Sycrest

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Sycrest
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Sycrest
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Психолептиков,
 • Терапевтична област:
 • Биполярно разстройство
 • Терапевтични показания:
 • Sycrest е показан за лечение на умерени до тежки манийни епизоди, свързани с биполярно I разстройство при възрастни.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 15

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001177
 • Дата Оторизация:
 • 31-08-2010
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001177
 • Последна актуализация:
 • 30-03-2019

Доклад обществена оценка

EMA/675530/2015

EMEA/H/C/001177

Резюме на EPAR за обществено ползване

Sycrest

asenapine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Sycrest. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Sycrest.

Какво представлява Sycrest?

Sycrest представлява лекарство, което съдържа активното вещество азенапин (asenapine).

Предлага се под формата на сублингвални таблетки (5 и 10 mg). Сублингвалните таблетки са

таблетки, които се поставят под езика, където се разтварят.

За какво се използва Sycrest?

Sycrest се използва за лечение на умерени до тежки манийни епизоди (прекалено приповдигнато

настроение) при възрастни (на възраст над 18 години) с биполярно разстройство — психично

заболяване, при което пациентите имат периоди на необичайно приповдигнато настроение,

сменящи се с периоди на нормално или понижено настроение.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Sycrest?

Препоръчителната начална доза Sycrest е 5 mg два пъти дневно, една доза сутрин и една вечер.

Тази доза може да се увеличи до 10 mg два пъти дневно в зависимост от това как се повлиява

пациентът.

Таблетките Sycrest не трябва да се дъвчат или поглъщат. Когато се приема в комбинация с други

лекарства, Sycrest се приема последен. Пациентите трябва да избягват хранене или прием на

течности в продължение на 10 минути след приема на лекарството.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Как действа Sycrest?

Активното вещество в Sycrest, азенапин, е антипсихотично лекарство. Известнo е като „атипично“

антипсихотично лекарство, тъй като се различава от по-старите антипсихотични лекарства,

използвани от 50-те години на ХХ в. Точният механизъм на действие не е известен, но в мозъка

той се свързва с няколко различни рецептора на повърхността на нервните клетки. Това прекъсва

сигналите, предавани между мозъчните клетки, посредством „невротрансмитери“ — химични

вещества, които позволяват на нервните клетки да комуникират една с друга. Смята се, че

Sycrest действа, като блокира рецепторите за невротрансмитерите 5-хидрокситриптамин (наричан

също серотонин) и допамин. Тъй като тези невротрансмитери са свързани с биполярното

разстройство, Sycrest помага за нормализиране на мозъчната активност, като намалява

симптомите на заболяването.

Как е проучен Sycrest?

Четири основни проучвания разглеждат употребата на Sycrest за лечение на манийни епизоди

при биполярно разстройство. В две от тези проучвания общо 977 възрастни пациенти са лекувани

със Sycrest, оланзапин (друго антипсихотично лекарство) или плацебо (сляпо лечение) в

продължение на три седмици. Другите две проучвания продължават по-дълго: едното сравнява

Sycrest с оланзапин в продължение на девет седмици при пациенти, които преди това са

участвали в краткосрочните проучвания, а другото е 12-седмично проучване „с добавяне“, при

което 326 пациенти, които вече са лекувани с друго лекарство (литий или валпроева киселина),

са лекувани също така със Sycrest или плацебо. Основната мярка за ефективност е промяната на

нивото според Скалата на Юнг за определяне на манията (Y-MRS). Y-MRS оценява тежестта на

симптомите на манийните епизоди по скала от 0 до 60.

Sycrest също така е проучен при пациенти с шизофрения. Проучванията включват кратки и

продължителни проучвания при пациенти, лекувани със Sycrest, други лекарства за шизофрения

(оланзапин, рисперидон или халоперидол) или плацебо.

Какви ползи от Sycrest са установени в проучванията?

Sycrest е ефективен при лечение на манийни епизоди при пациенти с биполярно разстройство. В

първото краткосрочно проучване понижението на нивото по Y-MRS след три седмици е съответно

11,5 и 14,6 точки при Sycrest и оланзапин, сравнено със 7,8 точки при плацебо. Понижението за

второто краткосрочно проучване е съответно 10,8 и 12,6 точки при Sycrest и оланзапин и 5,5 при

плацебо.

В първото дългосрочно проучване е наблюдавано понижение в нивото по Y-MRS от 12,9 точки при

пациенти, приемащи Sycrest, в сравнение с 16,2 при пациенти, приемащи оланзапин. Във второто

дългосрочно проучване понижението на нивото по Y-MRS е съответно 10,3 и 7,9 при Sycrest и

плацебо след 3 седмици и съответно 12,7 и 9,3 след 12 седмици.

Счита се, че проучванията за шизофрения не са показали достатъчно доказателства за

ефективност при лечението на това заболяване.

Какви са рисковете, свързани със Sycrest?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Sycrest (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са тревожност сънливост. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции

и ограничения вижте листовката.

Sycrest

EMA/675530/2015

Страница 2/3

Защо Sycrest е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Sycrest са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба за лечение на умерени до тежки манийни епизоди при пациенти с

биполярно разстройство.

Въпреки това СНМР не препоръчва лекарството да бъде разрешено за лечение на шизофрения

поради липсата на ефективност при лечението на това заболяване.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Sycrest?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Sycrest се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Sycrest, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Sycrest:

На 1 септември 2010 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Sycrest, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR относно Sycrest може да се намери на уебсайта на Агенцията:

website/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението със Sycrest прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2015.

Sycrest

EMA/675530/2015

Страница 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Sycrest 5 mg сублингвални таблетки

Sycrest 10 mg сублингвални таблетки

азенапин (asenapine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Sycrest и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Sycrest

Как да приемате Sycrest

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Sycrest

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Sycrest и за какво се използва

Sycrest съдържа активното вещество азенапин. Това лекарство принадлежи към група

лекарства, наречени антипсихотици. Sycrest се използва за лечение на умерени до тежки

манийни епизоди, свързани с биполярно разстройство тип І при възрастни. Антипсихотичните

лекарства повлияват медиаторите, които пренасят сигналите между нервните клетки

(невротрансмитери). Заболяванията, които засягат мозъка, като например биполярно

разстройство тип І, се развиват вследствие на нарушено равновесие на определени мозъчни

медиатори – като допамин и серотонин, което от своя страна може да доведе до симптомите,

които изпитвате. Не е известно как точно действа това лекарство, но се смята, че то

възстановява равновесието на тези медиатори.

Манийните епизоди, свързани с биполярно разстройство тип І, се характеризират със симптоми

като чувство на „приповдигнатост”, излишък от енергия, необходимост от много по-малко сън

от обикновено, бърз говор с „препускаща” мисъл и понякога силна раздразнимост.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Sycrest

Не приемайте Sycrest

Ако сте алергични към азенапин или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Sycrest.

Sycrest не е проучван при пациенти в старческа възраст с деменция. Все пак пациентите в

старческа възраст с деменция, които се лекуват с други подобни лекарства, могат да са с

повишен риск от развитие на инсулт или смърт. Sycrest не е одобрен за лечение на пациенти в

старческа възраст с деменция и не се препоръчва употребата му при тази определена група

пациенти.

Sycrest може да понижи кръвното налягане. В началото на лечението при някои пациенти може

да се стигне до загуба на съзнание, особено при ставане от легнало или седнало положение.

Това обикновено отминава от само себе си, но ако припадъците продължат, уведомете Вашия

лекар. Може да се наложи корекция на дозата Ви.

Азенапин може да предизвика сънливост, внезапно понижаване на кръвното налягане при

ставане, замайване и промени в способността Ви да се движите и да пазите равновесие, които

могат да доведат до падания и, в резултат на това, до счупвания или други наранявания.

Пациентите с риск от падане трябва да бъдат оценени преди да им бъде предписан азенапин.

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако се появят

неволни, ритмични движения на езика, устата и лицето. Може да се наложи прекратяване

на приема на Sycrest.

температура, тежка мускулна скованост, потене или понижено ниво на съзнанието

(нарушение наречено „невролептичен малигнен синдром”). Може да се наложи

незабавно лечение.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди прием на Sycrest:

ако някога сте били диагностицирани със състояние, чиито симптоми включват

повишаване на телесната температура и мускулна скованост (известно още като

невролептичен малигнен синдром)

ако някога сте имали необичайни движения на езика или лицето (тардивна дискинезия).

Трябва да знаете, че и двете изброени състояния могат да се причинят от този тип

лекарство

ако имате сърдечно заболяване или сте на лечение за сърдечно заболяване, което Ви

предразполага към ниско кръвно налягане

ако имате захарен диабет или сте предразположени към развитие на диабет

ако имате болест на Паркинсон или деменция

ако имате епилепсия (гърчове)

ако имате затруднения при преглъщане (дисфагия)

ако имате сериозни чернодробни проблеми. Ако е така, не трябва да приемате Sycrest

ако имате затруднения при контрола на телесната температура

ако сте имали мисли за самоубийство

ако имате необичайно високи нива на пролактин в кръвта (хиперпролактинемия)

Уведомете Вашия лекар, ако имате някое от тези състояния, защото той или тя може да реши

да коригира дозата Ви или да Ви наблюдава за известно време. Също така незабавно се

свържете с Вашия лекар, ако по време на приема на Sycrest някое от изброените състояния се

развие или влоши.

Деца и юноши

Sycrest не се препоръчва за употреба при пациенти под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Sycrest

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Някои лекарства могат да понижат или засилят ефекта

на Sycrest.

Ако приемате други лекарства, Sycrest трябва да бъде приет последен.

Трябва да уведомите Вашия лекар, ако приемате антидепресанти (особено флувоксамин,

пароксетин или флуоксетин), защото може да се наложи да се коригира дозата на Sycrest или

на антидепресанта Ви.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате лекарства за лечение на болестта на Паркинсон (като

например леводопа), тъй като това лекарство може да понижи техния ефект.

Тъй като Sycrest действа основно в мозъка, могат да се развият взаимодействия с други

лекарства (или алкохол), които също действат в мозъка, вследствие на допълване на ефектите

им върху мозъчната функция.

Тъй като Sycrest може да понижи кръвното налягане, трябва да се подходи с повишено

внимание при прием заедно с други лекарства, които понижават кръвното налягане.

Sycrest с храна, напитки и алкохол

Не приемайте храна и течности в продължение на 10 минути, след приема на това лекарство.

Избягвайте употребата на алкохол, когато приемате това лекарство.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не приемайте Sycrest по време на бременност, освен ако Вашият лекар не Ви е казал. Ако

приемате това лекарство и забременеете или планирате да забременеете, възможно най-бързо

се посъветвайте с Вашия лекар дали може да продължите приема на Sycrest.

Следните симптоми могат да се появят при новородени, чиито майки са използвали Sycrest

през последния триместър (последните три месеца от бременността): треперене, скованост на

мускулите и/или слабост, сънливост, възбуда, проблеми с дишането и затруднения в храненето.

Ако при Вашето бебе се прояви някой от тези симптоми, потърсете Вашия лекар.

Не кърмете, докато приемате Sycrest.

Шофиране и работа с машини

Sycrest може да предизвика сънливост или седация. Затова, преди да шофирате или да работите

с машини, се уверете, че Вашата концентрация и внимание не са нарушени.

3.

Как да приемате Sycrest

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една сублингвална таблетка 5 mg или 10 mg два пъти дневно. Една

доза трябва да се приема сутрин и една – вечер.

Инструкции за употреба

Sycrest е предназначен за сублингвално приложение.

Употребата на Sycrest не се препоръчва, ако не можете да приемате таблетката както е описано

по-долу. Ако не можете да приемате това лекарство както е описано по-долу, лечението може

да не е ефективно за Вас.

Не вадете сублингвалната таблетка от блистера, докато не сте готови да я приемете.

Ръцете Ви трябва да са сухи, когато докосвате таблетката.

Не избутвайте таблетката през блистера. Не режете или не разкъсвайте блистера.

Отлепете цветната лента (фигура 1).

Внимателно извадете таблетката (фигура 2). Не я чупете.

За да осигурите оптимално усвояване, поставете таблетката под езика си и изчакайте да

се разтвори напълно (фигура 3). Слюнката разтваря таблетката за няколко секунди.

Не поглъщайте и не дъвчете таблетката.

Не приемайте храна и течности в продължение на 10 минути, след прием на таблетката.

фигура 1

фигура 2

фигура 3

Ако сте приели повече от необходимата доза Sycrest

Ако сте приели повече от необходимата доза Sycrest, незабавно се свържете с лекар. Вземете

опаковката със себе си. В случай на предозиране може да се почувствате сънени или уморени,

или да имате нарушени движения на тялото, проблеми при стоене в изправено положение и

ходене, чувство на замайване поради ниско кръвно налягане и да се чувствате разтревожени и

объркани.

Ако сте пропуснали да приемете Sycrest

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали една доза,

вземете следващата в обичайното време. Ако сте пропуснали 2 или повече дози, свържете се с

Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели приема на Sycrest

Ако спрете да приемате Sycrest, ефектът от лекарството ще се загуби. Не трябва да спирате да

приемате това лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви каже, тъй като Вашите симптомите

могат да се появят отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Съобщени са сериозни нежелани реакции, свързани с употребата на това лекарство. Потърсете

незабавно медицинска помощ, ако получите някой от следните симптоми:

алергични реакции (те обикновено включват комбинация от реакции като затруднено

дишане или преглъщане, подуване на лицето, устните, езика или гърлото, кожен обрив,

сърбеж и ускорен пулс)

внезапно повишаване на телесната температура с изпотяване, ускорен пулс, тежка

мускулна скованост, объркване и колебания в кръвното налягане, които могат да доведат

до кома

гърчове, пристъпи или припадъци

припадък

падания, които могат да настъпят в резултат на една или повече нежелани събития,

например: сънливост, внезапно понижаване на кръвното налягане при ставане, замайване

и промени в способността Ви да се движите и да пазите равновесие.

Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате:

признаци за повишено ниво на кръвната захар, като прекомерна жажда, глад или

уриниране, слабост или начало на влошаване на диабета

необичайни движения на езика, устата, лицето или челюстта, които могат да засегнат

ръцете и краката

Други нежелани реакции, съобщени след употребата на това лекарство, включват:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

тревожност

сънливост

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

повишаване на теглото

повишен апетит

бавни или продължителни мускулни контракции

неспокойство

неволеви мускулни контракции

забавени движения, треперене

отпуснатост

виене на свят

гадене

промяна във вкуса

чувство за изтръпване на езика или устата

повишено слюноотделяне (лигавене)

напрежение в мускулите

умора

повишаване на нивото на чернодробните протеини

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

нарушени движения на мускулите: съчетание от няколко симптоми известни като

екстрапирамидни симптоми (ЕПС), което може да включва един или няколко от

следните: неестествени движения на мускулите, езика или челюстта, бавни или

продължителни мускулни контракции, мускулни спазми, треперене (разтрисане),

неестествени движения на очите, неволни свивания на мускулите, забавени движения или

неспокойство

неприятни усещания в краката (нарича се още синдром на неспокойните крака)

проблеми с речта

необичайно бавен или ускорен сърдечен ритъм

сърдечен блок

изменения в електрокардиограмата (удължен QT интервал)

понижено кръвно налягане при стоене в изправено положение

понижено кръвно налягане

изтръпване на езика или устата

подуване или болезненост на езика

затруднено преглъщане

язви, болезненост, зачервяване, подуване и мехури в устата

нарушена сексуална функция

липса на редовна менструация

Редки нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 1 000 души)

промени в нивата на белите кръвни клетки

проблеми с очите при фокусиране

кръвни съсиреци в кръвоносните съдове на белите дробове, които причиняват болка в

гърдите и затруднено дишане

заболяване на мускулите, проявяващо се като необясними болки

уголемяване на гърдите при мъже

отделяне на мляко или секрет от гърдите

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Sycrest

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Това лекарство не изисква специални температурни условия за съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Sycrest

Активното вещество е азенапин.

Всяка сублингвална таблетка Sycrest 5 mg съдържа 5 mg азенапин.

Всяка сублингвална таблетка Sycrest 10 mg съдържа 10 mg азенапин.

Точното количество е указано върху опаковката Sycrest.

Другите съставки са желатин и манитол (E421).

Как изглежда Sycrest и какво съдържа опаковката

Сублингвалните таблетки от 5 mg са кръгли, бели до почти бели, с надпис „5“ от едната страна.

Сублингвалните таблетки от 10 mg са кръгли, бели до почти бели, с надпис „10“ от едната

страна.

Сублингвалните таблетки се доставят в блистери с отлепящо се фолио, всеки от които съдържа

10 таблетки. Опаковките могат да съдържат 20, 60 или 100 таблетки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

NL-5349 AB Oss

Нидерландия

Производител

Organon (Ireland) Ltd.

Drynam Road, Swords

Co. Dublin, Ирландия

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg, Белгия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lundbeck N.V./S.A.

Tel/Tél:

+32 2 535 79 79

Lietuva

UAB Lundbeck Lietuva

Tel: + 370 5 231 4188

България

Lundbeck Export A/S Representative Office

Teл.: +359 2 962 4696

Luxembourg/Luxemburg

Lundbeck N.V./S.A.

Tel/Tél:

+32 2 535 79 79

Česká republika

Lundbeck Česká republika s.r.o.

Tel: +420 225 275 600

Magyarország

Lundbeck Hungária Kft.

Tel.: +36 1 436 9980

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Charles de Giorgio Ltd

Tel: +356 25600500

Deutschland

Lundbeck GmbH

Tel: +49 40 23649 0

Nederland

Lundbeck B.V.

Tel: +31 20 697 1901

Eesti

Lundbeck Eesti AS

Tel: + 372 605 9350

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ: + 30 210 610 5036

Österreich

Lundbeck Austria GmbH

Tel:

+43 1 266 91 08

España

Lundbeck España S.A.

Tel: +34 93 494 9620

Polska

Lundbeck Poland Sp. z o. o.

Tel.: + 48 22 626 93 00

France

Lundbeck SAS

Tél: + 33 1 79 41 29 00

Portugal

Lundbeck Portugal, Lda.

Tel: +351 21 00 45 900

Hrvatska

Lundbeck Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 364 92 10

România

Lundbeck Export A/S Reprezentanţa din

România

Tel: +40 21319 88 26

Ireland

Lundbeck (Ireland) Ltd

Tel: +353 1 468 9800

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila

d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf

Sími:

+354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

Lundbeck Italia S.p.A.

Tel: +39 02 677 4171

Suomi/Finland

Oy H. Lundbeck Ab

Puh/Tel: + 358 2 276 5000

Κύπρος

Lundbeck Hellas A.E

Τηλ.: + 357 22490305

Sverige

H. Lundbeck AB

Tel:

+ 46 40 699 82 00

Latvija

SIA Lundbeck Latvia

Tel: + 371 6 7 067 884

United Kingdom

Lundbeck Limited

Tel: +44 (0) 1908 649 966

Дата на последно преразглеждане на листовката {месец /гггг}.

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.