Tybost

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

cobicistat

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

V03AX03

INN (Международно Name):

cobicistat

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Tybost is indicated as a pharmacokinetic enhancer of atazanavir 300 mg once daily or darunavir 800 mg once daily as part of antiretroviral combination therapy in human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infected adults and adolescents aged 12 years and older:weighing at least 35 kg co‑administered with atazanavir orweighing at least 40 kg co‑administered with darunavir.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-19

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TYBOST 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
кобицистат (cobicistat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tybost и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tybost
3.
Как да приемате Tybost
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tybost
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TYBOST И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Tybost съдържа активното вещество
кобицистат.
Tybost се използва за лечение на инфекция
с човешки имунодефицитен вирус (
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tybost 150 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
кобицистат (cobicistat).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 59 микрограма
сънсет жълто FCF (E110).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Оранжева, кръгла, двойноизпъкнала,
филмирана таблетка с диаметър 10,3 mm, с
вдлъбнато
релефно означение “GSI” от едната
страна и гладка от другата страна на
таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tybost е показан като фармакокинетичен
енхансер на атазанавир 300 mg един път
дневно или
дарунавир 800 mg един път дневно като
част от комбинирана антиретровирусна
терапия при
възрастни и юноши на възраст 12 години
и по-големи, инфектирани с човешкия
вирус на
имунната недостатъчност тип 1 (HIV-1):
•
с тегло най-малко 35 kg при едновременно
приложение с атазанавир или
•
с тегло най-малко 40 kg при едновременно
приложение с дарунавир.
Вижте точки 4.2, 4.4, 5.1 и 5.2.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се започне от
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-02-2023
Листовка Листовка чешки 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-02-2023
Листовка Листовка датски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-02-2023
Листовка Листовка немски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-02-2023
Листовка Листовка естонски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-02-2023
Листовка Листовка гръцки 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-02-2023
Листовка Листовка английски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2020
Листовка Листовка френски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-02-2023
Листовка Листовка италиански 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2020
Листовка Листовка латвийски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2020
Листовка Листовка литовски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-02-2023
Листовка Листовка унгарски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-02-2023
Листовка Листовка малтийски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2020
Листовка Листовка полски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-02-2023
Листовка Листовка португалски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2020
Листовка Листовка румънски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-02-2023
Листовка Листовка словашки 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-02-2023
Листовка Листовка словенски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2020
Листовка Листовка фински 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-02-2023
Листовка Листовка шведски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-02-2023
Листовка Листовка норвежки 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-02-2023
Листовка Листовка исландски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-02-2023
Листовка Листовка хърватски 14-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите