Yondelis

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Yondelis
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Yondelis
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Новообразувания На Яйчниците, Сарком
 • Терапевтични показания:
 • Yondelis е показан за лечение на пациенти с напреднал сарком на меките тъкани, след провала на антрациклини и ифосфамид, или които са неподходящи за получаване на тези агенти. Данните за ефикасността се основават основно на пациенти с липосаркома и лейомиосаркома. Йонделис в комбинация с пегилированным липосомальным доксорубицином (PLD) е показан за лечение на пациенти с рецидивиращи platino-чувствителни рак на яйчниците .
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 23

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000773
 • Дата Оторизация:
 • 16-09-2007
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000773
 • Последна актуализация:
 • 01-01-2020

Доклад обществена оценка

EMA/262441/2015

EMEA/H/C/000773

Резюме на EPAR за обществено ползване

Yondelis

trabectedin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Yondelis. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на

Yondelis.

Какво представлява Yondelis?

Yondelis е лекарство за рак, което съдържа активното вещество трабектедин (trabectedin).

Предлага се под формата на прах за приготвяне на инфузионен разтвор (вливане във вена).

За какво се използва Yondelis?

Yondelis се прилага за лечение на възрастни с два вида рак:

авансирал сарком на меките тъкани — вид рак, който се развива от меките опорни тъкани на

тялото. „Авансирал“ означава, че ракът е започнал да се разпространява. Yondelis се

използва, когато лечението с антрациклини и ифосфамид (други лекарства за рак) е спряло

да действа или при пациенти, на които тези лекарства не могат да бъдат прилагани.

овариален рак (рак на яйчника) при рецидив (заболяването се е възобновило след предходно

лечение) и чувствителност към лекарства, съдържащи платина. Yondelis се използва в

комбинация с пегилиран липозомен доксорубицин (PLD, друго лекарство за рак).

Тъй като броят на пациентите със сарком на меките тъкани и рак на яйчника е малък,

заболяванията се смятат за „редки“ и Yondelis е определен за „лекарство сирак“ (лекарство,

използвано при редки заболявания) на 30 май 2001 г. (за сарком на меките тъкани) и на

17 октомври 2003 г. (за рак на яйчника).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Yondelis?

Yondelis се прилага под наблюдението на лекар с опит в назначаването на химиотерапия

(лекарства за лечение на рак). Трябва да се прилага само от квалифицирани онколози

(специалисти в областта на раковите заболявания) или други здравни специалисти,

специализирали в прилагането на цитотоксични (убиващи клетките) лекарства.

За сарком на меките тъкани препоръчителната доза Yondelis е 1,5 mg на квадратен метър телесна

повърхност (изчислена спрямо височината и теглото на пациента), приложена като еднократна

инфузия с продължителност 24 часа веднъж на три седмици. За рак на яйчника Yondelis се

прилага в доза 1,1 mg/m

веднъж на три седмици под формата на инфузия с продължителност три

часа веднага след инфузията на PLD.

Лечението продължава, докато пациентът показва признаци на повлияване. Препоръчва се

Yondelis да се въвежда чрез централен венозен източник (тънка тръбичка, водеща от кожата в

големите вени точно над сърцето). За да се предотврати повръщане и да се предпази черният

дроб, преди лечението пациентите трябва да получат инфузия на кортикостероиди, напр.

дексаметазон. Ако кръвната картина на пациента показва отклонения, инфузията на Yondelis

трябва да се отложи, дозата на лекарството — да се намали или могат да се използват други

лекарства за лечение на проблемите с кръвта. За повече информация вижте кратката

характеристика на продукта (също част от EPAR).

Как действа Yondelis?

Активното вещество в Yondelis, трабектедин, представлява синтетична версия на вещество, което

първоначално е извлечено от туникатен вид или асцидия (морски организъм). Ракът е

заболяване, при което клетките се делят твърде бързо, обикновено тъй като гените им

функционират неправилно. Трабектедин действа, като се свързва с ДНК — химическата

молекула, изграждащи гените — и по този начин пречи на някои гени в човешките клетки да

увеличат активността си. Това може да попречи на тези клетки да се делят твърде бързо и да

забави растежа на различни видове рак.

Как е проучен Yondelis?

За сарком на меките тъкани Yondelis е проучен в едно основно проучване, обхващащо 266

пациенти с липосарком (сарком, произхождащ от мастните клетки) или лейомиосарком (сарком,

произхождащ от „гладките“ или неволево съкращаващи се мускулни клетки) в напреднала или

метастатична фаза (разсейки в други части на организма). Всички пациенти са лекувани преди

това с антрациклин и ифосфамид, но лечението е спряло да действа. В проучването се сравняват

две различни схеми на дозиране на Yondelis: три пъти месечно и веднъж на три седмици.

За рак на яйчника Yondelis в комбинация с PLD е сравнен с PLD, прилаган самостоятелно, в едно

основно проучване, обхващащо 672 жени, чието заболяване се е възобновило или влошило след

предходно лечение. Около две трети от пациентките имат рак, който протича с чувствителност

към лекарства, съдържащи платина.

В двете проучвания основната мярка за ефективност е преживяемостта на пациентите без

влошаване на заболяването.

Yondelis

EMA/262441/2015

Страница 2/4

Какви ползи от Yondelis са установени в проучванията?

При сарком на меките тъкани Yondelis е по-ефективен, когато се прилага веднъж на три седмици,

отколкото при употреба на алтернативната схема на дозиране. При пациентите, получаващи

лекарството на всеки три седмици, заболяването се влошава средно след 3,8 месеца в сравнение

с 2,1 месеца при пациентите, получаващи Yondelis три пъти месечно.

При рак на яйчника комбинацията Yondelis и PLD е по-ефективна от самостоятелната употреба на

PLD: при пациенти, получаващи комбинираното лечение, заболяването се влошава средно след

7,3 месеца в сравнение с 5,8 месеца при пациентите, получаващи PLD самостоятелно. Ефектът на

Yondelis е по-изразен при жени, чието раково заболяване протича с чувствителност към

лекарства, съдържащи платина.

Какви са рисковете, свързани с Yondelis?

При повечето пациенти, лекувани с Yondelis, е възможно да настъпят нежелани лекарствени

реакции. При около 10% от пациентите, лекувани с Yondelis самостоятелно, и 25% от лекуваните

с Yondelis в комбинирана терапия могат да настъпят сериозни нежелани лекарствени реакции.

Най-честите нежелани лекарствени реакции, с различна тежест, са неутропения (намален брой

на неутрофилите, вид бели кръвни клетки), гадене (позиви за повръщане), повръщане, повишени

нива на чернодробните ензими, анемия (намален брой на червените кръвни телца), умора,

тромбоцитопения (намален брой на тромбоцитите), загуба на апетит и диария. Фатални нежелани

лекарствени реакции са настъпили при 1,9 и 0,9% от пациентите, лекувани с Yondelis, прилаган

съответно самостоятелно и в комбинирана терапия. За пълния списък на всички нежелани

лекарствени реакции, съобщени при Yondelis, вижте листовката.

Yondelis не трябва да се използва при пациенти със сериозна или неовладяна инфекция, в

комбинация с ваксина срещу жълта треска или при кърмещи жени. За пълния списък на

ограниченията вижте листовката.

Защо Yondelis е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че ползите от Yondelis са по-големи от рисковете, и препоръча да му бъде

издадено разрешение за употреба.

Първоначално Yondelis е одобрен при „извънредни обстоятелства“, тъй като към момента на

одобряване наличната информация за сарком на меките тъкани е ограничена. Тъй като фирмата е

предоставила необходимата допълнителна информация, на 27 май 2015 г. „извънредните

обстоятелства“ са отменени.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Yondelis?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Yondelis се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Yondelis, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Yondelis

EMA/262441/2015

Страница 3/4

Допълнителна информация за Yondelis:

На 17 септември 2007 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Yondelis,

валидно в рамките на Европейския съюз

Пълният текст на EPAR за Yondelis може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Yondelis прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Yondelis може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

рак на яйчника

сарком на меките тъкани.

Дата на последно актуализиране на текста 05-2015.

Yondelis

EMA/262441/2015

Страница 4/4

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Yondelis 0,25 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Yondelis 1 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

Trabectedin (Трабектедин)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и

всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Yondelis и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Yondelis

Как да използвате Yondelis

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Yondelis

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Yondelis и за какво се използва

Yondelis съдържа активното вещество трабектедин. Yondelis е противораково лекарство, който

действа, като възпрепятства размножаването на туморните клетки.

Yondelis се използва за лечение на пациенти с напреднал сарком на меките тъкани, при които

прилаганите преди това лекарства не са дали резултат или пациенти, при които тези лекарства

не могат да бъдат прилагани. Саркомът на меките тъкани е злокачествено заболяване, което

започва някъде в меките тъкани, като мускулите, мастната тъкан или другите тъкани (например

хрущяли или кръвоносни съдове).

Yondelis в комбинация с пегилиран липозомен доксорубицин (PLD – друго противораково

лекарство) се използва за лечение на пациенти с рак на яйчника, рецидивирал след най-малко

1 предишно лечение, които не са резистентни на противоракови лекарства, съдържащи

съединения на платина.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Yondelis

Не приемайте Yondelis:

ако сте алергични към трабектедин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако имате тежки инфекции;

ако кърмите;

ако Ви предстои ваксинация срещу жълта треска.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Yondelis.

Yondelis или неговата комбинация с PLD не трябва да се използва, ако имате тежко

чернодробно, бъбречно или сърдечно увреждане. Кажете на Вашия лекар, ако знаете или

подозирате, че имате чернодробни, бъбречни или сърдечни проблеми преди започване на

лечение с Yondelis.

Трябва незабавно да потърсите медицинска помощ при поява на следните състояния:

Ако развиете треска, тъй като Yondelis може да причини нежелани реакции, засягащи

кръвта и черния дроб.

Ако продължава да Ви се гади, повръщате или не сте в състояние да пиете течности и

поради това отделяте по-малко урина, въпреки че са Ви дадени лекарства против

повръщане.

Ако изпитвате тежка мускулна болка или слабост, тъй като тя може да бъде признак на

поражение на мускулите (рабдомиолиза, вижте точка 4).

Ако забележите, че инфузията Yondelis изтича извън вената Ви по време на вливане. Това

може да причини увреждане и смърт на тъканните клетки около мястото на инжектиране

(тъканна некроза, вижте също точка 4) което може да наложи хирургична операция.

Ако имате алергична реакция (свръхчувствителност). В този случай при Вас може да

възникнат един или повече от следните симптоми: повишена температура, затруднено

дишане, червенина или зачервяване на кожата, или обрив, гадене или повръщане (вижте

точка 4).

Ако забележите необясним частичен или генерализиран оток (едем) с възможно

прималявяне, замаяност или жажда (ниско кръвно налягане). Това може да е признак за

заболяване (синдром на нарушена капилярна пропускливост), което може да причини

прекомерно натрупване на течност в тъканите, и изисква спешна медицинска оценка от

Вашия лекар.

Деца и юноши

Yondelis не трябва да се използва при пациенти със саркоми в детска възраст, под 18 години.

Други лекарства и Yondelis

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Не трябва да използвате Yondelis, ако Ви предстои ваксинация срещу жълта треска и не се

препоръчва да използвате Yondelis, ако Ви предстои ваксинация с ваксина, съдържаща живи

вирусни частици. Ефектът на лекарства, съдържащи фенитоин (при eпилепсия), може да бъде

намален, ако се прилагат заедно с Yondelis, поради което това не се препоръчва.

Ако използвате някое от следните лекарства по време на лечението си с Yondelis, e необходимо

да бъдете внимателно наблюдавани, тъй като ефектите на Yondelis са:

намалени (например лекарства, съдържащи рифампицин (при бактериални инфекции),

фенобарбитал (при eпилепсия ) или жълт кантарион (

Hypericum perforatum

, билково

лекарство при депресия) или

повишени (например лекарства, съдържащи кетоконазол или флуконазол (при гъбични

инфекции), ритонавир (при инфекция с вируса на човешкия имунен дефицит [HIV]),

кларитромицин (при бактериални инфекции), aпрепитант (за предотвратяване на гадене и

повръщане), циклоспорин (потиска защитната система на организма) или верапамил (при

високо кръвно налягане и сърдечни заболявания).

Поради това, използването на тези лекарства заедно с Yondelis трябва да се избягва, ако е

възможно.

Ако приемате Yondelis или комбинацията Yondelis+PLD заедно с лекарство, което може да

причини увреждане на черния дроб или мускулите (рабдомиолиза), може да се нуждаете от

внимателно наблюдение, тъй като е възможен повишен риск за увреждане на черния дроб или

мускулите. Лекарства, съдържащи статини (за понижаване нивата на холестерола и

предпазване от сърдечносъдови болести) са пример за лекарства, които могат да причинят

мускулно увреждане.

Yondelis с алкохол

Консумацията на алкохол трябва да се избягва при лечение с Yondelis, тъй като това може да

увреди черния дроб.

Бременност, кърмене и фертилитет

Бременност

Yondelis не трябва да се използва по време на бременност. Ако сте бременна, смятате, че може

да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата

на това лекарство.

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефикасна контрацепция, докато приемат

Yondelis и 3 месеца след края на лечението.

Ако настъпи бременност, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар и се препоръчва

генетична консултация, тъй като Yondelis може да причини генетично увреждане.

Кърмене

Yondelis не трябва да се дава на пациентки, които кърмят. Поради това трябва да

преустановите кърменето, преди да започнете лечението и не трябва да започвате отново да

кърмите, преди Вашият лекар да потвърди, че това е безопасно.

Фертилитет

Ефикасна контрацепция трябва да бъде използвана при мъже във фертилна възраст, докато

приемат Yondelis и 5 месеца след края на лечението.

Пациентите трябва да потърсят съвет относно запазване на яйцеклетки или сперма преди

лечението, поради риск от необратимо безплодие, дължащо се на лечението с Yondelis.

Генетична консултация се препоръчва също и при пациенти, които биха искали да имат деца

след лечението.

Шофиране и работа с машини

По време на лечението с Yondelis може да се чувствате уморени и да изпитвате слабост.

Недейте да шофирате или да работите с инструменти или машини, ако изпитвате някои от тези

ефекти.

Yondelis съдържа калий

Tова лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на флакон и поради това може да

се счита, че практически не съдържа калий.

3.

Как да използвате Yondelis

Yondelis се прилага под наблюдението на лекар, който има опит при прилагане на

химиотерапия. Употребата му трябва да се ограничи до квалифицирани онколози или други

медицински специалисти, специализирани в прилагането на цитотоксични лекарства.

Обичайната доза за лечение на сарком на меките тъкани е 1,5 mg/m

телесна площ. По време на

лечебния период, лекарят ще Ви наблюдава внимателно и ще установи най-подходящата доза

Yondelis, която да приемате. Препоръчителната доза за пациентите от японски произход е по-

ниска от обичайната доза за всички други раси и е 1,2 mg/m

телесна площ.

Обичайната доза за лечение на рак на яйчника е 1,1 mg/m

телесна повърхност след приложение

на 30 mg/m

телесна повърхност PLD.

Преди да Ви бъде приложен, Yondelis е приготвен и разреден за интравенозно приложение.

Всеки път, когато Ви прилагат Yondelis за лечение на сарком на меките тъкани, ще са

необходими около 24 часа, докато целият разтвор навлезе в кръвта. При лечение на рак на

яйчника ще са необходими 3 часа.

За да се избегне дразнене на мястото на инжектиране се препоръчва Yondelis да се прилага чрез

централна венозна линия.

Преди, както и при нужда по време на лечението с Yondelis, ще Ви бъде дадено лекарство,

което да предпази черния дроб и да намали риска от нежелани реакции като гадене и

повръщане.

Инфузията се прави на всеки 3 седмици, но понякога Вашият лекар може да препоръча

отлагане на дозата, за да Ви се осигури получаването на най-подходящата доза Yondelis.

Продължителността на целия лечебен период ще зависи от Вашето повлияване и от това колко

добре се чувствате. Вашият лекар ще Ви уведоми колко дълго ще продължи лечението. Ако

имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство или неговата комбинация с PLD може да предизвика

нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако не сте сигурни какво представляват нежеланите реакции, описани по-долу, трябва да

помолите Вашия лекар да Ви ги обясни по-подробно.

Сериозни нежелани реакции, предизвикани от лечението с Yondelis:

Много чести: може да засегнат повече от 1 от 10 пациенти

Може да имате повишени нива на жълтия пигмент билирубин в кръвта, което може

възможно да причини жълтеница (пожълтяване на кожата, лигавиците и очите).

Вашият лекар ще назначи редовни изследвания на кръвта за откриване на отклонения в

показателите.

Чести: може да засегнат до 1 от 10 пациенти

Може също да имате инфекции на кръвта (сепсис), ако имунната Ви система е много

слаба.

Ако имате повишена температура, трябва незабавно да потърсите медицинска

помощ.

Бихте могли също така да изпитвате болка в мускулите (миалгия). Може да имате и

увреждане на нервите, което води до мускулна болка, слабост и изтръпване. Може да

имате общо подуване или подуване на крайниците и мравучкане по кожата.

Може да имате реакция на мястото на инжектиране. Инфузията Yondelis може да изтече

извън вената Ви по време на вливане и да причини увреждане и смърт на тъканните

клетки около мястото на инжектиране (тъканна некроза, вижте също точка 2

„Предупреждения и предпазни мерки”), което може да наложи хирургична операция.

Може да имате алергична реакция. В този случай при Вас може да се появят повишена

температура, затруднено дишане, червенина или зачервяване на кожата или обрив, гадене

или повръщане.

Когато Yondelis се използва в комбинация с PLD, може да имате синкоп, наречен също

припадък. Освен това може да имате усещане, че сърцето Ви бие твърде силно или

твърде бързо в гърдите (палпитации), да имате слабост на камерите – главните

изпомпващи камери на сърцето (дисфункция на лявата камера), или внезапно запушване

на белодробна артерия (белодробна eмболия).

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 души

Може да усетите силни мускулни болки и болка, скованост и слабост в мускулите. При

Вас може да се появи и потъмняване на цвета на урината. Всички описани симптоми

може да са признак на увреждане на мускулите (рабдомиолиза).

В някои случаи Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта, за да предотврати

развитието на мускулно поражение (рабдомиолиза). При много тежки случаи това може

да доведе до бъбречна недостатъчност.

Ако изпитвате силна мускулна болка или

слабост, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ.

При Вас може да възникнат затруднено дишане, неправилен сърдечен ритъм, намалено

отделяне на урина, рязка промяна в психичното състояние, зони с различна оцветка на

кожата, силно понижено кръвно налягане, свързано с отклонения в резултатите от

лабораторни изследвания (понижение на броя на тромбоцитите). Ако получите някой от

изброените по-горе симптоми или признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

При Вас може да се появи необичайно събиране на течност в белите дробове, което води

до оток (белодробен едем).

Може да забележите необясним частичен или генерализиран оток (едем) с възможно

прималявяне, замаяност или жажда (ниско кръвно налягане). Това може да е признак за

заболяване (синдром на нарушена капилярна пропускливост), което може да причини

прекомерно натрупване на течност в тъканите. Ако получите тези симптоми или

признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

Може да забележите, че има изтичане извън вената на инфузията Yondelis

(екстравазация), докато се извършва вливането. След това ще забележите известна

червенина, подуване, сърбеж и дискомфорт на мястото на инжектиране. Ако получите

някой от тези симптоми или признаци,

уведомете незабавно Вашия лекар или

медицинска сестра

Това би могло да доведе до увреждане или загиване на клетки на тъканта около мястото

на инжектиране (тъканна некроза), което може да наложи хирургична намеса.

Някои от симптомите или признаците на екстравазация може да не са видими няколко

часа след настъпването им. Може да има образуване на мехури, обелване или

потъмняване на кожата над мястото. Възможно е пълната тежест на тъканното увреждане

да стане видима след няколко дни. Ако получите някой от описаните симптоми или

признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 души

При Вас може да се появи пожълтяване на кожата и очните ябълки (жълтеница), болка в

горната дясна част на корема, гадене, повръщане, общо неразположение, затруднена

концентрация, дезориентация или обърканост, сънливост. Тези признаци може да показват

неспособност на черния дроб да изпълнява нормалните си функции. Ако получите някой от

описаните симптоми или признаци,

потърсете незабавно медицинска помощ

Други по-малко сериозни нежелани лекарствени реакции:

Много чести: може да засегнат повече от 1 от 10 пациенти

Може:

да се чувствате уморени

да имате затруднено дишане и кашлица

да изпитвате болка в гърба и ставите

да чувствате, че в тялото Ви има прекомерно количество течност (оток)

да получавате лесно синини

да ви тече кръв от носа

да сте по-склонни към инфекции. Инфекцията може да причини и повишаване

на температурата(треска).

Ако развиете някои от тези симптоми,

трябва незабавно да потърсите медицинска

помощ.

При Вас може да се проявят някои храносмилателни симптоми, като загуба на апетит,

гадене или повръщане, болка в корема, диария или запек.

Ако продължава да Ви се гади,

повръщате или не сте в състояние да пиете течности и поради това отделяте по-

малко урина, въпреки че приемате лекарства против повръщане, трябва незабавно да

потърсите медицинска помощ.

Може да имате главоболие и проблеми със съня

Може да имате възпаление на лигавицата, като зачервяване и оток в устата, което води до

възпаление на устата с болезнени язви и афти (стоматит), или като проява на възпаление

на стомашно-чревния тракт, когато Yondelis се използва заедно с PLD.

Пациентките, получаващи Yondelis плюс PLD за рак на яйчника, може да имат също и

синдрома ръка-крак. Той може да се прояви със зачервена кожа на дланите, пръстите и

ходилата на краката, които по-късно може да се подуят и да станат лилави. Засегнатите

участъци от кожата може или да изсъхнат и да се излющят, или да станат на мехури с

образуване на язви.

Чести: може да засегнат до 1 от 10 пациенти

Може да имате обезводняване на организма, загуба на тегло, дискомфорт след хранене и

промяна на вкуса.

Може да имате косопад (aлопеция).

Може също така да получите замаяност, ниско кръвно налягане и зачервяване на лицето

или кожен обрив.

При пациентки, получаващи Yondelis заедно с PLD за рак на яйчника, може да се появи

повишена кожна пигментация.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва ,

уведомете Вашия лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Yondelis

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета на флакона след „Годен до:” и „EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2ºC - 8ºC).

Информация за стабилността в периода на използване на приготвения и разредения разтвор е

включена в раздела за медицински специалисти.

Не използвайте това лекарство, ако забележите видими частици след приготвяне или

разреждане на лекарството.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Yondelis

Активното вещество е трабектедин.

Yondelis 0,25 mg: Всеки флакон с прах съдържа 0,25 mg трабектедин.

Yondelis 1 mg: Всеки флакон с прах съдържа 1 mg трабектедин.

Другите съставки са: захароза, калиев дихидрогенфосфат, фосфорна киселина (за

корекция на pH) и калиев хидроксид (за корекция на pH).

Как изглежда Yondelis и какво съдържа опаковката

Yondelis е прах за концентрат за инфузионен разтвор. Прахът е с бял до почти бял цвят и се

предлага в стъклени флакони.

Всяка картонена кутия съдържа 1 флакон oт 0,25 mg или 1 mg трабектедин.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Pharma Mar, S.A.

Avda. de los Reyes 1

Polígono Industrial La Mina

28770 Colmenar Viejo (Madrid)

Испания

Tel: +34 91 846 60 00

Fax: +34 91 846 60 01

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба.

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба – приготвяне, работа и изхвърляне

Трябва да се следват съответните процедури за правилна работа и изхвърляне на цитотоксични

лекарства. Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

Трябва да сте обучени в правилните техники за реконституиране и разреждане на Yondelis или

неговата комбинация с PLD и трябва да носите защитно облекло, включващо маска, защитни

очила и ръкавици по време на реконституиране и разреждане. При случаен контакт с кожата,

очите или лигавици, мястото трябва незабавно да се изплакне с обилно количество вода. Не

трябва да работите с това лекарство, ако сте бременна.

Подготовка за интравенозна инфузия

Yondelis трябва да се реконституира и допълнително да се разреди преди инфузия. (вижте също

точка 3).

Трябва да се използват подходящи асептични техники.

Yondelis не трябва да се прилага смесен в една инфузия с други лекарства, освен с разредителя.

Не са наблюдавани несъвместимости между Yondelis и стъклени бутилки тип I,

поливинилхлоридни (PVC) и полиетиленови (PE) сакове и тръбички, както и полиизопренови

резервоари и титанови системи за васкуларен достъп за имплантиране.

Когато се използва в комбинация, интравенозният път трябва да се промива добре с

инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%) след приложението на PLD и преди

приложението на Yondelis. Употребата на всеки друг разредител освен инфузионен разтвор на

глюкоза 50 mg/ml (5%) може да причини преципитация на PLD. (Вижте Кратка характеристика

на продукта на PLD за специфични инструкции за работа.)

Инструкции за реконституиране

Yondelis 0,25 mg:

Инжектирайте 5 ml стерилна вода за инжекции във флакона.

Yondelis 1 mg:

Инжектирайте 20 ml стерилна вода за инжекции във флакона.

Използва се спринцовка, за да се инжектира необходимото количество стерилна вода за

инжекции във флакона. Разклатете флакона до пълно разтваряне. Реконституираният разтвор е

бистър, безцветен или леко жълтеникав, без видими частици.

Tози реконституиран разтвор съдържа 0,05 mg/ml трабектедин. Той се нуждае от допълнително

разреждане и е само за еднократна употреба.

Инструкции за разреждане

Разредете реконституирания разтвор с инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%)

или инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%). Необходимият обем трябва да се изчисли,

както следва:

Обем (ml) = BSA (m

) x индивидуална доза (mg/m

0,05 mg/ml

BSA = телесна повърхност

Изтеглете съответното количество реконституиран разтвор от флакона. Ако интравенозното

приложение ще се извърши чрез централен венозен път, добавете реконституирания разтвор

към инфузионен сак, съдържащ

50 ml разтворител (инфузионен разтвор на натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%) или инфузионен разтвор на глюкоза 50 mg/ml (5%)), при което концентрацията

на трабектедин в инфузионния разтвор е ≤ 0,030 mg/ml.

Ако не е възможен централен венозен достъп и трябва да се използва периферен венозен път,

добавете реконституирания разтвор към инфузионен сак, съдържащ

1 000 ml разтворител

(инфузионен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) или инфузионен разтвор на глюкоза

50 mg/ml (5%)).

Огледайте внимателно парентералния разтвор за видими частици преди интравенозно

приложение. След като се приготви, инфузията трябва да се приложи незабавно.

Стабилност на разтворите в период на използване

Реконституиран

разтвор

Доказано е, че след реконституиране продуктът е химически и физически стабилен за 30 часа

дo 25ºC.

От микробиологична гледна точка, реконституираният разтвор трябва да бъде разреден и

употребен незабавно. Ако не бъде разреден и употребен незабавно, периодът на използване и

условията за съхранение преди употреба на реконституирания разтвор са отговорност на

потребителя и обикновено не трябва да са повече от 24 часа при температура 2 до 8°C, освен

ако реконституирането е извършено при контролирани и валидирани асептични условия.

Разреден разтвор

Доказано е, че след разреждане продуктът е химически и физически стабилен за 30 часа дo

25ºC.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

НА РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за трабектедин, научните заключения на

CHMP са, както следва:

Синдромът на нарушена капилярна пропускливост (CLS) е рядко състояние, което се

характеризира с повтарящи се и непредсказуеми пристъпи на капилярно изтичане на плазмена

течност и протеини през ендотела. Синдромът на нарушена капилярна пропускливост (CLS)

обикновено се характеризира с периферен едем, хипотония, която се понася относително

добре, олигурия с остра бъбречна недостатъчност с предбъбречна етиология. При някои

пациенти може да настъпи компартимент синдром. CLS може да е идиопатичен (болест на

Clarkson) или вторичен, в резултат на различни заболявания и лечения. Вторичните CLS най-

често се дължат на злокачествени хематологични заболявания, вирусни инфекции и лечения,

като химиотерапии и терапевтични растежни фактори.

На базата на

ad hoc

преглед на случаи на CLS, извършен от Външна комисия за независима

оценка (External Independent Adjudication Committee, IAC), е определена възможна или

вероятна причинно-следствена връзка с трабектедин при 5 от 6 летални случая от 14 вероятни

случая на CLS. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност

(Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) счита резултатите от доклада на IAC

за достоверни в голяма степен. 3-мата оценители са независими, нямат конфликт на интереси,

всички са специалисти в областта на CLS и са предоставили съответното описание на

методологията и критериите си, разграничаване между възможен и вероятен CLS и, за

вероятните случаи на CLS, които са летални, оценка на причинно-следствената връзка с

трабектедин. Установената от тях възможна или вероятна причинно-следствена връзка с

трабектедин при 5 от 6 летални случая от 14 вероятни случая на CLS дава основание за

актуализация на КХП в рамките на тази процедура, за да се отрази, че има случаи с летален

изход.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за трабектедин CHMP счита, че съотношението полза/риск

за лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) трабектедин, е непроменено с предложените

промени в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.