Multaq

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дронедарон

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

C01BD07

INN (Международно Name):

dronedarone

Терапевтична група:

Сърдечна терапия

Терапевтична област:

Атриална фибрилация

Терапевтични показания:

Multaq е показан за поддържане на синусовия ритъм след успешната кардиоверзия при възрастни клинично стабилни пациенти с Пароксизмалната и устойчивите предсърдно мъждене (ПМ). Поради профила си на безопасност Multaq трябва да се предписва само след като са взети предвид алтернативните възможности за лечение. Multaq не трябва да определяни на болни с систолической дисфункция на лявата камера или при пациенти с настоящите или предишните епизоди на сърдечна недостатъчност.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-11-25

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
Листовка: информация за пациента
MULTAQ 400 mg филмирани таблетки
дронедарон (dronedarone)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да започнете да приемате това
лекарство, тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, информирайте Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява MULTAQ и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете MULTAQ
3.
Как да приемате MULTAQ
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате MULTAQ
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява MULTAQ и за какво се
използва
MULTAQ съдържа активно вещество,
наречено дронедарон. То принадлежи
към група лекарства,
наречени антиаритмични с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
MULTAQ 400 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 400 mg дронедарон
(dronedarone) (като хидрохлорид).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа също 41,65 mg
лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Бели продълговати таблетки, гравирани
с двойна вълнообразна маркировка от
едната страна и код
“4142”от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
MULTAQ е показан за поддържане на синусов
ритъм след успешнo кардиоверсиo при
възрастни,
клинично стабилни пациенти с
пароксизмално или персистиращо
предсърдно мъждене (ПМ).
Поради профила му на безопасност (вж.
точки 4.3 и 4.4), MULTAQ трябва да се
предписва само,
след като са били обсъдени
алтернативни терапевтични
възможности.
MULTAQ не трябва да се прилага при
пациенти с левокамерна систолна
дисфункция или при
пациенти с настоящи или предишни
епизоди на сърдечна недостатъчност.
4.2
Дозировка и начин на приложение
Лечението трябва да се започне и
прослед
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2023
Листовка Листовка чешки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2023
Листовка Листовка датски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2023
Листовка Листовка немски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2023
Листовка Листовка естонски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2023
Листовка Листовка гръцки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2023
Листовка Листовка английски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-02-2017
Листовка Листовка френски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2023
Листовка Листовка италиански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-02-2017
Листовка Листовка латвийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-02-2017
Листовка Листовка литовски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2023
Листовка Листовка унгарски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2023
Листовка Листовка малтийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-02-2017
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-02-2017
Листовка Листовка полски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2023
Листовка Листовка португалски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-02-2017
Листовка Листовка румънски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2023
Листовка Листовка словашки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2023
Листовка Листовка словенски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-02-2017
Листовка Листовка фински 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2023
Листовка Листовка шведски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2023
Листовка Листовка норвежки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2023
Листовка Листовка исландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2023
Листовка Листовка хърватски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-02-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите