirenz Teva,

užívaný v kombinaci s jinými antivirotiky, snižuje obsah HIV v krvi a udržuje jeho hodnoty na nízké

úrovni. Přípravek Efavirenz Teva infekci HIV ani AIDS neléčí, ale může oddálit poškození imunitního

systému a rozvoj infekcí a nemocí souvisejících s AIDS.

Jak byl přípravek Efavirenz Teva zkoumán?

Vzhledem k tomu, že přípravek Efavirenz Teva je generikum, studie u pacientů se omezily pouze na

testy zaměřené na prokázání jeho bioekvivalence s referenčním přípravkem Sustiva. Dva léčivé

přípravky jsou bioekvivalentní, pokud produkují stejné hladiny léčivé látky v těle.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Efavirenz Teva?

Jelikož přípravek Efavirenz Teva je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním přípravkem, jeho

přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Efavirenz Teva schválen?

Výbor CHMP dospěl k závěru, že v souladu s požadavky Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek

Efavirenz Teva je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem Sustiva. Stanovisko výboru

CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Sustiva přínosy přípravku Efavirenz Teva převyšují

zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Efavirenz Teva bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Další informace o přípravku Efavirenz Teva

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Efavirenz Teva platné v celé Evropské unii

dne 09. ledna 2012.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Efavirenz Teva je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

Public Assessment Reports. Další informace o léčbě přípravkem Efavirenz Teva naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo kontaktujte svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční

přípravek.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 11-2011.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace