Optruma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ралоксифен хидрохлорид

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

G03XC01

INN (Международно Name):

raloxifene

Терапевтична група:

Полови хормони и слиза на половата система,

Терапевтична област:

Остеопороза, постменопауза

Терапевтични показания:

Optruma е показан за лечение и профилактика на остеопороза при жени в менопауза. Наблюдавано е значително намаляване на честотата на фрактури на гръбначния стълб, но не и бедрената кост. При определяне на избора на Optruma или други терапии, включително естрогени, за отделните постменопауза жена, внимание трябва да се дава на менопауза симптоми, ефекти върху матката и гърдата тъкани и сърдечно-съдови рисковете и ползите (вж. раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-08-05

Листовка

                - 25 -
Б. ЛИСТОВКА
- 26 -
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
OPTRUMA 60 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ралоксифен хидрохлорид (raloxifene hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Optruma и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Optruma
3.
Как да приемате Optruma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Optruma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА OPTRUMA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Optruma съдържа активно вещество
ралоксифен хидрохлорид.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                - 1 -
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
- 2 -
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Optruma 60 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
ралоксифен хидрохлорид (raloxifene
hydrochloride),
еквивалентен на 56 mg ралоксифен
свободна база.
Помощни вещества с известно действие:
Всяка таблетка съдържа лактоза (149,40 mg)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Елипсовидни, бели таблетки с
отпечатан код
’
4165
’
.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Optruma е показана за лечение и
профилактика на остеопорозата при
жени в постменопауза.
Установено е значимо намаляване на
честотата на вертебралните, но не и на
тазовите фрактури.
При определяне на средството на избор
между Optruma или друга терапия,
включително с
естрогени, при всяка конкретна жена в
постменопауза трябва да се вземат
пред вид симптомите, по
време на менопаузата, ефектът върху
тъканите на матката и млечните жлези и
сърдечносъдовият
риск и полза (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една таблетка
дневно, приложена перорално, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-01-2023
Листовка Листовка чешки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-01-2023
Листовка Листовка датски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-01-2023
Листовка Листовка немски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-01-2023
Листовка Листовка естонски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-01-2023
Листовка Листовка гръцки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-01-2023
Листовка Листовка английски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-09-2008
Листовка Листовка френски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-01-2023
Листовка Листовка италиански 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-09-2008
Листовка Листовка латвийски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-09-2008
Листовка Листовка литовски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-01-2023
Листовка Листовка унгарски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-01-2023
Листовка Листовка малтийски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-09-2008
Листовка Листовка нидерландски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-09-2008
Листовка Листовка полски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-01-2023
Листовка Листовка португалски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-09-2008
Листовка Листовка румънски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-01-2023
Листовка Листовка словашки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-01-2023
Листовка Листовка словенски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-01-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-09-2008
Листовка Листовка фински 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-01-2023
Листовка Листовка шведски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-01-2023
Листовка Листовка норвежки 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-01-2023
Листовка Листовка исландски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-01-2023
Листовка Листовка хърватски 30-01-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-01-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите