Lonsurf

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

trifluridine, tipiracil хидрохлорид

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

L01BC

INN (Международно Name):

trifluridine, tipiracil

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Колоректални неоплазми

Терапевтични показания:

Метастатичен колоректален cancerLonsurf включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с метастазирал колоректальным рак (КРР), които по-рано вече са били лекувани, или не се считат за кандидати за достъпни методи за лечение, включително fluoropyrimidine-, Оксалиплатин и иринотекан-базирана химиотерапия, анти-VEGF агенти и анти-РЭФР agentsGastric cancerLonsurf включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с метастазирал рак на стомаха, включително аденокарциномы пищеводно-чревния на прехода, които по-рано вече са били лекувани най-малко с две до система за лечение на късните етапи на заболяването.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-04-25

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
LONSURF 15 MG/6,14 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
LONSURF 20 MG/8,19 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
трифлуридин/типирацил
(trifluridine/tipiracil)
.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
_ _
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
_ _
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Lonsurf и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Lonsurf
3.
Как да приемате Lonsurf
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Lonsurf
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LONSURF И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Lonsurf е вид противораково
химиотерап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки
Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
трифлуридин (trifluridine) и 6,14 mg типирацил
(tipiracil ) (под формата на хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 90,735
mg лактоза монохидрат.
Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
трифлуридин (trifluridine) и 8,19 mg типирацил
(tipiracil) (под формата на хидрохлорид).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка филмирана таблетка съдържа 120,980
mg лактоза монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Lonsurf 15 mg/6,14 mg филмирани таблетки
Таблетката е филмирана, бяла,
двойноизпъкнала, с кръгла форма, с
диаметър 7,1 mm и
дебелина 2,7 mm. От едната страна със
сиво мастило на таблетката е
отпечатано „15“, а от
другата страна -„102“ и „15 mg“.
Lonsurf 20 mg/8,19 mg филмирани таблетки
Таблетката е филмирана, бледочервена,
двойноизпъкнала, с кръгла форма, с
диаметър 7,6 mm и
дебелина 3,2 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-01-2022
Листовка Листовка чешки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-01-2022
Листовка Листовка датски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-01-2022
Листовка Листовка немски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-01-2022
Листовка Листовка естонски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-01-2022
Листовка Листовка гръцки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-01-2022
Листовка Листовка английски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-10-2019
Листовка Листовка френски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-01-2022
Листовка Листовка италиански 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-10-2019
Листовка Листовка латвийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-10-2019
Листовка Листовка литовски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-01-2022
Листовка Листовка унгарски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-01-2022
Листовка Листовка малтийски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-10-2019
Листовка Листовка полски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-01-2022
Листовка Листовка португалски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-10-2019
Листовка Листовка румънски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-01-2022
Листовка Листовка словашки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-01-2022
Листовка Листовка словенски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-10-2019
Листовка Листовка фински 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-01-2022
Листовка Листовка шведски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-01-2022
Листовка Листовка норвежки 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-01-2022
Листовка Листовка исландски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-01-2022
Листовка Листовка хърватски 13-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 08-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите