Gonazon

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

15-08-2012

Активна съставка:
AzaGly-нафарелин
Предлага се от:
Intervet International BV
АТС код:
QH01CA
INN (Международно Name):
azagly-nafarelin
Терапевтична група:
Куче, сьомга (сьомга, риба)
Терапевтична област:
Хипофизни и хипоталамични хормони и аналози
Терапевтични показания:
Жената сьомга, риба, като атлантическата сьомга (Salmo Салар), дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), речна пъстърва (Salmo trutta) и арктически гольца (Езерен alpinus)индукция и за синхронизиране на овулацията за производство на очите-яйца и се изпържи. Кучета (женски)профилактика гонадной функция при сук чрез дългосрочна блокада на синтеза на гонадотропин .
Каталог на резюме:
Revision: 7
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/000075
Дата Оторизация:
2003-07-20
EMEA код:
EMEA/V/C/000075

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - испански

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

15-08-2012

Листовка Листовка - чешки

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

15-08-2012

Листовка Листовка - датски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - датски

15-08-2012

Листовка Листовка - немски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - немски

15-08-2012

Листовка Листовка - естонски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

15-08-2012

Листовка Листовка - гръцки

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

15-08-2012

Листовка Листовка - английски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - английски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

15-08-2012

Листовка Листовка - френски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - френски

15-08-2012

Листовка Листовка - италиански

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

15-08-2012

Листовка Листовка - латвийски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

15-08-2012

Листовка Листовка - литовски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

15-08-2012

Листовка Листовка - унгарски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

15-08-2012

Листовка Листовка - малтийски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

15-08-2012

Листовка Листовка - нидерландски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

15-08-2012

Листовка Листовка - полски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - полски

15-08-2012

Листовка Листовка - португалски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

15-08-2012

Листовка Листовка - румънски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

15-08-2012

Листовка Листовка - словашки

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

15-08-2012

Листовка Листовка - словенски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

15-08-2012

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

15-08-2012

Листовка Листовка - фински

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - фински

15-08-2012

Листовка Листовка - шведски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

15-08-2012

Листовка Листовка - норвежки

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

15-08-2012

Листовка Листовка - исландски

15-08-2012

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

15-08-2012

Прочетете целия документ

29/37

B. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

30/37

ЛИСТОВКА

Gonazon концентрат за разтвор за инжектиране на женски Салмонидни риби

1.

ИМЕ

И

ПОСТОЯННИЯ

АДРЕС

НА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

ПРИТЕЖАТЕЛЯ

НА

ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ЛИЦА

Притежател на лиценза за употреба и производител:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Gonazon концентрат за разтвор за инжектиране на женски Салмонидни риби

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Azagly-nafarelin 1600

g/ml as azagly-nafarelin acetate.

Помощно вещество: Benzyl alcohol

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Индуциране и синхронизиране на овулацията за производството на личинки и зарибителен

материал.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да

не

се

използва

Gonazon

преди

настъпване

на

естествена

овулация

на

около

от

популацията.

Продуктът

да

не

се

използва

при

риби,

отглеждани

при

температура

на

водата,

която

обикновено възпрепятства овулацията, защото това може да доведе до влошаване качеството на

хайвера.

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, които не са описани в тази

листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Женски

Салмонидни

риби

като

атлантическа

сьомга

(Salmo

salar),

дъгова

пъстърва

(Oncorhynchus

mykiss),

кафява

пъстърва

(Salmo

trutta)

арктическа

пъстърва

(Salvelinus

alpinus).

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

31/37

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Инжектирайте интраперитонеално по протежение на централната линия, на ½ до 1 дължина на

перката от основата на тазовата перка. Рибите трябва да са анестезирани.

Дозата

трябва

да

се

прилага

предпочитания

обем

за

определено

т.м.

на

рибата.

Предоставеният

разтворител

се

използва

за

разтваряне

на

на

концентрата

до

правилното

разреждане,

което

позволява

оптимизация

на обемите за инжектиране за риби с широко

вариращи тегла.

Празният,

стерилен

флакон

предназначен

за

смесване

на

концентрата

разтворителя.

Допълнителен стерилен флакон може да бъде предоставен при поискване.

Таблицата по-долу показва необходимия обем концентрат и необходимия обем разтворител за

постигане на предпочитания обем за инжектиране от 0,1 ml/kg риба, 0,2 ml/kg риба, 0,5 ml/kg

риба или 1 ml/kg риба.

Предпочитан обем за инжектиране на kg риба (в

зависимост от размера на рибата)*

0.1 ml

0.2 ml

0.5 ml

1.0 ml

Общо

тегло

(kg) на рибата

за

инжектиране

Обем

концентрат

Обем разтворител

50 kg

1 ml

4 ml

9 ml

24 ml

49 ml

100 kg

2 ml

8 ml

18 ml

48 ml

98 ml

* този обем ще бъде сведен до минимум за видовете с най-големите тегла.

Разреденият за инжектиране разтвор трябва да се употреби веднага.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира при температура 2

C – 8

C (в хладилник).

Да не се замразява.

Да не се използва след изтичане срока на годност, упоменат върху етикета.

След първо отваряне на флакона разтворителят може да се съхранява 28 дни.

След разреждане продуктът трябва да се употреби веднага.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Не смесвайте с други ветеринарномедицински продукти.

Операторите трябва да носят ръкавици когато смесват концентрата с разтворителя.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

32/37

Пазете се от самоинжектиране.

В случай на инцидентен контакт с кожата или очите, изплакнете старателно с вода. Незабавно

да се потърси медицинска помощ ако концентратът или няколко ml от разреденият разтвор се

разлеят върху кожата или пръснат в очите или при инцидентно самоинжектиране. Листовката

или етикетът трябва да се покаже на лекаря.

След работа с продукта операторите трябва да измият ръцете си.

13.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат

унищожени, съобразно изискванията на местното законодателство

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА

13.06.2008

Подробна

информация

за

този

продукт

може

да

намерите

на

интернет

страницата

на

Европейската Агенция по Лекарствата (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Няма.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

33/37

ЛИСТОВКА

Gonazon 18.5 mg имплантант за кучета

1.

ИМЕ И ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА

ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

ЛИЦА

Притежател на лиценза за употреба:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

The Netherlands

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Intervet GesmbH

Siemensstraβe 107

A-1210 Wien

Austria

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Gonazon 18.5 mg имплантант за кучета

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Azagly-nafarelin 18.5 mg

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Спиране функцията на половите жлези на кучки чрез дългосрочно блокиране на синтеза на

гонадотрофин.

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Да не се използва при кучки (пред-пубертетни и кучета в зряла възраст), предназначени за

развъждане.

6.

НЕЖЕЛАНИ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ

Поради тяхната фармакологична активност (спиране производството на полови стероиди),

приложението на GnRH агонисти на кучки може да се асоциира с вагинит.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, които не са описани в тази

листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

34/37

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН

Кучета (кучки).

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

При отсъствие на клинична информация, не третирайте кучки под 3 kg и кучки от гигантски

породи над 45 kg.

Препоръчаната доза е 1 имплантант на кучка.

Имплантантът може да се прилага на кучки над 4 месечна възраст.

При кучета в зряла възраст първото третиране трябва да бъде приложено за предпочитане в

метеструс.

Продуктът, приложен в препоръчаната доза, е неефикасен при кучки на 7 и повече години.

Постигнатата продължителност на спиране функцията на половите жлези е дадена в таблицата

по-долу:

Възраст, на която се стартира третирането

4 месеца – 3 години

3 – 6 години

Средна продължителност на

блокадата

(стандратно отклонение)

12 месеца

(± 24 дни)

11 месеца

(± 93 дни)

На кучки, при които функцията на половите жлези е била успешно спряна за период от 12

месеца, може да се приложи второ третиране в края на този период за продължаване на

предпазването от еструс. Няма налични данни за животни, третирани повече от два пъти.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Gonazon трябва да се инжектира подкожно, във вентрална предна коремна стена, в областта

около пъпа, използвайки асептична техника. Методът на приложение е следния:

Поставете кучката по гръб. Подгответе малка зона (примерно 4 см

) вентрална предна

коремна стена, в областта около пъпа за асептична процедура.(фиг.1)

Отворете фолиевата торбичка от предварително определеното мястото и извадете

стерилното средство за инжектиране.

Махнете предпазната капачка от иглата. За разлика от инжектирането на течности, тук

няма нужда да отстранявате въздушните мехурчета, защото при опит да направите това

можете да извадите имплантанта от иглата.

Използвайки асептична техника, повдигнете малко парче кожа в областта около пъпа на

кучето. С върха на иглата, сочещ нагоре, с едно движение вкарайте иглата подкожно

под ъгъл от 30° в повдигнатата кожа. (фиг.2)

Внимавайте да не засегнете мускулатурата на коремната стена или мастната тъкан.

Със свободната си ръка, натиснете с палеца, за да задържите инжекционното средство в

това положение и спуснете буталото до там, докъдето може да стигне. Така иглата се

прибира и отдръпва назад, оставяйки имплантанта под кожата.(фиг.3) Изтеглете иглата

от кожата.

Мястото на приложение трябва да е чисто и сухо. Инструктирайте собственика да пази

мястото на приложение чисто и сухо в продължение на 24 часа. Запишете датата на

третиране в клиничния картон на животното.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

35/37

ОТСТРАНЯВАНЕ:

При

остраняване

на

имплантанта

може

да

необходимо

използването

на

химическо

ограничаване (успокоително и / или обща упойка). Поставете кучето в положението, описано

при поставяне на имплантанта.

Локализирайте имплатнтанта с нежно палпиране с пръстите в зоната на приложение.

Подгответе мястото за асептична процедура.

След въвеждане на адекватна (локална) упойка, натиснете нежно с пръстите до

далечния край на имплантанта. Направете прободно рязване, около 5 мм, покрай

повдигнатия близък край на имплантанта. Бутнете леко имплантанта към прободното

рязване. Ако е необходимо направете дисекция на всякаква фиброзна тъкан, за да

освободите имплантанта. Хванете с форцепс и отстранете.

Инструктирайте собственика да пази зоната на приложение чиста и суха в продължение

на 24 часа.

Третирането в проеструс няма да спре това отделно разгонване (проеструс и оеструс).

При кучета в зряла възраст обикновено разгонването се предизвиква в първия месец след

първото приложение на имплантанта. Честотата на предизвикано разгонване е по-ниска, когато

първото третиране е направено в метеструс (32%), отколкото в анеструс (84%). Ето защо за

предпочитане е първото третиране да се приложи в метеструс. Случаите на предизвикан еструс

след повторно третиране при кучки, които не са показали симптоми на еструс след предишното

приложение на продукта са слабо разпространени (приблизително 8%).

Рискът от предизвикване на оплодяващо разгонване в метеструс е малък (5%). Приложението

на Gonazon по време на други етапи от цикъла може да предизвика разгонване, което е

оплодяващо. Ако кучката забременее след предизвикан еструс, може да настъпи резорбция на

ембриона или аборт. Ето защо, ако се забележи разгонване, трябва да се предотврати контакт с

мъжки екземпляр до изчезване на всички симптоми на разгонване (набъбване на вулвата,

кървене, привличане на мъжки кучета).

Предизвикано разгонване не се наблюдава, ако третирането е започнало преди пубертета. В

допълнение, при младите кучки честотата на предизвикано разгонване е по-малка от тази при

кучета в зряла възраст.

Една

част

от

кучките,

показали предизвикано разгонване, може в последствие да развие

псевдобременност. Все пак, според данните от теренни опити, случаите на псевдобременност

при третирани кучки не са повече от тези при контролните (нетретирани) кучки.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Не се изисква.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

36/37

11.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява на недостъпни за деца места.

Да не се използва след изтичане срока на годност, упоменат върху етикета

Да се съхранява под 25

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ(Я)

Имплантантът може да не бъде запазен при (1.2%) от третираните кучки. Ако имплантатът не

може да бъде палпиран в месеца след неговото приложение, собственикът трябва да потърси

съвет от ветеринарен лекар, тъй като в такъв случай не може да се осигури ефикасност.

Средно

от

случаите,

края

на

едногодишно

лечение

може

да

не

възможно

локализирането и отстраняването на имплантанта. За да се сведе този проблем до минимум,

трябва да се прояви специално внимание при обезпечаването на подкожното приложение на

имплантанта, особено при кучета с изразени депа на подкожна мазнина. Невъзможността да се

локализира и отстрани Gonazon няма да повлияе сериозно на общото здравословно състояние

на кучето. Обаче, времето за връщане към разгонване не може да бъде предсказано.

Връщането към овариална активност след премахването на имплантанта, след еднократно

приложение, може да отнеме по-дълго време при кучки, третирани преди пубертета (средно

255 дни, диапазон 36-429 дни). При една голяма част (68%) от кучетата в зряла възраст

първото

разгонване

след

еднократно

приложение,

протича

без

овулация.

допълнение,

времето за връщане към разгонване след повторно третиране не може да бъде предсказано

точно. Няма налични данни относно повторно третиране при пред-пубертетни кучки.

Случайното

поглъщане

на

имплантанта

от

кучето

няма

да

засегне

здравословното

му

състояние, тъй като устната био-наличност на GnRH агонисти е много ниска.

Не се препоръчва използване по време на бременност и лактация. Лабораторни проучвания

показват, че приложението на продукта в ранен етап на бременност при кучки е малко вероятно

да засегнат бременността (т.е. бременността ще се износи до края, с раждане на жизнеспособни

кученца).

Лично предпазното оборудване, състоящо се от ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с

ветеринарномедицинския продукт.

Пазете се от инцидентно самоинжектиране. В случай на случайно прилагане на имплантанта

върху себе си, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави

листовката за употреба или етикета на продукта.

13.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН

ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ВМП, които са Ви ненужни. Тези мерки

ще ни помогнат да предпазим околната среда..

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНИЯ ПРЕГЛЕД НА ТЕКСТА

13.06.2008

Подробна

информация

за

този

продукт

може

да

намерите

на

интернет

страницата

на

Европейската Агенция по Лекарствата (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

37/37

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Индивидуална

картонена

кутия,

съдържаща

едно

инжекционно

средство,

за

еднократна

употреба - предварително напълнена подкожна игла с предпазна капачка.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

1/37

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

2/37

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Gonazon концентрат за разтвор за инжектиране на женски Салмонидни риби.

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

ФЛАКОН С КОНЦЕНТРАТ:

Активна субстанция(и):

Azagly-nafarelin 1600

g/ml as azagly-nafarelin acetate.

Помощно вещество(а):

Benzyl alcohol (1%)

ФЛАКОН С РАЗТВОРИТЕЛ:

Помощно вещество(а):

Benzyl alcohol (1%)

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Концентрат за инжективен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видът животни, за които е предназначен

Женски

Салмонидни

риби

като

атлантическа

сьомга

(Salmo

salar),

дъгова

пъстърва

(Oncorhynchus

mykiss),

кафява

пъстърва

(Salmo

trutta)

арктическа

пъстърва

(Salvelinus

alpinus).

4.2

Терапевтични показания за отделните видове животни

Индуциране и синхронизиране на овулацията за производството на личинки и зарибителен

материал.

4.3

Противопоказания

Да не се използва Gonazon преди настъпване на естествена овулация при приблизително 10%

от популацията.

Продуктът

да

не

се

използва

при

риби,

отглеждани

при

температура

на

водата,

която

обикновено възпрепятства овулацията, защото това може да доведе до влошаване качеството на

хайвера.

4.4

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен

При риби, третирани с аzagly-nafarelin се наблюдава влошаване на заплодяемостта и качеството

на яйцата и спад в оцеляването им до достигане етапа на личинка. В някои случаи, това се

свързва с употребата на съединението в твърде ранен етап от сезона на хвърлянето на хайвера.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

3/37

Препоръчва се получаването на хайвера („доенето”) да се направи с интервал около 50-100

градусови дни след инжектирането.

При арктическата пъстърва инжектирането трябва да се направи само, ако температурата на

водата е < 8°C.

Дълготрайният ефект на аzagly-nafarelin върху третирани развъдни стада не е изследван.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Трябва да се спазват високи стандарти на биобезопасност по време на инжектирането, за да се

предотврати внасянето и разпространението на заразни болести сред развъдните стада.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на

животните

Операторите трябва да носят ръкавици когато смесват концентрата с разтворителя.

Пазете се от самоинжектиране.

В случай на инцидентен контакт с кожата или очите, изплакнете старателно с вода. Незабавно

да се потърси медицинска помощ ако концентратът или няколко ml от разреденият разтвор се

разлеят върху кожата или пръснат в очите или при инцидентно самоинжектиране. . Листовката

или етикетът трябва да се покаже на лекаря.

След работа с продукта, операторите трябва да измият ръцете си.

4.6

Странични реакции (честота и важност)

Не са известни.

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Не се прилага.

4.8

Взаимодействие

с

други

ветеринарномедицински

продукти

и

други

форми

на

взаимодействие

Няма налична информация за взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти.

4.9

Количество, което се прилага и начин на приложение

Рибите трябва да бъдат анестезирани.

Инжектирайте интраперитонеално по протежение на централната линия, на ½ до 1 дължина на

перката от основата на тазовата перка.

Препоръчителната доза е 32

g/kg телесна маса (т.м)

Тази

доза

трябва

да

се

прилага

предпочитания

обем

за

определена

т.м.

на

рибата.

Предоставеният

разтворител

се

използва

за

разтваряне

на

концентрата

до

правилнотo

разреждане,

което

позволява

оптимизация

на обемите за инжектиране за риби с широко

вариращи тегла.

Празният,

стерилен

флакон

предназначен

за

смесване

на

концентрата

разтворителя.

Допълнителен стерилен флакон може да бъде предоставен при поискване.

Лекарствен продукт който вече не е разрешен за употреба

Прочетете целия документ

European Medicines Agency

Veterinary Medicines

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

EMEA 2007 Reproduction and/or distribution of this document is authorised for non commercial purposes only provided the EMEA is acknowledged

EMEA/V/C/075

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА ОБЩЕСТВЕНА ОЦЕНКА (EPAR)

GONAZON

Резюме на EPAR за обществеността

Този документ е резюме на Европейския доклад за обществена оценка. Целта му е да обясни

как

оценката,

направена

от

Комитет

по

лекарствените

продукти

за

ветеринарна

употреба (CVMP) въз основа на представената документация, е довела до препоръките за

условията за употреба. Този документ не може да замени прякото обсъждане с вашия

ветеринарен лекар. Ако ви е необходима повече информация за здравословното състояние на

вашето животно, обърнете се към вашия ветеринарен лекар. Ако искате допълнителна

информация въз основа на препоръките на CVMP, прочетете научната дискусия (също част

от EPAR).

Какво е Gonazon?

Gonazon съдържа активното вещество azagly-nafarelin. Gonazon е разрешен като концентрат,

произведен под формата на инжективен разтвор за салмониди, и също така като имплантант за

кучета. Имплатантът Gonazon е с правоъгълна форма, жълтеникаво бял, с размери 14x3x1 mm.

За какво се използва Gonazon?

При рибите Gonazon се прилага, за да предизвика и синхронизира овулация (производство на

яйца)

при

женските

салмониди

като

атлантическа

сьомга,

дъгова

пъстърва,

арктическа

пъстърва

кафява

пъстърва

за

производство

на

личинки

зарибителен

материал.

След

анестезия, рибата се инжектира интраперитонеално (в областта, която съдържа коремните

органи) по централната линия, 1/2 до 1 дължина на плавника пред основата на коремния

плавник. Препоръчителната доза е 32 μg/kg тегло.

При женски кучета Gonazon е показан също за предотвратяване на гонадната функция чрез

дългосрочно

блокиране

на

синтеза

на

гонадотрофин.

Gonazon

се

инжектира

подкожно

областта на пъпа. Имплантантът може да се прилага на женски кучета на възраст от 4 месеца

(блокирайки

репродуктивната

функция

за

средно

месеца)

до

години

(блокирайки

репродуктивната функция за средно 11 месеца).

Как действа Gonazon?

Gonazon съдържа azagly-nafarelin, който е аналог на естествен хормон, наречен гонадотрофин-

освобождаващ

хормон

(GnRH).

GnRH

контролира

възпроизводството

при

рибите

чрез

увеличаване на отделянето на гонадотрофини, контролиращи производството на яйца.

При кучетата, прилагането на по-висока доза GnRH агонисти за даден период десенсибилизира

хипофизната жлеза, като резултатът е потискане на освобождаването на гонадотрофини, което

води до потискане на репродуктивната функция.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

EMEA 2007

Как е проучен Gonazon?

При рибите Gonazon е проучван в три проучвания на дъгова пъстърва, две проучвания на

атлантическа

сьомга

едно

проучване

на

арктическа

пъстърва.

Основната

мярка

за

ефективност

била

скоростта

на

реакция

на

лечението

преднината

във

времето

синхронизиране на периода на хвърляне на хайвера.

При

женските

кучета,

бяха

предоставени

резултатите

от

две

практически

проучвания

имплантанти

Gonazon,

едното

изследващо

еднократно

прилагане,

другото

повторно

прилагане през втората година. Женските кучета, третирани с Gonazon, като цяло не показаха

разгонване

по

време

на

проучването,

сравнение

женски

кучета,

които

не

приемаха

медикамента. Добра ефективност бе показана при предотвратяване на разгонване и овулация

при възрастни женски кучета на възраст до 7 години по време на едната или двете години на

прилагане. Данните за връщането на еструса, овулационния еструс и последваща фертилност,

след края на лечението (т.е. когато имплантантът бъде отстранен) бяха ограничени, особено за

повторно третиране.

Какви предмиства показва Gonazon по време на проучванията?

При рибите резултатите от опитите показаха, че Gonazon е ефективен при предизвикване и

синхронизиране на овулацията. В повечето случаи ефектът започна в рамките на 6 до 11 дни от

началото на прилагане, а овулацията като цяло напредна до 2-3 седмици. Прилагането на

Gonazon, макар и да не подобрява непременно репродуктивността по време на хвърлянето на

хайвера,

като

синхронизира

хвърлянето

на

хайвера

ще

съкрати

времето,

отделено

за

производството на възпроизводителен материал . Това оптимизира организацията на рибните

ферми.

При женските кучета бе показано, че поставянето на Gonazon имплантант ще предотврати

разгонването и овулацията при възрастни женски кучета на възраст до 7 години по време на

едната или двете години на прилагане.

Какви са рисковете, свързани с Gonazon?

При рибите инжектирането на Gonazon може да бъде свързано с понижение на фертилността

(способност за размножаване), качеството на яйцата и оцеляването във фазата на личинки. В

някои случаи това може да бъде причинено от прилагането на Gonazon твърде рано през сезона

на хвърляне на хайвера.

При женските кучета Gonazon действа чрез инхибиране на производството на секс стероиди и

може да бъде свързан с редки случаи на вагинит при женски в предпубертет.

Какви са предпазните мерки за лицето, което дава лекарството или влиза в контакт с

животното?

Операторите

следва

да

носят

ръкавици,

когато

смесват

концентрирания

разтвор

или

манипулират с имплантанта и да избягват самоинжектиране.

случай

на

инцидентен

контакт

кожата

или

очите,

изплакнете

обилно

вода.

Ако

концентрираният или разреден разтвор напръска кожата или очите, или ако по случайност

имплантантът

бъде

самоинжектиран,

незабавно

трябва

да

се

потърси

лекарска

помощ.

Листовката от опаковката или етикетът трябва да се покажат на лекаря. Операторите следва да

мият ръцете си след използване на продукта.

Защо беше одобрен Gonazon?

Комитетът

по

лекарствените

продукти

за

ветеринарна

употреба

(CVMP),

се

съгласи,

че

предимствата на Gonazon надвишават всички рискове за предизвикване и синхронизиране на

овулация за производството на личинки и зарибителен материал. Имплантантите Gonazon са

ефективни

при

предотвратяване

на

гонадалната

функция

чрез

дългосрочно

блокиране

на

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

EMEA 2007

синтеза на гонадотрофин. CVMP препоръча на Gonazon да се даде разрешително за пускане на

пазара. Балансът полза – риск може да бъде намерен в раздел 6 от този EPAR.

Друга информация за Gonazon:

Европейската комисия е издала разрешително за пускане на пазара на Gonazon, валидно в

целия Европейски съюз, на Intervet International BV на 22.07.2003 г. Имплантантите Gonazon

получиха разрешително за употреба чрез допълнително приложение, дадено от Европейската

комисия през януари 2007 г. Информация за предписването на този продукт може да бъде

намерена на етикета.

Това резюме е ревизирано за последен път през декември 2006 г.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация